IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT P 4 1946 Zaterdag 22 Juli 1922. Acht en dertigste jaargang Firma i. NI. C. POT - Tholen van er. rie a, LiFEBUGY, Openbare vergadering van den Raad der ge meente Scherpenisse op Maandag 17 Juli 1922. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, rys per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco er post f 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën Tan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Yj cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. laziji gerij 1 190, 7 616 —5 pek' zien ROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. s de Dinsdag onder voorzitterschap van den missaiïs der Koningin, de heer jhr. mr. rles van Ufford gehouden vergadering waren rezig 41 leden, afwezig was de heer Vau vai nwkuijk wegens ernstige ongesteldheid. Iet eerste was aan de orde het algemeen lag van de afdeelingen over de mededee- van Ged. Staten inzake den toestand van stoomschip Walsoorden van den Provincialen J[ mbootdienst op de Ooster-Schelde. d de afdeelingen was er op gewezen dat dit reeds in 1921 niet zeewaardig was, wat rijpen van den officier van justitie te Zierik- tengevolge had. Ged. Staten hadden geant- rd, dat zy reeds voor dat de officier een erzoek deed instellen, tot herstel besloten ien en toen het justitie rapport verscheen de boot reeds op de werf te Hansweert. )hao8 was het de heer de Meij (S.D.A.P.), den heer van Rompu, lid van Ged. Staten TPfl meer^e natneQ te noemen van de in vorige jaderingen door hem bedoelde deskundigen, het schip zeewaardig noemden, het is ge- keu, dat dit niet zoo was. Spr. noemde bet evig dat de justitie moest ingrijpen en dat roekeloos met passagiers en bemanning is fit chkesprongen. taalb heer van Rompu zeide, dat men spijkers )OR laag water zoekt, de directeur van den latsc Q8t, de bedoelde deskundige, wist zeker dat schip zeewaardig was, het is later lek ge- den toen het te Middelburg tegen de kaai- ur liep, wat zeer goed aan sabotage kan den geweten. Tegen dit laatste kwam de heer de Meij met Im op. )e mededeeling werd voor kennisgeving aan- omeD. Eeoige voorgestelde wijzigingen in het regie- at van orde voor de statenvergaderingen den z. h. s. aangenomen. _iij het voorstel inzake wijziging van de hei ig en invordering vau leges ter provinciale ELhffie was er in de afdeelingen naar gevraagd het niet mogelijk was aan ambtenaren, die ir reclame voor de belastingen een bewijs >dig hebben wat zij verdienen geen leges meer te vorderen. Ged. Staten haddeu geant- rd dat hen zulk een geval niet bekend was. De heer Ooderdijk (S.D.A.P.) meende nu dat I (V wel degelijk is voorgekomen, maar kreeg de zekering van den heer Fruijtier dat Ged. St. len zorgeD, dat voor eeDe eenvoudige verkla- g geen leges wordt berekend. Ged. Staten hadden voorgesteld de vergoeding pgi or bureaukosten van den hoofdingenieur van Prov. Waterstaat te verhoogen van f500 f 750, doch waren in verband met opmer- igen in de afdeelingen en ook nu weer bereid f 800 van te maken. Een voorstel van den vau Teijlingen (V.B.) om nieuw aan te ïaffen meubelen voor rekening van de provin- te nemeD, verkreeg alleen de stem van den «steller en die van den heer van Niftrik (V.D.). Besloten werd Ged. St. te machtigen zoo ig een geschil inzake de aanvaring van de alzoorden" en de sleepboot „Noord-Holland" den uitspraak van scheidsmannen te onder- rpen en zoo noodig ook in hooger beroep en natie daarover een rechtsgedïDg te voeren of arin als verweerder op te treden. Voor het herstel van den kerktoren te GapiDge rd aan de gemeente Vrouwenpolder gedurende jaar een subsidie van f 750 per jaar toegekend. Ged. Staten hadden voorgesteld afwijzend te schikken op verzoeken van de Vereeniging or handelsonderwijs te Middelburg om ver- oging der subsidies voor de handelsdag- en ondschool aldaar, zulks op grond, dat in 1921 maxima zijn vastgesteld tot 1925 toe. Door heeren Adriaanse (V. D.), van Waesberghe K.) en Dielemau (A. R. lid Ged. St.) werd 'hooging der subsidies verdedigd op grond, de school door het groot aantal leerlingen het er aan toevoegen vao een Hoogere han- leschool meer geld noodig heeft. De beer Q der Weijde (V.B. lid Ged. St.) verdedigde t standpunt van de meerderheid van Ged. St. Ic omdat men rekening moet houden met de anciëo der provincie. B De heer Moelker (V.B.) sloot zich hierbij aan. Ben voorstel-van Waesberghe c. s. om de W ibsidies te verhoogen werd verworpen met 22 Igen 18 stemmen. JK Een wijziging in het reglement op wegen en i Spaden, waardoor het beperken van het ver- I l er by inval van dooiweer weder in plaats van - |~v n den commissaris der Koningin, ^an Ged. St. >rdt opgedragen, werd z. h. s. aangenomen, dat Ged. St. hadden toegezegd te overwegeB een op gemeeuteplakborden bekendheid te ven. Ged. Staten hadden voorgesteld het aantal genieurs van deD Prov. Waterstaat te vermin den van 3 op 2, door te lezen, dat het aantal iogstens 3 zou zijn, zulks nu er een vacature HE 40 raid trek itt. ie. dii U zult het overvloedige zachte schuim, aangenaam vinden^naar» U zult LIFEBUOY zeep nog meer waar deer en, wanneer U weethoe' hei reinigt. de qe£ondheicLs2:eepwinf dagelijks meer in populariteit. PE LEVER'5 ZEEP MY.VLAAR.DIMGEM Fabrikanten van Junbg/j/, lux enTwink 62 27435 bestaat. De hoofdingenieur had daartegen ernstige bezwaren ontwikkeld. Iu de afdeelingen was dan ook reeds met klem tegen dit voorstel geageerd. Thans was het de heer Van Niftrik (v.d.) die er op wees dat het rapport van den hoofdinge nieur juist is en hel niet goed is diens werk kring nit te breiden. De heer Onderdijk (s.d.a.p.) waarschuwde er voor de zuinigheid niet de wijsheid te laten be driegen. Er zal veel werk komen door het nood zakelijk schiften der archieveD, terwijl spr. het beter achtte men den buraucratischen omslag eens wat veranderde. De heer Vienings (r.k.) i9 ook verbaasd men niet meer waarde hecht aan het rapport vau den deskundige, den hoofdingenieur. De h.b. Moelkei en Van Dixhourn (v.b.) vei- dedigden het voorstel van Ged. Staten, die toch altijd het recht behouden een derden ingenieur aan te stellen, doch de heer Van Teijlingen (v.b.) wil het advies van den hoofdingenieur opvolgen. Namens Ged. Slaten wees de heer Van Rompa (r.k.) er op, dat men nu een mooie gelegenheid heeft voor een belangrijke bezuiniging. Spr. geeft toe het werk te bureaucratisch is ingericht, een voorstel tot wijziging moet echter van den in genieur uitgaan. Het voorstel van Ged. Staten werd aangeno men met 26 tegen 15 stemmeD. Zonder h. st. werd aaDgeoomen een voorstel om in verband met opmerkingen van den minister nog een wijziging te brengen in het verleden jaar gewijzigde reglement van politie voor de polders en waterschappen. Aangenomen werd z. h. st. het voorstel tot vereeniging van de polders Anna-Jacoba, Willem en Eendracht tot een waterschap. Eveneens vereeüigde de vergadering zich met het voorstel om de commissie uit de Staten die tot taak heeft de mogelijkheid en wenschelijk- heid van afdammiug van de Zandkreek en de Eendracht te onderzoeken, te ontheflen van haar taak voor zoover het betreft de Zaodkreek, daar dit onuitvoerbaar is gebleken, vooral ook door de groote kosten, o.a. het graven van een kanaal als verlenging van dat door Walcheren. Een deel van den weg NeazenAxel werd in beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Neuzen de termijnen voor aanleg en exploitatie van een tramlijn BreskensHoofd plaat werden andermaal verlengd; aan verschil lende autobusdiensten werden subsidies verleend doch deze werd geweigerd aan de N.V. Goesche rijtuig- en automobiel maatschappij voor een dienst van Goes op het Wolphaartsdijksche veer. Een voorstel tot wijziging van de tarieven voor het veer van Oud- op Nieuw-Vossemeer werd aangehouden tot de najaar9 zitting, omdat verschillende ideën werden naar voren gebracht, waarover Ged. St. met die van Noord-Brabant nader willen onderhandelen. Iuzake het veer tusschen Ood- en Nieuw- Vossemeer waren in alle afdeelingen bezwaren geopperd tegen het verhoogen van het veergeld, vooral omdat het vooral neer zal komen op de arbeiders, die dagelijks heen en weer moeteo. Bovendien acht men het onnoodig, omdat het verkeer enorm is toegenomen. In een afdeeling werd gevraagd of het genoemde cijfer van f 4000 door bevoegde autoriteiten is nagezien. Daar werd ook geïnformeerd of op geen andere wijze de inkomsten van het veer kunnen verhoogd worden. In een der afdeeÜDgen werd het voor stel gedaan om het maximnmtarief voor personen te verminderen tot 5 cent, in plaats van 71/2 cent. Voor dit voorstel verklaarden zich 4 leden en 2 er tegen, terwijl 7 zich hun stem voor behielden. Van de cijde van Ged. St. werd opgemerkt, dat verhoogiog van inkomsten noodzakelijk is, daar het loon van veerman en knecht te gering is, wat door enkele leden werd betwijfeld, daar ook veel fooien worden gegeven. Ged. St. moeten ernstig waarschuwen tegen aan te brengen wijziging in het voorgestelde tarief, daar dit na overleg met het Prov. Bestuur van Noord-Brabant is vastgesteld, zoodat bij yziging de onderhandelingen weer opnieuw zonden moeten beginnen. Het cijfer van f 4000 is behoorlijk nagezien en accoord bevonden. In hun antwoord op dit algemeen verslag der afdeelingeu, zeggen Ged. St. dat nader ge bleken is, dat het voorgestelde tarief in zooverre afwijkt van het ingediende verzoek, dat by sommige voertuigen in den gevraagden prijs die voor de personen begrepen is, bij andere niet. Vt»or deze afwijking is geen grond. Voorts wenschen de afdeelingen der Staten van Noordbrabant eenige wijziging in de redactie. Daarom stelden Ged. St. nader voor het over- zetgeld te bepalen als volgta. voor personen boven 4 jaar oud f 0.07 voor rij- of voertuigen met één paard, met inbegrip van de inzittende personen f 0.25c. idem met twee paarden f 0.40 d. voor een paard, rund of ezel, zonder geleider f 0.10 e. voor een veolen, kalf, schaap of varken als boven f 0.02J/2f. voor zak- of tongoederen per H.L. en voor pakgoederen per 25 K.G., mits op geen voertuig geladen f 0.021/1 g. voor een gewoon rijwiel met berijder f 0.10; h. voor motorrijwiel op 2 wielen met inbegrip van deu bestuurder f 0.15 i. voor een motor rijwiel of voertuig op 3 wielen met inbegrip van de in- en opzitteude personen f 0.30 i. voor een motorrijtnig op vier wielen met als boven f 0 30 k. voor een rij- of voertuig be spannen met éeu of meer honden, met inbegrip van den bestuurder f 0.15. Bij storm, onweder of ijsgang kan het dubbele van deze rechten worden gevorderd. Verder wordt bepaald dat een der knechts moet wonen in Noordbrabant in de nabijheid van het veerdat de toegangen naar het veer aan beide oever9 des nachts voldoende worden verlicht en dat aan beide oevers een schuilhuisje moet worden geplaatst ten behoeve van het publiek, dat van het veer gebruik maakt. De heer Gunst acht het tarief te hoog vooral voor werklooze arbeiders, die aan de overzijde van het veer gaan werken. De heer Liudeijer zegt, dat men wel billijk is voor rij- en voertuigen, maar het perionen- tarief te duur is. De heer J. W. van Oeveren zeide, dat als een voertuig vier personen medevoert, het voer tuig zelf niets kost, bij een anto is het nog erger, in ieder geval meent spr. dat alleeo de bestuurder vrij moet zijn van betalen. De heer Moelker vindt 7J/2 cent ook te hoog en stelt voor 5 cent. De heer van Dixhoorn zou voor arbeiders eeu lager tarief willeu hebben, zij kunnen dan een bewijs medebrengen, dat zij arbeider zijn. De heer Sprenger vraagt namens Ged. St. aan de heeren dit alles op papier te zetteD, opdat Ged. St. in de najaarsvergadering nader met voorstellen kunnen komeu. Zonder hoofdelijke stemming werd daarop besloten het voorstel tot die zitting aan te houdeD. Naar aanleiding van het voorstel tot aaDgaan eener geldleening ten behoeve der P. Z. E. M. groot f 2.300.000 in plaats van die van 1.600.000 waartoe in 1921 werd besloten, werd evenals dit als antwoord op het gesprokene in de afdee lingen was gedaan nu aan de heeren Lindeijer en Verhorst verzekerd, dat dit geld uitsluitend is bestemd voor Zeeuwsch Vlaanderen, waar het dan ook voldoende voor mag worden geacht, ook al komen er steeds meer gemeenten bij die aansluiting overwegen, Ged. Staten zallen nagaan of het mogelijk is de gemeenten als tusschen- lichamen uit te schakelen, zooals ook in Gel derland geschiedt, hetgeen volgens de heer Lin deijer tot groete bezuiniging leidt. Het voorstel werd z. h. s. aangenomen. De rekening over 1920 werd vastgesteld in ontvang op f 3.111.70S.68 Ya eQ i*1 uitgaaf op f2.532.086.18, alzoo met een goed slot van f 572.616.80 V2. In de begrooting voor 1921 en 1922 werden wijzigingen aangebracht. Bij de behandeling van de begrooting 1923 stelde de heer van Niftrik (V. D.) na uitvoerige toelichting de volgende motie voor De Staten van Zeeland noodigen Ged. Staten nit bij de Rijksregeering te blijven aandringen op periodieke herziening der Rijksoitkeering in den geest van de motie-Fok Ferf en verzoeken de Rijksregeering een egalisatiesysteem te ontwerpen in dien zin, dat de kosten van den technischen dienst op alle provincies in gelijke mate drnkken. Het eerste deel dezer motie werd z. h. s. aaugensmeD, bet tweede met 29 tegeu 9 stemmen. De begrooting werd vastgesteld met een index cijfer van f 1.712.276.59% 60 een P08* *eor onvoorzien ad f 18.837.75 Subsidies werden verleend aan de Prov. Com missie tot verbetering van het varkensras, aan de vereen, tot verbetering van het schapenras en voor de schoolproefveldeD, terwijl een crediet van f 100 werd verleend voor de te Yzendijke te honden tentoonstelling van ooft- en tuiobonw. Nadat de reeds* gemelde voorstellen inzake de rekening 1922, begrooting 1923 een leening waren aangenomen en besloten was wederom 50 opcenten te heffen op grond- en personeele be lasting en 20 op vermogens- en inkomstenbe lasting, werd de zomerzitting in naam der Koningin door den voorzitter gesloten. LANDBOUW-VEETEELT In verband mot den uitslag van de Jani- premiekeuring 1922 in Zeeland wordt gemeld, dat uit onze omgeving in aanmerking komen i 2 jarige merriesMetha van A. L. Ha ge en Co. te St-Maarten9dijk, premie f 45 en med.plaats vervangers Herta van Max van W. J. van Engelen te Oud-Vossemeer en Dora van Bleijen- daal van J. F. Brooijmans te St-Annaland. 3-jarige merries Fleurette vao M. J. Stoot- jesdijk en Gerda van denzelfde, Nelli de Mous- tic van P. Vogelaar te Anna Jacobapolder, Ida van Augustijn te Tholen, Annie en Mirella van J. A. Stols te St-Philipsland eD Alberia van A. M. Geluk te Tholen, alle medailles. 4— 8-jarige merries Germaine, Gerda, Ada en Annie van J. Wisse te Anna Jacobapolder, Alberdina, Eureka en Dnchesse van P. Voge laar, Nelly en Expresse van J. A. Stols, Prin- ces, Mauviette en Theodora van A, Wisse te Anna Jacobapolder, Metha en Juliaua van M. J. Stoutjesdijk, Buiska van J. Zandee te St-Anüa- land, Sertine van P. J. Nelisse te St-Maartens- dijk, alle medailles. 913-jarige merries Elza van P. Vogelaar, f55 med., Charlotte van A. Wisse, f52,50 -j- med., Emma van A. L. Hage en Co., f52,50 -j- med., Fanny van P. Vogelaar f 50 -J- med., Cora van A. Wisse f 47,50 -f- med. Plaatsvervangers: Bella en Minette van G. J. de Wilde te St-Maartensdijk. Men meldt ons uit het eiland Dit jaar zijn er in ons eiland buitengewoon veel aard appelen gepoot eu waar deze streek toch al het hoogste perceDt vertegenwoordigt van den ge- heelen verbouw in Zeeland, begrijpt men, wat dit zeggen wil. Wat de verwachtingen? Moeilijk te zeggen, over het algemeen geeft 4e stand van het gewas hoop op ruime opbrengst, maar nog nimmer is zooveel ziekte waargenomen niet het kwaad, dat vertoont zich gelukkig nog niet, maar topbont krulziekte, eDZ. Men schrijft dit toe aan het gebruikte pootgoed. Voorzitter de burgemeester. Een vacature. Na opening volgt voorlezing der notulen van de vorige vergadering die worden goedgekeurd. De ontruimiogstermiju der woning van de Wed. M. Gunst wordt weer met zes maanden verlengd. Ingekomen was de goedkenri- g der kohieren van den hoofdelijken omslag over de jaren 1921 en 1922. Ter tafel komt het proces-verbaal van op neming der boeken en kas van den gemeente ontvanger. Ih kas was aan contanten en gelds waardige papieren f 7538.93. Vastgesteld werd de oninbareposten van den hoofdelijken omslag en hondenbelastingen over 1921 op f 361.92* en f 7.235 en idem restanten dier belastingen f 16 en f 4. De rekeniag over 1921 werd aan geboden. De ontvangsten waren f 64140.51 en uitgaven f 60861.375. Goed slot f3279.135,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1