IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT wmmm 5unlighi5^£p Zaterdag 17 Juni 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. fP lC! Hij erl 19 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, jriji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco sr post f 1,65 -}- 10 et. disp. kosten. UITGA.VE Telef. Interc. no. 16. Advertentiëu van 1 tot i regels 75 cents; iedere regel meer 171/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. DIENSTPLICHT. ihrljvingsregister en alphabetisch register. e Bargemeester van Tholen maakt bekend, dat inschrijvingsregister voor de lichting 1922 met daaruit opgemaakt alphabetisch register gedurende dagen, van 14 Juni tot en met 24 Jani a.s., jemeeutesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. egen deze registers kan binnen dien tijd bezwaar len ingebracht bg een met redenen omkleed oekschrift. Dit moet bij den Burgemeester, ter __jtarie dezer gemeente worden ingediend. Aan verzoeker wordt een bewijs van ontvaDgst af ren. De Burgemeester zendt het verzoekschrift deu Commissaris der Koningin deze beslist bg met redenen omkleed beslnit. vAet verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zgn. JB] holen, 13 Juni 1922. 20 het Verslag van de Gezondheidscom- issie over 1921 ontleenen we o.a. het volgende ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. (Vervolg.) )at bouwverordeningen niet worden nageleefd, andere verordeningen in 't belang van den mdheidstoestand worden overtreden, is in mige gemeenten aan de orde van den dag. len goed bouwkundig toezicht is een eerste [dringende eisch om de nakoming der bouw- irdening te verzekeren. Men moet de toe- deu ten platteDlande kennen om te beseffen, nimmer een afdoend, goed ingericht toezicht worden uitgeoefend, indien dit niet door iand geschiedt, die zoowel tegenover de per- id, die hem hebben aaagesteld, alsook tegen- br de ingezetenen eene volkomen ouafhanke- e positie inneemt. De onderlinge afhankelijk- der menschen is ten platte lande bijzonder pot en de zorg voor stoffelijke belangen neemt tteweg het grootste gedeelte van hun geestelijk ren in beslag. 01 Daarom is de commissie van meening, dat g l toezicht aan ééu zelfden persoon in verschil- .ide gemeenten moet worden opgedragen. K'^Vat de verdere werkzaamheden der commissie reft, daaromtrent kan worden opgemerkt, dat ;en jare al de gemeenten binnen het gebied commissie gelegen, door haar worden bezocht. Vroeger deed men dit niet elk jaar, doch, r de commissie vaak geconstateerd heeft, dat ert haar laatste bezoek in de toestanden zoo als geen verandering was gekomen, achtte het uoodig één keer per jaar elke gemeente, nen haar gebied gelegen, te bezoeken. De nmissie acht. ook dit niet voldoende, doch rek aan geldmiddelen uoopt haar de bezoekeu 1 de verschillende gemeenten, waarmede teu- 8e van de groote afstanden en de gebrek- verkeersmiddeleD, groote onkosten gemoeid tot een minimam te beperken, ïe 3ij d ze bezoeken wordt de gebeele gemeente de commissie in oogenschouw genomen, sr treft de commissie een mestvaalt aaD, die gens de bouwverordening daar niet mocht ;enelders treft zij aan een varkenshok, ook lerom in strijd met de verordening aldaar laatst weer elders treft zij aan een stiok- t, die gedempt of in ieder geval schoon ge- ikt zou moeten worden. In een schooi treft aan urinoirs, die in jaren niet gezuiverd zijn een waterkraan, waar onbruikbaar drinkwater komt. B Nu begrijpt toch een ieder, dat de commissie één dag in 't jaar lang niet alles ziet, wat te vinden is voor ongerechtigheid op hygie- ch gebied. Maar men vraagt zich afris dat na toch lerdaad de taak of het werk van eene gezond- dscommitsie Neen, dergelijke werkzaam- en moeten niet te hooi en te gras geschieden eene gezondheidscommissie, wier ijver en chiktheid ten platte lande bovendien nog teel afhankelijk is van hare toevallige samen- lling. Dergeljjke werkzaamheden zijn te ernstig en te groot belang om op deze wijze behandeld worden. Dergelijke werkzaamheden moeteD tl chieden door een deskundig ambtenaar en 6 t slechts te hooi en te gras (wat thans zelfs niet eens het geval is) doch stelselmatig en jfirtinrend. Beeft de gezondheidscommissie een mestvaalt, de kom der gemeente of voor een woning legen, aangetroffen en daarmede het gemeente waar in kennis gesteld, dan wordt zoo'n mest- di alt veelal opgeruimd maar nanwelijks hebben leden der commissie huone hielen gelicht of begint weer opnieuw daar mest uit te irtsn en als de coomissie het volgend jaar M Wgkomt, ligt de mestvaalt daar weer. n infa Openbare Vergadering van den Raad der ge meente St-Philipsland, gehouden op Woensdag 7 Juni 1922. Voorzitter de heer Nilant, Burgemeester, Secretaris dhr. C. v. Bendegom. Tegenwoordig alle ledeD. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna doet de Voorzitter mededeeling van de ingekomen stukken. Een schrijven van Ged. Stateu d.d. 5 Mei 11. vermeldende de jaarwedden en pensioens grondslagen ran de Ambtenaren van den Burger lijken staud, L. Nilant f 40, en C. van Bendegom f 300.— Goedgekeurd terug ontvangen het Raadsbesluit van 16 Mei 11. betreffende wijziging begrooting dienst 1921. Proces-verbaal van kasopname d.d. 29 Mei 1922 waaruit blijkt dat de ontvangsten over 1921 bedroegen f8928,775 en over 1922 f 8826,335. De uitgaven over 1921 f 81429,635, over 1922 f 14.387.81 en bleek er ia kas f2296,665. Goedgekeurd werd terug ontvangen het primi tief kohier van den H.O. over de eerste 4 maanden van 1922 tot een bedrag van f 12292,215. Een schrijven van Ged. Slaten dd. 12 Mei 11. waarbij dit college verzoekt het raadsbesluit van 31 Januari 1922 waarbij, tot verlaging vau de percentsgewijze vastgestelde beloooing van de havenmeesters besloten werd, in te trekken daar anders Ged. Staten zich genoodzaakt zouden zien het besluit wegens strijd met het algemeen belang aan de Kroon ter vernietiging voor te dragen. Indien tot de bevolking het besef doordrong, dat op de naleving der verordeningen en ter voorkoming van het plegen van allerlei onge rechtigheid op hygiënisch gebied, een stelsel matig en voortdurend toezicht werd uitgeoefend zou zoo iets niet meer voorkomen, terwijl van een dergelijk toezicht bovendien een opvoedende kracht ten opzichte van de bevolking zou kunnen j uitgaan. Wat thans op dit gebied wordt gedaau is half werk. Ook de medewerking der gemeentebesturen om de commissie behulpzaam te zijn bij het. verkrijgen van inlichtingen laat soms te wen- schen over. Zoo heeft de commissie zich io het afgeloopen jaar veel moeite gegeven om tegemoet te komen aan de klachten van een aantal ingezetenen in de gemeente Tholen over de afschawelijke stank, die opkwam uit een gedeelte van #de Veit" te Tholen. De Inspecteur van de Volksgezondheid te Breda, de heer Van der Velde, werd door de gezondheidscommissie uitgeuoodigd om naar Tholen te komen en de commissie io deze vau advies te dienen. De heer van der Velde achtte den beitaanden toestand der Vest zéér ongewenscht en drong er bij het gemeentebestuur vau Tholen op aan, daarin zoo spoedig- mogelijk verandering te brengen. Een plan tot verbetering werd echter door Burgemeester en Wethouders niet in 't vooruit zicht gesteld en om te voorkomen, dat deze zaak op zijn beloop gelaten werd, stelde de gezond heidscommissie voor, dat zij door twee barer in deze deskundige leden een onderzoek zou laten instellen naar de mogelijkheid van verbetering eu dat zij, indien dit guuetig uitviel, eeu plan met begrooting van kosten zou opmaken en bij het gemeentebestuur zou indienen. Het spreekt vau zelf, dat bet doen van dii onderzoek veeleer behoorde tot de taak van het gemeentebestuur dan tot die van de gezondheids commissie, doch deze nam deze werkzaamheden op zich, daar zij vreesde, dat er anders toch niets vau verbetering zou komen. Twee leden der commissie, de heeren van Oost en van de Velde, deden daarop zelf het onder zoek, verrichtten peiliogen, maakten een plan en eene begrooting en nadat deze in eene ver gadering van de gezondheidscommissie besproken waren, werden zij bij het gemeentebestuur inge diend, waarbij tevens werd verzocht om de leden der gezondheidscommissie, die het plan gemaakt hadden in de gelegenheid te stellen dit monde ling bij het gemeentebestuur en in tegenwoor digheid van den Inspecteur van de Volksgezond heid te Breda, toe te lichten. Dit verzoek werd toegestaan en op een con ferentie, welke plaats had op 14 Juli, werd het plan door de beide leden der gezondheidscom missie mondeling toegelicht, hetwelk dadelijk instemming vond bij .den heer Inspecteur der Volksgezondheid. Wordt vervolgd. Gekleurde katoenen iehoolj nscht* men t" be^f* met 27435 Over dit schrijven vroeg dhr. A. A. van Nieuwenhuijzen het woord en zei dat het hem eenigszins bevreemde dat Ged. Staten een derge lijk schrijven aan B. en W. hadden gezonden te meer, daar er van het Rijk en van Ged. Staten steeds gewezen werd, en dit ook in toe passing brachten, om zoo zuining mogelijk te zijn En waar beide havenmeesters een flinke verdienste hadden, wenschte hij niet aan bet verzoek van Ged. Staten te voldoen. De Voorzitter zeide, dat Ged. Staten zeer terecht het bewuste raadsbesluit niet konden goedkeuren, aangezien haar vastgestelde jaar wedden. Hij ried den Raad ernstig aan om aan het verzoek van Ged. Staten gevolg te geven. De heer Neele was het met den heer van Nieuwenhuijzen volkomen eens; ook hij kan niet voldoen aan het verzoek van Ged. Staten. De voorzitter stelt voor om het genoemde besluit in te trekken, welk voorstel verworpen wordt met 4—3 stemmen. Voor stemden de heeren J. van Strieo, A. M. van Dijke en T. A. Boudeling, tegen de heeren J. van Dijke en P. J. de Ruijter, Weth. en A. A. van Nieuwenhuijzen en L. Neele. Hierna komt aan de orde de wyzigiog der algemeene politieverordening. Aan art. 39 wordt toegevoegd„Verder is het eveneens verboden om des Zaterdags na één uur 's namiddags mest te vervoeren op karren, wagens of handkarren over de openbare wegen in de kom der gemeente. In bijzondere gevallen kunnen B. en W, dispen satie van dit verbod verleenen. En aan art. 136 toe te voegen „Stoom-, sleep- en moturbooten mogen bij het in en uit varen der baveu of tijdens hun verblijf op de scheepszaten geen gebruik maken van hun schroef indien niet gebleken is dat zij voldoende vlot zijD, en mogen dan met halve kracht werken. Na eenige discessie worden deze wijzigingen met op één na algemeene stemmeu aangenomen die van Wethouder de Ruijter. Op voorstel van B. en W. besluit de Raad een wijziging te brengen in de begrooting dienst 1922 en wel van de jaarwedde gem. veldwachter f 950 over te schrijven naar kosten onderhoud wegen en van onvoorziene uitgaven voor dit doel f 650, op dienzelfden post over te brengen. Deze af- en overschrijving is noodig voor het vernieuwen van den klinkerweg langs den molen, ten einde deze te veranderen in een keiweg. De heer A. M. van Dijke vraagt het woord. Spreker heeft gehoord, dat de gelden voor deze af- en overschrijving noodig zijn omdat B. en W. de klinkers nit den weg loopende langs den molen willen doen vervangen door een keibe strating terwijl de klinkers zullen gebruikt worden voor bestrating van de Anthoniestraat. Eenigs zins vreemd vindt spreker het, dat de Anthonie straat bestraat zal worden, daar hij nimmer een adres van de bewoners tot -den Raad gericht heeft gezien, terwijl de bewoners wonende aan den zeedijk in het karreveld, reeds meer dan een jaar wachten op bestrating langs hunne per- ceelen. Wat is de reden, dat daar geen bestra ting volgt vraagt spreker. Ook de heeren v. Nieuwenhuijzen en Neele zijn van 't zelfde gevoelen. De voorzitter zegt dat de bewoners van 't karreveld zich verleden jaar met een adres tot den Raad hebben gewend om een straatje te leggen langs hunne woning, doch dat dit adres niet thuis behoorde bij den Raad, maar bij de Oude Polder van St-Philip9land, deze moet een straatje laten maken en weigert het polderbe stuur zulks, dan kan men zich tot den gemeen teraad wenden. Vóór dien kan de Raad hierover geer. beslissing nemen. De sprekers zijn het met den Voorzitter niet eens, doch deze zegt, dat de heeren niet juist begrijpen hoe of in dezen gehandeld moet worden. Het is werkelijk onmogelijk een beslissing over dit adres te nemen, zoolang niet gehandeld is, als hij heeft aangegeven, dit werd adressanten destijds ook medegedeeld en tot heden is er bij het Gemeentebestuur getn adres ingekomen. Als adressanten er een afwijzende beschikking op hebben gekregen van het Polderbestuur, dan kan dit in overweging worden genomen", her haalt de Voorzitter. Hierna wordt de af- en overschrijving goed gekeurd. Het primitief kohier Hondenbelasting wordt door den Raad vastgesteld en tevens een nieuw* verordening op de Hondenbelasting gemaakt en is deze zoo gewijzigd, dat voor honden aange geven in de le klasse voortaan f 5,en in de tweede klasse f 2.moet betaald wordeD, dit was vroeger f 2,50 en f 1.25. Tot lid van het stembureau no. 1 werd be noemd dhr. A. M. van Dijke inplaats van L. J. van Nieuwenhuijzen die zijn benoeming niet had aangenomen. Tot leden der commissie tot wering van school verzuim iu den Anna Jacobapolder werden be noemd de hh. J. Wisse en L. Boudeling in plaats van de hh. P. Minderhoud en A. van Rooijen, welke als zoodanig ontslag hadden ge nomen. Tot leden der commissie voor het nazien der gemeente rekening en de rekening van het Barg. Armbestuur dienst 1921 werden benoemd de hh. L. Neele en J. v. Strien. Bij de rondvraag, vraagt de heer v. Nieo- wenhuijzen eenige inlichtingen aan den voorz. hoe ver men gevorderd was met de drinkwater leiding. Juist nu weer niet dezen droogen zomer is er een groote behoefte aan en waar de Wa terleiding Mij Tholen veel later begonnen is met hare werkzaamheden dan de Mij. N.-W. Brabant, daar meent spr. dat er bij de laatste Mij. niet met de noodige ernst en voortvarend heid aangewerkt wordt. Ook breDgt spr. den voorz. onder het oog den slechten toestand van den overweg der R. T. M. aan den Oostdijk en aan de Halte te St-Philipsland. Hij zou gaarne zien, dat de Directie der R T.M. hierop gewezen werd opdat er eerst geen ongelukken moeten gebeuren, alvoren men hier verandering in brengt. De voorz. beantwoordt spreker en zegt dat door de verwisseling van Directeur bij de Wa terleiding Mij. er stagnatie iu het werk is ge komen door dat deze zich eerst iu de verschil lende zaken moest werken, maar ook hem valt het zeer tegen, dat er met het leggen der buizen niet vlugger wordt opgeschoten. Dr.-Jenny Weijer- man was een energiek, voortvarend man, welke hield van voortgang in de zaken der waterlei ding. Dezen Directeur kent bij nog zoo weinig, maar de klacht van dhr. v. Nieuwenhnijzen zal hij in de eerstvolgende vergadering brengen. De heer Neele vraagt of bet waar is, dat alleen aan den opzichter, De Raat, van de visscherij- politie drinkwater nit de Oude School gegeven wordt en dat aan menschen uit het Karreveld, waar er al velen zijn, die welwater moeten drin ken, geweigerd is. De voorz. zegt, dat, wie er om drinkwater komt, uit de regenbak van de Oude School, dit gaarne wordt verstrekt, zoolang er voorraad is, maar niemand uit Karreveld heeft hierom ge vraagd on hij voorz. ia niet geneigd om daar mede te gaan venten. De heer Neele dankt den voorz. voor de in lichtingen en zegt, dat hij hierover verkeerd is ingelicht. De heer J, van Slrien vraagt inlichtingen omtrent de vaststelling van het bedrag voorschot bijz. school in den A.J.-Polder, daar dit toch door den raad moet bepaald worden. De voorz. zegt, dat de vereischte opgave nog niet kon nagegaan worden, daar dit in verband staat met de afsluiting van het dienstjaar. De he r Boudeling dringt aan om maatregelen te nemen voor spoedige levering van zand en grind, voor hel kerkhof en brengt ook nog onder het oog om het onkruid te laten ver wijderen. De voorz. zegt toe voor een en ander te zullen zorgdragen. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten. LANDBOUW. Men meldt uit bet EilandHet is treurig gesteld met de hooilanden bet is tijd vau oogsten en er is niets van beteekenis. Het hooi wordt reeds verkocht voor f 150,per 1000 K.G. Ook de klaverakkers bieden een slechten oogst. Voor de landbouwers, die wat veel vee hebben, wacht er geen prettige staltijd.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1