De S wan vulpenhouders f FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. 5lMP£W0Sff£ID UPS Verkooping te Thoien. Ontvangen VLIEGENDOOD OPRUIMING zijn wereldberoemd, onverslijtbaar, sierlijk en gemakkelijk. Steeds voorhanden in prijzen vanaf f 8.50 gewone soort, f 10.— de bekende Safety, zelfvuliers f 10.— en f 11.50. Allen met gouden pen. 78 29168 VULPENHOUDERINKTEN - VULPENH0U0ERCL1PS. AND ALS INBRAAK. Den Molenvlietschen dijk, Den Watervlietschen dijk, een groote partij MANUFAC TUREN tegen lage prijzen. J. BEUKELAAR. K00KSTELLEN - VAZEN, SERVIEZEN, WIJ ONTVINGEN WEDER HET PRIMA R00DE .8 veil ze kan zeggen, zich tol de rechters Fraoi belooft ze dat de rechtbank alles zal hui|verhoor van een der kantoorbedienden els alprde dat men op het kantoor onge- wegens het lange wegblijven van den too8e|abo, zegt de beklaagde, *maar je hebt voldttaotrouwen in mij getoond". De getuige rechtstreeks zeggende *lk wist toen mijn patroon hebt vermoord", waar- f Besarabo uitvalt kont wel met nage [houdendheid spreken. ^edur irden nog andere getuigen gehoord, er een is die verklaart dat de ver- ees had dat het hem wel een9 vei ls zijn voorganger, de eerste man van die naar men vermoed door haar Een andere vriend van den ver- Op jf wi kal ;en; eeds igon icht ;I ls 'L_l ende. ioren 't lans ;enoa >rgt id w« ak >rtuo het enig rmoi Q rklaard dat fiesarabo zijn vrouw en horenÉee mU8kieten noemde. ids heeft beklaagde meer of minder ir antwoord ^gereed, doch van berouw ddag nis geen spoor. e8 av ag kwam er een nieuwe geschiedenis jat. Als getuige werd gehoord een der Vers( ienden, die indertijd door mevj. aan haar oorlogspupil, zekere Pillemoot, gev gesteld. Üe getuige sprak er zijn ver- uit dat hij mevrouw met eeD andelen. klaarde voorts dat Zaterdag 31 Juli ,Bt#6 nadat zijn patroon was ver- wacli e kantoorjuffrouw, die betrekkiugeu met den vermoorde aau de telefoou epen en grapjes aan het toestel maakte, orbediende dacht beslist dat het ziju rtrou rocaat-generaal vraagt geen verouder- te maken, doch den getuige zich te spreken. Ook de verdediger mengt gesm jt debat den getuige er op wijzend dat jn vrfcerklariug afhangt het leven van twee doch ook deze getuige kan niets aan- de schuld van beklaagden te ver- dezi tkeo eeds a doi zej r ui ihrei age passeeren er meer getuigen, die niets eele van de beklaagden in het midden ireDgen. Een orkaan gfïew-York gewoed. Reeds kan worden dat, behoudens meer dan duizend er ruim 70 dooien zijn. Diiade aan gebouwen aangericht beloopt illioen. ndere plaatsen in Amerika zijn zwaar 'k st winnen van arbeidsvermogen uit ler j. stroomend water. een uitgebreide beschrijving heeft Max. H. J. Tnmmers te Den Den Haag stel uitgevonden, waarmee het mogelijk 7cr <t^e ou8e^ru^te kracht van stroomend D^lctiach te gebruiken. Dit geschiedde tot e jj.i ons land uitsluitend met schepraderen en houtzaagmolens en zeer sporadisch nes, die echter slechts op eeüige stroo- ons land met succes kunnen worden ht. vinding van den heer Tummers, waarop Z0^ aogevraagd is, moet het mogelijk ziju n stroom voor electrificatie en voor drijfskracht te winnen uit waterkracht. den kruitijd (als een ijslaag de ri- eeft bedekt) zou de machine kunnen erken, volgens de meening van den Reeds bij een zeer geringe stroom- zal ze een belangrijke kracht uit het innen trekken, zoodat zij bijna op al iren zal kunnen worden toegepast. )t gevaar van rhabarber-eten. meermalen gewaarschuwd tegeD het in oeveelheid eten van rhabarber, tenge* lij arvan vergiftigingsverschijnselen kunnen der bbeD, die toegeschreven moeten worden aan het zich in de rhabarberplant bevindende in water oplosbare oxaalznnr. Zoowel in de stengels als in de bladeren is dat aan alkaliën gebonden zuur aanwezig. De gift werking open baart zich in hartverlamming en storing in het centraal zeuuwstelsel. Zij is te vermijden door de rhabarber zoo lang te koken tot het zuur :n het afkooksel is getrokken en dit water af te gieten. Ook is het aan te raden aan deze groente bij de bereiding wat krijt (koolzure kalk) toe te voegen. Het oxaalzuur gaat dan over in onschadelijke oxaalzure kalk. onrust, gejaagdheid,ov£ESpannw$, Gebruik MUNHMDTS ZENUW TABLETIEN J Per koker 7Sci hijApoth.en drwïïGïën^^F 170 7 29375 De ware gedaante? Alarmeerende berichten komen uit Rus land. De hongersnood neemt ontzachelijke uitbreiding aan en Europa blijft afzijdig om door overeenkomsten te helpen, heeft de Russische regeering verklaard. Welnu we hebben een leger van een millioen ge reed gemaakt, dat als voorhoede van de uitgehongerde bevolking naar Frankrijk en andere landen op zal trekken, om voedsel te halen. Prettig vooruitzicht voor het Westelijk deel van Europa, want honger maakt de menschen nu juist niet vredelievend. In Oostenrijk heerscht een wanhopige toestand. Deze week stegen de buitenlandsche geldmid delen zoodanig dat er een ware paniek heerscht. De gulden werd ingewisseld voor 8200 Kronen, dus voor iets meer dan f 100, een millioen kronen. De prijs van de levensmiddelen vloog dan ook omhoog. Arme Weensche kinderen Een voorbeeld om te laten zien hoe vleesch voor de groote massa niet te koopen is. Een K.G. gewoon vleesch 7500 Kronen per K.G. Een K.G. aardappelen 750 Kronen. Een der goed betaalde betrekkingen 190.000 Kronen salaris per maand, of naar onze Hollandsche munt gerekend iets meerdan f25 per maand. Hoe de bevolking nog kalm kan blijven is onbegrijpelijk. Verkeerd uitgekomen Te Parijs kregen twee vrienden ruzie en dit zouden ze door een bokspartij uit vechten. Als getuige en leider van de vecht partij, waaraan een vrouw niet vreemd was, verzochten ze op te treden een lief hebber van boksen, dien ze wel eens bij bokswedstrijden gezien hadden. De ontmoeting zou plaats hebben in een kelder van een café. Toen het duel zou beginnen, arresteerde de liefhebber die als leider zou optreden, de twee 19-jarige jongemannen. De liefhebber was inspecteur van politie. Op het politiebureau gekomen werden ze ondervraagd en kwam het uit dat ze beiden zich ook aan straatroof hadden schuldig gemaakt. Inplaats van een boks wedstrijd te kunnen ondernemen, werden ze naar de gevangenis gezonden. Rentekaarten aanvragen. Sedert 31 Dec. zijn de wijzigingen in de Invaliditeitswet van kracht, waardoor onder de wet vallen alle arbeiders, die minder dan f3000 verdienen. Er wordt nu de aandacht op gevestigd, dat zij, die nog geen rentekaart bezitten en wel er voor in de termen vallen, moeten zorgen, deze vóór 1 Juli 1922 aan te vragen (bij een postkantoor of den Raad van Arbeid), want vanaf 1 Juli 1922 gelden ten aanzien van de uitreiking van rentekaarten andere be palingen. Dan toch kan slechts een rente- kaart ontvangen degene, die niet meer dan f 1200 per jaar verdient en bovendien nog geen 35 jaar oud is. Wie zich 1 Juli 1922 of later aanmeldt en dan meer dan f1200 per jaar verdient, dan wel 35 jaar of ouder is, kan geen rentekaart ontvangen en blijft verstoken van recht op ouderdoms- en invaliditeits- rente, terwijl zijn nabestaanden geen recht kunnen doen gelden op een weduwen- of weezenrente. Bovendien kan eventueele kostelooze behandeling in ziekenhuis of sanatorium bij dreigende invaliditeit voor hem ook niet plaats hebben, daar deze alleen kan verleend worden aau den ver zekerde volgens de Invaliditeitswet, dus aan den houder van een rentekaart. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen. De Raad van Beheer der N.V. Thoolsche Waterleidingmij. heelt het boren der drink waterputten op het terrein te Halsleren opge dragen aan N. Hoogendoorn te Qiessendam, bet bonwen van den Watertoren aan deN.V. Zuid- Nederlandsche Betonijzerbonw te Breda en het bonweD van het pompstation aau de heercn Walpot en Blaas te Tholen. BOEKBESPREKING. Onze zang. Het Nederlandsohe volk .zingt niet, is wel eens beweerd. Doch zon dit wel zoo waar zijn. WTe zijn geneigd hieraan te twijfelen, want bij den nitgever P. Noordhoif te Groningen is ver schenen de 20e druk van Veldkamp en de Boer, Knn je nog zingen, zing dan mee, inhoudende J26 algemeen bekende schoolliederen. En door bladeren we zoo eens het lijvig boekdeel, dan komen we tot de conclusie, dat deze frissche liederen niet alleen geschikt zijn voor de school, doch ook voor het huisgezin een schat vormeo. Eu dat die schat wordt gewaardeerd blijkt dan ook in de voor Nederland zeldzamen gebeurte nis, een 20e druk in een tijdsverloop van 14 jaar. Wij twijfelen niet of samenstellers en uitge vers znllen spoedig den 2len druk moeten op- 0NDERWIJS. De heer J. J. Bierens, benoemd onderwijzer aan de School met den Bijbel alhier, is op zijn benoeming teruggekomen en heeft zijn ontslag aanvrage als onderwijzer aan de O. L. school ingetrokken. SPORT EN SPEL. Ood-Vossemeer. Er werd alhier op het terrein van de voetbalclub O.V.V. een wedstrijd ge speeld tusschen O.V.V. te dezer plaatse en Stormvogels van Tholen, waarbij de eerste ver- eeniging de winnende club werd met 1 0. Tholen. Maandag jl. was voor de Land- stormgroep St-Anualaud een dag van beteekeuis. Op dien dag werd n.l. het diploma voor indivi dueel geoefend man uitgereikt aan den land- stormvrijwilliger P. C. Mol. Met een pakkende toespraak wenschte de commandant van de eilanden Tholen en Schou wen en Duivelend, de heer J. H. W. Koevoets den geslaagde geluk, waarbij hij in het bijzonder liet blijken, dat het door buiteugewonen ijver en taaie volharding mogelijk was geweest in znlk een korten tijd bet diploma te verwerven. Hij stelde Mol aan allen ten voorbeeld. Mol is de eerste vrijwilliger van het eiland Tholen die bet diploma heeft behaald. BURGERLIJKE STAND Gemeente 1ERSEKE van 915 Juni. Geboren Esdra Hendrik Cornelis, zv. Jan vau de Plasse en Jannetje Minnaard, Gemeente THOLEN van 916 Joni. GeborenPieteruella, dv. L. Denrloo en J. Moeliker. Leendert, zv. P. Jansen en W. Prince. GehuwdJ. Bout jm. en A. L. Fenijn jd. Overleden: Maria Cornelia van Gastel, 78 j. echtgen. van D. Vretes. Janna Pieternella Qniat 57 i. echtgen. van W. J. Geluk. KERKNIEUWS. Stavenisse. Zondag 9 Juli a.s. hoopt de beroepen predikant ds. P. Moerman van Moerkapelle alhier des namiddags zijn intreerede te houdsn, na des voormiddags als predikant bevestigd te tyn door den conanlsnt, ds. Los te St-Philipsland. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 nor en nan. 2.30 Ds. Datema. Geref. Kerk voorin. 10 unr en 's avonds 6 uur ds. Bolwijn. Oud Geref. Gem. voorm. 10 unr nsm. 2.30 en 'e avonds 6,30 unr leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen. GEEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorna. 10.30 ds. Verschoor en nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 'i avond* 7 uur ds. De. Staal, van Oud-Vosiemeer, voorm. bed. H. Avondmaal. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 ds. de Bie te 's Gravenhage (Bevestiging ds. W. J. Keiler) en nam. 3 uur ds. W. J. Keiler Intrede. Oud Geref. kerk, voorm 10,30 nam. 3 en 'a avond* 5.30 uur leeskerk. St-Maartensdijk. Ned, Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 uur Ds. Keiler. Ood Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en 'a avond* 6.30 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk nam. 3 uur Ds. Van Griethuijsen. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 oor ea 's avonds 6,30 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Van Grietbugaen en nam. 3 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 10.30 nam. 3 en 's avond* 6.30 leeskerk. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, nam. 3 uur ds. Los. Chr. Ger. kerk, voorm. 10, nam. 3 uur eu 6,30 uur ds. Boone. Urseke. Ned. Herv. Kerk voorm. lezen, nam. Ds. Diedericx. van Kroiningec. Ger. Kerk voorm. en nam. Ds. Meij'er. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 's avonds de heer Sevensma, van Amsterdam Oud Ger. Gem. voorm. nam. en 's avonds leten, MARKTBERICHTEN. THOLEN, 17 Juni 1922. Boerenboter f 1.15 per pond. Roomboter f 1.15 Eieren 7 cent per stuk. ROTTERDAM, 13 Juni 1922. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Baant- poortstraat 24 gebonden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f6,— tot f 8.80 Eendeneieren f 6.90 tot f 7.50 Ganzeneieren (17.50 tot f 18.50 Kalkoeneiren f 12,tot f 15,— Aanvoer 350.000 stuks. ebb eden overleed tot onze iraa droefheid zacht en kalm de Psychiatrisch-Neuro- iche Kliniek, der Rijks- rersiteit te Utrecht, mijne rgelelijke inniggeliefde d(|genoote en der kinderen drageude Moeder, Behnwd- Jrootmoeder wai at d die Bbr; ekk n tval is JANNA PIETERNELLA QUIST, den ouderdom vao ruim laar. 34 29370 W. J. Geluk, tavenhage, J. L. van VoorstGeluk. C. J. van Voorst en Kinderen, len, A. Geluk en Verloofde. J. Geluk, M. A. Gelnk. 'holen, 12 Jnni 1922. trekt eenige en algemeeoe kennisgeving. laam van de beste brandkast tegen 11 29387 nog te koop 1 gebruikte ers AST, tarief no. 3 en nog ai BRANDKISTEN (nieuw) et| opgeruimd worden. M. C- HAAIJER, THOLEN Notaris D. VAN DE VELDE te Tbolen zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mevrouw Wed. Ds. L. VAN MAANEN Van der, Bürght, op ZATERDAG 1 JULI I922, 's namiddags 5 uur in de herberg van J. B. van Nienwenhuijzen, en 'a avonds 7 uur telkens zomertijd in de herberg van M. J. Hoek, in het openbaar verkoopen in 8 koopen groot 1 heet. 84? aren 77 centiaren (4 gemeten 212 roeden). in 2 koopen groot 3 heet. 17 aren 80 centiaren (8 gemeten 30 roeden.) Een en ander is verpacht aan den heer Cbr. Bergers te Tholeu tot 1 November 1923 voor f 140. per jaar. 32 29388 NAGELKAAS 16 cent per pond. KOMIJN E 34 r SIROOP 18 „ut, Iedere kooper boven 5 gulden ontvangt gralis een zeepbak. 29384 14 Aanbevelend, Bloempotten enz. hebben wij een mooie sorteering ontvangen uit de Platteelbakkerij //ZUID-HOLLAN D" Gouda. Vuurtestjes en Vazen in prijzen vanaf 75 cent. 18 29385 Chineesch en Japansch in de nieuwste decors. Eiken theetafels met geslepen glazen in prijzen vanaf f 23,50. Groote sorteering Lnxe artikelen. GERO-ZILVER en ALPACCA tegen vastgestelde fabrieksprijzen. M. M. C. HAAIJER THOLEN. a 3 CENT PER VEL FIRMA J. M. C. POT, 29882 17 THOLEN. De meest sprekende karaktertrek van de politiek der Vrijzinnig-Democraten i* haar waarachtigheid. Zy zien de dingen zooals zij zijn en zeggen het, zooala zy het zien. Zij stellen niet meer in uit zicht dan ia te verwezenlijken. Zy blyven onder alle omstandigheden zich zelf. Zij volgen de rechte lyn. Stemt daarom de lijst Marchant10 29372 VAN KARPETTEN, VLOERZEIL COCOSTAPIJT en LOOPERS. 29386 M. M. C. HAAIJER, 8 THOLEN.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3