IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 3 Juni 1322. Zeven en gortigste jaargang Ie I. opening der vergadering door den voor- er worden de notulen der vorige vergadering J ezen. De Bargemeeiter la 10 Juni a.i,, udhuiie «ldur Dit blad ?erechijnt eiken Zaterdag. Pryi per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f 10 et. disp. kosten. UITGAVE Firma J. M. C. POT - Tholen. Telef. Intero. no. 16. PUBLICATIËN. van des Tholen zal middags te EEN HOOP COMPOST jibliek verkoopen. I De aanwijzing geschiedt door den karreman. "Tholen, 30 Mei 1922. 8 29329 STEMMING. Burgemeester en Wethouders van Tholen breDgen r openbare kennis, dat op Woensdag 5 Juli 1922, n des morgens acht nur tot des namiddags vijf ir, zal geschieden de stemming ter verkiezing van leden van de 2e Kamer der Staten-Generaal. STEMPLICHT. Herinnerd wordt aan de verplichting, opgelegd artikel 72, tweede lid, der Kieswet, dat ieder, s volgens de kiezerslyst bevoegd is tot de kenze tde te werken, zich binnen den voor de stemming paalden tyd ter uitoefening van zyn kiesrecht oet aanmelden by het stembureau in het voor hem de kiezerslyst aangewezen stemdistiict. Artikel 150 der Kieswet lnidt De kiezer, die niet voldoet aan de verplichting legd by art. 72, tweede lid, wordt, tenzij den iter vau eene geldige reden van verhindering ikt, gestraft met berisping of met geldboete vau hoogste drie galden. idien tydens het plegen van de overtreding nog twee jaren zijn verloopen sedert een vroegere oordeeling van den schuldige wegens gelijke rtreding onherroepelijk is geworden, of de des- opgelegde geldboete vrywillig is betaald, wordt Idboete van ten hoogste tien galden opgelegd. De uitspraak is aan hooger beroep noch cassatie lerworpeo. ndien de straf van berisping wordt opgelegd aan afwezig gebleven beklaagde, wordt eene schrif- lijke vermaning van den kantonrechter om aan de iplichting opgelegd by art. 72, tweede lid, in vervolg te voldoen, aan den veroordeelde van ;e het openbaar ministerie beteekend op de wijze, irgeschreven bij art. 144 van hel Wetboek van M*»fvordering. Tholen, 26 Mei 1922. Adverteutiëuvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 39 i#ênb*re Vergadering van den raad der fltmeente Poortvliet op Dinsdag 30 Mei. ^Afwezig wethouder Bruinzeel. Voorzitter burgemeester Van Rees. Dé voorzitter merkt uaar aanleiding van het notuleerde der vorige vergadering besprokene a^e. .^e. wa*erleiding op, dat in zooverre de gg tabiliteitsrekeniug betreft, nog uiet kan ^den bepaald de hoegrootheid van het reserve- >itaal, dit kan eerst worden vastgesteld na uitvoeriog van alle werkzaamheden. De heer Van Sorge heeft niet gehoord bij de irlezing der notulen dat bij het verleenen eoncessie voor aanleg van electriseh licht, )i raad zich tot niets heeft verplicht. De voorzitter antwoordt dat dit goed in de luien staat. De notulen worden hierna ongewijzigd vast- iteld. Benige ingekomen stukken van ged. staten rden voor kennisgeving aangenomen. jVan het Interprovinciale comité, dat met een ^zoek aan de regeeriüg wil trachten de rei- erstarieven te verlagen, is verzoek ingekomen adhesie te betuigen. Met algemeene stemmen wordt op des voor- Iers voorstel hiertoe besloten, nadat spr. er 5 op heeft gewezen hoe voor velen het maken een spoorreis, door de abnormaal hooge ieven, onmogelijk of zeer bezwarend is. Van het gemeentebestuur van St-Maartensdijk ingekomen een verzoek om adhesie te be ien aan een adres aan H.M. de Koningin de Tweede Kamer om er op aan te dringen het eiland Tholen een verbinding door dam brug krijgt met den vasten wal. In het adrea fdt er nog op gewezen dat de bewoners ruim millioen golden opbrengen aan belastingen. De voorzitter stelt voor geen adhesie te be- jen. Het gaat niet aan om tegenover H.M. Koningin van een vergeten eiland te sprekeo, wijl een adres aan de Tweede Kamer, die op punt staat ontbonden te worden ook niet er gaat en ook omdat er iu wordt gesproken J een millioen opgebrachte belastingen. Dit J geweest in 1920, of dit cijfer echter weer eikt zal worden, staat te bezien. Spr. wil nog aan toevoegen dat B. »n W. niet stil >ben gezeten, doch reeds een reqnest hebben icht aan de Kamer van Koophandel en Fa- eken te Breda met verzoek om deze zaak chtig te willen steunen. Met alg. st. wordt besloten om geen adhesie betuigen. Van Ged. Staten is bericht gekomen, dat de Hster van Binnenl. Zaken geen goedkeuring verleenen aan het raadsbesluit om het Xïmumcijfer voor de iuk.belAsting te bepalen daar dcor dit cijfer de grens is over schreden en een cijfer van 2 voldoende kan Zaterdag, worden geacht, terwijl tevens de vraag wordt uur, ten gesteld of reeds alle bronnen vau belasting heffing zijn aangeboord. De voorzitter stelt voor om in verband hier mede de hondenbelasting te verhoogen en te brengen op f 4per hond. De heer Van Sorge, hoewel niet tegen dit cijfer zijnde, zou met het oog op velen die een hond houden ter verdelging van ratten, voor dergelijke honden, waarvoor dan een hoogtemaat van 40 cM. zou kunnen worden gesteld, op het oude tarief van f 2.willen laten betalen. De heer E. v. d. Slikke ziet in verhooging der belasting geen voordeel, wel het nadeel dat er velen zijn die hun hond zullen afmaken. De heer Krijger vind die f 4.voor pleizier- bondeu geen bezwaar, dat heeft men er wel voor over, waak- en dergelijke honden blyven toch maar f 2.betalen. De heer Elenbaas vindt ook de belasting van f4.— geen bezwaar, spr. klaagt over lastige honden, zoo is zijn dochter en ook hijzelf ge beten door een kwade hond en hiertegen zouden te treffen maatregelen wel goed zijn. Wat het verminderen van inkomen betreft door afmaken van honden, hiervoor behoeft men z.i. niet te vreezen. De voorzitter wil naar «anleiding van het voorstel van den heer Van Sorge er op wijzen dat de gemeentewet alleen kent gebruikshonden, die een minder bedrag aan belasting mogen betalen, trouwens de practische uitoefening van een dergelijk beslait zou nog niet zoo gemak kelijk valleD, daar men dan allerlei bezwaren zou ondervinden bij het ojaatnemen. Daarom ontraadt spr. het indieuen van een dergelyk voorstel. Wat de vrees van den heer E. v. d. Slikke betreft dat er bij verbooging dpr belasting een groot aantal honden zouden worden opgeruimd, viud spreker minder gegrond. In een naburige gemeente is de belasting reeds tot f 4 verhoogd en daar is juist eeu toename vau belastbare - buiidcu. Wat de opmerking van den heer Elenbaas betreft, er zijn bij de politie reeds klachten in gekomen en er dient tegen gewaakt dat er door losloopende honden schade wordt aangericht, spr. heeft hierover ook zelf te klageu. Met alc. st. wordt daarna de verordening goedgekeurd en de oude ingetrokken. Wat het schrijven van Ged. Staten betreft, zoo stelt de voorzitter den raad voor om het heffingscijfer te stellen op 3, daar voor deze gemeente de hoofdbron van inkomsten is de inkomstenbelasting. Van grondbelastiug wordt reeds een maximum geheven terwijl van perso neel 50 opcenten wordt geheven. Eeu straat- belasting is hier niet in te voeren, terwijl een tooneelbelasting ook niets zon opleveren, de lcgegeldeu op vergunniDgslokaliteiten is verhoogd. De begrafenisrechteu heeft de raad uiet willen verhoogeD, zoodat dit der gemeente f 500 per jaar nadeel oplevert. De voorgestelde heffing van 3 °/0 zal wel niet behoeven worden geheveD, doch bet is om gedekt te zijn. De heer E. v. d. Slikke vraagt hoeveel de beffiug zal bedragen. De voorzitter antwoordt dat het vorig jaar 1,6 was en wellicht dit jaar niet meer zal bedragen, doch bij bizondere uitgaven kunnen we er niet komeD, indien b.v. de leerplicht wordt ver zwaard en we zoodoende lokalen, moeten bij- bonwen, is er tekort. De heer Van Sorge meent dat er nog een heffing is die de voorzitter niet heeft genoemd en wel een heffing op de vermogensbelasting, er zijn gemeenten waar 100 wordt geheven, hier zou spr. dit willen gebracht zien op 50 opcenten. Menschen met kleine inkomens zijn naar verhouding zwaarder belast dan zij die een groot inkomen hebben. De heer Krijger kan meegaan met den heer Van Sorge. Wethouder De Graaf zegtzeker, die menschen kunnen het best missen, nu weet ik het niet meer. De heer Van Sorge merkt op dat het klein bedrijf ook zwaar belast is. De heer E. v. d. Slikke zegt dat do menschen met kapitaal reeds zéér zwaar belast zijo. De heer Van Sorge zegt dikwijls te hebben gehoord dat men de belasting moet halen bij hen die het beste kunnen betalen. In de practijk is het niet eender waar men het haalt, bij het klein bedrijf of bij hen die vermogeB hebben, vele gemeenten vragen opcenten op de ver mogenbelasting. De voorzitter zegt dat de heer Van Sorge terecht heeft genoemd dat als bron nog beschikt kau worden op de heffing van opcenten op de vermogensbelasting, doch spr. zou den raad in ernstige overweging willen geven bij heffing van opcenten op de vermogensbelasting de opcenten op de personeele belasting terug te nemen, daar dan de onbillijkheid der heffing voor de be- 15 MOOiT ZONDER V.0AT HAAR TEER5Te ^STOFFEN ALS V hlEUW X FAdRI- kEVER 5 hCUOT KANTEN VAN ZEEP-Mi/ X5UNLIGHTZEEP woners van het platteland verdubbeld zou worden. De lanbonwbevolking, eerst vrijgesteld van het betalen van een belasting op het inkomen, ziet zich door de heffiag vaD een personeele belasting dubbel getroffen en zoo raad spr. aan iu over weging te geven om de opcenten op personeele belasting te laten vervallen. De heer Van Sorge, dus U zult trachten om de opcenten op de personeele belasting af te schsffeo en opcenten te heffen op de vermogens belasting. De voorzitter zegt dat dit hem de meest ge- schikste weg lijkt. De heer Van Sorge vraagt hoeveel de op brengst zou zijn. De voorzitter antwoordt dit niet te weten, wel meent hij te kuDnen mededeelen dat wel licht volgend jaar het heffingcijfer der inkomsten belasting aanzienlijk kan worden verlaagd. Met alg. stemmen besluit de Raad het heffing- cijfer te brengen op 3. u l n jxt i r» en D. W. Suurland is verzoek ingekomen om ontheffing van hun aan aanslag h. o. Worden in gesloten zitting behandeld. De rekening van het Weezen-Armbestuur wordt iu handen gesteld van een commissie bestaande uit de heeren de Graaf, Van Sorge, Elenbaas en v. d. Slikke. Namens B. en W. stelt de voorzitter voor om een besluit van dit college om f 20 beschik baar te stellen voor prijzen voor de gehouden schietwedstrijd, iu te willigen. Wordt inet alg. st. aangenomen. Namens B. en W. stelt de voorzitter voor om het sluitingsuur voor herbergen enz. des Zondags te stellen op 6 uur avonds. De voor zitter vindt dit wenschelijk omdat er in de ge meente een café is waar ongepaste zaken ge beuren. De heer Elenbaas vindt hier niets tegen. De heer E. v. d. Slikke wijst op den last dien men het reizend publiek aandoet, waarom stelt men dit niet op 8 uur P De heer Krijger zou liever het sluitingsuur op 2 uur zien bepaald. De heer G. v. d. Slikke is het eens met den heer Krijger. De heer C. v. d. Slikke vraagt hoe de hou ding moet zijn tegenover het reizend publiek en zij die willen afspannen, die mogen toch wel geholpen worden De voorzitter antwoordt dat voor doortrek kende reizigers er eeu artikel in de wet hierin voorziet. Met 4 tegen 2 st., die der h.h. E. v. d. Slikke en wethouder de Graaf, wordt de voorgestelde wijziging aangenomen. De voorzitter vraagt goedkeoring om het gras gewas van de begraafplaats te verpachten voor f 25.—. De heer Elenbaas deelt mede, Jansen, den tegenwoordigeu pachter te hebben gesproken en die daelde mede dat burgemeester Diepenhorst hem had beloofd dat hij voor meerdere jaren in het gebruik zou blijven, zes of zeven jaar. Daarop vertrouwende heeft Jansen Chili gestrooid en nn zou een ander hiervan de vruchten plukken. De voorzitter vindt het ongemeen vriendelijk van zijn voorganger dat hij iemand meer toege zegd heeft dan hij kan nakomen, nu spreekt hij van een jaar of wat, doch nergens is een over eenkomst in dien zin te vinden en er is alleen een besluit in de begrooting te vinden dat het grasgewas voor één jaar is verpacht. Nu is hiervan echter slechts te vinden dat er een overeenkomst voor één jaar is aangegaan en hebben B. en W. opnieuw voor eeu jaar verpacht en is dezelfde Jansen weer pachter geworden. Vervolgens deelt de voorzitter mede dat B. en W. besloten hebben oin dit jaar met het oog op het binnenkort totstand komen van de waterleiding, geen beproeving te houden van de brandbluschmiddelen. De beproeving vordert uit gaven a*n pefoneel, terwijl dit voldoende op de hoogte is van hetgeen zij moeten verrichten, aanschaffing van ^handbluschmiddelen is echtei gewenscht. De heer Krijger is van meening dat het dit jaar wel achterwege kan blijven. De heer Van Sorge verneemt gaarne welke aanschaffiug wordt bedoeld. De voorzitter antwoordt dat dit betreft hand- bluschapparaten. De heer Van Sorge zegt dat bij een eventueelen ramp de verantwoording niet op hem doch op den Raad rust, hij heeft reeds herhaalde malen gewezen op het niet in orde zijn der brand- blusmiddelen en doet dit nu weer. De voorzitter is het wel eens met den heer van Sorge, doch bij de toestaDdkoming van de waterleiding moeten we geheel nieuw materiaal hebben dat zich aan de waterleiding aanpast. De heer Van Sorge merkt op het wel eena te zijn met den voorzitter wat de waterleiding betreft, doch het buizennet ligt enkel in de kom der gemeente en indien eens brand moet ontstaaD, wordt het gemeentebestuur gevloekt omdat het zijn plicht verzaakt heeft. In het verslag omtrent den toestand der gemeente staat er ironisch dat de brandbluschmiddelen in vol doenden staat zijn. De voorzitter zegt toe dat hij met B. en W. zal overwegen om deze zaak ten spoedigste in orde te brengen. Vervolgeus wordt vastgesteld een verordening op de comm. tot toezicht op het 1. o. evenals een instructie schatter dranklokaliteiten. Van de landarbeidersvereeniging is verzoek ingekomen om een voorschot van f 34.U00 ten einde gronden aan te koopen voor hun stichting. Van S. Hage hebben ze in voorkoop geschikt land tegen f 1200 per geuiet. De heer v. d. Slikke zegt dat dit punt het beste in gesloten zitting kan worden behandeld, dan kan ieder zich vrij uitspreken De voorzitter meent dat men hierop niet be hoeft iu te gaan, daar het hier een zaak geldt ïDcTien "(fe deer v. d. Slitfce ïïit nooclig acht, spr. de openbare vergadering wel wil opheffen. Na heropening van de vergadering zegt de heer Krijger, niet tegen het verkrijgen van grond voor de stichting te zijn, doch de aangeboden grond vindt spr. te hoog in prijs, indien deze b.v. f 100 goedkooper aangeboden wordt maakt spr. geen bezwaren. De beer C. van der Slikke merkt op dat bij reeds een 20 jaren boert in de omgeving waar de aangeboden gronden liggen, spr. boert nog op ouderwetsche wijze en haalt niet zooveel uit zijn grond als wellicht een ander doet. Hij heeft eens goed uitgezien en vindt den gevraagden prijs- te hoog, veel en veel te duur, wel f 300 per gemet te duur. Als spr. goed heeft gezien heeft de voorzitter met Vogelaar en K. v. d. Slikke het land eens opgenomen en deze hebben hnn oordeel hieromtrent wellicht wel gezegd. Spr. rekent dat aan pacht 80 gulden moet worden opgebracht en dat kan niet. Vanmorgen stond hij nog roet zijn arbeiders te praten en zeide zoo zou je zien om voor f 70 per gemet te boeren, waarop hij ten antwoord kreeg, dat dit in de tegenwoordige tijden niet gaat. Wij dieDen te zorgen dat de Gemeente aan den koop geen strop krijgt en het aangeboden land is tegen dien prijs te duur. De heer Krijger zou eerst willen vernemen of al de leden vau de vereeniging voor den aankoop zijn, soms geeft het bestuur alleen den toon aan. De heer E. van der Slikke vraagt eveneens of alle leden weten hoe hoog de te betalen pacht moet zijn. De heer Élenbaas wijst ook op de risico die de gemeente loopt indien de pacht niet opge bracht kan worden en welk een toestand krijgen we dan indien de f 80 niet opgebracht kan worden P, dan moet de gemeente bijpassen en dit is een zeer gewichtige zaak. Voor we be- slaiten dienen we goed Da te denken daar de toestand eer verslechterd dan verbeterd. De heer Van Sorge deelt wel eenigszins de bezwaren die omtrent den prijs in het midden zijn gebracht, doch de heer v. d. Slikke rekent een pachtprijs van f 80 en dat is niet geheel juist, hij vergeet een ding en wel dat over 30 jaren het land eigendom der stichting is eo in den geuoemden prijs van f 80 een som voor annuïteit zit, de pacht zelf bedraagt ongeveer f 60 en er moet f 80 worden opgebracht. Doch de gevraagde prijs is z.i. te hoog. De heer E. v. d. Slikke merkt op dat die f 80 dan toch maar moeten wordeu opgebracht. Zeker, zegt de heer Van Sorge, doch het maakt wel eenigszins verschil daar het geen pachtsom is, als spr. dan eens denkt om het bloedgeld dat door de verpachting van bet land der weezen- ar men is opgebracht wordt hij er koud van en dat is Uw schuld mijnheer v. d. Slikke. De voorzitter wijst er op dat deze za»^ vao zeer groote beUekeuis is.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1