IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT tèunliglitZeep Zaterdag 15 Juli 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen ie is B iet. Verslag van de Gezondheidscom- sie over 1921 ontleenen we o.a. het volgende IJn De Tweede Kamer. Dit blad verschijnt eiken i per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd post f 1,65 10 at. diap. kosten. Zaterdag. Zondagsblad fl,375, franco UITGAVE Telef. Interc. no. 16. PUBLICATIËN. Adverteutiëuvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17*/i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag, 2 Juli a.s., des middags te 12 uur, ten ize aldaar EEN HOOP COMPOST verkoopen. lanwijzing geschiedt door den karreman. en, 12 Juli 1922. 8 29329 nettelijke ziekten kwamen in geringe mate Alleen in St-Maartensdijk was het rood- lantal wederom het hoogst, tuberculose blijft ook iu ons ressort haie ffers eischen. Het aantal ziektegevallen weer te stijgen. de scabies tiert nog welig in verschil- gemeenten. Vooral onder de schooljeugd, en van favus pediculosis en verschillende kten troffen wij bij onze schoolbezoeken [eregeld aan. de tuberculose-bestrijding betreft alleen jjeeute Tholen en St-Maartensdijk hebben |- ijk verpleegster, tevens huisbezoekster van ijders, die in overleg met Groene-Kruis- in en artsen veel nattig werk kan ver- 29 het schooltoezicht betreftin sommige ten oefsnt de gemeente-geneesheer dit n een functie in den zin van „schoolarts" ter geen sprake. ndeliug van genoemde huidziekten springt ak af op onontwikkeling en z.g.n. ge- lezwaren der ouders De anti-vaccinatie- g vindt op ons eiland ongetwijfeld een aar terrein I Het ware wenscbelijk, dat jorl gemeenten een wijkverpleegster (gemeente waar l) aangesteld werd, die tevens het huisbezoek uitoefende eu schoolverpleegster riJ.Hoe nuttig de Groene-Kruisvereeuigingen IttQnen werken, hun activiteit is in de plaats athaoketijk van de toa*»ius« H g der besturen en deskundige leiding fakt vaak. Niet alle artsen zijn hygiënisten! m de zuigelingen-sterfte betreft, deze is ig te noemen. De hygiëoe van den g laat nog zeer veel te wenschen over, id onderricht aan bakers en moeders ieu!) is vooral ten platten lande gewenscht. zoover onze ervaring reikt, zal een goed iseerde gezondheidsdienst ook ten platten veel kunnen bereiken, mits zij èn de irking der autoriteiten èn die der be- heeft. Een schakel tusschen dien dienst bevolking en besturen lijkt od« daarbij aar en m dien geest dienen de gezond- jm immissies te blijven bestaan Zij kennen eitenj locale toestanden en wantoestanden, lekl der bevolking, hun wil en wenschen lee overleg tusschen inspecteurs, gezond- enst, gezondheidscommissie, gemeente kan ten platte lande allen tot het chte doel.: bevordering der Volksgezond- iden r aanleiding van de vermoedelijke toename berculose in het gebied onzer commissie, de commissie nog de opmerking te dat het den leden meermalen treft, hoe het verantwoordelijkheidsgevoel ten op- van het nageslacht bij de meeste menschen keld is. ouders tuberculeus en de zeven kin- uit het huwelijk geboren, eveneens e aan tuberculose is een treffend geval, g kort geleden in eene vergadering onzer §«ssie werd besproken. en erfelijke belasting aan beide zijden, dus zoowel de vader als de moeder met iekle belast zijo, kan niet ernstig genoeg gewaarschuwd. grootste gedeelte der bevolking verkeert i opzicht in volslagen onwetendheid. door de aandacht er op te vestigeD, zou veel kunnen worden bereikt, dit gebied is Dog ontzettend veel te doen ook ontzaglijk veel nuttig werk kuunen l8S( verricht, dat door de volksgezondheid, in de toekomst, vau de grootste beteekenis T innen zijn. is ons aangenaam te kunnen mededeeleD, het eind van het verslagjaar de eerste voor de drinkwaterleiding te Tholen zijn n(j|°erd. Hiermede is een zichtbaar bewijs d van de verwezenlijking der plannen, a de Gezondheidscommissie iu 1911 den ;af. het vorig jaar voerden wij met den In- ir Dr. Goester eene correspondentie over (Wakken van brood met water uit de Een- en de Schelde. een nieawe Inspecteur voor dit gebied ;etreden, wendden wij ons tot den Heer Velde te Breda om ook diens oordeel treut te vernemen. gee Z.Ed. was het ia 't algemeen met de Com missie eens, dat het bakken van brood met zeewater niet hygiënisch kan worden genoemd, maar gaf den raad de zaak te laten rusten, omdat deze behoort tot het gebied van den Keuringsdienst te Goes. Is deze ingesteld en in werking dap kan de broodbereidiDg opnieuw ter sprake worden gebracht. De Commissie ging ook dit jaar voort met toezicht te houden op bouweo en verbouwen van woniogeD. Nog steeds bleek deze maatregel noodzakelijk, omdat herhaaldelijk de hand ge licht werd met verschillende bepalingen der verordeniogeD. Nu de gemeentebesturen over gingen tot het aanstellen van woning-opzichters, mogen wij verwachten dat het toezicht op het bouwen meer tot zijn recht zal komeo. Het was o.i. meer in het belang der zaak geweest, iadien één persoon voor het geheele eiland daarmede kon belast worden, een bouwkundige, die zich uitsluitend aan die taak kon wijden en de ge meentebesturen in alle dergelijke zaken van advies kon dienen. OPENBARE RAADSVERGADERING gehouden den 7 Juli 1922 te Oud-Vossemeer. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de notulen n. De heer De Wilde zegt van meening {e zijn dat in de vorige raadsvergadering was aange- nomeu dat des Zondags alleen tusschen 4 en 5Yj uur 'a namiddags gevoetbald zou mogen worden. De Voorzitter zegt dat daaromtrent een be paald besluit niet genomen is, de zaak behoort tot de competentie van Burgemeester en Wet houders en deze hebben overleg gepleegd met het Bestuur van de Vereeniging //Eendracht", daarbij stond bij Burgemeester en Wethouders alleen voor oogen het voetballen te verbieden gedurende de godsdienstoefening, en daaraan m»flWa m T t—J q - Da heer Ooms merkt op in de courant ge lezen te hebben dat hij liever een langeren ter mijn dan 4 dagen verlangde voor de aangifte van hulsslachtingeu, waar dit ook genotnleerd is, wil hij even op die vergissing wijzen, hij heeft gesproken dat een korteren termijn meer gewenscht was. Hierop worden de notulen vastgesteld. Ingekomen is een schrijven van mej. Sakko houdende bericht dat zij hare benoeming tot onderwijzeres aanneemthetgeen voor kennisge ving aangenomen wordt. Voorgelezen wordt een brief van Gedeputeerde Stalen, houdende enkele opmerkingen nopens de ingezonden keoriugsverordeniug voor vee en vleesch. Eerst wordt in overweging gegeven de afkor ting //O Vossemeer" te vervangen door *0. Vos meer*' in verband met de weiüige ruimte op de stempels. Tweedens wordt de wenschelijkheid uilge sproken om in artikel 30 achter //Het is" nog op te nemen //met inachtneming van het bepaalde in art. 47 vau de Vleeschkeuringswet". Toegelicht wordt dat volgens art. 47, van de Vleeschkeuringswet vleeschwinkels, slachterijen etc. als bedoeld in art. 19 dier wet welke op 1 Januari 1919 bestondeD, gedurende 5 jaren nog vrijgesteld zijn om te voldoen aan de eischen genoemd in de algemeene maatregelen van Be stuur. In de verordening wordt het dus ook nog eens medegedeeld. Waar geen bezwaren bestaan om aan de ge uite wenschen te voldoen, wordt conform be sloten. Thans deelt de Voorzitter mede dat overge gaan moet worden tot de vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor de plaatselijke be lasting en dat als zoodanig door Burgemeester en Wethouders 1,1 wordt voorgesteld. Hiermede is eeoigszins lang gewacht omdat gehoopt was over de noodige gegevens te kunneD beschikken om dit cijfer nauwkeurig te bepalen. In ver schillende bladen hebben wij kannen lezen dat sommige gemeenten veel te veel belasting had den geïnd, hetgeen te wijten was aan een te hoog vermenigvuldigingscijfer. Waar ook hier geen gegeveus zijn is het een gissen, doch ver moed wordt dat 1,1 niet te hoog zal zijn. De heer Ooms zegt dat 1,1 een kleine ver hooging beteekent, moet iemand volgens het tarief f 100 betalen, dan zal hij thans f 110 te betalen hebben omdat het met 1,1 wordt ver menigvuldigd, dit geldt voor alle aanslagen. Het is moeilijk om het cijfer nauwkeurig te be palen, de aftrek voor noodzakelijk levensonder houd is ook met f 1(19 verhoogd, bovendien mogen we geen kasgeld leenen en loopend geld is altijd noodig. De Voorzitter zegt dat het cijfer 1.1 wel een kleine verhooging beteekent, doch men mag niet uit het oog verliezen dat de aftrek voor nood- brengmezoogawmo&lijk nod I pekOunlight 2Lccp, maar de echtc3unlicjht I ~^CCP Dc namaak b niet hol FZfio qoed! 1 zakelijk levensonderhoud vau f 400 op f500 gebracht is, de kinderaftrek van f 25 op f 50 per kind, zoodat door die verhoogde aftrek ook minder inkomen getroffen kan worden. De heer Vermet vindt het jammer dat er geen gegevens zijn, hij voelt zeer goed dat gissen missen kan zijn. Met algemeene stemmen wordt bet cijfer op 1,1 vastgesteld. Voorgelezep wordt een brief nopens een in te zenden voordracht voor leden van het college van zetters. In verband hiermede wordt medegedeeld dat aftredende zijn de hoeren M. C. Polderman en M. A. Douw en dat de heer Douw niet voor een herbenoeming in aanmerking wil komen. Iemand die geschikt en bereid is om in de plaats van den heer Douw te tredeQ is nog niet gevonden, waarom voorgesteld wordt dit punt aan te honden, waartoe wordt besloteD, Aan de orde is een verzoek van J. de Klerk om ontheffing van hondenbelasting dienst 1922. V2 jaar ontheffing te verleenen. Voorgelezen wordt een schrgven van L. van Schetsen, houdende verzoek hem eenige tege moetkoming te willen verleenen in de door hem gemaakte kosten voor de rioleering van een sloot. De Voorzitter deelt mede dat nopens dit ver zoek in de Wethoudersvergadering men tot geen overeenstemming kwam. Toen Van Schetsen vroeg om de sloot te dempen vonden wij dit goed, doch lieten hem in deze geheel vrij, nu komt hij om vergoeding eu daar is hij tegeö. De heer De Wilde had het beter gevonden dat de sloot gedicht was tot en met het voetpad. De heer Oom3 beaamt dit, doch dan had men weer de kosten van een hek gehad. De heer De Rijke zegt -dat men in de Kalis- buurt aan De Later en Gunter gratis buizen hééft gegeven, nu kan men wel zeggen dat de gemeente toen blij was dat er gebouwd werd, doch met het gratis geven vau buizen heeft men tevens De Later en Gunter in de hand gewerkt om hun huizen duurder te kunnen verkoopen, was er niet gerioleerd dan hadden ze dit zelf moeten doen of voor de kooper9 overlaten, uit een billijkheidsoogpuut wil hij daarom Van Schetsen nu ook tegemoetkomen. De heer Den Eugelsmau meent waar er inder tijd op het verzoek van Van Schetsen afwijzend is beschikt, het niet goed is daarop nu terug te komen. De heer Ooms vindt evenals de heer De Rijke, de weigering een onbillijkheid, geven we iets dan moeten we zeggenschap over de rioleering hebben en daarom is hij voor vergoeding. De heer De Wilde vraagt of als Van Schetsen nu tegemoetkoming krijgt, hij de laatste is anders komt er nooit een eind aan. De heer Vermet zegt dat men indertijd rioleeriDg aanmoedigde, hoe meer dempen, hoe beter, nu gaat men blijkbaar weer een andere richting uit, hij is nog voor de demping met en zonder vergoeding, thans wil hij tegemoet koming geveo. Met 4 tegen 3 stemmen wordt besloten geen vergoeding te geven. Niets meer te behandelen zijnde en de Voor zitter omvraag doende vestigt de heer De Rijke de aandacht op de afwatering van het gedeelte Kalisbunrt bij den heer Van Driel. Algemeen is men van meening dat hier wel eenige verandering noodig is, nu zoo goed als alles is bebouwd. Burgemeester en Wethouders zullen een onderzoek instellen. De heer Den Engelsman vraagt of de rio leering bij de kerk in orde komt. De Voorzitter zegt dat met de Kerkvoogdij overleg is gepleegd, om het zoo goed mogelijk te krijgen zouden eenige facaliteiten toegestaan moeten wordeD, doch de Kerkvoogdij weigert, thans zal op een andere manier de rioleeriDg verbeterd worden. De heer Den Engelsman vraagt of Burg. en Wethouders afwijzend hebben beschikt op de aanvraag tot plaatsing van een benzinetank in de kom van de gemeente. De Voorzitter zegt dat een afwijzende be schikking is genomen. De heer De Wilde zegt dat in de vorige winter door vele meisjes gedurende de bieten campagne arbeid is verricht terwijl de vadert moesten toekijken. Hij vindt dit niet goed en vraagt of niet bevorderd zou kunnen worden dat aan zooveel mogelijk mannen arbeid werd gegeven in plaats van aan meisjes. De Voorzitter meent dat het idéé van den heer De Wilde uitstekend is, doch de fabrieken houden aanbesteding en de aannemers nemen het werkvolk aan. Wanneer nu de fabrieken in bon aanbestedingsvoorwaarden met deu wen.sch van den heer De Wilde rekening willen houden, is de zaak gezond, daarom zal in die richtiog gewerkt worden. Alsnu wordt overgegaan tot een besloten vergadering. GEMENGD NIEUWS. We konden in ons vorig nummer nog ver melden dat de nieuwgekozen kamer bestaat uit 60 rechtsche en 40 linksche leden en daar bij de politieke indeeling. t Hierouder deze nog eens en roet de namen. 32 roomsch-katholieken Kuiper, v. Dijk, Stulemeyer, Mevr. BronsveldVitringa, Bomans, v. d. Bilt, Reymer, Kooien, Moerel, Engels, v. Voorst tot Voorat (tweemaal gekozen) v. Wijn bergen, v. Schaik, Suring, Bulten, Kolkman, v. VunreD, v. Sasse, v. IJsselt, FleskeDS, Deckers, WiDtermans, v. Rijckevorssel, v. Rijzewijk, Feber, Juten, Fruytier, Nolens, Ruys de Beerenbrouck, Bongaerts, Hermans en AmeDt. Bij de ten gevolge van de dubbele verkiezing van den heer Van Voorst tot Voorst noodzakelijk ge bleken loting is Dog tot kamerlid gekozen C. Kaigge te Wilnis. meester van Hilversum zal bedanken. Zijn op volger zou dan worden A. B. Michielsen, voor zitter van den Raad van Arbeid te Haarlem. 20 sociaal-democraten Vliegen, Kleerekoper, v. Braambeek, J. ter Laan, mej. S. Groeoeweg, v. Zadelhoff, Brautigam, Doys, v. d. Waerden, Schaper, mevr. de Vries. K. ter Laan, IJzerman, Troelstra, v. d. Tempel, Gerhard, Hugenholtz, Sannes, Hiemstra en Albarda. 16 Auli-Rev.Schoateo, Heemskerk, v. Dijk, de Wilde, v. d. Voort v. Zijp, H. Colijn, Rntgers, de Mooté verLoren, v.d. Molen, Smeenk, Beutner, Duymaer v. Twiet, Visecher, A. Colijn, Scheur»! en Zijlstra. (Volgen» mededeeling van het ver- kiezingsburean is n.1. nader gebleken, dat niet de heer H. A. Leenatra te Haskerhorne ie ge. kozen, zooala aanvankelijk werd gemeld, maat prof. dr. H. Visscher, hoogleeraar te Utrecht.) 11 Chr. Hist.Schokking, de Geer, de Viater, Suoeck Henkemans, Weitkamp, Gerretsoo, Bakker, mej. Katz, Krijger, Tilanus, (de g< heile eerste c.-b. lijst) en v. Boetzelaer. 10 Vrijheidsbonderir. Gijn, T. Rappard, Visser van IJzendoorn, mej. Westerman, Dressel- huys, Gerritzcn, Bierema, Boon, Abr. Staalman en Ter Hall. 5 vrijz.-democractenMarchant, mevr. Bakker. Nort, Ond, Ketelaar en Ebels. 2 communisten Wijnkoop en v. Ravesteijn. 2 Plattelauderabond Braat 2 n.1. in de kies- kringen Assen en Groningen. Als zijn opvolger voor Groningen is door het lot aangewezen R. F. de Boer te Siddeburen. 1 Lib. groep van Houten v. Houten. 1 Staatk. Geref. PartijKersten. Mr. van Houten zal met bet oog op zijn leeftijd zijn zetel afitaan aan mej. mr. E. C. van Dorp. In de nieuwe Kamer znllen dan zeven vrouwen van zes partijen zitting hebben, n.1. 1 r.-k., 2 s.a., 1 c.-h., 1 vrijheidsb., 1 v.d. en 1 lib. Drie partijen zijn uit de Kamer verdwenen de Cnr.-soc. Partij (de heer van de Laar), de Chr.-dem. Partij (de beer A. P. Staalman) en de Soc. Partij (de heer Kolthek.) Bovendien had de heer Wijk van bel Ver bond tot democratiseering van de weermacht zich niet meer candidaat laten stellen. Twee partijen doen voor het eerst haar intrede in de Kamer, de lib. groep van Houten en de Staatk, Geref. partij. Onder de gekozenen bevinden zich verder 5 ministersde beeren Roja dc Beerenbrouck, van Dijk, De Geer, de Visser en Heemskerk. Van de aftredende Kamerleden, die zich op nieuw candidaat lieten stellen,zijn niet herkozen A. H. Arts (R.K.) van Beresteyn (onalh. vrijz.- dem.), Bijleveld en Drion (Vrijheidsbond), van Groenendael (R -K), L. de Groot, (Vrijheidsbond) Haazevoet (R.-K) J. F. Heemskerk (anti-rev.) jhr. W. C. de Jonge (S.D.A.P.), H. Kolthek (S.P.), J, W. Krojt (communist,) mr. dr. A. R.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1