Ledikanten- Bedden- en Matpassfinüiagazijn OOK VOOR U De 8 wan v ui pen houders DRUKWERKEN. Vreemde 'ostzegelverzamelaars. Inmaak- Trekking: Donderdag a.s. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. helminatarwe Friesche we te velde. 'ïptaardappelen, Automobiel te huur leveren in den kortst mogelijken tijd ai Uw benoodigde tota's, kwitanties, enveloppes, briefhoofden, briefkaarten enz. 29499 WA J. M. C. POT - THOLEN. A. C. QUIST. VAN HEEL Co.. „DE TOEKOMST". RMA J. M. C. POT - THOLEN. Talens waterverf teekendoozen Talens waterverven, Talens inkten, 29500 zijn steeds voorhanden bij: PUROL Een Woonhuis f3.60 per Liter. NATIONALE BANKVEREENIGING naar Dalemschestraat No. 8. W. P. VAN DIJK - Bergen op Zoom - Kremerstraat 9 Obligatiën ad f 10,20. TIEN EXTRA PREMIES van f5,000 toegewezen. Kantoor voor Eiland Tholen: M. M. VAN BUSSEL zijn wereldberoemd, onverslijtbaar, sierlijk en gemakkelijk. Steeds voorhanden in prijzen vanaf f 8.50 gewone soort, f 10.— de bekende Safety, zelfvullers f 10.— en f 11.50. Allen met gouden pen. 78 29447 Vulpenhoudersnkten - Vulpenhouderclips. erdag 29 Juli 1922, worden binnen één uur tijds afgeleverd en desgewenscht van adres voorzien ten postkantore bezorgd. Firma J. M. C. POT, Tholen. Ondergeteekende bericht zijn geachte Cliëntèle dat DINSDAG I AUGUSTUS zijn SCHOESE&miJ VERPLAATST IS HAAR BRUGSTRAAT HO. 1 Zich beleefd aanbevelend, CTEH, BMKZAKEK, COÏÏPOHS, THOIES. Aanbevelend, JAC. DE GROOT, hebben steeds groote keuze in vreemde postzegels, zoowel losse als in enveloppes verpakte, enveloppen met vreemde postzegels leenen zich uitstekend voor eerstbeginnende verzamelaars. 34 29501 IRMA J. M. C. POT - THOLEN. BRANDEWIJN JENEVER Met ingang van I Augustus is de KAPPERSZAAK van E. OELBERS VERPLAATST HET LAAT5TE. EN BELANGRUK5TE. DRAADL005-BERICHT I5." ZONDAGS GESLOTEN. IS ER GELEGENHEID EEN KAPITAAL TE VERDIENEN. ZES LANDHUIZEN met HONDERD GULDEN RENTE PER WEEK of 40.000 GULDEN in Contanten elk. INWISSELING van Oude Rotterdammers - Tilburgers en Koopmannetjes. Bij de laatst gehouden trekking werden KANS OP WINST ZEER GROOT. KANS OP VERLIES UITGESLOTEN. ST00FSTRAAT. THOLEN. ZITDAGENte Poortvliet, Scherpenisse en St-Maartensdijk op MAANDAG. te Oud-Vossemeer, St-Annaland en Stavenisse op DINSDAG. 1 j. i, D. VAN DE VELDE te ten verzoeke van den J. STOUTJ ESDIO K, land- Ie Tholen, op zes oor, zomertijd, in de ran M. J. Hoek te Tholen penbaar verkoopen 10 koopen (stukken) holei jlen, in den Peukepolder cnluoze) door paaltjes op het aangeduid. Kaartjes verkrijg- 22 it te ïkt da. M indi Driél 'n bestelling aangenomen nam, ndmi en V. J, erk i. 3 erk, Meme Van ir ds A. s. Sc 1 door K I Z van Damsma Vries, Hallam. Bij J. BAAIJ KOOISTRA te Tholen. VOOR PERSONENVERVOER te bevragen bij Firma J. C. van der Stel, Tholen Telefoon no. 32 of bij 12 29494 Thoolsche Motor- en Rijwielhandel Kerkstraat AdresM. GEUZE, Tholen. ROUW- 29497 drukwerken tel l»r ALLE BEDDEN en MATRASSEN worden op het Magazijn gemaakt; alle maten SPIRAALMATRASSEN alsook voor BEDSTEDEN worden geleverdCompleete Meobileering van SALONS en* HUISKAMERS. Stoffeerinrichting en Behangerij. VLÜGGE EN NETTE BEDIENING. Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 190. Maakt Begrootingen voor het behangen en meubileeren van HUIZEN. 54 27616 36 9937 tn en verkoopen EFFECTEN, en gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. icn HAN DELSCRE Dl ETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) n BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaodsche Maatschap pijen als op Beurspolis. iren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis, onderlijke couponkamer. Kantoor geopend: 912'/2 en 1—5 nur. Des Zaterdags van 92 unr. J en doorloopen der huid en I schrijnende plekken.Gebruik Verkrijgt». bij Apolh.en Drogisten) 183 9 29485 TE KOOP: direct te aanvaardeü, te bevragen Doelweg 83, Tholen. 6 29482 29495 12 Aanbevelend. Fa. J. C. van der Stel, Tholen. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 12.000.000. OOUPONS, EFFECTEN, VREEMDGELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDIETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 2949S 12 CCHNABEL 96 29491 29492 150

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3