VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILIPSLAND. De afdeeling St-Philips- land vau de Nee!. Chr. Landarbeidersbond hield op Donderdag 8 Juni jl. een openbare verga dering betreffende de Laudarbeiderswet. Aange zien reeds eerder een vereeaiging ia opgericht, inaar nog geen land aan belanghebbenden is uitgegeven, kan eerstdaags het vrij willig koopen of zoo niet een onteigeningsproces wordeu be gonnen. De vergadering werd geleid door den heer v. Vliet van Westmaas, die de vergaderden er op wees, met kracht door te werken, teueinde het gewenschte doel te bereiken, trots alle tegenwerking, daar de weg lot het doel te ge- rakeu wettelijk is opengesteld. OUD-VOSSEMEli/R. De kermis behoort weer tot het verledene, de gewone vermaken waren erdraaimolen en eenige kramen, terwijl de' dansgelegenheden niet outbraken geheel ouge- stoord ging de kermis uiet door, een enkele maal moest de politie handelend optreden. De naween komen later. STAVENISSE. A.s. Woensdag houdt de Bond van Gediplomeerde Oud-leerlingen van Landbou .vwintercursus in Zeeland c.a. hare alge- ineene jaarvergadering te Sint-Maartensdijk. Na afdoening der huishoudelijke zabeu en een paar lezingen van de heeren Kielstra en Buijie heeft er een gemeenschappelijke maaltijd plaats gevolgd door een excursie door een ge deelte van het eiland Tholen. ST-MAARTENSDIJK, 15 Juni. Heden avond kwam de gemeenteraad in spoed- eischende zitting voltallig bijeen ter be handeling van een voorstel van Burg. en Weth. tot uitkeering eener schadevergoe ding aan Gebr. P. G. en A. A. Hage we gens de belemmering in hun bedrijf door stremming van den openbaren weg. De voorzitter wilde terstond na de ope ning der zitting tot stemming overgaan, wijl in het voorafgegane comité-generaal de zaak aan de leden voldoende was bloot- gelegd. De heer Hage gaf in overweging om dit punt niettemin eerst toe te lichten opdat het publiek vvete waar over het gaat. De voorzitter deelde daarop mede, dat door Gebr. Hage is gereclameerd over de belemmering die zij in bun bedrijf onder vinden door de stremming van den weg, waardoor geen enkele auto hen kan be reiken. Er is daarop door Burg. en Weth. ge confereerd met de aannemers en den op zichter van het werk en overwogen om op de kleine kaai een loods te bouwen ten dienste van die firma, doch men is daarop teruggekomen, omdat na afloop van het werk dié loods zou moeten worden afge broken en bij verkoop wellicht slechts 25% of 50% zou opbrengen. Daarop is hen gevraagd hoe groot de schade in hun bedrijf is, waarop na een kleine drie uur te hebben gewacht, bericht kwam, dat dit f 100 per week bedraagt. Nu konden Burg. en Weth. daarop geen beslissing geven, aangezien dit hij den Raad berustte. Zonder die beslissing af te wachten en zonder in nader overleg te treden hebben zij hun eisch door middel van een advo caat uit Bergen op Zoom gesteld, waarop door Burg. en Weth. advocaat Fokker is geraadpleegd. Intusschen is hedemorgen eene confe rentie gehouden tusschen mr. Van der Meulen voor Gebr. Hage en mr. Polvliet, wegens verhindering van mr. Fokker, voor de gemeente, om eene oplossing te vinden, waartoe de president der arr.-rechtbank te Zierikzee als scheidsrechter fungeerde. Tusschen beide rechtsgeleerden zijn er scherpe woorden gewisseld,doch mr Polvliet was niet zoo in de zaak ingewerkt. De president gaf ten slotte in overweging om den raad ten spoedigste bijeen te roepen en het voorstel van Gebr. Hage te aan vaarden, daar een procedure altijd van twijfelachtigen uitslag is. Op dien grond deden Burg. en Weth. het voorstel lot vergoeding der schade berekend op f 100 per week, gedurende de belemmering, benevensde kosten van rechts kundigen bijstand voor Gebr, Hage a f 110. De heer Koopman vroeg of aan Ged. Stateu vergunning was gevraagd voor de belemmering Van den weg. De voorzitter antwoordde hierop be vestigend, doch er was nog geen bericht ingekomen. De heer Koopman zeide dat in elk geval niet vóór of hij het begin van het werk deze toestemming was gevraagd en dus door de nalatigheid van den Burgemeester de gemeente weer een massa geld kan weggooien, en dal hij liever f5000 ver- procedeert dan f 500 voetstöots te geven. De voorzitter merkte op, dat dit verwijt dan toch zeker Burg. en Weth. zal treffen. De heer Vroegop vroeg of Gebr. Hage het recht hebben de voorgestelde eisch te stellen, en of de president zich daarover niet heeft uitgelaten. De voorzitter herhaalde dat de uitslag van een uitspraak niet altijd te voorspellen is. De heer Quakkelaar zeide dat Burg. en Weth.t aan Gebrs. Hage hebben aange boden hunne auto's te plaatsen in zijne schuur en in die van den burgemeester, maar dat ze daarvan geen gebruik hebben gemaakt. Men heeft met onbillijke lui te doen, zoodat er weinig anders rest dan het ge dane voorstel te aanvaarden. De heer Koopman gaat met het voor stel niet mede, maar is er zeker sterktegen dat de gemeente ook de kosten van den advocaat van Gebrs. Hage moet betalen. In stemming gebracht, werd het voor stel aangenomen met 5 tegen 2 stemmen die der heeren Hage en Koopman de laatste onder protest, dat hij terhevoegde plaatse zal openbaren. Daarna werd de zitting gesloten. POORTVLIET. De collecte voor den ge- wapenden dienst heeft alhier opgebracht f20.115. THOLEN. Naar wij vernemen, is in een gister gehouden vergadering alhier opge richt een afd. van de Vrijzinnig democra tische partij, 25 leden tellende. Bestuur bestaat uit de h.h. j. Spaan, J. Waverijn, P. J. Blaas, J. Vriens en mej. J. C. van Rijssel. Naar men bericht bestaat hier sedert eenigen tijd een afd. der S. D. A. P. die momenteel reeds 40 leden telt. De stofplaag in onze gemeente ver mindert maar niet. Velen hadden gehoopt dat de straten grondig gereinigd zouden worden, doch de stofhoopen worden door den wind hier en daar heen gedwarreld, zeer ten ongerieve van winkeliers, die bun winkelwaren door het waaiende stof zien bedekt en beschadigd en zéér ten onge rieve van de bewoners van huizen, wie het niet mogelijk is een raam of venster te openen, op straffe van wolken stof te zien binnendwarrelen. Ook met het oog op de gezondheid zou het te wenschen zijn indien de stofver- zamelingen van gemeentewege eens grondig werden opgeruimd. In dedtize week gehouden vergadering van de veilingavereeniging „De Eendracht", werd als boekhouder benoemd, de heer M. de Wilde. Voorts werd het bestuursvoorstel om het bestuur inplaats van uil 9 uit 7 leden te doen bestaan, aangenomen. GEMENGD NIEUWS. Het Oratorium Judas Maccabeus van Handel zal Zaterdag 17 dezer door de Mij. tot bevordering der toonkunst te Bergen op Zoom worden opgevoerd. Zooals vorig jaar heeft de Mij. voor toonkunst beseft, dat dergelijke gewijde muziek beter tot haar recht komt bij uit voering in een kerk, dan in een zaal en. kreeg men dan weder de beschikking over de Groote Kerk te Bergen op Zoom. Als dirigent (reedt op dhr, Olto Lies uit Goes, als solisten zien we genoemd Mevr. F. WilkeSchouten te Bussum, mevr, G. SandersSpruijt te Den Haag, de heer Gerhard Lecointre en dr. H. v. d. Kamp te Middelburg. Aan den vleugel werkt mede mej. N. de Kok en aan het orgel de heerl. Hendriksen te Middelburg. Het Oratorium ontleende Hiindel aan den Bijbel. Het eerste gedeelte een klaag lied van de Israëlieten over den dood van Mattheus en een bede aan God om een moedig man te zenden teneinde Israël te verlossen van de overheerschers. Het 2e deel is een verheerlijking van Judus den Maccabeeër, die den vijand versloeg, doch tegelijkertijd komt een bode die bericht dat de vijand opnieuw optrekt. De hoogepriester maakt dan van deze ge legenheid gebruik om aan den Israëlieten hun afvalligheid te verwijten en spoort hen aan tot God terug te keeren. Het derde deel bevat een bede aan God om de overwinning, waarna de Syriërs worden verslagen en het volk God dank brengt voor de overwinning. Wij twijfelen niet of vele muzieklief hebbers uit onze omgeving zullen van de geboden gelegenheid om dit Oratorium te gaan genieten, een gelegenheid die gewoon lijk alleen bewoners van groote centra's hebben, gebruik maken. Kaarten en teksthoekjes zijn nog ver krijgbaar bij fa. Tot te Tholen. Kamer van Koophandel en Fabrieken in Westelijk Noord-Brabant. Maandag a.s. wordt te Breda een ver gadering van bovengenoemde Kamer ge houden. De agenda is zeer uitgebreid. O.m. komt er een punt van groot belang op voor onze omgeving, n.1. verzoeken van de gemeentebesturen van Poortvliet en Scherpenisse om de plannen tot verbete ring van een hetere communicatie met den vasten wal van Noord-Brabant te wijten helpen bevorderen. In dit verband kunnen we mededeelen dat de afgevaardigde voor Tholen, de heer G. Amsing, reeds in overleg is getreden met eenige andere leden van de Kamer, w.o. dhr. Verlinden ts Bergen op Zoom, die ook bekend is met de lijdensgeschie denis van het veer en zal o.i. de Kamer wel geneigd zijn, zooveel mogelijk trachten te doen voor het verkrijgen van een betere verbinding. De regen waarnaar men in Engeland zoo reikhalzend uitzag is deze week gekomen. Plet regende overvloedig en de landbouwers zij nu een weinig hoopvoller gestemd over de vooruit zichten van den oogst. De temperatuur is door den invloed van den regen met 25 graden gedaald. In ons land heeft de in de vorige week gevallen regen wel eenige verlichting ge bracht doch de waternood is nog niet overal bezworen. In Limburg zit men weder in de ellende en wordt 20 cent voor één emmer drinkwater betaald. Woningbouw met Rijksteun. De dalende bouwkosten. Beperking van de premie-verleening. De minister van Arbeid maakt bekend lo. dat in verband met de voortgaande daling van de bouwkostende huur van met rijksvoorschot, ingevolge de Woningwet te bouwen arbeiderswoningen, waarvoor op 14 Juni 1922 de aanbesteding nog niet heeft plaats gehad, ten minste moet be dragen 80% van de evploitatie-uitgaven 2o. dat in verband met den grooten toe vloed van aanvragen om de premie, welke ingevolge het Kon. Besluit van 18 Nov. 1920, no. 29, voor zoover de beschikbare middelen het toelaten, ten behoeve van den particulieren woningbouw wordt verleend, niet de zekerheid kan worden gegeven, dat op alle aanvragen, welke reeds bij het Departement van Arbeid of bij den hoofd inspecteur van de Volksgezondheid, den heer Van der Kaa, zijn ingekomen, ol welke alsnog mochten worden ontvangen, geheel of ten deele gunstig zal kunnen worden beschikt. (Corr. Bur.) Friesch—Zuid-Afrikaansch vee te Londen verkocht. Kogeland dat ziju greuzen voor deu iovoer van vee gesloten houdt, heelt onlangs den in voer van 100 stuks Friescb vee uit Znid-Afrika toegestaan, daar getukt van dieren, die ih de jaren 19071911 uit Friesland en Hollaud naar Zuid-Atrika waren uitgevoerd. Dit vee is nu na vier maanden in quarantaine te zijn geweest, te Londen verbocht. Het aan- zieo van de dieren was goed, inaar stellig uiet zoo goed als dat van het beste fokvee in Fries land en Holland. De melkopbreDgst was blij kens de melkslateu zeer goed. Het vee heeft buitengewoon booge prijzen opgebracht. Voor een 2-jarig dragende koe, een afstam meling van den Friesehen stier Zwarthab, werd 4300 guiuljes (ongeveer f 52,000) betaald. Een anderhalfjarige stier, een afstammeling van deu Frieschen stier Ceres, bracht ruim f43.000 op. Een één-jarige stier ook een afstammeling van Ceres, ruim f46,000. Voor een één-jarigen stier, een afstammeling van Alva (uit Friesch bloed gefokt op de Zuid- Hollatsdscke eiiandeo) werd ongeveer f 30.000 betaald. Een stier, nog geen jaar oud, ook een af stammeling van Alva, bracht f 42.000 op. Een stiertje, geboren 26 Nov. 1921, eveneens een afstammeling van Alva, ruiin f 19.000. Ook voor een pink, een afstammeling van Ceres, werd f 19.000 betaald. Een kalf, geboren 21 Jan. jl. nit Friesch bloed, f 21.000. Een stierkalf op 2 Dec. geboren nit Friesch bloed ruim f 15.000. Een kalf, geboren 21 April f 8400. Een kalfje, twee dagen oud, afstammeling van Zwartbak, f 1900. Een melaatschen-kolonie. De Batakkers, bewoners van streken rondom het 900 Meter hoog gelegeu Tobameer (Suina- tra), stooten hun melaatschen uit. Yroe.erwerd den zieke ver buiteu het dorp een hutje aange wezen, eu was het gewoonte hut met patiëut en al te verbraoilen. Zoo vermeldde de zendeling Steinsieck, in liet Toba gebied, hoe hij de hut eener melaatsche vrouw brandende vondeen man stookte het vuur ouder bet reeds zwart verkoolde lijk nog eens op en zei tot het schrei ende zoontje^ dat er bij stond „huil maar niet, je moeder was geen meusch meer, zij was me- laatsch." Van dit inzicht der Batakkors in de besmet telijkheid der lepra hebben de zendelingen ge- biuik gemaakt; zij stichtten lepradorpen. Vau een dier dorpen lezen we, dat er 240 lepra-patiënten gehuisvest zijn. Eeu dorpshoofd is aangesteld het huwelijk is toegestaan er is bosch aangeplaut, voor brand- en timmerhout er zijn tuinen en kweektuinen, een vergader lokaal eu een logeerhuis voor bezoekers. Een zendeling verstrekt geneeskundige hulp; een ziekenhuisje neemt de zware zieken op een verpleegster verbindt eenige malen 's weeks de wonden. Waar het howelijk is toegelaten, worden er in dit melaatschen dorp ook kinderen geboren. Die kinderen blijven langer dan eeD jaar bij de moeder. Tot nog toe is geen dezer kinderen door de lepra-besmetting aangetast. Toeh zijn de ge neeskundigen van oordeel, dat de proef niet langer mag worden voortgezet; de in bet lepra dorp geboren zuigelingen behooren aanstonds na de geboorte naar veiliger omgeving te wordeu overgebracht. Ergerlijk veetransport. Den laatsteu tijd is er weer herhaaldelijk geklaagd over de ergerlijke wijze van veevervoer. Vooral uit Roosendaal kwamen ditmaal de be richten. Het veetransport over dat grensstation is tegenwoordig van groote beteekenis. Zoo ziju daar op ééa dag uiet minder dan 51 wagons vee verladen, bestaande uit 517 varkens, 24 aarden, 263 koeieD, 47 schapeu en 201 kai- h< ee al: ir ai et dt veren, welk vee geheel bestemd was vo< verwoeste departementen van Noord-FranI Volgens regeeringsovereenkomst kunnen Fransche boereo nit die departementen hu in ons land aaukoope.n om de veestapels vulleii. Eeu dagblad-correspondent te Roose *5 haalt verschillende gevallen van onvoldt§n verzorging van het vee nog eens op. Op 21 Mei hebben daar bij 't station vijf wi gestaan volgepropt met varkens en kalv Temperatuur ondragelijk, de wagens nage geheel dichttoen de diereu, die. gedur,rt die twee dageu vreeselijk te keer gingen, gezonden zouden worden, bleken er reeds acheidene dood te zijn. Eenige dagen later komt een wagon zestien stieren aan. De wagen potdicht; i' der dieren «as dood, een ander stervende, ontlading sprong een stier met de horen een ijzeren lus en rukte zich zoo de horen Het dier, dat hevig bloedde, heeft in 't weer vau 's morgens tot in den namiddag staan zonder dat hulp geboden werd. Qes av af- werd het weer opgeladen eu doorgezondeo één wagon kwamen 65 varkens aan. Vers<§u de.ne lagen dood. De politie heeft in verschillende gevJfè1 proces-verbaal opgemaakt. Er zijn thans schillende maatregelen lot verbetering genon zoo is er een comité gevormd, dat zorgt keuring, drenking en andere verzorging dieren. Als ze eenige dagen moeten wacl 6 dan z..rgt het comité dat het vee geweid w Een weerzinwekkende moordzaak wordt thans berecht voor een Parijsche bauk. Een weduwe, mevr. Jaques herlrou met eeu zekere Besarabo, die niet ongefortun was. Niet lang na hun trouwen werd het van deu man in een koffer in stukken gesoi gevonden en verdacht men al spoedig zijn vr de daderes te zijn. Zij werd in hechtenis nomen met haar dochter, die men vermoi dat de behulpzame hand had geboden Advocaat is mr. de Moro Gnafferri, dezi die Landru verdedigde. De weduwe ontken weder alles wat zij bij de instructie reeds kende. Eerst heette het dat zij haar mao doi omdat deze haar dochter belaagde. Nu zeg dat ze maar bekende om haar dochter ui gevangenis te houden Weer iets later, schrei zb haar onschuld uit en vertelt dan diDgen haar verdediger tot wanhoop brengen. Als haar duchter ondervraagd wordt, n< D, de moeder het woord en verbiedt haar om te vertellen. De dochter antwoord dan ook st maar dat ze niets mag zeggen. w Als de president vraagt of haar moeder k stiefvader gedood beeft, antwoordt ze datB, hiervan niets heeft gezien. J Op een vraag van de president of haar mot werkelijk heeft gezegd dal het lijk zoover gelijk moest worden weggezonden, antm Paula, zoo is de naam der dochter, dat ze hu niet kan antwoorden voor het vonnis is geva want dat door haar antwoord het proces ge gewijzigd zou worden. Het is een gehei haar niet toebehoord en een geheim dat twee jaren is bewaard, ik kan het niet zeg De president merkt op dat haar zwijgen zware beschuldiging inhoudt, waarop de mo krijschend schreeuwt „laat mij het maar zijd betaalt. Nogmaals weudt de president pogingen om de dochter te laten spreken, doch de mot mengt zich telkens in het debat, schreeuw dat zij alles wat te bekennen viel, gezegd h Een anderen dag wordt de dochter ondervraagd eu laat de president de moi wegbrengeu. Dau ineens een moment van begrijpelijke spanning als de ondervraging w in bijzijn van de moeder plaats heeft. De president vraagt de dochter: *Gij immers in de instructie erkent uwe moeder holpen te hebben een pak in de koffer wa later het lijk is gevonden, geduwd te hebb Erkent ge dit nog." Onder groote spanning maakt de ondervraa een bekennende beweging met het hoofd, wai een zacht, doch hoorbaar uitgesproken tot d maal toe herhaald ja volgt. Dan volgt het openen van den koffer die stukgensneden lijk bevatte, die door een d( waarder met tegenzin wordt geopend. Niettegenstaande houdt haar moider vol er in het pakket niets zat dan zakenpapie betrekking hebbende op minder fraaie za vaD haar man. Dan wordt iemaud in het geding gebr: die zich juist eenige dagen na de ontdekl van den moord heeft opgehangen en van de beschuldigde de mecning wil doen postva dat deze de moordenaar ie. Jawel zegt eeD der rechters, maar dit is beweren van mevr. Besarabo. Neen zegt de verdediger, mevrouw Be9ai beschuldigd niemand. De vermoorde had steeds angst dat hij trag aan zijn eiod zou komen en had dit vermoe meermalen geuit. De advocaat generaal vraagt wie of de moorde het meest vreesde zijn vrouw of stiefdochter. De dochter antwoord dat hij voor haar behoefje te vreezen, want eeDs kwam ze op kantoor, toen haar stiefvader juist een zi maitressen op zijn knieën heen en weder springen, indien ik hem vijandig gezind gew was had ik een scene gemaakt of bij mijn moi op scheidiug aangedrongen. De moeder roept ineens uit dat eeu alleen zijn ouders liefheeft, indien de ouders liefde verdienen en daarom gehoorzaamt dochter mij ook door niets te zeggen dan hetj

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2