a IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Jwi n 1^ Ti >ïwsnk 1937 Zaterdag 20 Mei 1922. Zeven en dertigste jaargang FwimK is zoo Firma J. M. C. POT Tholen. 382lfc lonr Gr m.( Laat U niet meer3 ajichpikken,de kleur van Uw Kleenen te veranderende behandelirió met eepvoudió moijelyk en levent altyd óoede resultaten op. u. kry§t ó'ceeds eqaie en vaste kleuren, welke noq herhaaldelyk met LUX (^ewasschen kunnen worden. ."iste5 REiniGT EH VERFJ T£CiELyftERTyD De Levers Zeep W Vlaar*dinQen Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, js per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco post f 1,65 1® ct- disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17Yj centi. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. INSTELLING van den DIENSTPLICHT. het irlijk gaan )Coli i deft BURGEMEESTER vao Tholen brengt ie ter kenDis van belanghebbenden. Dienstplichtwet vermeldt zes redenen van ling, te weien roederdienst ;ostwinnerschap lereoonlijke onmisbaarheid iet bekleeden van een geestelijk of een gods- g-menschlievend ambt of opleiding tot zoo ambt erdrag inwezigheid van een bijzonder geval, erschillende artikelen der wet is geregeld wat ilk een reden van vrijstelling in aanmerking Het voornaamste van de daaromtrent bestaande ngen wordt hieronder voor elke reden afzon- vermeld. vrijstelling, verleend om een der onder a, b genoemde redenen, geldt niet in geval van oorlogsgevaar of andere buitengewone om- {heden. Aanvragen van vrijstelling, e >r|jitelling wenscht aan te vragen, moet zich den regel wenden tot den burgemeester e gemeente, voor welke de belanghebbende voor ienstplicht ingeschreven is. Hij moet dan binnen |jd, hierna vermeld, ter secretarie van de ge- mondeling aanvragen de noodige bewijsstuk- p te maken of zoodanige stukken inleveren, ander zooals hierna nader is aangegeven, zooveel broederdienst en geestelijken enz. moet de vrijstelling worden aangevraagd i 16 en 31 Mei van het jaar, waarin het „ijvingsregister is gesloten. Voor zooveel kost- Orschap en persoonlijke onmisbaarheid betreft, E&ï de vrijstelling worden aangevraagd in October iVhet jaar, waarin de ingeschrevene heeft geloot, llstaat het recht op vrijstelling na 16 Mei of na fotober, dan moet de aanvraag geschieden binnen Mllgen nadat dit recht is ontstaan. )or het opmaken van stukken betreffende vrg- 'ng wegens broederdienst wordt ter secretarie rljSf gemeente in bet bijeonder zitting gehouden rderfien 9 en 12 uur vooriuiddags, op Woensdag ost'Üei a.s. ade- Broederdienst. jjgj de Dienstplichtwet is als beginsel aangenomen, Hit ieder gezin niet meer dan één zoon behoeft lenen. Het kan echter gebeuren, dat door het men van vrijstellingen, door afkeuring enz. er.oeg personen overblijven om tot gewoon Ijljjplichtige bestemd te worden. In dat geval ton de voorloopig-vrijgestelden, voor zoover p, tot gewoon dienstplichtige worden bestemd, ioopig vrijgesteld worden in het algemeen die die behooren lot een getal broeders, waarvan (elft of, b|j een oneven getal, de kleinste helft (niet gediend heeft, noch tot gewoon dienst ige bestemd is. ystelling wegens broederdienst wordt verleend en ingeschrevene, wiens broeder gediend heeft landmacht, bij de zeemacht of bij de over- ,e weermacht. Onder broeder wordt verstaan |ettige broeder of wettige halfbroeder. broederdienst komt slechts in aanmerking de |t van den broeder, die gedurende ten minste vijf en een halve maand e maand gerekend op 30 dagen in werke- dienst is geweest of, indien hij als dienst- tige een eerste oefening van korteren duar te tllen had, deze oefening heeft volbracht militair pensioen geniet of heeft genoten gedurende zijn wetkelijken dienst is overleden. !t den dienst, door een broeder vervuld, wordt JPflgesteld de dienst, vervuld door een ingevolge voor den broeder gestelden plaatsvervanger e militie. iien twee of meer broeders voor eenzelfde ing tot gewoon dienstplichtige bestemd ryn, t, tenzij zij onderling anders oveleerkfnu i„ hunner en hij geliiken 1 in het aipbab©'!*'^ bi)- die net 301 ic,i*d degeen, v'Pr/< vf'r'*>c]d. et aan hetgeen in hei tweede lid is bepaald op vrijstelling voor de anderen oplevert. allen q f I LI lil lie nog geeu recht ój. v enst heeft, doordat de dieastplictutg*. 0 dienende broeder nog niet of nog niet lang >g in werkelyken dienst ia geweest, alsnog vrij- Srtng kan aanvragen binnen 14 dagen nadat de broederdienst vereischte werkelijke dienst ia racht. H|j, voor wien na den gewonen lyd recht r|jstelling ontstaat, doordat een broeder militair oen verkrygt of gedurende ?:,in werkelijke: komt te overlijden, kan eveneens vrijstelling ragen binnen 14 dagen nadat dit geval zich loet (een en ander geldt alleen voor hen, die de lichting 1923 of voor een latere lichting ingeschreven). Indien de ingeschrevene als ge- dienstplichtige zou moeten worden ingelijfd, dat de dienst van den broeder voldoende is voor elÜDg, of voordat de vereischte stukken kunnen en overgelegd, zal iu den regel aan den inge- fvene, als deze het te zijner tijd vraagt, uitstel eerste oefening worden verleend in afwachting de aan te vragen vrijstelling. Kostwinners. Ijstelling wegens kostwinnerschap wordt verleend hem, door wiens verbl|jf in werkelyken dienst eerste oefening voldoende middelen tot levens- irhoud aan andere persouen ontbreken of zouden te ontbreken. Onder deze personen worden itend begrepen •g» kleef e pi en pi aat» -5 »eri< re bij mo 1 O. "hol a. do echtgenoole van den ingeschrevene b. zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie c. zijn audere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad d. zijn pleegouders e. degenen, in wier onderhoud de ingeschrevene ingevolge rechterlijk vonnis moet voorzien. Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wenschelyk maken haar niet te ver- leenen. Het verdient bijzondere aandacht, dat vergoeding wegens kostwinnerschap voor het verblijf onder de wapenen voor eerste oefening slechfs b|j uitzondering wordt toegekend, namelijk alleen ia het geval, dat de behoefte daaraan eerst tijdens den duur der eerste oefeDing ontstaat of wanneer de belangen van den dienst in ander opzicht niet toelaten den ingelyfden kostwinner vr|j te stellen. Persoonlijke onmisbaarheid. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid wordt verleend aan hem, wiens aanwezigheid nood zakelijk ia voor de instandhouding der middelen van bestaan van personen, als hiervóór met betrekking tot kostwinners onder de letters ae zijn vermeld. Wat hierboven onder „N.B." staat, geldt ook voor deze reden van vrijstelling. Geestelijken enz. Vrijstelling wordt verleend a. aan den geestelijke, den bedienaar van den godsdienst, den zendeliug-leeraar, den broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging en den roomsch- katholieken ordebroeder; b. aan den student in de godgeleerdheid en den zendeling-kweekeling, die tot geestelijke, tot bedie naar van den godsdienst of tot zendeling-leeraar wordt opgeleid, en aan den proefbroeder, die tot broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging wordt opgeleid. Wie geacht worden een dezer hoedanigheden te bezitten, is omschreven in een tweetal tabellen, die belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente kannen raadplegen. De vrijstelling kan ook worden verleend, indien de ingeschrevene verkeert in een geval, dat met een der in de tabellen omschreven gevallen kan worden gelijkgesteld. Tot het aanvragen van de hierbedoelde vrijstelling moet bij den burgemeester worden ingeleverd een verklaring, waaruit -blijkt,- dat de ingeschrevene ver6 keert in een der gevallen, in de tabellen omschreven, of in een daarmede overeenkomend geval. Verdrag. Vrijstelling wegens verdrag wordt verleend aan hem, die blijkt ingevolge een verdrag met een vreem den Staat niet tot krijgsdienst verplicht te z|jn. Bijzondere gevallen. Wat als een bijzonder geval wordt aangemerkt, staat ter beoordeeling van den Minister. Tholen, 12 Mei 1922. 180 De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. van des Tholen zal middags te De Burgemeester den 27 Mei a.s., Raadbuize aldaar EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. Tholen, 15 Mei 1922. Zaterdag, uur, ten 7 29290 KANTONGERECHT TE THOLEN. 8 Mei 1922. Door het Kantongerecht te Tholen zijn heden veroordeeld wegens: Overtreding der motor- en rijwielwei. D. C. U. te Poortvliet tot f 2 boete of een week tuchtschool. Overtreding der politieverordening. H. A. te Poortvliet tot f5 boete of een week tuchtschool. Overtreding der wapenwet. v.d. H. te St Philipsland t«»t f 1,boete of r -lJ tuchtschool met verbeurdverklaring van het'ïftbestaggenomen geweer. Overtreding der uittor- en rywielwci. ict' o( oen week LéljH. aa atonvraNP ^ett openbaren weg. P. V. y, S. te St-Maartensdijk tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap. C. M. te Scberpenisse toi*drie dagen hechtenis. Overtreding der drankwet. M. N. te St-Philipsland tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der warenwet. J. J. v, d. M. huisvrouw J. A. S. en C. P. S. beiden te St-Philipsland ieder tot f 100 boete of een maand hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der wapenwet. J. P. te St-Maartensdijk tot f10 boete of 10 dagen hechtenis. Straatschenderij. J. W. te Stavenisse tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. i'a brikanten vak lux Vee laten loopen op verloden grond M. G. te Poortvliet tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Loopen cf rijden over verboden grond. M. K., P. v. W. en M. B„ allen te Anna- Jacobapolder ieder tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis voor ieder huuner. P. d. M. te Anna Jacobapolder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. S. R. te Nieuwerkerk tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. L. J. v. N. te St-Philipsland tot f10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding wegenreglement. I. J. v. D. te St-Aunalaud tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding binnenaanvaringsreglemeni. A. J. S. te Tholen tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der politieverordening M. A. te Poortvliet tot f5 boete of 5 dagen hechtenis.- J. D. te Stavenisse tot f 6 boete of 6 dagen hechtenis. C. v. d. B. te Tholen tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Rijden zonder licht. H. C. B. te Poortvliet tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. I. v. D. te Poortvliet tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis, F. K. te St-Maar tensdijk, J. A. S. te Steenbergen, K. C. v. d. S. te Poortvliet, A. G. te St-Philipsiaud, ieder tot f3 boete of 3 dagen hechtenis voor ieder hunner. C. v. D. te Oud-Yossemeer, A. A. en D. G. beiden te Poortvliet, D. v. H. te Scherpeuisse, ieder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis voor ieder hunner, B. S. te St-Maartensdijk tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis en tot f2 boete of 2 dagen hechtenis. W. v. d. S., T. R., P. v. d. H., J. E. en I. E. allen te St-Maartensdijk, C. v. A. te Scherpeoisse eu J. E. te St-Maartensdijk ieder tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis voor ieder nanner, L. J. G. en C. H. beiden te St-Maar tensdijk ieder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis voor ieder hunner. Openbare dronkenschap. C. J. S. te Tholen tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. J. B. en C. G. H., beiden te Scherpeuisse. M. C. B. en O, C. H. beiden te St-Maartens- dijk ieder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. BINNENLAND. Bij Kon. Besluit voor 10 dezer, is benoemd tot Ontvanger bij de Dir. Belastingen en accijnzen te Tholen, de heer G. A. Huvers thans als zoodanig te St-Maartensdijk. Tot burgemeester van Diepenveen is met ingang van 1 Juni a.s. benoemd de heer A. Th. Wagtbo met tegelijkertijd eervol ontslag als burgemeester vau Kloetinge. In het Staatahlad no. 234 is verschenen een besluit tot schorsing van een besluit van den raad der gemeente St-Maartensdijk d.d. 29 Maart, tot benoeming van een ambtenaar als bsdoeld bij art. 9 eerste lid der woningwet. Adviesbureau voor belastingzaken. De heer F. J. A. Keuchenius, vroeger in specteur der directe belastiugeD, heeft thans een adviesbureau voor belastingzaken geopend aan de Kerkstraat 18 te Bergen op Zoom. By de vele vraagstukken die zich op belastinggebied voordoeD, zal zulk een bureau zeker nuttig werk kunnen verrichten. De Kamerverkiezingen. Een Koninklijk besluit vau 16 dezei bepaalt dat de minister van binneulandsche zaken de tegenwoordige zitting der Stateu-Generaal in een vergadering op Maandag 22 dezer ten 3 nur 'g namiddags namens de Koningin zal sluiten dat de Eerste- en de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden ontbonden met Maandag 24 Juli dat de verkiezingen van de leden der Eerste Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 22 Juni a.s. en de commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën gemachtigd worden de Staten van hun provincie te dien einde in buitengewone zitting bijeen te roepen dat de candidaatstelling voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer iu eiken kies- kr ng zal plaats hebben op Dinsdag 23 dezer dat de eerste samenkomst van de nieuwe Kamers zal plaats hebben in de vereenigde ver gadering op Dinsdag 25 Juli a.s. Verder zal de stemming voor de Tweede Kamer plaat9 hebben op WoeDsdag 5 Juli. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen. St-Maartensdijk. Bij de Dinsdag alhier door het Bestuur der Vereeniging ^Landbouwbelang" gehoudeu aanbesteding voor de levering van 49000 K.G. chilisalpeter, waren de volgende inschrijvingen binnengekomen. H. Kooiman, Dirkslaod f 17.15. J. r. d. Berg Bruinisse f 16.90. M. Huibrechts Halsteren f 16.74. A. J. v. IJsseldijk St-Maartensdijk f 16.60, Centraal Bureau Rotterdam f 16.65, C. P. Vermeulen St-Maartensdijk f 16.69, P. J. Mast deu Bommel f 16.74 Firma J. Kostense KruiDiogen f 16.72. De levering werd gegand aan A. J. v. IJsseldijk alhier, als zijnde de laagste inschrijver. VAN ONZE BERICHTGEVERS. OUD-VOSSEMEER. Het komt nog als eens voor, dat de jeugd, bijwijlen zelfs de rijpere jeugd, als uiikpuut voor de werplu9t met steenen de isoleerpotjes van de telefoonlijnen kiester mag weieens aan herianerd wordeD, dat het stuk- werpen last eu schade veroorzaakt en dat bij eventueele bekeuring door de politie zeer strenge straf kan volgen. Uit deze gemeente zijn Maandag 3 en uit Tholen 1 werklieden vertrokken naar het Noorden van Frankrijk om daar aan het werk te trekken in den landbouw aanvankelijk had zich een groot getal opgegeven, maar de meesten trokken ziek later terog. Een vreemd gekozen plaats mag zeker wel genoemd worden dat een merel het nest heeft gemaakt op een bijenkorf. In den boomgaard van deu heer De Rijke is dit het geval. ST-PHILIPSLAND. Vrijdagavond acht uur werd ten Gemeentehuize alhier een vergadering gehouden van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente. De Burge meester installeerde de commissie en zeide dat het hem een waar genoegen was deze commissie te kunnen installeeren hij memoreerde dat nog nimmer alhier een dergelijke commissie had be staan en dat de Commissie daardoor geen erg gemakkelijke taak had, maar naar hij hoopte dat door eendrachtige samenwerking veel tot stand gebracht zou kunnen worden zoowel voor het openbaar als voor het Christelijk onderwij». Tot voorzitter der Commissie werd gekozen ds. Los, tot secretaris dhr. A. F. K. Brandei le onderwijzer aan de O.L. School 1 alhier. Leden der Commissie zijn de heeren L. Neele C. Ketel en C. van Strien. De voorzitter ds. Los dankte den Burgemeester voor zijn gesproken woorden gericht tot de Commissie en hij hoopte met hem, onder Goda zegen aangenaam te mogen samenwerken met de Commissie in het belang van het Openbaar en Bijzonder onderwijs. C. P. S. en J. J. v. d. M. echtgen. van J. A. S., tegen welke proces-verbaal was opge maakt wegens melkvervalschiDg zijn beiden veroordeeld tot f 100,boete. Eisch was resp. f 100,—-.en f 300.—. Tegen C. P. S., M. v. O. en P. K. allen alhier is proces-verbaal opgemaakt wegens bit

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1