IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 8 Juli* 1922. Zeven en dertigste jaargang Voop 'een gejonde hetdere huid gebruik LIFE.BUOY ZEEP LIFEBUOY Twink Firma J. M. C. POT - Tholen TwinK brencji U ihans 6 nieuwe iinien ,well<e( uitstekend geschikt zijn ali voorjaar-skieuren. Deze zijn: ZALfWLEUR PAUWBLAUW TAMGO-SRUiM HEMELSBLAUW TERRA-ROOD HARD GROEN Mei de 6 nieuwe kleuren! kunt U dezelfde schitteren. de resultaten hereiken als mei de 18 overicje kleuren U KUNT nu UIT 24 PRACHTIGE KLEUREM ■w&schi en ■verft tegelijkertijd. Fabrikanten.' van: öunlighi en LUX Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, i per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. tiFtfiyo Denk eerïs aan de honden den stoffige voorwerpen, •welke U noodzakelijkerwijze dagelijks aanraakt! Dit le. veri gevaar op voor Uw huid. Uw zeep moei een zuiver e'n afdoend Reini gingsmiddel zijn. Gebruik daarom HEALTH SOAP De zuiverende eigenschappen ven LIFE0UOY beschermen Uw huid tegen gevaar. DE LEVER.1\5 ZEEP M? VLAARDINGHn Fabrikanten van SunligHi Lux en PUBLICATIËN. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Yi cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat lgende is bepaald omirent verlenging van den beidsduur van Nederlandsche buitenlandsche orten, iu Nederland afgegeven aan Nederlanders n vreemdelingen [paspoorten voor vreemdelingen ,g. gunstpassen], alsmede van paspoorten, die de Nederlandsche diplomatieke of consnlaire maren in bet buitenland rijn afgegeven aan rlaoders. deze paspoorten kunnen, indien de houders in Nederland woonplaats hebben, verlengd en door denv Burgemeester der woonplaats van letrokkene of door den Commissaris der Koningin provincie, waarin die woonplaats is gelegen, en belanghebbenden in Nederland geen woon- dan moeten z\j zich aan het departement van nlandsche zaken vervoegen., nonen, die zich in het baitenland gaan vestigen, d zich uitsluitend bij den Commissaris der Ko- n kunnen vervoegen. lien en zoolang het paspoort zich in behoor- staat bevindt en voldoende roimte biedt voor brmulier iler verlenging en daaronder te plaat- vreemde pasvisa, zal de verlenging meermalen en geschiedeu, telkens voor ten hoogste één te rekenen vanaf het tijdstip, waarop het pas- afloopt. Indien derhalve het paspoort voor den van één jaar is algegeven en telkens voor ge- tyd wordt verlengd, zal de datum, tot welken erlenging plaats heeft, telkens, behoudens het >1, dezelfde moeten zijn als die der eerste af- onverschillig of het paspoort korten óf langen 'oor den afloop ter verlenging wordt aangeboden, ien de geldigheidsduur van het aan een Neder- ir afgegeven paspoort reeds is verstreken, doch langer dan drie maanden, en de betrokkene Nederlandsche nationaliteit niet inmiddels heeft ren, zal het paspoort desniettemin kunnen wor- verlengd, eveneens telkens voor ten hoogste één te rekenen vanaf het tijdstip, waarop het pas- i afliep. i aan 'sRyké schatkist wegens de verlenging van paspoort verschuldigde legesgelden bedragen 0. hétzy dit paspoort is afgegeven ten name van persoon, hetzij het is afgegeven ten name van of meer personen, eventueel vermeerderd met nciale of plaatselijke legesgelden. dien het paspoort bij eerste ui gifte, op grond het onvermogen van den betreffenden persoon of de betreffende personen, gratis werd afgegeven et onvermogen van belanghebbenden ook op het ip der verlenging vaststaat, zal de verlenging het paspoort eveneens gratis kunnen geschieden, lolen, 3 Juli 1920. 54 aanwezig, de heer van Nieuwkuijk was afwezig wegens ernstige ongesteldheid. De commissaris der Koningin opende de zit ting in naam der Koningin en sprak zijn beste wenschen uit voor het spoedig herstel van den heer van Nieuwkuijk. Na onderzoek der geloofsbrieven werd de heer J. H. Geschiere als lid toegelaten en nam deze zitting. Onder de mededeelingen was er een betref fende den toestand van het stoomschip „Walz- oordeu van den Provincialen stoombootdienst. Ged. Staten wilden dit voor kennisgeving aannemen, doch met 25 tegen 15 steramen werd besloten het naar de afdeelingen over te brengen. Tot buitengewoon lid der Ged. Staten werd benoemd de heer mr. H. F. Lantsheer, Cbr. Hist. met 21 stemmen, tegen 11 op den heer W. Ka- kebeeke, Vrijheidsbond, 4 op den heer G. F. Lindeijer, soc. dein., 3 op den heer J. G. van Niftrik, vrijz. dem. en 1 op ieder der heeren G. van de Putte en H. R. Struve, beiden antirev. De heer Lantsheer nam de benoeming aan. Aangehouden tot de najaarsvergadering werden de verzoeken van het waterschap Poortvliet om herziening van het bijzouder reglement voor dat waterschap van den Kring Noord-Bevelard van de Zeeuwsche Landbouw maatschappij om ver hooging van den veerdam te Kortgene, van de polder Ser-Lippeus en Nieuw Othene oiu cala- miteusverklaring, van de kerkvoogden dor Ned. Herv. kerk te Kapelle om subsidie voor herstel vaü het kerkgebouw, van de Prov. Ver. tot be strijding der tüberculose om subsidie voor 1923, van de Vereenigiüg Sanatorium Zeeland om medewerking inzake borgstelling, van de raden der gemeenten Clinge en Philippine resp. om een renteloos voorschot en een bijdrage voor wegsverbetering, van bet hoofdbestuur der Zeeuw sche land bouw maatschappij om een crediet voor 1923 en 1924 voor bevordering en aanmoediging dor paardenfokkerij en van het voorloopig comité tot oprichting van een landbouw winterscbool te Oostburg om subsidie. Overeenkomstig het voorstel van de commissie van onderzoek naar de mogelijkheid eener reor ganisatie der Prov. verkeersmiddelen, werd be sloten het door haar uitgebracht rapport ic han den te stellen van Ged. Staten teneinde daarover in de a.s. najaarsvergadering een voorstel te doen. De overige voorstellen der agenda werden Daar de afdeelingen overgebracht, welke vervolgens werden 'getrokken. Hierna ging men in de afdeelingen om op Dinsdag 18 Juli des morgens te 10 uur weder in openbare vergadering bijeen te komen. Opheffing huurcommissies. Door Ged. Staten van Zeeland is de volgende circulaire aau de gemeentebesturen gezonden De vraag is gerezen of de tijdsomstandigheden niet zoodanig gewijzigd zijn, dat opheffiug der bestaande huurcommissies kan worden overwogeu. Wij verzoeken U voor zooveel noodig, aan deze aangelegenheid de vereiscbte aandacht te schenken en om c. q. met de door U te nemen beslissing, hetzij daarbij de bestaande commissie worde opgeheven, hetzij tengevolge daarvau tot ophelfiug niet mocht worden overgegaan, in kennis te stellen. Mocht Uwe vergadering op welomschreven gronden een besluit tot opheffing nemen, dan verklaren wij bij voorbaat, dat daartegen in be ginsel bij ons geen bezwaar bestaan zal. ROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. i de Dinsdag geopende zoraerzittiog van de inciale Staten van Zeeland, waren 41 leden en, indien men deze toestanden laat voortduren, zonder pogingen te doen om daarop eenigen iu vloed ten goede nit te oefenen, zullen de beste en ijverigste leden der gezondheidscom missies ten platte lande, zich ten slotte aan den arbeid in die commissie gaan onttrekken. Het komt voor, dat de leden onzer commissie diep onder den indruk zijn van de droevige toestaDdeD, die zij hier en daar aautreffen. Een gedeelte van de bevolking ten platte lande lijdt werkelijk onder deze toestanden. En zoolang daarin geen verandering wordt gebracht, zal van een vruchtbaar werken op hygiënisch gebied geen sprake kunnen zijD. In de samenstelling der commissie kwam dit jaar geen verandering. Er werden dit jaar 9 gewone vergaderingen gehouden, benevens 7 bijeenkomsten in andere gemeenten, welke gehouden werden tot onder zoek ter plaatse naar den toestand der Volks gezondheid. In 1921 bezocht de Commissie de gemeenten St-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet, Tholen, Oud-Vossemeer en St-Anualand. Na afloop vaD elk bezoek werd aan het ge meentebestuur een verslag gezonden van de bevinding der commissie op hygiënisch gebied. Door de gemeentebesturen werd aan de wenschen der Commissie in enkele gevallen tegemoet gekomen. De woningtoestanden ondergingen dit jaar weinig verandering, al werd in eenige gemeeuten nogal bijgebouwd. Wat de vele varkenshokken en sndere mest- verzamelingen betreft, ook hierin kwam geen verbetering en het is té vreezen, dat eene goede oplossing dezer quaestie bezwaarlijk te vinden zal zijn. Herhaaldelijk kwamen bij de Commissie klachteu in over ergen stank nit de Vest te Tholen, vooral bij de Vosmeersche poort. Be sprekingen met het Gemeentebestunr en den Inspecteur den heer v. d. Velde zullen er naar wij hopen, toe leiden dat de toestand daar af doende verbeterd zal worden. Een plan tot verrnïming der ineengedrongen buurt Java te St-Annaland heeft reeds een begin van uitvoering verkregen. Wij hopen dat het verwachte resultaat zal worden bereikt. (Wordt vervolgd.) GEMENGD NIEUWS. Aan het Verslag van de Gezondheidscom missie over 1921 ontleenen we o.a. het volgende ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. (Vervolg.) Aau het einde der conferentie kwam een der Wethouders geheel onverwacht met een plan voor den dag, waaruit bleek, dat de gemeente opzichter over gegevens beschikte, die de com missie voor haren arbeid noodig had gehad, ten einde geen vergeefsch werk te doen. Toen een onzer leden onmiddellijk daarna vroeg, waarom hij niet vroeger met deze gegevens en met dit plan voor den dag gekomen was, gaf deze wethouder ten antwoord dat de ge meente-opzichter, de heer Vriehs, hem eenige dagen geleden die gegevens verstrekt en dit plan aan de hand gedaan had. Den eenigen ambtenaar, die met deze zaken op de hoogte was, hadden Burgemeester en Wethouders verzuimd te raadplegen en daardoor de commissie vergeefsch werk latea verrichten en vergeefsche kosten laten maken. Daarna werd over deze zaak gecorrespondeerd en de commissie merkt daarna op: Men ziet hieruit, hoe moeilijk en tevens hoe onaangenaam het werken voor eeüe gezondheids commissie ten platte lande kan zijn. Het is dan ook inderdaad niet te verwonderen, dat de leden der commissie er soms moedeloos onder worden DE LEVER'5 ZEEP MAATSCHAP PU VLAARDIPiCeiT Zien spreken. Wie een goed gehoor bezit, heeft de kunst van liplezen het zien aan de bewegiüg der lippen wat er gezegd wordt niet noodig. Maar voor doofstommen is deze kunst een ware uitkomst. Fr(its) v. R(aalte) heeft te Amsterdam een bezoek gebracht aan een school voor doofstomme kinderen en daar gezien, met hoe groote toe wijding en eindeloos geduld de onderwijzers eD onderwijzeressen aan de kleine doofstom met jes eenige ontwikkeling trachten bij te brengen. Hij schrijft er in 't Hb). o.a. 't volgende over In de klasse der kleineD, van 3 tot 5 jaar, leeren ze reeds liplezen. De onderwijzeres zegt duidelijk, d.w.z. zoodat het aau haar lippen te zien isaap en de leerling, die aan de beurt is, gaat naar het rekje toe en wijst den fluweelen aap aanpop en een klein meisje beweegt de pop even. Ze zegtpoes valt en een kleioe jongen neemt de poes en legt die op de zijde op den grond. Pop loopteen leerling laat de pop even op den vloer stappen. Zoo leeren die kinderen aan de bewegingen dei lippen zien wat men zegt. Dat is liplezen. De kiudertjei, die al zoo goed konden zien, wat de jaffrouw zegt, zaten in de tweede voor bereidende klasse. Die in de eerste waren bezig van klei speldekussentjes te maken net als sprekende kinderen. Er zaten heel Detjes spelden in. Daarna bracht de direclèur, de heer Sluizer, ods naar de articulatieklasse. De kindereu zaten in een halven cirkel om hun onderwijzer, die in het midden van de middellijn zat. Ze zijn twee jaren op school en zitten sinds September in de articulatie-klasse. Ze waren bezig, zinnen met kleuren erin te leeren: b.v. de kachel is zwart; het lint is rood. De onderwijzer spreekt eeD zin uit, de kiuderen moeten die elk op de beurt nazeggeD, daarna klassikaal. Dan moet eeu leerling die op het bord geschreven zinDen tusschen de andere zinnen uitzoeken en dan moet een ander de kleur aanwijzen op een kleurkaart. Ze moeten de zwarte kachel en het roode lint aanwijzen. Deze kinderen kunnen dus al liplezen, van het bord lezen, spreken en den inhoud vau het gesprokene of gelezene goed begrijpeo. Er zit een zeer lastige, onmogelijk beweeg lijke jongeu in den halven cirkel. Een oogenblik kreeg ik een ingeving uit de macht der gewoonte, die bewaard gebleven schijnt hem te verbieden, al was het mijn klas niet. Maar de onderwijzer wist beter, wat gedaan moest worden. Hij gaf en korteo echt-nijdigen trap op den vloeè en zie, de jongen begreep de vermaning roepen of zelfs schreeuwen zou niets geholpen hebben natuurlijk. Maar daar denkt men als gast op een doofstommenschool niet zoo dadelijk aan. Een kleine jongen spreekt de ch van kachel te veel als een k uithem voorzeggen hoe hij bet doen moet, wat bij een hoorend kind zou helpen, is vergeefs. De onderwijzer kan ook niet aan de lippen laten zien, hoe het kind de ch- klauk vormen moet, maar hij laat het jongetje den bovenkant van de vingers van zijn rechter hand tegen het strotteuhoofd van zijn onder wijzer houden en nu voelt de jongen hoe hij het doen moet. Een ander vormt de 1 niet goed de onder wijzer en de leerling gaan samen voor een spiegel zitten en het kind ziet uu twee monden naast elkaardie van den onderwijzer als voor beeld en zijn eigen mond. Ook io deze klasse, evenals in de andere, valt op, hoe gretig, hoe gulzig zou men bijna moeten zeggen, de kinderen naar den mond van hnn onderwijzer kijken, in groot verlangen om te leeren. In het 5de leerjaar zit de onderwijzeres met een lei vol zand voor zicb. Ze zegt: Jan moet dien hoop zand wegbrengen en de kinderen zeggen het na. Velen zeggen de zand of de sant. Ook deze kinderen kijken niet minder intel ligent uit de oogen dan gewone kinderen en als men het niet wist, zou men op het oog niet zeggen met doofstommeljes te doen te hebben. Naar aanleiding van een kleinen goocheltruc zegt de onderwijzeres iets over goochelen. Ze herinnert er aan, dat op het St-Nicolaas- feest een goochelaar een voorstelling heeft ge geven en dat werkt bij een der jongens zoo levendig, dat hij moet demonstreeren, hoe het gegaan is en met mooie levende gebaren alles is na mimiek en plastiek aan hem, zijn geheele lichaam, vooral zijn haudeD, die als het ware vormen scheppen vertoont hij met brok ken van zinnen er tusscheu door, hoe een goo chelaar nit een leegen vierkanteu doek eeu heele reeks gekleurde vlaggetjes te voorschijn tooverde. De demonstratie van dien joDgeu is werkelijk heel mooi en het meest opvallend aau hem is, dat zijn handen schijnen te spreken door haar bewegingen. Daartoe opgewekt laat hij dan zien, hoe een aap doet, een haan, hoe een oli fant zich beweegt enz. Een meisje miauwt heel aardig een poes na. Voor onderwijzer bij bet gewone onderwijl ii

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1