IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 24 Juni 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, iji per kwartaal f0,80 met Oeïllnstreerd Zondagsblad f 1,375, franco post f 1,65 -f~ 10 et. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 1- Openbare Vergadering van den Raad Q1 der gemeente Tholen op 16 Juni. iorzitter de bnrgemeester, afwezig de bh. en Singerling, de laatste met bericht van ndering. notulen van de vorige vergadering worden esteld. gekomen lijn eenige stokken van Ged. betreffende goedgekeurde raadsbesluiten, oor keonisg. worden aangenomen, vens bericht dat een aanslag in den hoofd, g vau wed. de Haan vernietigt is en dat jiiens reclame C. J. Schot Wi. is terugge- I t tot de 6e klasse, worden goedgekeurd. de gezondheidscommissie is ingekomen ikening ter goedkeuring. heer Moelker bevreemd het op deze re- ig weder een post voor toeslag op tracte- van den secretaris vinden, hij meent dat rer reeds vorig jaar een besluit is gevallen. heer Wagemaker beaamt dit, toen is be- n dat men dezen toeslag niet meer goed keuren eu no wil men hiermede geen reke- houden. i heer Goosaen vraagt nog het bedrag dat ondersoek van de vestgeschiedenis ons ge- heeft. e voorzitter antwoordt dat dit eigenlijk doos had moeten geschieden, daar we steeds en dat de gezondheidscommissie haar taak igeloos verricht. Voor het onderzoek van restgeachiedenis vinden we echter een nota f22.65 ec in de rekening steeds bedragen reiskosten enz. e heer Goossen wijst er op dat, indien we voorstel van den heer Wagemaker aauuemen den secretaris f 200 schade berokkenen, ijl het aandeel voor onze gemeente f 36. veer bedraagt, spr. kan zich hier niet mee de enigen omdat ook de aodere gemeenten deze ning hebben goedgekeurd. heer Wagemaker merkt op dat hij heeft aagd of de raad indertijd niet bij meeider- van stemmen het beslnit heeft genomen Tf niet meer mee te gaan in het verleenen van [,C dnortetoeslag aan den secretaris, het gaat om die 36 voor de gemeente, doch om recht, daar wij eeo besluit hebben genomen, e heer Goossen zegt te moeten toestemmen de raad indertijd een desloidend beslnit met stemmen heeft genomen, e heer Wagemaker merkt op dat de gezond- scommissie zich niets vin ons genomen bnit aan schijnt te trekken. )e heer Moelker wijst er op dat zoodoende Gezondheidscommissie beschikt over de uciën van Tholen en dat gaat niet op. )e voorzitter zou dan de rekening maar niet sillen kenren. )e heer Moelker vindt dit voor deze keer te doch zou de rekenfng goedkeuren onder wijting naar het genomen raadsbesluit. ■oi Wordt met alg, at. daartoe besloten. 7an het gemeentebestunr van St-Maartensdijk een verzoek ingekomen om adhesie te be- jen aan een adres aan H.M. de Koningin de Stateo-Generaal, om de totstandkoming een betere verbinding met het eiland te orderen. ;p voorstel van den voorzitter, die mededeelt steun aan dit adres overbodig mag heeten, dat de gemeenteraad reeds een opdracht gegeven om een brogplan te ontwerpen, 'dt met alg. at. besloten geen adhesie te eigen. kan de schietvereeniging eu de gymnastiekver. den subsidies verleend ten bedrage van 175 (150. Van A. Janssen is een adres ingekomen om aanmerking te mogen komen voor leveranties de gemeente. Oe voorzitter deelt mede dat aan adressant gend jaar weder gelegenheid zal worden ge en om prijs op te geven. 'e heer Goossen deelt mede dat adressant jaar ook was gevraagd, doch hij slechts van artikel prjjs opgaf. Van de helpsters der bewaarschool is verzoek [ekomen om hou September a.s. eindigende chtgeld, weder met een jaar te verlengeo. De voorzitter deelt mede, dat B. en W., te^ien den fioanciëelen toestand der gemeente, vrijmoedigheid hebben een voorstel te sn. Wordt met alg. st. van de hand geweien. Van eenige huismoeders is eeo verzoek ioge- men om weder een bewaarschool op te richten, gj Ook hier wijzen B. en W. op den slechten 'stand der gemeeotefioanciën. De heer Moelker zegt overtnigt te zijn van wenschelijkheid van het oprichten van een waarschool, doch waar dit een uitgaaf zal vragen n vijfduizend galden per jaar kan spr. hieraan stem niet geven. De heer Goossen herinnert er aan dat, toen sprake van was de U.L.O. school te stiehten en de bewaarschool toen opgeheven moest worden er van regeeriögszijde een wet in het vooruit zicht was gesteld, waarbij het stichten van be waarscholen met rijkssteun mogelijk was. Nu we echter de volle 100% zouden moeten opbrengen en de bouw van een school allicht f 20.000 zou bedragen, kan spr. wegens den minder guustigen financieëlen toestand zijn stem hieraan niet geven. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. Van het R.K. Kerkbestuur is verzoek inge komen om in overweging te nemen een nienwe rooilijn vast te stellen in het Venkelstraatje, daar ten behoeve van den bouw van een pastorie daar terrein is aangekocht van den heer Haaijer en na blijkt dat door het bestaan van een rooilijn, waarvan het Kerkbestuur onkundig was, dit terrein voor het doel niet meer geschikt it. De voorzitter zegt dat B. en W. niet tot overeenstemming kanoën komen. In 1906 stelde de toeumslige gemeenteraad een rooilijn vast, als deze gehandhaafd blijft, gaat voor het Kerkbe stuur 2/3 van het terrein verloren. De beer Goossen merkt op, dat indien het verschil liep over een breedte van 8 of 4 kop- steenen, bij niet tegen inwilliging van het ver zoek soa zijn. Na is echter de zaak anders, wij kunnen niet anders dan het besluit van den raad vao 1906 eerbiedigen, daar toch zeker zoo maar niet zonder reden de toemalige raad heeft besloten tot het leggen van een rooilijo, wij zouden er ons zeiven belachelijk mede maken, Trouweus is het hier de schuld van het Kerk bestuur, immers wie een huis of grond koopt, vergewist zich toch zeker eerst of er ook be zwaren aan zijn verbonden of er rechten op rasten, er is een rooilijn aangenomen om een straat te kannen aanleggen van 4.40 Meter en dat is niet eens zoo bizonder breed, later zoa de grond genaast moeten worden. De heer Moelker zegt dat de heer Goossen hem het gras voor de voeten heeft weggemaaid, die rooilijn is in 1906 niet maar willekeurig vastgesteld en het toestaan van het verzoek is niet mogelijk omdat het bovendieu nog een ge vaarlijk precedent zoude scheppen, immers er ligt door meerdere perceelen eeu rooilijo, en die eigenaren zou dan evenmin eeu verzoek om ver nietiging vau zoo'n besluit, kunneu worden ge weigerd. We dienen er geheel niet aan te tornen anders steken we onze banden in eeo wespennest. De heer Aertsen vraagt of er in 1906 wel voldoende kennis is gegeven van het leggen van een rooilijn door dit perceel, is de toemalige eigenaar er wel mede in kennis gesteld Gaat het wel aan een rooilijn te leggen door een bestaand huis zonder dat op dat gedeelte be slag wordt gelegd, of dit wordt oneigend Indien men zou willen bouwen, dau zou men den muur kunnen laten staan en zou de gemeente toch nog geen gewenschte rooilijn hebben. Kan men niet tot schikking komen. De heer Goossen heeft den heer Aertsen aan dachtig aangehoord. Spr. wil zijn best doen om de zaak te schikken doch als de heer Aertsen meent dat men zoo maar voetstoots zon kunnen gaau bouwen, moet 9pr, toch wijzen dat de gemeente haar rechten zon doen gelden. Het gemeentebestunr heeft recht. Spr. gaat nog de geschiedenis van bet tot standkomen van de huisjes daar na en wijst er op dat de straat tot de heining particulier eigendom is en daarom is in 1906 besloten een roolijn door het perceel van den dhr. Haaijer te leggen. Indien men tot een schikking kau komen zal dit beter zijn. De heer Aertsen merkt op dat ook hij gaarne tót een schikking zoo willen komen. De heer Wagemaker weet niet of de raadsleden ter plaatse zijn geweest. Het beste is dat men zich persoonlijk orienteert, het gaat niet om iets ▼an de breedte van de rooilijn af te nemen, niemand kan zeggen hoe we daar ter plaatse in de toekomst nog een straat uoodig zollen hebben, en het doel is geweest er eeo berijd bare straat te hebben. We kunnen dos niet aan deze rooilijn tornen die door den raad in 1906 is vastgesteld. De heer Moelker wijst er op dat de gemeente raad eerder getracht heeft om' in het bezit te komen van het reeds bestaande straatje, doch dit is afgestuit op het bezit van eeo regenbak ▼an een der eigenaren. De heer Wagemaker stelt uitstel voor iot de volgende vergadering, dan kan men eerst per soonlijk kennis nemen van den toestand daar ter plaatse. De voorzitter vindt een goede straat mooi, doch de menschen zijn indertijd daar begonnen te bouwen en dan mag later de gemeente de straat overnemen. Spr. ziet er niets van komen en een straat van 4 Meter breed acht hij niet noodig. Hij is er voor ook in ovetleg de rooi lijn daar t wijzigen. De heer Wagemaker vindt dat de burge meester een verkeerd staodpunt inneemt, in 1906 bestonden die huizen er reeds en wij dwingen het Katholiek kerkbestuur niet, daar dit io 1906 nog geen eigenaar van het terrein was, doch dit nog slechts eenige maanden in eigendom heeft. Bovendien is dit niet het eenigste terrein dat bezwaard is, neem b.v. de prachtige tuin van den heer Blok, hier ligt een bouwverbod om daar later dwars door heen een straat te kunnen maken. De heer Moelker, er op wijzende dat het niet zijn bedoeling is het Kath. kerkbestuur dwars te zitten, meent dat, indien we voor A dit toe staan we het nimmer aan B kunnen weigeren. De heer Wagemaker merkt op dat we in de 20e eenw leven en een straat van 3 Meter zooalt overblijft, is geen straat meer. De heer Geluk zegt dat Prov. waterstaat min stens 8 meter stelt. De heer Aertsen meent dat dit nimmer een belangrijke weg zal worden, daar men in de onmiddellijke nabijheid van den zeedijk uitkomt. De heer Wagemaker zegt dat de heer Aertsen schijnbaar is vergeten het plan tot vergrooting van de haven door burgemeester Wagtho opge maakt, waarbij de havenvergrooting is gedacht juist achter dien dijk, terwijl we dan geen toe gang zouden hebben tot onze eigen haven. Wordt met alg. st. besloten in de volgende vergadering een beslnit te nemen. Een verzoek van K. Janssen om een stukje grond in erfpacht en van de bewoners van de Molenvlietsche straat om betere bestrating en verlichting, worden uitgesteld tot een volgende vergadering. In verbaud met een schrijven van Ged. Staten wordt het salaris van den keurmeester B. Krijger vastgesteld op f 800 en voor den chef van dienst, op f350. Een wijziging dtr begrooting 1921 wordt goedgekeurd. Eenige verouderde verordeningen worden inge trokken. Kohieren hondenbelasting en plaatselijke be lasting worden vastgesteld. Besloten wordt de tijdelijke geldleeuïng van f 20.000 met een half jaar te verlengen. Aan den heer van Overbeeke wordt een ge meentewoning aan de Hoogstraat verhaard voor f97.75 per kwartaal. Besloten wordt tot aankoop van een ijzeren pont ten bedrage van f 10.000. Voor aanschaffing van een gzeren roeiboot vraagt men f 600. Op voorstel van den heer Moelker wordt besloten prijs aan te vragen van een houten roeiboot. De heer Janssen wijst op hel gevaar dat bij een hevigen donderbui de verstopte riolen op leveren. De voorzitter zal deze na laten zien. De heer Stoutjesdijk wijst er op dat bij 97 verstopte gemeenteriolen beeft geteld, hij vond het een schandaal dat de gemeenteopzichtei er niet naar omziet. De voorzitter zal trachten den gemeente opzichter te spreken te kunnen krijgen. De heer Stoutjesdijk zegt dat diens plicht is naar zijn zaken om te zien. Ook de waterplaat sen zijn erg vervuild. Ook een rioolput bij Blok is io jaren niet gereinigd en is ook verstopt. De heer Goossen zegt dat de heer Stoutjesdijk gelijk heeft, echter veel is te wijten aan het opbreken van de straten ten behoeve der water leiding en het daarop gevolgde droge weder, dat veel stof veroorzaakte dat maar blijft liggen. De voorzitter zal ook de karreman er op wijzen. Daarna sluiting der openbare vergadering. Bijeenkomst oud leerlingen L. B. Wintercursus. ST-MAARTENSDIJK, 21 Juni. Met de afdeeling Stavenisse c.s. van deu Bond van Oad-leerliogen aan landboawwintercnrsussen in Zeelaud was tevens de gemeente St-Maartens- dijk aangewezen als concentratiepunt voor hare dit jaar te honden algemeeue Vergadering. De mime zaal van het hotel de Rniter was geheel gevuld met afgevaardigden uit alle deelen der provincie die eeu 16 tal vereenigingen ver tegenwoordigden en met leden die uit satnen- hoorigheid in grooten getale ware opgekomen en als 't ware een corps van reünisten vormde. De vergadering stond onder het goede ge sternte van prachtig frisch zomerweder, dat on willekeurig gunstig reflecteerde op de aanwezigen en tot niting kwam in den meest aangenamen kout bij herinneribg aan vroegere kennismaking of aanknoopiog van nienwe aanrakingspunten. De voorzitter, de heer J. Bom van Waarde riep onder die gunstige omstandighedeu allen een hartelijk welkom toe en sprak de hoop uit dat deze dag een succesvolle zou zijn, waarbij het aaDgename aan het leerzame kan worden gepaard. De heer Hage van Scherpenisse sloot zich alt voorzitter der afdeeling ^Stavenisse er gaarne bij aan en hoopte dat deze vergadering zoo wel moge slagen dat allen van onze afdeeling en en van on» eiland een gQDstigen indrnk mogen meenemen. Nadat de notulen gelezen en onveranderd werden goedgekeurd, deed de secretaris enkele mededeeliugen van de bemoeiingen van het bestuur. De Geldersche Zasterbond die mede was uit- genoodigd, kou niet aanwezig zijn doch zond niettemin welgemeende wenschen voor dezeu dag. Aan eene te Kerkwerve te openen school is het door bemiddeling van het bestuur gelokt een onderwijzer met landbonw-akte te doen be- noemeo, terwijl voor het selfde doel te Haamstede het bestour der afd. Renesse zich reeds heeft geïnteresseerd. Te Weuaeldinge is eene vereeniging van oud- leerlingen opgericht en te's Gravenpolder werkt men ook aan eene organisatie, waarvan men hoopt dat zij zich als afdeelingen zullen aan sluiten. De oude afd. Ter Neuzen heeft zich van den Bond afgescheiden, maar men heeft hoop dat een nienwe in het leven zal worden geroepeD, die weer zal aansluiten. Als intnsschen alle afdeelingen zich inspannen om mee activiteit te ontplooien, zal ook de Bond tot meerdere bloei kannen komen. Aan de afd. Waarde, Veere, Biezelinge Re- nesse en Flakkee zijn kleine subsidies toegekend, die het Bestuur zich voorstelt te bestemmen voor de oprichting van bibliotheken in den geest van het Hennequin-fonds. Door het bestuur waren als lid en plaatsver vangend lid in het hoofdbestuur der Z. L. M. benoemd de hh. J. Bom en W. de Buck van Meliskerke, waaraan de vergadering hare sanctie hechtte. De afd. Renesse had een voorstel ingediend om, met het oog op de minder gunstige resul taten van den particulieren aankoop vau Frieschë zetaardappelen, dit door middel van den Bond te doen. De voorz. moest dit ontraden omdat elk der verschillende deelen van Zeeland weer andere eischen aan de soorten stelt en das bijna niet uitvoerbaar zou zijn. In de afdeeling of de dorps- I vereeniging zal men betere resultaten bereiken, hetgeen bevestigd werd door dhr. A. L. Hage, uit ervaring met den aankoop door de dorps- ▼ereeniging te dezer plaatse. Renesse trok daarop haar voorstel in. Daarna werd het woord verleend aan dhr. L. K. van Dijk van Tholen, die op zich ge nomen had een bijdrage te leveren voor deze vergadering, doch het langen tijd niet eens was met deu aard daarvan, tot hij meende een en ander uit de geschiedenis op te diepen, om te laten zien dat, hoewel reeds iu de ondste tijden de wijsgeereu Aristoteles, Cicero en Cats lof brachten aan de landbouw en later van onze eigen voorvaderen Cats en Huygeus haar in ver beven dichtregelen gedachten, de landbouw niet temin een zeer veronachtzaamde plaats in de samenleving innaai. Tijdens de republiek wat uitsluitend de handel die de voorrang had en was de boer niet vrij om over ziju prodocten te beschikken, hij was wel weinig meer maar ook weinig miuder dan een slaaf. De heerlijke rechten die vau hem werden ge nomen uamen een zeer belangrijke plaats in de verhouding van heer tot boer. De heer Van Wassenaar was pluimgraaf vau Rilland, die tegen de dolste bepalingen het houden van zwanen verbood. De betaling der cijnsen of pachten ging ge paard met een zoogenaamd cijnsmaal, waar het alles behalve toeging dau op onze tegenwoordige polderrekeningen. Het werd gehouden in den koestal, waar de eea de staart van een koe om zijn hals kreeg, de ander bij eeu hone op een aschhoop moest zitten en dergelijke meer. Tot dat het roemrijke tijdperk van den Neder- landschen handel verbleekte en de republiek door bare bloedige oorlogen met Frankrijk eu Enge land uit de rij der mogendheden werd gestooteo en de landbouw de knrk werd waarop men dreef. Het tweede tijdperk vau onzen landbouw, dat vau 1850—-1877 kenmerkte zich door een stijging der prijzen wegens de vraag naar het buitenland en beleefde men een ongekende bloei. Men noemde dien tijd de champagne-jaren om dat een bovenmatige weelde ten toon werd ge spreid en champagne een veel gebruikte drank was geworden. Maar daarop is eene inzinking gevolgd oendat voornamelijk Amerika is opgetreden als de grootc concarrent op de wereldmarkt en onze producten daarvan verdreef, waardoor bare prijzen snel daalden. Ons vee had men niet meer noodig en ouze zuivel konden we thuis houden. Totdat de internationale tentoonstelling te Amsterdam in 1884 de oogen deed opengaan en ons liet zien, dat we bijna in allee te kort kwamen bij het buitenland,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1