IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT Zaterdag 10 Juni 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT - Tholen. ONDERZOEK VAN VERLOFGANGERS. en nieuwe blouse in ruil voor een oude Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prjj» per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87®, franco per post f 1,65 -f- 10 et. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Ys cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken ekend, dat Gedeputeerde Staten op verzoek van het «stuur vau het Waterschap Poortvliet vergunning «rleenden om I. a. den duiker met leuning, gelegen in den 29Sflckspcuweg (no. 57 van den ligger der wegen en oetpaden in de gemeente Poortvliet te vervangen oor eeu brug bestaande uit gemetselde landhoofden □et een bovenbouw van gewapend beton; b. den duiker met leuning, gelegen in den Pelle- tg (no. 48 van dien ligger) te vervangen door een rug, bestaande uit gemetselde landhoofden met een ovenbouw van gewapend beton II. ten behoeve van de sub Ia en b bedoelde ver- nderingen voor bet verkeer met r(j- en voertuigen vee, af te sluiten den Schapenweg van 6 tot en met 21 Juni 1922 en den Pelleweg van 12 Juni tot en met 1 Juli 1922. Onder de voorvaarden, vermeld in het aangeplakt txemplaar der publicatie. Tbolen, den 7 Juli 1922. 22 DIENSTPLICHT. iaet »v« zoel loeii Ma. }YY De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat iet oiderzoek van de in het verlofgangersregister gg lezer gemeente ingeschreven verlofgangers der militie land zal worden gehouden te Tholen op Dinsdag 7 Juni 1922, des voormiddags 9 uur. Aan het onderzoek behoeven alleen deel te nemen Ie verlofgangers der lichtingen 1916 en 1920, van Ie lichting 1920 alleen voor zooveel betreft de ver- nn/ ofgangera, behoorende tot de bereden artillerie en ot de Maart- en April-ploeg der cavalerie. Aan het onderzoek behoeft voorts niet te worden leelgenomen door hen, die hun eerste oefening nog lebben volbracht, en voorts niet door de verlof- ngers, die a. in het loopende jaar, vóór den dag. hierboven |ls dag van onderzoek aangegeven, in werkelijken ■Mfienst zijn geweest uit anderen hoofde dan voor straf; b. bestemd zijn in het loopende jaar voor herha lingsoefeningen in werkeljjken dienst te komen *T|i c. elders wonen dan in Nederland, België, Han- I nover, Westfalen, Oldenburg of de Rijnprovincie j! d. zich buitenlands bevinden tot uitoefening van 8e buitenlandsche zeevaart (bieronder niet begrepen fte seeviaseherty buitensland»); e. toestemming hebben verkregen het onderzoek in |&Z|0* maand November en December van het loopende aar te ondergaan. Tholen, 7 Juni 1922. 33 76 FESTIVAL TEST-MAARTENSDIJK. Maandag 2e Pinksterdag gaf de Fanfarever eniging „Met vereende Krachten" een muziek- Jjffjt, dat zoo 't al niet heeft kunnen bogen op j ene algemeene medewerking, dan toch is ge- tonden kunnen worden onder de anspiciëo van '9 irschtig zomerweder, waardoor ongetwijfeld velen iju uitgelokt tot een uitstapje naar onze plaats, v Lio zich daardoor in eeue groote drukte mocht erheugeo. Het bij uitstek daartoe geschikte marktplein, het concentratiepunt voor dit feest, had dou een kleurig aanzien gegeven door het U. öreed uitwaaiende nationale dundoek, terwijl Ie Bewaarschool het repetitielokaal der Ver- NE eniging thans was herichapeo in een receptiezaal. Was ook hier het rood-wif-blauw met kwistige tand aangebracht, laDgs de wanden prijkten tal torman attributen gewijd aan de toonkunst en toon- SQ| iQDstenaren. Reeds in den morgen bewogen zich door onze 0U1 itraten vele vreemelingen die waren aangevoerd mt loor gepavoiseerde plezier booten. |8n De Goesche kleederdracht bezorgde aan bet Dtj Irokke tafereel een aangename stoffeeriog. Te twaalf ure vereenigden zich de besturen J '0 directeuren van de deelnemende gezelschappen "■loet hunne vaandels in bet feestlokaal, alwaar ie heer G. A. Huvers, de voorzitter der gastvrouw dezen dag, allen eeu hartelijk welkom toeriep. „Was muziek en zang er niet het leven had ;een waarde", dus prijkte mede aan den wand, u inderdaad voelt uien de opvoedende kracht G( 'in muziek, vau goede muziek. In tegenstelling met wat veelal gebruikelijk ve >i mist men op het programma voor dit feest, 5 i ie aanleidiug er toe. ind Er is geen jubileum, waarop men kan wijzen, 6 ;een mijlpaal die een terugblik gunt op den ifgelegden weg en het wel en wee kan doen ont- ollen. De vereenigiDg toch bestaat nog slechts een [oede twee jaar. Evenwel, juist daario vonden we een gereede eden om een onderlinge verstandhouding tusscben lostervereenigen te bevorderen en doen toonen paf door Vereende Krachten kan bereikt wordeD. Dat de goede geest en de krachtige mede- erking van oDze werkende leden, daartoe de 81 «rste stoot hebben gegeveD, stemt tot dank >aarheid. Maar ook mag geenszins een woord van groote Vaardeering worden onthouden aan onzeD eersten lirecteur en aan den tegenwoordigen, die boven- S door «yn organisatorisch talent getoond leeft vat villen en kunnen vermag. Dank ook aan de verschillende gezelschappen die door hunne gewaardeerde deelneming aan het welslagen van dezen dag zullen medewerken en aan welks succes dan ook niet getwijfeld wordt. Niet minder erkentelijk zijn we voor de tegen woordigheid te dezer plaatse van den burgemeester die daardoor blijk geeft belang te stellen in het feest onzer Vereenigiug. Voorts dank aau allen die op eenigerlei wijze hunne medewerking verleenen aan het succes van den dag, op welks goede afloop hij voor stelt eeu dronk te wijden. Een driewerf hoerabezegelde deze woorden waarmede ook de koperen keelen van de fanfare instemden eu inmiddels de bokalen met den fonkelenden eerewiju door rappe jongedameshanden verden rondgediend. De directeur, de heer J. A. van Sas, gevoelde zich gedrongen met een enkel voord te reageeren, op den lof dien de voorzitter had geineend hem te moeten toezwaaien die hij daarom niet kon aanvaarden, omdat 'hij diens medewerking niet had kunnen ontberen om iets tot stand te brengen. In zijne herinneriug trad voorts terug de periode zijner jeugd, die hij doorbracht te Kruiuingen eD waar hij zich al zeer spoedig voelde aangetrokken tot de toonkunst en dus begrijpelijkerwijze in de gelederen der muziek- vereenigiug trad. Zoowel te WemeldiDge, als te Ierseke werden meermalen wederkeerige muzikale visiies gebracht zonder ooit te hebben kunneD denken, deze gezelschappen welke oudere leden zich deze verstandhouding znllen kuuuen herin neren, thans te kunnen ontvangen op een feest der vereenigiog die thans aan zijne leiding is toevertrouwd. Het spreekt vauzelf dat dit feit hem dank baar en tot verheuging stemt en de aauwezigheid van „Mozart" van Ierseko en „Oefening kweekt Kunst" van Wemeidinge door hem op bijzonder hoogen prijs wordt gesteld, zouder evenwel tekort te willen doen aan de betooude belangstelling der zusterverenigingen van St-Aunaland en Scherpenisse. Maar deze blijde gedachten worden vermengd uiet eene die naar weemoed neigt, als men weet dat onze volijverige voorzitter ons weldra verlaten zal eD de roepstem vau hoogerhand hem naar elders wenkt. Hij is er van overtuigt, dat zoowel besluurs- als werkende leden geeue poging onbeproefd zouden laten, om hem voor onze vereenigiug te behoudeo indien niet deze reden de aanleiding tot bet scheiden was. Bij voorbaat bracht bij hem hartelijk dank voor al hetgeen hij voor de vereeniging had gedaan en gaf hem de verzekering dat hij in den geest bij haar zoude blijven voortleven. Ook op deze welgemeende ontboezening volgde een geestdriftige instemming die weder werd besproeid met het heerlijk parelende vocht. Na deze officieële begroeting verzamelden zich de verschillende gezelschappen op de markt om en corps eeu rondgang door de gemeente te maken beurtelings vroolijke matchen en opge wekte pas-redoublés uitvoerende, gevolgd door een huppelende massa volksdie reeds door de lustige tODen uit de blinkende bazuiueu in de feestelijke stemming was gebracht. Teruggekeerd op het feestterrein werd door degezamelijke vereenigingeu een enseinble-marsch „Souvenir de St-Maarteusdijk" gedirigeerd door den heer Van Sas, uitgevoerd op eeDe wijze die door de talrijke aanwezigen met een luid applaus werd beloond. Toen volgde eene pauze, waarbij men aan de begeerte van den inweodigeu inensch recht koD laten wedervaren. In den namiddag werden op de kiosk achter een volgens door elk der deelnemende gezel- scbappen een tweetal groote stukken ten gehoore gebracht, die een belangstelleod publiek en een aandachtig oor vonden en herhaaldelijk daarvan door een langdurig handgeklap blijk gaven. Door een der begeleidende commissarissen werd aan elk gezelschap een verguld zilveren medaille uitgereikt ter herinnering aan dit muziek feest. In den avond werd door de vereenigingen van St-Maartensdijk en Ierseke een zeer goed geslaagd concert gegeven, waarbij zich andermaal velen dicht om de tribunne schaarden, terwijl als toegift ook „Oefening Kweekt Kunst" van Wemeidinge eveneens verschillende nummers uitvoerde, die mede een aandachtig gehoor vonden. Tot op eens een vurige lijn zich sfssend over het feestterrein, in vliegende vaart voortbewoog, als een telegrafisch signaal dat het slotnummer van het programma zou worden afgewerkt. Sprinkeleud kropen de pijlen de lucht in, om in veelkleurige bollen uiteen te spatten. Gouden zonnen en zilveren sterren gaven aan het feestterrein een helle verlichting, terwijl het Bengaalsche vuur een donkerroode gloed verspreidde over de dichte menigte. Knetterende deed velen als het ware opschrikken, Kies Uwe meest geliefde kieur uit de IQ "fwinK- tintenkoop een pakje en vol de êjebruiksaanwijzinó Dat is alles. De Levers Zeep Maatschy Vlaardimóen Aiorikantert von SunllQhi en LUX terwijl de vallende gouden regen en de witzilveren fontein algemeene bewondering teweegbrachten. Het verlichte *Met vereende Krachten" was een effectvol slot van een feest der muze, dat een kleine afwisseling bracht in den dagelijkschen tredmolen des levens en waarop de vereeniging met eeu zekere voldoening zal kunnen terugzien. Openbare Raadsvergadering gehouden te Oud-Vossemeer op 2 Juni 1922, Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de no- tuleu gelezen en onveranderd vastgesteld. Ingekomen is de Koninklijke goedkeuring op de nieuwe verordening regelende den hoofdelijken omslag, een bericht van goedkeuring tot aan koop van een schnur, een bericht van goed keuring tot het aan^ ftn van een leeüiog groot f 3200, en een bericht van outvangst nopens een wijziging in de Algemeene Politieverordening. De voorzitter deelt mede dat de leeoing ad f 3200 is geplaatst tegen 41/2 °/0 's jaare. Zonder discussie worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen. Voorgelezen wordt een schrijven om adhaesie te betuigen aan adres houdende verzoek tot wederinvoering van degressie voor het spoorweg- reizigerstaiief. De heer Den Engelsman zegt dat de tarieven buitengewoon hoog opgevoerd zijn en met al die verhoogingeu is er nog te kort, daarom dacht hij dat als men de tarieven verminderde er zeker meer gebruik zou worden gemaakt van de goedkoopere reisgelegenheid en dat daardoor de opbrengst zou stijgen, hij is er daarom voor adhaesie te betuigeD, bij de Posterijeu vindt hij de tarieven ook te hoog. De heer Vermet vindt de Post naar verhou ding van andere landen ook te hoog, wat het adres betreft, vroeger was het hoe meer kilo meters hoe goedkooper, dit is afgeschaft en hij vindt dit verkeerd, hij is er daarom ook voor adhaesie te betuigen. De heer Ooms wijt de tekorten meer aan den 8-urigen arbeidsdag en de booge loonen van het personeel. De voorzitter zegt dat dit mede oorzaak kao zijn, doch de hooge tarieven zijn zeker een belemmering voor een uitbreidiug van het ver keer. Met algemeeue stemmen wordt besloten ad haesie te betuigen. Aan de orde is een voorstel van B. en Wethouders tot regeliDg vau keurloonen voor vee en vleesch', geheven zal worden voor run deren zonder breede tanden f 4, voor runderen met 2 tanden en meer f 2 enz. De heer De Wilde acht de keurloonen over het algemeen genomen te hoog, wat moet de Veearts daD wel verdienen De heer Ooms zegt dat hij in den aauvang dezelfde gedachte had, we kunnen de veearts niet voor niets laten werken en bij het bepalen van diens jaarwedde moeten we billijk zijn. De Vleeschkeuringswet is er en deze moet uitge voerd worden, stellen we nu de keurloonen zoo laag mogelijk dan moet het tekort op den keu ringsdienst toch weer uit een andere belasting gevonden worden, dat is overal zoo. Hij vindt daarom de voorgestelde keurloonen billijk, te meer omdat er tevens op gelet is om goed vleesch te krijgen, stieren zijn belast met f5. De heer Den Engelsman vraagt of men reeds du het vermoedelijke tekort op den dienst kan noemen, of dat de inkomsten de uitgaven zullen dekken. De Voorzitter zegt dat het vermoedelijk tekort niet genoemd kan worden, wel was er op den keuringsdienst immer een te kort en hét streven is dit te kort op den nieuwen dienst in geen geval grooter te maken. De heer Vermet vindt het aardig dat ook getracht wordt goed vleesch te doen leveren, doch betwijfelt of bet doel bereikt zal worden. Runderen met twee tanden of meer is f 2 keur loon, stieren f 5, dit is een verschil van f 3 en om die f 3 zal men niet nalaten een stier te slachten, is dit vleesch werkelijk minder, dan is het stok vee ook goedkooper, en de prijs van 't vleesch blijft 't zelfde. De heer Ooms meent dat een goed koopman wel op f 3 letten zal. De heer Van Tilbenrgh vindt de tarieven over het algemeen hoog, hij zon niet willen letten op 't vleesch omdat dit niets uithalen zal, en vraagt voor hoe laug de verordening geldt. De Voorzitter zegt dat de verordening zoo uoodig altijd gewijzigd kan worden. Na artikelsgewijze behandeling worden de verordeningen vastgesteld. Ter tafel komt de voordracht voor de benoe ming van een onderwijzeres, welke benoeming zal geacht worden te zijn ingegaan 1 Juni 1922, en onder bepaling dat de benoemde verplicht is in de gemeeDte Ond-Vossemeer te woneu en bij eveDtueele beooeming vervolgonderwijs moet geven. Op de voordracht staat no. 1 mej. Sakko, no. 2 mej. De Vries. Tot stemming overgaande worden uitgebracht 5 stemmen op mej. Sakko, 1 op mej. De Vries en 1 blanco, zoodat mej. Sakko is benoemd. Aan de orde is een concept-verordening tot regeling van het te verleenen laudbonwverlof. Voorgesteld wordt 2 weken te geven en wel de 2e eu 3e week in September of de 4a week in September eo le week in October. Toegeiicht wordt dat het kan voorkomen dat in verband met deu stand der gewassen de ls periode niet productief gemaakt zou kunnen worden, waarom thans door aanwijzing van een tweede periode, de kans is vergroot. De In specteur wenscht nu dat B. en Wethouders telken jare zullen aanwijzen welke periode ge geven kan worden, waaraan kan worden voldaan. De heer Den Eugelsman vraagt of feitelijk geen 4 weken landbouwverlof gegeven kannen worden, volgens het voorstel geeft men er maar twee. De Voorzitter zegt dat 2 weken voorgesteld worden. De heer den Engelsman meent opgemerkt te hebben dat elders op Bijzondere Scholen 4 weken laudboawverlof gegeveu wordt, is dit zoo en geschiedde dit ook hier, dan zou hij ook van de openbare school 4 wekeo verlangen. De heer De Rijke vraagt of de herfstvacantie niet onmiddellijk na het landbouwverlof kan vallen, dan krijgt toen vanzelf 3 weken. De heer Vermet zegt dat de herfstvacantie is ingesteld omdat het tijdvak nit de groote vacantie tot de kerstvacaritie te lang is voor de kinderen zonder eeuige vacantie, brengt men un de herfstvacantie zoo dicht mogelijk bij de groote vacantie, dan schiet de herfstvacantie haar doel voorbij. Met algemeene stemmen wordt het voorstel aangenomen. Thans is aan de orde een voorstel van B. en W. om op spoed aan le dringen tot uitvoering van de aanhangige plannen voor een Lokaal- trein op het eiland Tholen gepaard met over brugging of afdamming van de Eendracht. Medegedeeld wordt dat was ingekomen een verzoek om adhaesie-betuiging aan een adres van den Raad van Sint-Maartensdijk nopens overbrugging of afdamming van de Eendracht, naar het voorstel van B. en W. van verder strekkenden aard was, is besloten dit voorstel te handhaven. De heer Van Tilbeurgh vraagt wat de ge voelens zijn nopens een dam of brug. De Voorzitter zegt dat de Rijksschatkist de bodem laat zien, zoodat weinig kans is op fi- nanciëelen steun voor Lokaaltreio, bij afdamming van de Eendracht vonder aanleg van een lokaal- trein hebben wij te letten op de belangen van vervoer voor deze gemeente, en hoofdzaak ver scheping over de haven, eeu dam zonder sluizen waardoor het vaarwater onbruikbaar wordt zou voor de haven zeker niet gewenscht zijn. De heer Den Engelsman zegt dat bet toch uiet de schuld van de gemeenten is dat er geen of weinig geld is voor belangrijke werken, over het algemeen genomen is er op dit eiland met rijksgeld nog zeer weinig gedaan, maar wel if

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1