IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT SunlightZeep O. 1938 Zaterdag 27 Mei 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. 'S Mei-hitte-record. De rapaille-parij. Zuinigheid. Uitgerekend. Noodlottige aanvaring. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,65 -f" 10 et. disp. kosten. UITGA.VE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/t cent». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. iet „DE ZWEMKLOK LUIDT". De propaganda-coinmissie van den Neder- dscheo zwembond acht thans bet oogenblik tomen zooveel mogelijk propaganda te maken een ieder aan te sporen zich te water te 28fteven. Gaarne sluit ik mij bij dit streven aan en trachten ook in deze streken het zwemmen er populair te maken. Reeds vorige jaren heb ik op het nut van ze, bij oitstek gezonde lichaamsoefeningen, wezen en zal daar nogmaals op terugkomen. Het behoeft niet uitvoerig te worden aange- )od, hoe gedurende de laatste tientallen van en de sport in ^t algemeen zich een belang- ce plaats heeft weten te verwerven in het Dechelijk leven te midden van een steeds joter wordende gejaagdheid en een opstapeling zorgen en beslommeringen. De vele takken ■A sport, welke thans beoefend worden hebben —Ster niet alle dezelfde heilzame werking op s lichamelijk welzijn. Die tak, welke de meest netige werking uitoefent is Het Zwemmen jlukkig ondervindt het zwemmen langzamer- □d die erkenning en waardeeriug der autori- iten, waarop bet recht heeft. En niet alleen t, neen, er wordt thans bijna overal aan de ele zwemsport gedaan. Bijna in elke plaats een beetje beteekenis is een zwemclub op richt en worden zelfs wedstrijden georgani- ;rd. Algemeen begint men in te zien, dat zwemmen niet alleen vermaak geeft, doch k zeer veel nut voor de beoefenaars. Niet een in sportkringen, maar ook ver daarbuiten emt de belangstelling toe. Allereerst iu de dische wereld, dan bij de pmiagogen, bij de derjustitie en bestuurdereo van Rijk en Ge- ente. Al deze autoriteiten begrijpen, dat een regelde beoefeuing van bet zwemmen moet iden tot een meer harmonische ontwikkeling zijn beoefenaars, die daardoor beter in staat len sijn om rustig en doelbewust door het en te gaan. De idee: *Mijn vader «n mijn rootvader hebben nooit aan zwemmen gedaau n zijn toch ook tachtig jaar gewowtett" kan ijj ben geen ingang meer vinden, evenmin als gedachte dat iemand, die zwemt, niet ziek n worden. Doch ze zijn er van overtuigd, tt hij, die regelmatig zwemt eo dos ook regel- ,tig de huid geheel wascbt, meer weerstauds- irmogen heeft, dao hij, die nooit geen water it. Dat er helaas van deze laatsten nog velen is diep te betreuren. Teekenend is een tdrukking, welke ik eens hoorde toen ik bij mand waar ik was ingekwartierd om wat water oeg om mijn voeten te wasschen Be vrouw huizes noemde het zonde van het water en leef 'egP- De regelmatige afwasscbing van de huid be- >rdert de gezondheid. Dit geschiedt bij het remmen vanzelf. Bovendien is er geen enkele ort, waarbij alle spieren zoozeer op onderling irmonische wijze in werking worden gesteld bij een rustige oefening in bet zwemmen, et behoeft niet nader uiteengezet te worden, )ezeer het zwemmen werkt op de ootwikkeliug organen van het nog niet geheel ontwik- plde lichaam. Voor de jeugd dus nog meer aardevol. Teu slotte oefenen de stofvrije om- BviDg en de inwerking van de zonnewarmte het ontbloote lichaam een niet te begrooten ijeilzamen invloed uit. Een zwak motief zullen enkelen het vinden, i men beweert, dat men moet leeren zwemmen H|n minder gevaar te loopen om te verdrinken, Tndat zij, zelfs op rijperen leeftijd, nog nooit IQ dat gevaar hebben bloot gestaan. Doch ik el U de vraag „Als ge eens in omstandig- eden komt te verkeeren, waarin ge zoudt oetcn zwemmen en ge hadt het dan niet ge- erd De gevolgen laat ik voor uw rekeniDg. oorts wijs ik gaarne even op de statistieken, elke aangeve?*, dat in Nederland jaarlijks ge' iiddsld duizend personen door verdrinking om tt leven komen. Ik wil niet beweren, dat die menscheu allen 101 ered hadden geworden indien ze hadden kunnen temmen, doch hnn aantal was wellicht veel lein r geweest. Maar indien deze duizend eens *n eenzelfde ziekte waren overleden, wat zou dan gedaan worden om dit te trachten te oorkomen Zou de overheid ingrijpen De eoordeeling hiervan aan U. Zoo zijn er een macht van vooideelen van et zwemmen op te noemen, doch boven hen tg Hen culmineert deze schitterende eigenschap: Iet geeft ziju beoefenaars nieuwe lust om te >ven. Ieder, die na zwaren of vermoeiden arbeid e verkwikking van bet zwemmen heeft onder- de onden, zal weteo, hoezeer bij daardoor nieuwe n rachten heeft verzameld. Hij zal zich steeds n< winneren, hoe vaak hij na een somberen dag, in eg' 'f, nz sc ..Cn bestel don ook ons gevone i|uantUrn zeep fTfoart incet5unligUt"Zccp£<jn- IXr boeken vyrai uj^dflfdic t mottf economisch int gebruik ia! GEMENGD NIEUWS. opgewekt en levenslustig het water verliet en zal hij begrepen hebben, dat geregeld zwemmen een weg is, om vrij en gelukkig door het leven te gaan. En daarom zou het zoo aanbevelingswaardig zijn het zwemmen verplichtend te stellen op alle scholen. Mannen en vrouwen 1 Jongens en meisjes Leert zwemmen en blijft zwemmen. Uw aller leus zei steeds §Te water v. R. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen. Tholen. 23 Maart 1922. Heden werd door de N.V. Waterl. Mij. Tholen aanbesteed het boren van putteu en het maken der machine gebouwen enz. op het terrein der prise d'eau. Voor de putten waren de inschrijvers: 1. J. H. van Schuppeu, Prinsenhage f 12119. 2. M. J. M. Broeckx, Tilburg f 11171.32. 3. N. HoogotiUworD, Giesecdam f 11888. Voor de gebouwen 1. Johs. Loois Hz., Vlissingen f 106900.— 2. Mars. Vader, Vlissingen f 106300. 3. Corns. "Videier, Bergen op Zoom f 106900.— 4. Jasp. Nic. David Bijl, Vlissingeo f 109000. 5. Wilh. Weijts, Bergen op Zoom f 108000 6. Laurens Jan Allewijn St-Filipslandf88750. 7. Ant. Soffers, Hoogerheide f 83000. 8. Hub. Fr. Adr. Sprangers, Teteriogen f 76750.—. 9. Pieter Frans v. Kaam, Bergen op Zoom 1 106500.—. 10. Ludov. Raaijmaker, Wouw f 105500. 11. Jacob Korteweg, Breda f 78600.^ BINNENLAND St-Philipsland. Bij Kon. Besluit van 27 April 1922 is tot dijkgraaf van deu Henriëttepolder benoemd dhr. J. A. Stols. SPORT EN SPEL Oud-Vossemeer. Zaterdagavond werd op het terrein van V. I. O. S. een wedstrijd gespeeld tusschen deze voetbalclub eu O.V.V. alhier, die eindigde met 21 in het voordeel van O.V.V. Een gelijk cijfer had beter de verhouding van den loop van dezen wedstrijd aangegeven, daar ditmaal V.I.O.S. feitelijk üiet in de minderheid was, wat kwaliteit van 't spel betrof. Zondag jl. ging de voetbalclub „Eendracht" alhier per fiets naar het veld van Z. V. V. te Zierikzee voor een wedstrijd. Men verwachtte met een wel wat sterkere club te zullen moeten strijden, maar de jongens van Eendracht hielden zich cordaat d&ar het spel beëindigd werd met 1—1. Tholen. Maandagavond jl. speelden Storm vogels I nit Tholen en M.V.V. uit Bergen op Zoom een voetbalmatch die eindigde in 71 iu 't voordeel van Stormvogels M.V.V. was onvolledig. St-Philipsland. Alhier is een voetbalclub op gericht, welk tot titel heeft „Samenspel doet Overwinnen." Dönderdag (Hemelvaartsdag) werden te Rilland-Bath ter gelegenheid van het 121/2-jarig bestaan der voetbalclub n Volharding* serie wedstrijden gespeeld, waaraan ook „Stormvogels" van Tholen deelnam. De eerste wedstrijd die door „Stormvogels" gespeeld werd tegen „Volharding" uit Rilland- Bath, werd door ^Volharding* gewonnen met 3—0. De tweede werd gespeeld tegen K.B.C. uit Krabbendijke en deze werd gewonnen door Stormvogels met 30. Ze hebben zoodoende den 3en prijs gewonnen. Professor Otto Otto's roem taant. Geheel Nederland is in opschudding gebracht door de geneziugen door professor Otto, die op verschillende plaatsen in ons land, lammen en rheumatiklijders genas. De professor blijkt echter iemand te zijn die goed de menachen onder zijn invloed brengen kan, waardoor dezen dan gelooven te zijn genezen. Nadien komt echter de weerslag. Het dagblad *De Telegraaf* hield een onder zoek bij eenigeu der geuezenen. Zoo werd een stotteraar bezocht, de man was niet thuis, doch zijn vrouw zeide dat haar man nog evengoed stotterde als voorheen, ook kennissen beweerden dit. Een arbeider die wegens ondervonden ver driet niet meer kon loopen, liet zich behandelen, liep toen goed, doch nu komen zijn pijnen weer terug en gaat het loopen reeds minder vlot. Ook uit Den Haag komen gelijke berichten. Twee rheumatieklijders die zich geuezen waan den, hebben thaDs weer aanvallen van deze ziekte en vervallen weer tot den toestand van voorheeo. Professor Otto Otto's roem is weg Een oplichter. De Rotterdamsch firma Moerman en Robbers, autoverhuurinrichting, had bij contract aange- nomeu het vervoer van te Rotterdam aankomende landverhuizers van de stations af naar de ont smetting, naar de hotels der stoomvaartmaat schappijen enz. Er was gecontracteerd tegen een bepaald bedrag per wagen. Een thans 22-jarig kantoorbediende der firma wist echter de door de firma uitge schreven kwitanties te bemachtigen. Hij ver scheurde deze en verving ze door kwitanties door hemzelf p.o. Moerman en Robbers geteekend doch berekend naar een veel booger tariet per getransporteerden landverhuizer. Op deze wijze heeft de Anglo Continental Cy., vertegenwoor digster der Cunard-liju gedareude een drietal jaren minstens f 5600 te veel voor het vervoer betaald, terwijl ook de eigenaar van het Land verhuizerhotel Helman, die met soortgelijk ver voer van emigranten door Rotterdam is belast voor andere maatschappijen als de Holland- Amerikalijn, eveneens houderden te booge reke ningen heeft voldaan en dus ook duizenden guldens te veel heeft betaald. Het jongmensch is nu iu arrest gesteld, maar beweert, zich nitls meer te heriunereü. Dat hij natoarlijk van de bedragen, die hij voor zich gehouden had zich o.a. een motorfiets en een piano had aangeschaft, stond hem nog flauw voor den geest. Hoe heet het Dinsdag was. Te 3 u. 40 min 's middags steeg te De Bilt de temperatuur tot 33.2 gr. C., dat is nog anderhalve graad hooger dan de hoogste vroeger in Mei waar genomen temperatunr (n.1. 31.7 gr. C. op 28 Mei 1892.) Alzoo een record-hitte. De Kamercaudidaten van de repaillepartij zijn de volgende. 1 Klaas Driehuis, komiek-dichter-zanger. 2 Mej. Koster, een bekende water- en vuurvrouw uit de Jordaan. Ziju Edelachtbare Huberlus Zuurbier, lid van den Amsterdamscben Gemeente raad en kolportenr. 4 Roel Knaap ex-bommen maker. 5. 8. Tiggelaar. 6 G. Miedema, figuren nit de Friesche beweging. 7 G. A. Lenderink. 8 W. v. d. Broek, kolporleurs te Arnhem en 9 1\ W. Oversteegen, tuinder le Santpoort, die zich door deze candidatuur wrekeu wil voor de schandelijke behandeling bij ziju vroegere stemweigeriDg. Melkvervalsching. In de omgeving van Purmereud schijnt melk vervalsching epidemisch te heerschen. Op één dag zijn niet minder dan vier gevallen voor het Kautongerecht aldaar behandeld. Een veehouder uit Edatn verkocht taptemelk voor zoetemelk heel goedkoop voor 9 cent. Ooi het winstje nog zoeter te maken, verdunde hij de melk met 16 water. Eisch zeven dagen hechtenis. Een veehouder uit llpendaui verkocht melk, die met afgeroomde melk was verdund. Eisch f 300 boete. Tegen een veehouder van Purmerend, die zijn melk met 9 °/Q water had verdund, werd even eens zeven dagen hechtenis gcëischt. 't Ergste geval was dat van een 70-jarigen veehouder te. Jisp, die niet minder dan 50 °/Q water aan zijn melk had toegevoegd. Blijkens' inlichtiugen had de man zijn geheele leven zich aan melkvervalsching schuldig gemaakt. Beklaagde: „Nou mijn heele leven. De kantonrechter: *Nu dan toch vrijwel je heele leven." Beklaagde „Ja vrijwel." De ambtenaar eischte 14 dagen hechtenis. Doodstraf. België heeft officieel nog steeds niet de doodstraf afgeschaft. Maar in de laatste 60 jaar is er, behoudeus een uitzondering in den oorlog aan bet front, geen enkele veroordeelde ter dood gebracht. Telkens werd gratie verleend. Nu is de verrader van miss Cavell ter dood veroordeeld eu na komen tal van verzoekschriften bij de justitie ia, om aan dezen geea gratie te ver- leeuen, maar hem ter dood te brengen. Daaren tegen hebben de afgevaardigden van het arr. Bergen deu minister verzocht de doodstraf te veranderen in levenslaugeu dwangarbeid. De minister heeft verklaard tegenstander van den doodstraf te zijn en spoedig(een wetsontwerp to't afschaffing er van te zullen indieneu. Alweer een geval van zuinigheid met rijksgeld, dat vermakelijk zou zijn als het niet zoo duur was. Te Rotterdam bad men een nieuw kantoor noodig voor den betaalmeester. Er werden twee panden aangekochtmet de noodige verbou wingen kostten ze ongeveer twee ton. 't Eene hnis, dat nog bewoond werd, moest op 1 Mei 1920 worden ontruimd, want er was haast bij. Ondanks die haast van 1920 is bet nieuwe kantoor nog niet in gebraik genomen. Maar nu is het dan spoedig gereed en kan het dus weldra in dienst worden genomen. Toe vallig wordt nu echter uit bezuinigiugsoogpunt de functie van betaalmeester opgeheven. Het rijk zit dus nu, voor eeu bedrag van twee ton, met een nieuw groot kantoor, geheel iogericht voor den betaalmeestersdienst met oitbetaalloket- ten, juist nu het niet meer noodig is; Terwijl al een conciërge voor bet nieuwe gebouw be noemd is en deze de woning reeds heeft be trokken. Een Amsterdammer verzond een briefkaart naar Berlijn en plakte er natuurlijk eeu post zegel van 12y2 cent op. Na enkele dagen las hij in het antwoord op deze kaart o. a.„Hoe komt bet, dat je de briefkaart te Berlijn gepost hebt, terwijl je in Amsterdam woont P Op de kaart was een postzegel van 1.25 Mark geplakt". Blijkbaar was dus onderweg de postzegel van 12y'j cent (de briefkaart was in den trein gepost) er ongestempeld afgehaald, wat voor den bedrij ver van deze handeling eeu winst van 11 cent beteekeüde. Het Engelsche passagierschip „Egypt", van Engeland op weg naar Indië, is Zaterdagavond teugevolge van mist bij bij Ouessant in aan varing geweest met de „Seine", een Frausch vrachtschip. De Egypt* is gezonken. De /ySeine* is te Brest binnengevallen met tal van geredde passagiers en leden van de be!nauningder„Egypt". Er zijn reeds een dertig lijken opgevischthet aantal verongelukten wordt in totaal op 95 geschat. (15 passagiers en 80 leden der be manning). Passagiers en bemanning van de „Egypt" waren uitsluitend Eugelscben (290 leden der bemanning en 44 passagiers.) De Hindoes onder de bemanning schijnen n* de ramp last te hebben veroorzaakt. Ze raakten in paniek en beletten met revolvers vrouwen eu kinderen het eerst in de sloepen te gaan, maar de kapitein en de officieren traden krachtig op. Volgens een later bericht is er ook voor 12 millioeu gulden aan specie met de „Egypt" naar de diepte gegaan. Beroofd. Een koopman uit Antwerpen zat te Brussel in een café een kop thee te driuken. Hij ver wijderde zich even, van welke gelegenheid twee mannen, die aan hetzelfde tafeltje plaats hadden genomen, gebruik maakten om een bedwelmend middel iu zijn thee te gieten. De koopman voelde zich na het drinken onwel en vroeg een der vreemdelingen een taxi te bestellen. De beide individuen reden met hem mee en van dat oogenblik af weet de man zich niets meer te herinneren, totdat hij een paar dagen later op een bank in het Bois de la Cambre weer bijkwam. Hij was volkomen uitgeplunderd. Zijn portefeuille met 2000 Zwitsersche en 800 Bel-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1