f 1 A&vertentiên, ST"*! Prima roode vliegendood bïnnenland 5 Wij ontvingen weder het a 3 cent per vel. Firma J. M. C. POT, Tholenr er Und, waar de toestand nog weinig vertroawen inboezemde. Het rolgend jaar was het precies andersom. De geweldige daling in den koers van marken en kronen lokte duizenden bij duizenden naar Dnitschland en Oostenrijk. Thans is de toestand weer in zooverre normaal geworden, dat de stroom der reizigers niet meer in ééo richting vloeit. Alle omringen le landen krijgen nu hun beurt. Het eigen land wordt echter in de laatste maanden door de toeristen ook niet vergeteD. De Nederlauders beginnen hun eigen land weer te bezien. Dit verschijnsel staat zeker wel in verband met de aanzienlijke verlaging van de hotelprijzen, die, wat het meerendeel der goede hotels betreft, thans wel op één lijn staan met Zwitserland en vele andere, druk bezochte strekeo, vooral als men in aanmerking neemt, dat de maaltijden hier te lande tegenwoordig uitgebreider siju dan haast overal elders. Het is alleeu jammer, zegt het verslag, dat juist vele inrichtingen, die slechts aan uiterst bescheiden eischen voldoen, onevenredig duur blijven. De bestrijding der malaria. Den laatsten tijd constateert men in Amsterdam en in verschillende andere streken van Noord- Holland een toeneming van de malaria. Hoewel de ziekte niet meer zoo kwaadaardig is als in vroegere jaren, zijn toch de onaangenaamheden van een flinken malaria-aanval ernstig genoeg om de bestrijdingspogingen te rechtvaardigen, zegt het Hbl., dat in zijn medische kroniek er een paar artikelen aan wijdt. Daaraan is't volgende ontleend. De bij ons nagenoeg uitsluitend voorkomende malaria tertiana of derdedasgsche koorts wordt overgebracht door den steek van een mug, de anopheles inaculipenni». Deze kan betrekkelijk gemakkelijk worden onderscheiden van de bij ons veel voorkoineude steekmug, de culex pipiens, doordat de eerste grooter is, zwart is en gevlekte vlengels heeft. Daarbij is de houding van het lichaam van de anopheles-mug anders als zij tegen den wand zit dan die van de culexmug. De muggen leven vau bloed, doch uiefc uit sluitend van menschenbloed integendeel indien zij het voor het kiezen hebben, nemen zij het litfst bloed van groote dieren, vooral van paarden Alleen de wijfjes stekou den mannetjes is slechts een kort leven beschoren. De wijfjes leggen de eieren in het water eu bij guustige temperatuur komen hieruit spoedig larven voor den dag, die in het water leven en na eenige gedaante ver wisselingen pas io 't volwassen insect overgaan. De anopheles-muggen steken niet over dag, doch alleen 's avonds of 's nachts in tegenstelling met de culex-mug. De malaria-parasiet (welke de malaria veroor zaakt) dringt de roode bloedlichaampjes binnen, ontwikkelt zich erin, waarbij het roode bloed lichaampje wordt opgelost, dat valt dan niteen in een aantal deeltjes, die elk opnieuw weer vv" «.lumifuuuBiuj/jv b u u ucu UlliUCd UllUgblI. Deze oiitwikkelingscyclus duurt bij de ons voor- komeude malaria juist 48 uur. W.nueer nu door een anophelestnug derge lijk bloed, met malaria-parasieten besmet, wordt opgezogen, ontstaan na een zekeren ontwikkelings gang iu bet lichaam van de mug kiemen, dia men aporozoïten noemt, en die ook de speeksel klieren bereiken. Steekt nu zulk een mag met aporozoïten in zijn speekselklieren een meuscb, dan komen er met het speeksel der mug enkele aporozoïten in het bloed van deo meuscb, deze driugen in een rood bloedlichaampje en begionen nu dezelfde ontwikkeliug als boven is vermeld. De malaria-parasieten ontwikkelden zich alleeo bij .deu nienscb, niet bij de dieren; de aporo zoïten gaan bij dieren te groudezij kunnen alleen in meuschelijke roode bloedlichaampjes indringen. De malariamug legt haar eieren in stilstaand water, poelen en moerassen worden door haar bij voorkeur uitgekozen. In theorie moet malaria dus gemakkelijk te bestrijdeo zijn zijn men heeft slechts de mug gen te dooden om ook de malaria kwijt te raken. Maar in de praktijk, blijkt het nog al wal moeilijker Ie zijn. De oude tijd terug. Wfc Duitsche m rk is als betaalmiddel niet meer te Vertrouwen. De uitgever van een iu Ober-Beiereo verschijnend blaadje vraagt de be- taling van den abonnementsprijs dan ook in meer reëele waarden. Hij deelt mee, dat de abonnementsprijs ook in levensmiddelen kan worden betaald, berekend naar den standaard van 1913/14. Het krantje kostte toen Mark 1.20 per kwartaal; franco per post Mark 1.50. Ge baseerd op dien prijs, vraagt de uitgever thans voor eeo drie maandscb abonnemeut 6 pond meel of l3/t pond varkensvleesch, of 1 pond boter, of 1 pond reuzel of 24 eieren. Oplichterij. In Rotterdamsche bladen stonden onlangs twee advertenties, één waarin boden werden gevraagd voor eeo financieele instelling, die f 100 borg konden stellen, en een waarin geld ter leen werd aangeboden. Enkelen solliciteerden als .bode" en stortten hun f 100, Zij kregen de opdracht de aanvragen om geld te controleeren, waarbij ze bons moesten afgeven. Toen ze zich den volgenden dag weer aan het kantoor aan meldden, waar volgens afspraak de aangevraagde geldeu zonden worden uitbetaald, was het kan toor gesloten eu de „directeur", zekere B. v. d. Woude, met al het geld, dat hij machtig had kunnen worden, verdwenen. Malaise. De Deventer Glas-Maatschappij, die tijdens den oorlog eDorme winsten maakte, liquideert. Beeds geruimen tijd noemden de Deveutenaren deze maatschappij naar haar initialen „Dat Gaat Mis". Er blijkt tbans een schuld van 18 ton, waarvan 12 ton aan de GelderschOverijselsche bank. Bij liquidatie schijuen de aandeelhouders nog te kunnen rekenêD op 25 pCf. van het bedrag hunner aaodeelen. De vuilnisbak als armoede-meter. „Uit den aanblik van de Berlijnscbe vuilnis is mij eerst duidelijk gebleken, hoe arm Duitsch- land is geworden." Aldus verklaarde de directeur van de straat reiniging in New-York, mr. Joues Keiion, die op een studiereis door Europa ook Berliju be zocht. Inderdaad, de heer Kellon heeft gelijk, beaamt de W. corr. vao 't Hbl. Iu de andere landen, zoo te New-York als te Amsterdam, vindt men in den vuilnisbak een massa dingen van waarde. Dat wil zeggen van waarde voor den lorren- en beenenkoopmau blikken bussen, üesscheu, wollen lappeu, gescheurde broeken, oude fiets banden en schoeDen, afgedankte corsetten en paraploies, onderdeelen vau rijwielen en lekke ketels, beenderen eu bedorven vleesch, overge bleven aardappelen eu beschimmeld brood, aard appelschillen en verfomfaaide hoeden. Dat alles wordt er zorgvuldig uitgezocht en te gelde ge maakt. In een Duitschen vuilnisbak zoekt men er tevergeefs naar. De Duitschers zijn arm geworden en gooien niets meer weg. Want alles, hoe oud, hoe ver sleten, hoe kapot het ook is, beeft oog waarde. Niet alleen voor deu lorren- en beenenkoopman, maar ook voor den eigenaar zelf. Kanibalisme in Rusland. Semasjko, volkscommissaris, schrijft het volgende in de Izwestia over het kanni balisme in de hongersnoodgebieden De honger als sociaal-biologisch ver schijnsel zal nog langen tijd een onderwerp van studie blijven, waarbij verschillende personen een geheel verschillend stand punt zullen innemen. De nu bijna geëin digde hongersnood heeft twee nieuwe verschijnselen meegebrachthet lijken-eten en het menscheneten (het speciaal dooden van mensehen met de bedoeling zich met hun vleesch te voeden,) welke verschijnselen uit den aard der zaak de belangstelling van medici en psychiaters hebben gaande gemaakt. Van bijzonder belang zijn de conclusies, waartoe dr. Rosenstein komt, die door het volkscommissariaat van ge zondheid ter bestudeering dezer verschijn selen naar Samara werd gezonden. Op grond van ongeveer 200 gevallen, waaromtrent de justitie te Samara gegevens verzamelde, komt dr. Rosenstein lot de conclusie, dat het iijkeneten slechts voor kwam bij in psycho-biologisch en sociaal opzicht minder hoogstaande elementen uci ivoicu uucu - ïrireneuiucci meent ont wikkelde, meerendeels stompzinnige men- schen, die zich hieraan schuldig maakten en d;e geen van allen lezen en schrijven konden. Geheel anders staat het methetmenschen- eten. Bij hen, die zich hieraan schuldig maakten, waren beslist crimineele neigingen aanwezig. Heel dikwijls begingen zij hun daad reeds voor zij tot de uiterste grens van den honger waren gekomen, zooals bij de lijkeneters bijna steeds het geval was. Dr. Rosenstein heeft zijn persoonlijk onderzoek o.a. uitgestrekt tot een 23-jarigen menscheneter, die beschuldigd wordt van lOmenschen te hebben gedood en opgegeten (zelf erkent hij 8 moorden.) Het was een sterk gedegenereerd type, met sterk crimi neele neigingen en zwaar erfelijk belast (alcoholisme.) Zijn eerste slachtoffer was zijn eigen vrouw. Bij het lijken- en menscheneten speêlde de invloed van anderen een groote rol tot lijkeneten toonden vooral vrouwen en halfvolwassenen neiging. Ten slotte raakt Semasjko nog even de justitieeie zijde van de kwestie aan en zegt o.a., dat het gouvernementeel uitvoerend comité te Samara juist handelde toen het de zaken tegen mensch- en lijkeneters aan de justitie ontrok en de beschuldigden ter beschikking van het volkscommissariaat van gezondheid stelde. kannen redden. Alles was verzekerd Hedenavond kwam er vanwege de assurantie een stoompoct, die het uitgebrande vaartuig naar Geertruiden- berg beeft gesleept. 8CHERPEN1SSE. In de vergadering van ingelanden van het waterschap ScherpeDisee, waar 9 van de 21 stembevoegde ingelanden tegeuwooróig waren, werd voorgelezen een mis sive van Ged. Staten dat de kasgeldleeniüg goed gekeurd was. Verder werd nog vastgesteld de rekening over het jaar 1921/22 in ontvangst op f 10796 56 eu uitgaaf op f 11450.77. Alzo» nadeehg saldo f 654.21. 36 j. jd. Matheus Goedegebuure 21 j. Janna van Haaften 22 j. jd. KERKNIEUWS. EERSTE EN TWEEDE KAMER Dinsdag vergaderden in vereenigde zitting de beide Kamers. Gelijk te verwachten was, was de trooi rede door de Koningin voorgedragen kort. Zij behelsde zakelijk alleen de mededeeliug dal onverwijld aan de Kamers de noodige voorstellen om 't aangevangen werk der grondwetsherziening te voltooien, zoudcu aangeboden worden. Zij ein digde aldus: „Het is mijn vorige bede. dat God ons de wijsheid scbenke, welke onmisbaar is om ojs dierbaar vaderland voor inzinking te be hoed en./' De heele plechtigheid, die als gewoonlijk veel belangstelling vond, was iu een minuut of 10 afgeloopen. Daarna hielden de Kamers ieder afzonderlijk een korte zitting tot het onderzoeken der ge loofsbrieven. Den volgenden dag werd in de vergaderrng der Eerste Kamer voorgelezen dat de Koningin den heer baron van Voorst tot Voorst tot voor zitter had benoemd, en in die der Tweede Kamer werd de voordracht voor een Voorzitter opgemaakt. Dezo stemmingen hadden den volgenden uitslag ro. 1 Mr. Kooien (aftrno. 2 de h?er Monté Verloren en no. 3 de heer Visser van IJzeudoorn. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen. Iersekf. Woensdag 11. zijn bij den publieken verkoop van een boereninspan van den heer W. Bakker alhier de volgende prijzen geboden werkpaarden f 520f 870, jaarliugen f 230 f 270, een veulen f 60, melkkoeien f 270f435, kalfvaarzen f 325f 345, jongere dieren van hoog*!eus 11/2 jaar f 120f 280 en een kalf f 45. Er waren 11 paarden en 30 stuks hoornvee. ONDERWIJS. Ierseke. Geslaagd voor de hoofdakte deheeren N. G. Meeuse te Sliedrecht, en Jb. Hage te Riddereerk en de heer J. van der Vliet, hoofd eener 9cbool in Ned. Indië, thans met verlof te VGraveuhage voor akte Engelsch M. O. A. Alle diie vroeger te Ierseke en daar geboren. LANDBOUW. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot. veldwachter in de gemeente Scher- peuisse K. Hanse te Kerkwerve, sergeant bij de politietroepen. VAN ONZE BERICHTGEVERS. 8 1-PHILIPMjAND. Tot agent van politie slaagde te 's Gravenhage Da volbrachten proeftijd aldaar, den vroeger alhier wonenden N. v. d Reest A.Cz.. Tot plaatsvervangend dijkgraaf der Hen- riëttepolder alhier is benoemd de heer C. van Bendegom. STAVENISSE, 25 Juli. Hedennacht voer alhier door het Keeteu het ijzeren vaartuig, kapitein Norbard, (afkomstig van Made) en ko mende van Breskens inet een lading stroo, be stemd voor Herwijuen. Door het vallen van de brandende lamp uit den mast, geraakte de boven- last in braud, welke brand zich spoedig tot de geheele lading uitbreidde. Schipper C. Dorst van hier (-chip Marie Camelia) kwam in de nabijheid en heeft alle mogelijke hulp verleend. In weer wil hiervan is het geheele schip uitgebrand. De gezagvoerder en zijn knecht hebben zich Ila Oalnrarin-lfAVAr De inspecteur, hoofd van den Plantenziekfen- kundigen dienst te Wageningen vestigt hierbij de aandacht van alle land- eu tuinbouwers er op, dat de aanwezigheid van den Colorado-kever in Frankrijk (deparlemout Gironde) is vastgesteld. De kevers zijn reeds gevonden over een oppervlakte van 250 vier kante kilometer. Iu het Oosten van de Vereenigde Staten van Amerika is de Colorado-kever een der meost ge vreesde plagen. Jaarlijks moeten de aardappelvelden daar eenige malen met een arseuicumhoudende vloeistof bespolen worden, daar anders de kevers zoowel als hun larven het gewas totaal zouden vernietigen. De aanwezigheid van dezen kever in Europa kan dus voor de streken, waar hij gunstige omstandigheden viüdt voor zijn vermeerdering, een zeer groot gevaar worden. De Fransche regeering neemt uitgebreide maatregelen, om do plaag te onderdrukken en heeft daarvoor reods een groote som beschikbaar gestold. Het is evenwel te vreezen, dat waar de kevers ovor zulk een groote opper vlakte verspreid zijn, deze bestrijding met zeer groote moeilijkheden gepaard zal gaan. Hoewel wij geen gegevens bezitten of do Colorado kever in ons land zich snel zou kunnen vermeer deren (in Juli 1914 werd nog bij Hamburg oen invasie van dezen kever door zeer krachtig ingrijpen der Duitsche rogeeriug in den aanvang gestuit), is nu er in Frankrijk zulk een uitgestrekt besmet ge bied blijkt te bestaan, ook ten onzent waakzaamheid geboden. Eike aardappelverbouwer, die op zijn planten 1 cM. groote kevers, met geel-gekleurde dekschilden, waarover 10 zwarte strepen (5 over elk dekschild) of oranje gekleurde larven vindt, gelieve daarvan onmiddellijk mededeeling fe doen aan de ambtenaren van den Plantenziektenkundigen dienst, of aan het hoofdbureau van diens dienst te Wageuingen, opdat zoo spoedig mogelijk een onder zoek kan worden ingesteld en, indien noodig, maat- regolen worden genomen. Nadere inlichtingen worden ook door deo Plantenziektenkundigen dienst verstrekt. BURGERLIJKE STAND Gemeente IERSEKE van 2127 Juli. Gehawd: Coruelia Marinus Smit, 25 j. jm. en Maatje Catharina de Waard 24 j. jd. Gem. TflOLEN van 21—28 Juli. Geboren Maatje Coruelia dv. L. Jansen en J. Bijl. GehawdA. C. M, Deurloo jm. en P. C. jd. Gemeente STAVENISSE over de maand Jani 1922. Geboren Leendert, zv. Jacob Hage en D. van Oeveren. Wouterina, dv. Neb. Petappel en Janna Vermaas. Pieternella, dv. Jac. Bloppoel en Autb. P. Quist. Jan, zv. Jan Wesdorp en Pietern. E. Neele. Overleden Jozua Moerland 13 j. zv. D. Moerlaud en L. Wesdorp. Gehuwd Jan Geluk 26 j. jm. en Pietern. Smits 24 j. jd. Cornehs Hage 56 j. jm. en Isabella C. Wesdorp 26 j. jd. W, Eeklenbnrg 47 j. wed. J, D. Stoker en Adriana Wesdorp Ned. Herv. Gem. Ds. G. Th. Snit te heeft voor 't beroep naar Ierseke bedankt. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur di. N te Stavenisse en na». 2.30 uur ds. Los, Geref. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 Bolwijn. Oud Geref. Gem. voorm. 10 uur nam. 2, 's avonds 6,30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholei GEEN DIENST Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. ds. Verschoor Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 e> 'i 7 uar ds. F. Bouma van Rysenburg by Driel Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. ds. W. J. Keiler. (Voorm. Bed. H. Avond ma Oud Geref. kerk, voonn 10,30 nam. 8 en 's 6.30 uur leeskerk. Donderdag 3 Augustus Ned. Herv. Kerk 's nam. 3 uur ds. W. J. (Huwelijksinzegening) St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. Ds. J. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 eu 's 6.30 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk e 3 uur Ds. Moerman. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 's avonds 6,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk, uur Ds. Van Griethuijzen te Oud-Vosseme Avondmaal.) Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. S en 's 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Van haijden en nam. 3 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 10.30 nam. 3 uur d« en 's avonds 6.30 uur leeskerk. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 ds. Los 3 uur V Chr. Ger. kerk, voorm. 10 nam. 3 uur ds. Boone. Ierseke. Ned. Herv. Kerk voorm. dhr. J. J. A. godsdienstonderwijzer te Leiden, nam. Ds. Sc te Kapelle. Ger. Kerk voorm. en nam. Ds. Meijer. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'save Bromet. Oud Ger. Gem. voorm. nam. en avonds ds. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 29 Juli 1922. Boerenboter f 1.25 per pond. Roomboter f 1.25 Eieren 7 cent per stnk. ROTTERDAM, 25 Jnli 1922. EIEREN. Op de beden in ons veilingslokaal poortstraat 24 gehouden veiling werden gende prijzen besteed: Gegar. verscbe hoendereieren van f 5.— tot 8. Eendeneieren f 7.25 tot 1 7.75 Aanvoer 815.000 stuks. Juli Zaterdag 22 Zondag 23 Maandag 24 Dinsdag 25 Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 Temperatuur van het Scheldewater te 1 Graden 18, 18.2 18, 17.3 17,3 17,2 17, In plaats van kaarten. Verloold J. J. VAN OOST en 29489 J. B. DEKKER. 9 Al 96 BI DANKBETUIGING. Ondergeteekendeu betuigen bun oprechten dank aan den heer Iz. van 't Hof, landbouwer alhier voor de prompte uitbetaling van f 0,50, ZEGGE VIJFTIG CENT, bij het redden vau paarden op 16 Juli 1.1. en bevelen zich bij de e.k, ongelukken weer beleefd aan. 12 29588 W. J. Verstraale en W. J. Gooesen 11 29498

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2