IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Ui Zaterdag 29 Juli 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT Tholen De Waterleiding. 5r Fraaie geschenken als reclame. Het kabinet treedt af. Het lot der dooden te Bombay. Gesnapt. Oplichterij. rikzi Dit blad ferschijnt eiken Zaterdag, per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco ist f 1,65 10 ct. disp. koeten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiën Tan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/, cents. Grootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. orgemesster van Tholen herinnert aan tijdige jog van hoofdei ijken omslag. !D, 28 Juli 1922. 4 imeesttr sn Wethouders van Tholen krengen inbare kennis, dat de rekening van de in- en uitgaven der gemeente, over het dienst el, is overgelegd aan den Raad, en gedurende dagen, van heden tot en met 3 Augustns Idei ode, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter ligt en, tegen betaling der koslen, algemeen baar is gesteld. tn, 90 Juli 1922. 10 bij ing, aanleiding ran het verslag van de laatste van den Gemeenteraad van Poortvliet oen ons van bevoegde lijde mede, dat iprekingen over de waterleiding wellicht rkeerden indruk couden kunnen maken op izers. den raad was verzocht reeds nn te besluiten it doen aanleggen van de aanslnitings- en (dienstleidingen) van die gebouwen der ite, die toch later zullen worden aange- teueiude de schade ontstaan door den gelden aanvoer der hoofdbuizeD, te be urs zouden ook de binnenleidingen in die sen kannen worden gelegd. De dienst ien zullen volgens een vastgesteld tarief gelegd, terwijl de binnenleidingen door ogeslotenen zelf zullen moeten worden 1, afhankelijk van de grootte van die leidingen de leden van deu Raad eeuig denkbeeld ren van de kosten was een globale prijs- IJS ning per meter gelegde buis en geplaatste opgegeven, naast het voorstel den aau- »e betalen, zijn kostenden prijs vermeer- .met een vast winstpercentage, onder toezicht t/introle van de directie. den raad nu werd medegedeeld dat kranen voor '/3 van den opgegeven prijs konden 'ie% aangeschaft. Men vergat daarbij rekening JUdee, met het feit, dat ook bij water- US^iranen verschil in kwaliteit bestaat en t begroote bedrag sloeg op de afgewerkte atie niet alleen dus op deu materiaalprijs van de kraan deze totale prijs sloot das kraso, de muntplaat, eventueel bonten arbeidsloon enz. heeft dus blijkbaar een misverstand ge it, waardoor de lezers evenwel zich een voorstelling van de aanbieding zoudeD kkf n vormen. Dir ip i werd de proefpaal voor de fun- g vau den Watertoren Ie Scberpenisse en. Daarbij bleek dat de grondslag zeer is en de palen tot eene diepte van onge- 12 M. ingeheid moeten worden. SPORT EN SPEL. •UV d-Vossemeer. Zaterdagavond match voetbal- V. V. te Steenbergen en V. I. O. S. :er plaatse, waarbij de laatste de zege be- met 3—0. Zondag 11. seriewedstrijd om de medailles den beer Van der RietExcelsior van straat trad op tegen Z. V. V. oit Zierik- hoewel eindoitslag was 1—1, leek Z. V. V. •pel beter. De totaal-aitslag is, dal Excel- Le pr. kreeg, Eendracht 2e en Z. V. V. 3e. Wij gaan maar steeds vooruitin de laat- eken zijn er weer een tweetal voetbalclnbs omen en er is ook opgericht een korfbal- niging voor meisjes. GEMENGD NIEUWS. De Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee dezer dagen geplaatst 150 aandeelen elk f1000, met 10 storting, niet deelende K dividend over 1922. koers van uitgifte bedroeg voor aandeel- is 155 en voor niet-aandeelhouders rij wijzen onze lezers en vooral ouze leze- :n, op de belangrijke advertentie van de fER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ te Vlaar- eo, voorkomende in dit nummer. Deze 1 ende fabriek vau Sunlight-Zeep, Lux en ink deelt daarin mede, dat, na toezending oitkoipsels uit hare Sunligbt-Zeep en Lux- ons men in het bezit kan komen van mooie chenken en waardevolle extra-premiën. Aandachtige lezing en bewaren der adver- tie is aan te bevelen" olgens het Ned. Correspondentiebnrean heeft ijdelijke voorzitter van den ministerraad de ingin medegedeeld, dat het kabinet de porte- i©8 ter beschikking stelt. H. M. heeft daarop aan jhr. Ruys de Beerenbrouck een nieuwe op dracht tot kabinetsformatie verstrekt. Verwacht wordt, naar men aan het Hbl. schrijft dat er eeuige onderlinge wisseling van porte feuilles zal plaats hebben, en dat de portefeuille van Marine in handen zal komen van een des kondig man, die vrijwl algemeen als zoodanig wordt erkend, maar die niet behoort tot de rechtsche partijen. Voorts zal waarschijnlijk de beer KöniDg als Minister van Waterstaat op zijn eigen verzoek worden vervangen, terwijl bet vrijwel vaststaat dat dr. De Visser üiet bereid is als Minister van Onderwijs aan te blijven. In diens plaats verwacht men de benoeming van dr. F. L. Rutgers, die thans als lid van Ged. Staten van Zuid-Holland eveneens met onder wijs zaken is belast. Ook de naam van dr. Hugo Visicher is in dit verband genoemd. Het moet vrijwel vaststaan dat mioister Aalberse de por tefeuille van Arbeid zal behouden, terwijl ook op het aanblijven van mr. Heemskerk voor Justitie wordt gerekend. Er schijnt een oogenblik sprake te zijn ge weest van een opbracht tot Kabinetsformatie door dr. De Geer, uit overweging dat de Prote- stantsche groepen in de rechterzijde aanmerkelijk zijn versterkt, maar daar hierdoor gevoeligheden aan Roomsche zijde zouden worden gewekt, zou ten slotte aan den heer Ruys de Beerenbrouck de eer gelaten zijn. Voor de juistheid dezer ge- rochten kunnen we evenwel niet instaan. Boeren in de Tweede Kamer. Het Algemeen Nederlaudsch Landbouwblad berekent, dat niet minder dan 17 afgevaardigden uit landbouwkringen in de eerstvolgende periode hun agrarisch licht konnen laten schijnen in de Tweede Kamer en hunne economische kracht kunnen toonen." De Katholieke Staatspartij zal 7 landbouwers zenden en wel: Fleskens, Dekkers, Wintermans, Engels, Ament, Van Voorts tot Voorst en Kuigge. Ja zelfs 8 n.1. Rutlen, indien Ruys als Minister aanblijft. Van de Chr.-Historische Unie werden WeU- kaujp OU Dafcker licrkusco, eu lllQCtlt De Visser minister blijven, dan zal dr. H. J. Loviuk als derde landbouwspecialiteit in de C.-H. Unie- fraktie zijn intrede doen. De Anti-Rev. Partij zend A. Colijn, de Vrij heidsbond dr. Bierema en mr. Van Rappard, de Vrijz.-Dem. bond Ebels, de Plattelaudersbond naast Braat den landbouwer De Boer. Tezamen dos 17 landbouwers in de Tweede Kamer. „De landboaw kan meer dan tevreden zijn", zegt het Alg. Landbouwblad. „Met groote belangstelling ziet natuurlijk het geheele platte land uit naar hetgeen de 17 landbouw-afge- vaardigden voor onzen land- en tuinbouw zullen doen. De tijden zijn voor de boeren en tuinders zeer ernstig. Sedert jaren was de toestand niet zóó nijpend. Kan deze ^Raad van Zeventien" een gemeenschappelijk program samenstellen en daarmede resultaat bereiken in de Tweede Kamer, het geheele land zal er zich over verheugeu." Landelijk Comité 25-jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit de Koningin. Men verzoekt ons te berichten, dat ver- eenigingen welke alsnog instemming wenschen te betuigen met bovenstaand plan, zich alsnog kunnen aanmelden tot deelname. Het voornemen bestaat in Augustus een vergadering te houden waar plannen nader worden uiteengezet, oq> zoo grootsch mogelijk en waardig dit jubileum te gedenken. Gedachtig aan de spreuk //Eendracht maakt macht", is de bedoeling dat een zeer groot aantal vereenigingen onze Vorstin een hulde zullen brengen, om teveus bij vernieuwing de verzekering te geven van onwankelbare trouw aan ons geliefd Ora jehuis. Aanmelding kan ge schieden bij het Secretariaat der Vereeniging Oranjebood, Lathersche Burgwal 13, den Haag of bij Albert v. d. Horst, Emmastraat 10, Amsterdam. De aanmelding kan geschieden tot uiterlijk 31 Juli a.s. De eerste vergadering zal in Utrecht gehonden worden. In een reisbeschrijving lezen we over Bombay: „Wij snorden door met palmen beplante lanen, langs prachtige gebouwen, langs de strandboule- vard waar 's avonds honderdeu en honderden auto's voortreden, met naar koelte smakkende Europeanen. Wij zageu de stad met zijn grootsch aangelegde straten od pleinen, reden over de heuvels waar de boomen bloeiden in volle pracht en van waar men de beroemde vergezichten ge niet over Bombay. De tocht over deze heuvels herhaalden wij iu den nacht bij helderen mane schijn. Op die heuvels, op het mooiste en hoogste plekje, te midden van bloemenweelde, lag de begraafplaats der Parseo. Ook die bezochten wij en staarden naar de groote ronde torens, die van boven open zijn; torens waar niemand in mag komen, zelfs de priesters niet. Dat mogen alleen de lijkendragers doen. Die brengen daar de dooden, leggen ze neer geheel ontkleed in de daarvoor bestemde vakken. In den buiten cirkel de lijken der manneD, in den midden- circeï de lijken der vrouwen eu in deu binnenste die der kinderen. En zoodra de poort achter de dragers weer is dicht gevallen, storten zich de ieren neer op hun prooi, die zij gulzig ver slinden. Toen wij op dien mooien morgen ston den tusschen de bloemen en het groen, zaten tientallen gieren op den rand van den toren en zaten ze overal in boomeu. Zij wisten, dat voor hen spoedig iets zon worden neergelegd en inderdaad kwam weldra een geheel in het wit uitgedoste doodenstoet, bet lijk gedragen iu een kleed Bionen twee uren is alles afgeloopen, zoo vertelde onze begeleider. Gruwelijk? Och, waar om? Is het vernietigingsproces onzer dooden minder luguber?" De H&agsche politie ontviDg mededeelingen omtrent twee bekende inbrekers, die onlaDgs te Voorschotten uit een brandkast voor ongeveer f 10.000 aan effecten zouden hebben meegenomen. Zij werden echter niet gearresteerd, maar hun gangen werden nagegaan tot dezer dagen opge merkt werd, dat een hnnner in 't Haagsche bosch een kistje opgroef en trachtte de effecten, die daarin geborgen waren, aan een vreemdeling te verkoopen. De vreemdeling vond de zaak verdacht en hield den man met een revolver in bedwang tot de politie kwam eu hem arre steerde. De effecten zijn op ééu na weer terecht. Bezuiniging op geneesmiddelen. Specialité's zijn fabriekmatig bereide genees middelen, en de arts Molema beeft er in de N. Rt. Ct. op gewezen, dat de buitenlandsche specialité's ons zooveel duurder iu rekening worden gebracht dan de binnenlandsche. Dus is zijn conclusie „onze zieken VodeleG het veiligst, wanneer zij in de apo theken zooveel mogelijk Dinnemauuscuo taon- katen vragen.* Daar ga ik niet mee accoord, zegt de genees kundige medewerker van de N. Rt. Ct. Ik zou den ziö zoo willeu stellen jOuze zieken han delen het veiligst, wanneer zij in de apotheken noch binnenlandsche, noch buitenlandsche speci alité's koopen.* De enkele goede specialité's niet te na ge sproken, zegt de medewerker, is het allemaal #dure rommel.* Moeien zij dan naar den #duren* dokter voor elke kleinigheid? hoor ik al vragen. De duurte-insinuatie laat ik daar, afgezien nog van de vraag of zelfs kwakzalvers met /ygoed- koope* middelen niet op deu duur steeds duur blijken, omdat de wijsheid zoo vaak door de zuinigheid bedrogen wordt. Het antwoord is minder eenvoudig dan het schijnter is een vicieuse cirkel, die vier schakels bezit. 1. de menschen weten niets van hygiëne, Doch minder vau pby*iologie en lijdeu dienten gevolge aan tal vau min of meer ernstige echte en uitgebeelde kwalen, die voorkomen hadden kuunen worden. 2. de menschen loopen, als ze fondslid zijn, te hard naar den dokter, als ze het zelf moeten betalen, te langzaam. 3. de menschen willen ^medicijnen*. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij tal vau ziekten beter en goedkooper zonder geneesmid delen alleen door de hygiënische voorschrif ten van den arts in acht te nemen geuezeo kunnen. De geneeskundigen doen over het alge meen weiuig moeite hun patiënten hiervau te overtuigen. 4. de geneeskunde is nog veel te veel ge nezing zoekend en te weinig voorbehoedend. Men baalt den dokter' als het te laat is. Als men hem tijdiger raadpleegde, zou men in 40 tot 60 percent der gevallen niet ziek worden, althans Diet zoo ziek worden, dat men andere medicijnen noodig had dan de natunr ons kos teloos schenkt (lucht, licht, warmte, wind en water I) Wat we allereerst van noode hebben Volks opvoeding op hygiënisch gebied. Aan de opleiding der artsen ^als volksop voeders wordt ook veel te weinig zorg besteed. Men moet de menschen niet alleen afkeer van kwakzalvers maar ook voor geneesmiddel- gebruik zonder noodzaak, bijbrengen. Tenslotte moet de geneeskundige in ons laud zich meer ia voorbehoedende dau in genees kundige richting gaan outwikkelen. Adres de Amerikaansche Langlevenbeweging. Dit iustituut propageert het ontegenzeggelijk universeel juiste standpunt, dat men door periodisch genees kundig onderzoek vele ziekten en kwalen niet alleen tijdig ontdekkeu kan, maar zelfs kan zien aankomen. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom is er op de vraag hoe te komen tot de belangrijkste bezuiniging op geneesmiddelen slechts één antwoord mogelijk voorkom ziekten door doeltreffende hygiënische volksopvoeding. Flink zoo. De Russische delegatie ter thans gesloten Haagsche conferentie heeft deu hoofdcommissaris van politie, den inspecteur der recherche en eenige rechercheurs te Den Haag als aandenken eeuige zilveren voorwerpen aangeboden, doch deze politie-autoriteiten en beambten hebben gemeend, deze souvenirs niet te moeten aanvaarden. De Duitsch-Belgische rijwiel-export maatschappij te Crefeld bood iu Nederlandsche bladen fietsen te koop aan voor f 39. Velen zijn door den lagen prijs verlokt en hebben een postwissel ge zonden. 't Blijkt nu, dat men met een oplichter te doen beeft. De iu de laatste dagen gezonden postwissels zijn in beslag genomen. Men kan daaromtrent nadere informatie bekomen aan bet hoofdbureau vau politie te Crefeld. Wie al vroeger het geld verzonden heeft, is hel kwijt. Hoe een vreemdeling Den Haag ziet. Een van de journalisten, die ter gelegenheid van de conferentie te Den Haag vertoeft, de correspondeut vau de „Neue Zür. Ztg.'' heeft in zijn blad over Den Haag geschreven. Het viel hem op, dat de Hagenaars zoo weinig notitie nemen van wat er iu en om het Vredes paleis gebeurt. Onverschillig slenteren, zegt hij, de Hagenaars langs de goed verzorgde straten, die door kanalen, bruggen en boomen een schilderachtig aanzien hebben gekregeD. De vreemdeling heeft een beetje tijd noodig om te wennen aau de weergalooze terreur der wiel rijders, die door hun geluidloos voortglijden de straten onveiliger maken dan bet elders de auto's doen. Het schijnt wel, dat de jonge Nederlanders tegenwoordig met een fiets ter wereld komen. Iu Den Haag heeft iedereen voor alles tijd. Er heerscht groote welstand iD deze curieuse U UUIUOIOUUIO Uibl BI» M UUU.Ug.uu werd geschapen, maar toch even goed buiten bel eigenlijke arbeidzame leven van het land staat. Particuliere villa's, waarvan de inwendige rijkdom uit het bijzonder zorgvuldig gekozen materiaal voor dakbedekking en muren valt af te leiden, tuinen, zoo keurig iu orde, dat men nauwelijks den voet op de met grind bestrooide paden durft te zetteD, bankgebouwen, die zelf bewust en smaakvol den roem der moderne aicbitectuur verkondigen, ziedaar de kenteekenen der stad. Ergens komt men langs een wit huis met zijvleugels, die open zuilgangen vormen. Sol daten staan er voor, maar geen politie-agent houdt de uienwsgierigen tegen. Het miniatuur paleis, waarin de Koningin der Nederlanden woont, dateert nog uit den goedeu ouden tijd, toen Den Haag een residentiestadje was. De eerste de beste Dnitsche duodecimo-vorst had een indrukwekkender residentie. De Nederlander geeft niet om die uiterlijkheden. Ook zijn par lement heeft hij in buitengewoon bescheiden gebouwen ondergebracht, eu zelfs de eenige hartstocht, waaraan bij zich in het openbaar overgeeft, heeft zoo goed als geen architectonische weergave gevonden. Er is in Den Haag wel is waar een modern groot restaurant van het Berlijnsche genre, maar men merkt dadelijk, dat dit een buitenlandsche onderneming is. De ^inboorling" prefereert de meer gezellige", ouderwetsche gewoonweg smake loos te noemen gelegenheden. Daar eet bij veel en goed en betaalt met solide guldens, zonder morren, een rekening, welke in elke anders Europeesche muntsoort berekend, daizeliugwek- kend hoog wordt. u Wie dergelijke maaltijden kan verteren, windt zich niet gaarne op*, concludeert dt briefschrijver. A. N. W. B. De A. N. W. B. heeft Zaterdag jl. to HfDgelo zijn jaarlijksche algemeene vergadering gehouden. Aan het jaarverslag outleenen we, dat in het afgeloopen jaar 120 nieuwe wegwijzers en 63 waarschuwingsborden ziju bijgeplaatst. In totaal ziju er du ruim 8000 wegwijzers en waarschuwingsborden geplaatst. Ruim 1000 voet- pompen zijn over het geheele land verspreid. Het ledental is met 600 toegenomen. Ver wacht wordt, dat het dit jaar de 62.000 zal overschrijden. OmtreDt het verkeer van de reizigers wordt opgemerkt, dat het zich in de laatste jaren telkens in een andere richting beweegt. In het eerste jaar na den oorlog was er van buitenlandsche reizen nog nauwelijks sprake. In 1920 begon de groote trek naar buiteD weer, voornamelijk naar de Ardeunen, naar Frankrijk, naar Zwitser land en Italiëzeer weinigen gingen naar Duitsch*

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1