Leliten- Bedden- en latraueuanai KUIPERIJ. NATIONALE BANKVEREENIGING Democratische Partij C. Laban, Tholen Bouwkundig OPZICHTER winkel deze week is overgegaan U.L.0. SCHOOL' ADVIESBUREAU BINDERTWINE. TALENSINKTEN, Firma J. IH. C. Pot UITSLAG dienstregeling Prijs 25 cent. Verlaagde Prijzen. Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, IVi. i. van Rijssel Zijn van niet te overtreffen kwaliteil „DE TOEKOMST" VAN HEEL Co., Dames-handwerken modelboeket?1! Stoom-Pianofab N. V. Corona Landbouwers^ Zakboek. D E P O SI T O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits driemaanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 100 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. Groote Liefdadigheids- uitvoering op MAANDAG 19 JUNI A.S., des avonds te 7 '/2 uur in Non Semper Spreker: 21 29369 Prof. mr. J. E. HEERES. Naar de nieuwe scheidingslijn. Vrij entrée. Vrij Debat. geven van orgelles en het stemmen van piano's. WED. B. G. KEGGE, de vischwinkel van Mej. Wed. B. G. KEGGE, deze week te HEBBEN OVERGENOMEN, WED. G. VAN DRIEL. Neutrale Schoolvereeniging BERGEN OP ZOOM. Tentoonstelling J. M. DE CONINCK, lijm en gluton in gewone potten en reservoirs zijn steeds voorradig bij VOORHANDEN Nederlandsche Spoorwegen. goud, doublé of nikkel. f 1.60 per Liter. Grenadine Oranjekwast Citroenkwast Ranjo f2.— Aanbevelend, JAC. GROO' EFFECTEÏÏ, BMmZES, CQÜ T H Q L E HL s STERKE ZENUWEN P. C. HAGENAARS-NELIS, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Gez. BAGGERMAN, 51 FIRMA ANT0INE I MIDDELBURG. Geluk's Kantoor THOLEN. Kapitaal f 10.000.000.—. Reserven f 3.750.000.—. 48 24074 Onderwerp beveelt zich aan tot het 7 GEVRAAGD bij deu bouw van de dienstgebouwen en woning te Hal steren voor de Prise d'eau der N.V. Waterleiding-Maatschappij Tholen. Aanbiedingeu te richten aan D. L. H. VAN RAALTE, Directeur der Vlis- singsche Waterleiding-Maatschappij te Vlissingen. 16 29376 Ondergeteekende maakt bekend, dat de aan Mej. Wed. G. VAN DRIEL, welke wij het geachte publiek ten zeerste aanbevelen. Tevens danken wij de geachte cliëntèle voor het zeer groote ver trouwen welke wij vele jaren genoten hebben. 19 29379 Visclihandel, Tholen. De ondergeteekende maakt bekend, en hoopt nu ook van het geachte publiek het groote vertrouwen te mogen genieten, daar ook vau onze Zijde zal gezorgd worden het waardig te zijn. 26 26380 Scherp concnrreereude prijzen. Winkel enorm uitgebreid. Komt, ziet en overtuigt U. A.s. Zaterdag 17 Juui worden cadeaux gegeven, wie voor f 1. koopt ontvangt l pak reclame-pudding. Wie voor 1 1.50 koopt ontvangt een flesch azijuextract. Suiker en boter niet inbegrepen. Aanbevelend, van de De aangifte van leerlingen is opengesteld tot en met 23 Juni a.S. Tot het geven vau inlichtingen, hetzij mondeliug, hetzij schriftelijk, aan ouders en voogden is gaarne bereid. 29378 Het Hoofd der School, Avenue 34, BERGEN OP ZOOM. Deze bekendmaking wordt slechts éénmaal geplaatst. 22 te geven door bet Fanfaregezelschap „Concordia" en de Gymnastiekvereeniging „Olympia" iü de sociëteit „Non Semper" te THOLEN op Vrijdag 23 Juni 1922. Aanvang 8 uur. Plaats bespreken 4-5. Aan deze uitvoering ia verbonden eeD van het Groene Kruis (Tuberculose Museum). Toegaugsprijs 35 cent per persoon. Zaterdag 24 Juni Groote Voetbalwedstrijd tusscheri een gecombineerd elftal van „De Stormvogels" en „T. V. V." tegeu een sterke, ploeg van elders, vermoedelijk „0. V. V." van Oud- Vossemeer. Terrein nabij Steenen Kruis. Toegangsprijs 15 cent pet persoon. De netto opbrengst van de uitvoeriug en wedstrijd komt ten bate van het 36 Groene Kruis. 29377 De Burgemeester van SCHERPE- N1SSE roept op SOLLICITANTEN naar de betrekking van 2934-6 Jaarwedde f 1050 met 4 twee jaar- lijkscbe verhoogingeD van f 50, ver goeding woniughuur f 100, genees kundige behandeling f 25 en vrije bovenkleedingpensioen premievrij. Gegadigden niet ouder dan 30 jaar kuuuen zich schriftelijk met opgaaf van lengte onder bijvoeging van getoigschriften aaumelden voor 18 Juni a.9. bij den Burgemeester. VOOR BELASTINGZAKEN. Invullen van Belastingbiljetten, Reclames», euz. F. I. A. KEUCHENIUS Gewezen Inspecteur der Dirpcte 10 Belastingen. 29292 Kerkstraat 16, Bergen op Zoom. Odzo prima BINDERTWINE is steeds toi scherp concurreerende prijzen te verkrijgen bij onzen vertegenwoordiger 's-H. Hendriksk.dijk 83, Goes, Telefoon 187. Wij bevolen uns vuor Uwe orders beleefd aan. 15 29287 N.V. Touwslagerijen v/h onder de Firma W, J. DE VOOGD Co. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' Ie Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 11 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen 12 THOLEN. 28035 van de Twaalfde Verloting, van de Vereeniging tot bevordering en aanmoediging der jaarlijksche Paardenmarkt te Sint-Maartensdijk waarvan de trekking heeft plaats gehad op Donderdag 8 Juni 1922. Ie prijp, een 4-jarige rousanruin op No. 1540. 2e prijs, een 3-jarige bruine merrie op no. 84. 3e prijs, een 2-jarige rauaanmerrie op No. 6. 4e prijs, een 3-jarige rouaanmerrie op No. 5379. 5a prij«, een 1-jarige bruine schimmel op No. 1216. 6e prijs, een 1-jarige vosruin droipkol op no. 4212. 7e prijs, een 1-jarige bruine ruin op No. 2108. 8e prijo, een 1-jarige bruine roin kol op No. 56. 9e prijs, een 1-jarige vosruin bles op No. 167. 10e prijs, een voshengstvenlen op No. 3880. 11e prijs, een bruin m^rrieveulen op No. 2002. 12e prijs, een zwart hengstveulen op No. 5640. 13e prijs, een zwart merrieveulen op No. 822. 14e. prijs, een vosble9 hengstveulen op No. 1354. Voorts zijn prijzen gevallen op onderstaande nummers: 3416, 4738, 3201, 1443, 689, 186 2728, 2615, 2723, 53, 5422, 764, 3132, 3119, 3473, 5503, 5048, 381, 5056, 2404-, 2745, 50, 3190,3650, 2577, 193, 5016, 3503,1329, 1325, 3291, 4-151, 3705, 2319, 3403, 1579, 4956, 3016, 1892, 4255, 547, 4276, 5052, 6230, 2735, 1815, 252, 1385, 3183, 4319, 2032, 4782, 1883, 2159, 986, 5297, 1634, 1043, 2219, 1256, 4494, 3723, 5653, 3505, 2647, 3, 497, 2650, 2862, 295, 3559, 3615, 244,3489,2534, 3693, 2428, 3508, 2750, 5264, 1058, 4-419, 1341, 1126, 4929, 304, 2582, 3205, 6043, 4271, 4196, 4463, 2011. Prijzen kunnen worden afgehaald vanaf 9 Juni tot 1 Juli in Hotel De Ruiter te Sint-Maartensdijk. Namens het Bestuur, 70 De Secretaris, 29371 Z. DE RUITER. de 1 Juni 1922 gewijzigde 13 VAN DE 29276 FIRMA J. M. C. POT, THOLEN. f A Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctorei. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 10 23681 Beleefd aanbevelend, ST00FSTRAAT THOLEN. 20 ALLE BEDDEN eo MATRASSEN worden op het Maga gemaakt; alle Hiaten .SPIRAALMATRASSEN alsook BEDSTEDEN worden geleverdCompleets Menbileering SALONS en HUISKAMERS. Stoffeerinrichting en Behangi VLUGGE EN NETTE BEDIENING. Steenbergschestraat 17 - Maakt Begrootingen voor BERGEN OP ZOOM - Telefoon I T het behangen HUIZEN. en meubileeren 64 27 )pei de Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden a DEPOStTO tegen overeen te komen condities. Openen HANÜELSCREDIETEN en REKENING-COURANT me en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis beti T( Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VO f MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Ma pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Braud- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer. Kantoor geopend 912J/2 en 1- Des Zaterdags van 9 2 uur om he e loc maken sterke meuacheD. Gelukkig wie ze heeft in dezen tijd die zoo geweldig veel van de zenuw- kracht eischt. SANGUINOSE is het eenvou dig uatuurmiddel dat de zenuw kracht onderhoudt en versterkt. De SANGUINOSE is het beste middel tot bestrijding van de neu rasthenie (zenuwzwakte) en al hare gevolgen. Wilt gij op den duur sterke zenuwen, neem geregeld eiken dag één eetlepel Sanguinose, Liefst een uur vóór den maaltijd. Prijs per fl f 2.6 fl f 11. 12 fl f21.—. 17650 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. 35 Wacht U voor namaak! VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Tholen bij L. G. v. Zal - bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, te lerseke bij A. M. Steketee. Het is nu tijd om uw Sjiek- en Vleeschknipen te laten nazien en aan te schaffen. Een goed en ver trouwd adres is daarvoor Kuiperij eu Fusthandel 16 Telef. 258 26370 BERGEN OP ZOOM. MAGAZIJN van 3TEENHOU WERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTÈËNÉN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergeu op Zoom ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGENOP ZOOM ige es f2 TC e ?0( de avei Bij den ondergeteekende sui de firma J. M. C. nii Tholen liggen ter inzage de£)e van VISITE- en ONDERTl™ KAARTEN en ENVELC Rouwwerk wordt met den spoed geleverd, alsmede DRUKWERK. Beleefd aanbeve A. J. DE GRAAF, St daar de Goedkoopste adres voo PIANO'S, AMERIKAANS* 14 en KERKORGELS. uil Prijscm Vc Agent voor Tholen en om de heer C. LABAN, orga Vijf jaar degelijke garani la gei Of Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het PostkaDloor. da ft Het adres voor alle geneesmii J Verband- en Verplegingsart Homöopatische Geneesmid van Dr. Willuiar Schwa1 D, cl VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk Vooral thans, na de Landboa de hoogte van de financiëele sten van zijn bedrijf moet si misbaar. Stevigingebonden met porte overslag. 26 Prijs f 1.25, franco per post na ontvangst per postwis Verkrijgbaar bij de uitge 0 FIRMA J. M. C. P O T, en bij den Boekhandel. Aanbevolen door de missie voor het ontwerpen en sielien van een model land boekhouding in eenvoudigen benoemd door de Zeeuwsohe bouw-maatschappij.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4