Een hoogst verrassende Aanbieding TWINK-PUZZLE. KUIPERI C. Laban, Thole N. V. Coronae. BRILLEN, Zakboek^ yABltTfl timmermansknecht. pym Huiskamer- Ameublement f 165.-. Linnenkasten M. M. C. HAAIJER, Tholen. A. P. M. V0ETS, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Geluk's Landbouwers- van DE LEVERS ZEEP MAATSCHAPPIJ Fabrikanten van SUNLIGHT en LUX DE LEVER'S ZEEP* MAATSCHAPPIJ HET LEVEN VOOR EEN JAAR TE VERAANGENAMEN 27435 420 DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ, VLAARDINGEN. P. C. HAGÊNAARS-NELl WIJNEN? f 15.- M. M. van Rijss Verlaagde Prijze| Sierlijke So-Easfj' goud, doublé of nikkel.ot' Van derOuderaaF0 Stoom-Pianofabriit FIRMA ANJOINE MES, dienstregeling Nederlandsche Spoorwegi Prijs 25 cent. geven van orgelles en stemmen van piano's. jh Dames-handwerke Gez. BAGGERMJ ALLEWIJN St-Philipaland vraagt EEN 5 29487 i. Schrijnende en smeK lende plekken. Verbnande oP ver- schroeide huid door de ton. Gebruik rkrijgb. bij Apofh. en Drogisten J 10 29484 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 8493 over het PostkaDtoor. 12 Hei adres voor alle geneesmiddelen. Verband- en Verplegingsartikelen. Homöopatische Geneesmiddelen van Dr. Willmar Schwabe. Eiken, bestaande oit mooi buffet, blad maat 120 X cM. met ge slepen spiegel en 2 bovenkastjes, ieder met 4 geslepen glazen, 2 Fauteuils eu 4 stoelen met leerdoek bekleed, prima schuiftafel 110 X 80 cM. Toor slechts 24 29486 Groote kenze in geschilderde met KROON en krimpvrije deuren. DUIT8CHE STOELEN met gaat jeszitting in verschillende modellen. VOOR EEN IEDER die te veel van zijn kracht ge vergd heeft; wiens zeuuwen zijn uitgeput; die de verschijnselen heeft van anaemie (bloedarmoede) of neurasthenie (zenuwzwakte) is de Sanguinose het middel dat snel de verlorene krachten herstelt. Door dat SANGUINOSE het bloed vernieuwt, verrijkt en ver sterkt, grijpt zij met vaste hand in tal van kwaleD, die allen sa menhangen met zwakke zenuwen of arm bloed. Neemt er de proef van Prijs per flacon f 2.—, 6 fl. t 11.—12 fl. f21.—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. 17650 Bij alle Apothekers en voor name Drogisten. 35 Wacht u voor namaak! VAN DAM Co., De Riemerstraat 2 e/4 Deu Haag. Te Tholen bij L. G. v. Zall- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth., te Ierseke bij A. M. Steketee. STOOFSTRAAT 3 THOLEN. gond, nikkel en doublé. Kunt U goedkoop en goed bekomeo, ook op advies van de Ileeren Doktoren, bij bovenstaand adres. 11 29430 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJP8TEENEN enz., 81'RAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT Stationstraat BergeD op Zoom VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk vaD Vooral thans, dq de Landbouwer op de hoogte vau de financiëele uitkom sten vau zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Stevig ingebonden met portefeuille- overslag. 26 16820 Prgs f 1.25, franco per post f] 30 nz ontvangst per postwissel. Verkrijgbaar bij de nitgeefster- FIRMA J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. ■V Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen- atellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm. benoemd door de Zeeuwaohe Land- botlW-maatsohippij. Vanaf heden zullen wij franco per post aan ieder gebruiker van HOLLANDSCHE SUNLIGHT ZEEP en LUX die ons 5 uitknipsels van onze cartons inzendt, welke hieronder zijn afgebeeld, doen toekomen een nieuwe, interessante en aardige 'A'.'. r'r—: w Jl HEEFT HET GROOTSTE DEBTET IN DE WERELD OEFAURICEEItO DOOD VLAARDINGEN. Dit is slechts een inleiding tot een veel belangrijkere en grootschere aanbieding. Het is onze be doeling voor de gebroikers van Sunlightzeep en Lux een aantal aantrekkelijke geschenken ter beschikking te stellen, vanaf kinderspelen, tot nuttige en fraaie kunstvoorwerpen. Om U in staat te stellen te beoordeelen van welke beteekenis deze aanbieding is, zallen wij aan ieder, die ons onderstaande coupon met zijn naauo en volledig adres inzendt, onzen geïllustreerden catalogus van deze geschenken fraoco per post doen toekomen. Heer en De Lever's Zeep Maatschappij, Vlaardingen. Naar aanleiding van Uwe aanbieding van geschenken in de 1ERSEKSCHE en THOOLSCRR COURANTverzoek ik U mij te willen toezenden een geïllustreerden catalogus der prijzen, welke U ten geschenke geeft aan inzenders van de bekend gemaakte Sunliglit- en Lux doos-uitknipsels. Naam Adres Stad Om deze prijzen te ontvaDgeu, behoeft U slechts 15, 25 of 50 uitknipsels als hierboven vermeld, toe te zenden. Aan het bovenstaande voegen wij nog een aanbieding toe, waarvan wij durven aannemen, dat zij alles overtreft, wat tot op heden op dit gebied ooit in Nederland is voorgekomen. Aan dengene, die tnsschen 1 Augustus 1922 en 15 December 1922 ons het grootste aantal uitknipsels onzer Sunlight eu Lux doozen te zamen zal hebben toegezonden (mits het totale aantal niet minder is dau 50) staaD wij toe een vrije keuze te doen uit de volgende prijzen Een Ford Automobiel, vier persoons 1922, con duite inlérieure „coupé"-model of open twee persoons model. ,Een 7% Obligatie Nederlandsch-lndië, groot ƒ1000. lEen 5% Obligatie Nederland, groot ƒ1000.— eD 'Een 5% Obligatie Nederland groot 500.—. Een Studiebeurs om een jongen of meitje io staat te stellen, dc M.U.L.O.-school of H.B.S. gedurende 5 jaren te bezoeken. De kosten hiervan mogen onderstaand bedrag niet te boven gaan, of indien geweDscht, om een jongmensch of joDg meisje in staat te stellen opleiding te geuieten in een of ander beroep of vak van wetenschap, tot een maximum bedrag als hieronder aaugegeven. Een Pianola merk B'üthner/Dacanola of Rom- hildt „Virtuola" electrische Piauo (met 12 rollen). Een Ameublement voor twee of drie kamers. De waarde van bovenstaande prijzen mag ten hoogste ƒ2500.zijn. Behalve deze prijs zullen nog 3 verdere prijzen beschikbaar worden gesteld voor de 3 inzenders, wier aantal het dichtst nabij dat van den hoofd- winner kwam. De winners van deze 3 prijzen mogen een vrije keuze doen uit de volgende lijst 1 Douglas Motorrijwiel 3 versnellingen, starter, 2P.K. 1 Rondreis met Lissone's of Cook's Reisbureau van 22 dagen naar de Riviera en Noord Italië. 1 Reis van 28 dagen naar Noorwegen en Zweden. 1 Reis van 17 dagen naar den beroemden Engadin en Oost-Zwitserland. of indien gewenscht, Een maand met Uw gezin naar buiten in pension. 1 Piano merk „Persina", „Schweriu" of „Ernst Kaps", Dresden. 1 Uitzet voor een bruid, geheel volledig, om vattende Damast tafelgoed met naamletters geborduurd, prima huishoudgoed en beddegoed, lijfgoed met Zwitsersch borduursel, te leveren uit een der beste magazijnen. Een 5% Obligatie Nederland, groot 1000.— Een Fongers of „Nederlandsche Kroon" rijwiel vuur elk lid van het gezin van den prijswin- ner, tot ten hoogste 5 rijwielen, waarvan de totale aanschaffingsprijs 1000.niet te boveDgaat. Een Studiebeurs, welke een jongen of meisje in staat stelt, de M. U. L. O. of H. B. 8. gedurende 5 jaren te bezoekeü, mits de kosten hiervan het onderstaand bedrag niet over schrijden, of indien gewenscht, een joDgmensch of meisje in staat te stellen opleiding te geuieten in een of ander beroep of vak van wetenschap tot een maximum be drag als hieronder aangegeven. Een Ciro, of Tekla paarlenhalssnoer. Een polis van Levensverzekering, die ten volle door ons wordt bekostigd. Een „His Master's Voice" gramaphone. De waarde van deze prijzen mag ten hoogste 1000.bedragen. In aansluiting hierop wenschen wij den deel nemer wiens aantal inzendingen het dichtst dat der winners nabij is, als schadeloosstelling voor de teleurstelling dat zulke mooie en waardevolle prijzen juist buiten zijn bereik zijn gebleven, door hem of haar een vrije keuze te laten doen uit de volgende lijst. 12 paar zijden kousen voor dames of 12 paar zijden sokken voor heeren. 1 abonnement op de tram in de stad Uwer inwoning. 1 concert-abonnement 1 schouwburg-abonnement Daar dit geheel het karakter draagt van een troostprijs, behouden wij ous het recht voor, de waarde van dezen prijs te bepalen, doch deze zal zeer zeker de moeite waard zijn en wij zallen gaarne aanwijzingen van den winner outvaDgen, waardoor wij de aantrekkelijkheid van het ge schenk nog kunnen verhoogen, en elke redelijke wensch zal onze volle aandacht hebben. Voor het geval 2 of meer deelnemers hetzelfde aantal uitknipsels mochten inzenden zal de be treffende prijs worden toegekend aan deugeDe wiens totale aantal uitknipsels het eerst in ous bezit was. Om op dit puut volkomen zekerheid te hebben zal elke bundel uitknipsels zorgvuldig in daarvoor aangelegde boeken geregistreerd worden en zooals U hieronder zult zieD, zullen de prijzen aan de winners worden uitgereikt door een onpartijdig comité. Uitknipsels welke ons na 15 December bereiken zuilen niet meer voor prijzen in aanmerking komen. Na dezen datum zullen onze registers dezer inzendingen aan een onpartijdig comité van winkeliers en grossiers worden overhaudigd, welk daarna strikt op grond van het bovenstaande de winners zal aanwijzen. De uitspraak van dit comité zal bindend zijn, en de namen der winners zullen in de bladen worden bekend gemaakt zoodra de beslissing gereed is. WT Let bij Uw aankoop er op, dat een winkelier U HOLLANDSCHE SUNLIGHT ZEEP en LUX levert, daar buitenlandsche verpakkingen GEEN recht geven op alle bovengenoemde voordeelen. De prima SUNLIGHT ZEEP en LUX koopeu IS reeds SPAREN Een echte koker* 0. Ik kost wb rog ct. en is altijd Ü1 m voorzien ven laf ffl den naam ^pA.MIJfl HARDT mei handleekemng 153 Het is nu tijd om uw Spek- Vleeschknipen te laten nazien aan te schaffen. Een goed en jer trouwd adres is daarvoor Kuiperij en Fusthandel 16 Telef. 258 26 BERGEN OP ZOOM. Hebt U reeds keonie gemt met ouze Zoo niet, bestel dan een proefi ding, bevattende 1 fl. Bordeau. y Spaansche Wijn. y Medoc. St. Emiliou. y St. Esicphe. y St. Julien. y Samos. t Roode Port. y Witte Port. 1 f zeer oude Madeira. Deze tien soorten voor franco thuis. 23681 Beleefd aanbevelend, Telef. 20. TH0L Boschstraat 27, Bergen op Zo c. Behangerij - Stoffeerdi Bedgoederen 12 9 let and Vervangt uw BRIL door eei®'*" Vakkundige monteeriug eu gevlij' renomeerd door H.H. DoctorenLar voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE' 14 en KERKORGELS. 4<elo Vraag geïllustreerde Prijscourant Agent voor Tholen en omatrel ,,t( de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen TE KOOI' le Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en F hnieen. Inlichtingen omtrent prys, dal aanvaarding eua. door 11 35 M. J. Soheffelaar, Tel. 24, Tke VOORHANDEN: de 1 Juoi 1922 gewijzigde 13 VAN DE 29! FIRMA J. M. C. POT, THOLli' beveelt zich aan tot het et er I Ira I tjn ezt OD ud li te! 3a, ONTVANGEN een NIEUWE MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouweetraat B 29. BERGENOP ZOÖ

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4