IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 1 Juli 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT Thoien l( enen ding het icht Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijl per kwartaal 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,87» franco r post f 1,65 -f~ 10 et. disp, kosten. PUBLICATIËNa nar AR i, SI STEMPLICHT. Burgemeester van Thoien deelt mede dat isdag a.1. van des morgens acht oor tot des sgs vgf nor, de stemming ter verkieaing van de van da Tweede Kamer zal plaatshebben. w'j*t er op dat alle stemgerechtigden, zoowel en als vrouwen, volgens artikel 72, tweede lid ïieswet, VERPLICHT zgn, zich binnen den de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van kiesrecht aan te melden bij het hem of haar twezen stembureau. 15 irfladering der Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Brabant. lorzitter 11. Smagghe, Breda, loting wordt de aftreding alarolgt geregeld: 1924 van het grootbedrijf de hb. Ir. A. ters, Breda, M. v. d. Biggelaar, Roosendaal, d. Biggelaar, A. van Ienel, Ch. Smits, A. Tiebackx, Roosendaal, tn de af. kleinbedrijf de bb, P. Akkermans, •Gastel, G. AmBing Jr., Thoien, M. v. flerel, tbergen, A. Metsers en J. van Rooijen, H. Verlinden, Bergen op Zoom. 1926 van het grootbedrijf de hh. J. A.sel- Bergen op Zoom, S. Piek, Oosterhout, P. van Ginneken, Bergen op Zoom, H. -f op UITGAVE Telef. Interc. no. 16. EK jghe en A. Wiercx, Breda. O L.i 1 I 1 -i s het kleinbedrijf de hb. C. v. Meden, J. J. ^Hentenaar, Roosendaal. A. Heij- Breda, J. Ridders, Roosendaal en A. hout, Breda. 1 voorzitter deelde mede, dat de commissie bijstand bestaat nit voorzitter en onder- litters en de hh. Ch. Smits en A. v. Tnrn- iloten werd hieraan van iedere afdeeling ten lid toe te voegen, de commissie voor het verslag werden be id de hh. A. Wiercx, A. Metsers, J. vaü in en de voorzitter. de commissie voor verkeer, pos», telegrafie lefonte werden gekozen de hh. Dr. P. van 'ken, A. van lersel, Ch. Smits, A. Metiers, van Turnhout, H. VerliDden en de voorz. 't .reglement van orde werd vastgesteld en tan den Minister van Landbouw ter goed- ng worden aangeboden. begrooting voor 1922 werd gesteld in in der commissie van bijstand. W aanleiding van een afwijzende beschik- op het verzoek de raadzaal der gemeente beschikbaar tc stelleD voor de vergade- 1 der Kamer, werd besloten alsnog te ten inwilliging van dit verzoek van B. en 'an Breda te verkrijgen. «loten werd handteekeniogen gratie te lega ten en certificaten van oorsprong kosteloos geren. Voor andere werkzaamheden werden 'en vastgesteld. «loten werd bij den directenr-Generaal der 1 T. nader aan te dringen op het plaatsen een lelefooneel in het station te Breda en Bergen op Zaom. verzoek der gemeenteraden van Thoien, 'liet en Scherpenisse, om medewerking der J ▼oor het verkrijgen van een verbinding Thoien met den vasten wal, werd gesteld 'oden der commissie voor het verkeer, ter van onderzoek en advies, waaraan wordt roegd dhr. G. Amsing te Thoien. •loten werd adhaesie te betuigen aan een Bk der K. v. K, voor 's-Bosch betreffende telling van vele rijkstelegraafkantoren tu3- 4 en 6 uur nam. g werd besloten te verzoeken aan de Spoor- legraafkantoren steeds gelegenheid te ver- tot telegrafeeren en op de uren, dat de lafkautoren op Zondag geopend zyn ook elegrammen te doen besorgen. ar aanleiding ?an een verzoek der K. Eindhoven, adhaesie te betuigen aan een beoogende een invoerverbod te verzoeken Juitsche sigaren, werd besloten alleen voor riikel „sigaren" geen beslissing te nemeD. loten werd het verzoek te steunen der ereidingscommissie, om het Reglement op t. K. zoo te wijzigen, dat, indien een wng heeft plaats gehad bij enkele candi- elliog, bij tusechentijdsche vacatare de «vallen plaats wordt aangevuld bij Kon. J» na ingewoonen advies of op voordracht v. K, «chtijven van den Minister van Land- betreffende het steunen of oprichten van iï vau advies voor den Middenstand werd ennisgeving aangenomen, evenals een ver sa te gaan ol medewerking zou kunnen verleend aan het plan in Zweden leziu- doen houden over onderwerpen, betrek- hebbend op Nederland en Nederlandsche he producten. schrijven der Maatschappij voor Nijver- '1 Handel met adtes der Centrale Com- 7°or bezuiniging werd geiteld in handen "amissie vin bijstand. Ingekomen was een schrijven van hel Duitsche Consulaat-Generaal, houdende mededeeling, dat aan het Consulaatsdistrict Rotterdam o.m. is toegevoegd, het westelijk deel der provincie Noord-Brabaat (Arrondissementsrechtbank Breda, kantongerechten Heusden en Waalwijk) en de provincie Zeeland, De districten der passen- bureaux blijven onveranderd. Voor kennisgeving aangenomen. Besloten werd, na verkregen goedkeuriug van den Minister van landbouw, over te gaan tot aankoop van een huis, waarin het bureau der Kamer, Handelsregister, archieven enz. zullen gevestigd wórden. Adhaesie zal worden betuigd aan een verzoek der K. v. K. voor Friesland aan den Minister van Landbouw, om de toekenning van een bil lijk presentiegeld goed te keuren. Verschillende stukken werden foor kennis geving aangenomen. Besloten werd, behoudens goedkeuring van deD Minister van Landbouw, f 250 bij te dragen voor de Nederlandsche teutoonstelling te Kopen hagen. Naar aanleiding van een verzoek der K. v. K. voor Dordrecht, zal worden gevraagd welke industriëele en handelsondernemingen belang hebben bij het goederenvervoer naar Engeland. Ingekomen was een mededeeling van den Minister van Landbouw, dat men zich voor het verkrijgen van inlichtingen betreffende binnen vaart aangelegenheden kan wenden tot de amb tenaren voor de binnenvaart de heer K. Salomons te Gasselternijveen, tel. 12, G. S. Vlieger te Amsterdam, O. Z. Voorbargwal 151, tel. C 503 en M. C. Dekkers te Rotterdam, Torbeckestraat 24a, tel. 13688. Een schrijven der samenwerkende Midden standsorganisaties te Breda, inhoudende het ver zoek adhaesie te betuigen aan het tot den ge meenteraad van Breda gericht adres betreffende verbetering van het Marktwezen, werd gesteld in handen der Commissie vau bijstand der af doening. Advertentiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17*/j cents. Grootte der letters naar plaatsruimte, Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. FM GOED 15 TEER AL5 R0ZEBLAA£VE5 S.WXKTHETA15/ FABRI- /m ANTEN VAN rSUNLIGHT ZEEP zfjÉpRMlP"^NIEL'W''/'ltAWrEN V,aJ1 Gemeenteraad van St-Annaland gehouden op Dinsdag 27 Juni 1922 voorm. 11 uur. Voorzitter de heer C. P. W. M. Hanssens. Tegenwoordig de heeren Polderman, Qoaklelaar, Eleubaas, Goedegebuure, Van Hout en Heijboer, alsmede de Secretaris. E lezing en onveranderde goedkeuring der notulen van de vorige gewone en daarna «poedeiscbende vergadering, wordt mededeeliog gedaan van de navolgende ingekomen itokkeD,als a. een schrijven van den minister van finan ciën dat ten behoeve der rijks-bijdrage aan de N.V. Waterleiding-Maatschappij Thoien, een bedrag van f87500 is betaalbaar gesteld en ten behoeve dezer gemeente een bedrag van f 14175 als rentedragend voorschot in die maatschappij. b. missive van Ged. Staten houdende goed- kenring van het raadsbesluit tot verkoop van gemeentegrond. De voorzitter zegt dat thans deze week de desbetreffende acte kan worden opgemaakt. c. Proces-verbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger waarbij nit de overgelegde boeken aanwezig moest zijn 1 8939.67»/,, juist overeenkomende met de vertoonde gelden. Verslag van de Gezondheidscommissie te Iholen, waarin voor wat deze gemeente betreft wordt gememoreerd dat de buurt Java gedeel telijk is verbeterd en nu wat meer ruimte biedt, terwijl bij bet bezoek aan de openbare lagere school dit gebonw een zeer goeden indruk heeft gemaakt. e. Door L. J. Hoogkamer is de halve ruimte van een eigen graf onder no. 16, alwaar êéa lyk kan worden begraven, aangekocht voor f 25. f. een schrijven van de diitriots-arbeidsbenrs te Bergen op Zoom houdende mededeeling dat deze gemeente in de onkosten dier beur» ad f 1396.14y2. berekend tegen 85 cent per 100 inwoners i 21.25 heeft bij te dragen, met ver zoek dit bedrag aan die beurs te doen toekomen. De voorzitter stelt voor, daaraan niet te vol- doeD, omdat nergens in eenige wet is voorge schreven dat de gemeenten tot zoodanige bijdrage zijn verplicht. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voor stel aangenomen. g. Aangaande het beslui» van den raad der gemeente Zierikzee tot afschaffing der wekelijk- scbe veemarkt in de maanden September, Oc- tober, November en de eerste helft van December, heeft de vergadering geen bezwaar. h. Verzoek van den gemeenteraad van St- Maarleosdyk tot het verleenen van adhaesie aan zijn adres aan de bevoegde autoriteiten lot bevordering van de verbinding met den vasten wal van ons eiland hetzij door middel van een brug of van een dam, wordt op vporstel van den voor zitter voor kennisgeving aangenomen en besloten daaraan geene adhaesie te betuigen omdat reeds eeu adres van gelijke strekking ii verzonden. i. Op verzoek van Ged. Staten wordt in d0 verordening op de heffing van haven- en kaai- gelden eene administratieve wiizigiüg aangebracht j. een schrijven van bet Weezenarmbestour inzake de openbare verhoring van landerijen e„ at ooderhandsche verhuring van tningronden in kleine perceelen. De voorzitter zegt dat Borg. en Weth dien aangaande een schrijven tot het bestuur bebbsn gericht, ben in overweging gevende om de ver haring van landerijen niet in het openbaar te doen plaats hebben, maar deze perceelen na behoorlijke taxatie aan de gegadigden toé te wijzen en indien er meer gegadigden dan per ceelen zijd, deze laatste bij loting te verdoelen, omdat Burg. en Weth. van oordeel zijn. dat niet zelden bij publieke verhnrtng de sommen uit minder eerlijke bedoelingen worden opgedreven. JUt w" gen°egel °a he' °0llege °"*ledeelen, dat bet Weezen-armbestuur in hun desbetreffend «drijven zich met dit denkbeeld hebben ver- tenigd. De voorzitter stelt mitsdien de gevraagde goed keuring op deze verhnring te verleenen, De heer Goedegebnnre heeft den voorzitter hooren zeggen, dat dan elk gegadigde kan meeloten Dat vindt hij wal bezwaarlijk. Als bet de bedoeling om door middel van klei.e percee'tjes zoo wat ieder, die geen land heeft, n de gelegenheid te «tellen, dit op dese manier te huren, dan zouden eigenlijk de boereu moeten zijd uitgesloten. De heer Van Hout meent ook, dat iemand meelopen h6e"' Di°'20lü08en De heer Elenbaas veronderstelt dat zoo iemand niet zal meedoen. De voorzitter merkt op, dat het buiten de bevoegdheid van den raad ligt om dienaangaande beperkingen vast te stellendat kan alleen het Weezenarmbestnur. Het mag .1, eene voldoening gelden, dat het be.tonr deze gelegenheid heeft geopend en haar verder wel tot een goed einde zal brengen. De heer Hejjboer deelt nog mede, dat er 59 gemeten lands wordt nitgegeven in 60 of 61 perceeltjes, naar gelang van de uitkomende verkavelmgzoo zal het eeDe stuk iets grooter, het andere iets kleiner dan een ge met zijn! De vergadering keurt bet plan van verhuring goed, waarop do goedkeuring van Ged. Stateu san worden aangevraagd. Voor zoover geen speciale beslissing was ge nomen, worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen. B II. Stichting Bijzondere school. De voorzitter zegt dat, in vervolge op de in don Raad gevoerde besprekingen, door Burg. en Weth. eene conferentio is gehouden met het bestuur der vereenigiugEen icbool met den Bijbel, maar dat de lange duur daarvan niet geëvenredigd was aan de verwachtingen, want dat men niet tot eeDe oplossing is gekomen, doch dat niettemin ae gevolgen van uitsteken den aard zijn geweest. Immers, bet bestuur zond ons een brief, waarin het verklaart in te stemmen met het gedane aanbod om do ruimte voor de kinderen barer ichool af te staan naar gelang van de behoefte. Het is daardoor teruggekomen van zijn eisch om gelden uit de gemeentekas te erlangen voor den bouw van een nieuwe school, afkeertg als bet is om zulk een aanzienlijk be- drag daaruit te zien gevoteerd. Van de door Burg. en Weth. dienteugevolge ingediende vooratellen, luidt het eerste, het door genoemd bestuur gedaan verzoek tot beschik baarstelling van f 75000.— voor den bouw een er bijzondere echool, van de band te wijzen. Alhoewel het bestunr op dien eisch is terug gekomen, moet dieuaangaande een besluit worden genomen, omdat in hel gegev n den 30en Juni de fatale termijn is, waarop eene beslissing moet zijn genomen, omdat anders het bestuur uit hoofde van de nieuwste onderwijswet het recht zou hebben zijn eisch ten allen tyde te kannen doen gelden. De heer Goedegebnnre kan daar nog maar niet zoo voetstoots mee medegaan, want als later meer ruimte zou noodig zijn, dan waarop nu gerekend wordt, zou men alsnog nieuwe lokalen kunnen bouwen. De voorzitter zegt dat het aanbod hetwelk zal. wo|"^en g«daaD, onbegrensd is. Het bestuur krijgt in bruikleen zooveel ruimte in bet open* bare schoolgebouw als het noodig heeft. Telkenmale als het bestuur voor eventueel meerder ter school komende kinderen meer ruimte zal behoeveö, wordt daarvan ten gsmeen- tehuize kennis gegeven en zullen Burg. en Weth. voor die meerdere ruimte zorgen. Daarom noemen we geen getal der lokalen, omdat dit bindend zoude zijn, maar in den ruimsten zin des woords is eene beschikbaarstelling van de ruimte die men noodig heeft. Omdat verder het onderhoud toch bij de gemeente blijft, wordt die ruimte in broisleen afgestaan. Daarop wordt met algemeene stemmen het eerste voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. Eq het tweede bedoelt het westelijk gedeelte van het schoolgebouw ter beschikking testellen van het school bestuur, daar dan naar bet oordeel van Burg. en Weth. de billijkheid in dien ain wordt betracht, dat ieder twee lokalen aan do voorzijde heeft, terwijl de afscheiding van het speelterrein moet geschieden door middel van eene schutting. De heer Heijboer vindt dit niet noodig. De voorzitter zegt dat de inspecteur dit, aan de hand van de wet, eischt. Willen de kinderen op de straat onderling spelen, dan staat dit hun vrij, maar in het vrije moet vermeden worden, dat een sameuspel verwarring zoo kunnen geven. Dit tweede voorstel wordt thans met alge meene stemmen aangenomen. III» Rekening Gezondheidscommissie. Zij wordt, nadat dit voor do eerste maal, krachtens de nieuwe ziektewet aan de compe tentie van den raad is overgebracht, goedgekeurd in ontvang op f2065.9172, in uitgaaf op f2040.447i, goed slot f 25.47. TV. Begrooting dier Commissie. Ingekomen is een schrijven van Ged. States, houdende mededeeling, dat hen gebleken is, dat aan den Secretaris dier Commissie te Goes eene toelage is voorgesteld, waardoor het salaris f 900 wordt. Aaogeeien het salaris door hen voof elk der secretarissen is vastgesteld op f 800, zonder dat daarvan mag worden afgeweken, zullen xy geene begrootiag goedkeuren, waaruit zoo blyken, dat ten behoeve van eenige commissie een be drag zon worden uitgetrokken dan mocht strek ken tot verhooging van zoodanig salaris. De voorzitter zegt dat op de begrooting der Commissie te Thoien f200 is uitgetrokken ale extra-toelage aan den secretaris, weshalve Burg. en Weth. voorstellen de begrooting terug te zeuden ter wijziging van bedoelden post, wsartoe met algemeene stemmen wordt besloten. V. Verzoek ontheffing keuring hnisslaeb- tingen. De voorzitter deelt mede, dat blijkens de op 1 Juni jl. in werking getreden vleescbkeurings- wet, de gelegenheid is geopend ontheffing te verleenen van de verplichte keuring van huis- slachtingen, niet, zooals oorspronkelijk was be doeld voor den tijd van 5 jaren maar tot weder- opzeggens toe, indien van het geslachte niets in de consumptie voor anderen wordt gebracht en dus uitsluitend voor het eigen gezins-gebruik is. Dit betreft de huisslachting van varkens, geifen of schapen, waarvan alsdan 4 dagen to voren kennis moet worden gegeven teo gemeente huize. Zonder hoofdelijke stemming wordt goedge vonden, die ontheffing aan te vragen. VI. Vastgesteld wordt de verordening op de heffing van keuringsgelden, zooals die geldt voor de gemeenten Stavenisse, St-Maartensdyk, Scherpenisse en Poortvliet, te weten voor een ééohoevig dier f 6.—, voor een rund ad f 2.50, een kalf f 1.50, een nuchter kalf f 1.50, een varken f 3, een schaap en een geit elk fl.50. Te Starenisse heeft men bij categorie III de verduidelijking vermeld „kalf beneden het jaar", waartegen de vergadering geen bezwaar had dit hier aan te brengen. VII. Ruiling grond met de Kerk. De voorzitter zegt, dat krachtens de staats regeling van 1798, de toenmalige grondwet, een toren aan de burgerlijke en oiet aan de kerke lijke gemeente behoort. Hier staat de toren dus in strijd met die staatsregeling en ten onrechte, wijl de gemeente eigenaresse is, ten name van de Kerk, Maar zij staat evenwel op grond van de Kerk eu nu is de eenvoudigste oplossing dat een ruil wordt getroffen met de kerk van een stukje gemeentegrond voor dat, waarop na d« toren staat. Het Kerkbestuur vindt too'a schikking goed

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1