IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT Zaterdag 13 Mei 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. ■jj« per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco vijf P08* ct* k0!,len< UITGAVE Telef. Interc. no. 16. AdveitentiëD Tan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. irziening der lijst van Inkwartiering. 'gemeester en Welhooders van Tholen maken d, dat op heden is aaDgeplakt en gedurende in dagen, van heden tot en met den 25en dezer imeentesecretarie voor een ieder ter inzage is de herziene lyst, bevattende de namen der jrs, die voor het verleenen van inkwartiering iderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen, andoiding van de mate waarin ieder hanner, zelang van de beschikbare ruimte zyner woning, de gebouwen en getimmerten voor stalling baar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. oleD, 12 Mei 1922. 14 PUBLICATIËN. Herijk van Maten en Gewichten. gemeester en Wethouders van Tholen maken ze bekend it dit jaar voor den herijk van maten en ge- ichten silling zal worden gehouden op het entehuis le Tholen op 22, 23 en 24 Mei a.s. alsvolgt oor hen, wier familienaam begint met de letter: C of D op Maandag 22 Mei van 1 tot 5 uur; G, H, I of J op Dinsdag 23 Mei van 8 tot 12 uur, M, N of O op Dinsdag 23 Mei van 1 tot 5 uur; R of S op Wopnsdag 24 Mei van 8 tot 12 uur; V, W, X, Y'ifZ Woensdag 24 Mei van 1 tot 3 uur. de maien en gewichten schoon, droog en >estvry moeten worden aangeboden om onder- icht ie kunuqp worden betaald moet worden voor het onderzoek van alen en gewichten (ijkloon) en voor hetjastee- in van gewichten (justeerloon) en wel ten bate in *8 Ryks schatkist lat de maten en gewichten, die gestem- worden met het afkeuringsraerk niet Ie winkels enz. teruggebracht mogen len lat de maten en gewichten vóór 1 October 1923 gestempeld moeten zijn met de letter a en dat er by verzuim of verhindering om van de onder h genoemde zitting gebruik te maken, nog ge- tegenheid bestaat malen en gewichten te latan heryken aan het ijkkantoor te Middelburg op 1, 2, 22 en 23 Juni, 13 en 14 Juli, 3, 4, 17 en 8t8 Augustus van 9 tot 12 en 1 tot 4 uur en na September eiken Donderdag en Vrijdag van Itot 1 unr kt de miligram-gewichten niet op de beryk- tling, maar alleen aan de ijkkantoren herykt tinnen worden. (Opzending per post franco.) olec, den 8 Mei 1222. Burgemeester en Wethouders voornoemd' De Burgemeester, J. G. DIEPENHORST. De Secretaris H. J. LABAN. Verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. van Tholen brengt het vol- ter openbare kennis. Dinsdag 23 Mei a.s., zal plaats hebben de idaat8telling \oor de Tweede Kamer (lerStaten- raal. dien dag kunnen, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uur, bij den voorzitter het boofd8temburea in den kieskring ter eecre- van Middelburg worden ingeleverd lijsten van idaten, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet, holen, 8 Mei 1922. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. OPENBARE VERGADERING den Raad der gemeente Sint-Philipsland, gehouden op Dinsdag 2 Mei 1922, des voormiddags 10 uur. ooriitter de Burgemeester, de heer L. Nilant, etaris de heer C. van Bendegotn. egenwoordig alle ledeD, uitgezonderd de beer M, van Dijke, wegens ziekte. voorzitter opent om 10uur de verga- log en verzoekt den secretaris de notulen vorige vergadering te willen lezen, welke eraoderd worden goedgekeurd. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van een sive van heeren Ged. Siateu van Zeeland 17 Maart 1.1. no. 471e Afd. A. waarbij wordt legedeeld, dat genoemd college niet ontvan- heeft verklaard het beroep iugesteld door van Dijke tegen zijn aanslag ic den Hoofd, g over het jaar 1921. Een schrijven van Staten van 13/19 April 1.1. no. 219 3e waarbij de ontvangst werd bericht van de 22 Maart 1922 vastgestelde verordening tegen kerprijzeu op levensmiddelen. Een dankbe- ;ing van den Ambtenaar ter secretarie J. C. Rooij, alsmede van den Brigadier-Titulair Rijksveldwacht J. Koeman te Anna-Jacoba- der en den gemeenteveldwachter J. Ltbruyère irbij deze dank zeggen voor de door den Raad ben verleende buitengewone gratificatie over Goedgekeurd lerug .omogen «au Ged. Staten het raadsbesluit tot wijziging der begroo ting dienst 1921 van 22 Maart 1922. De voorzitter doet mededeeling aan den Raad, dat voorloopig in de vacature van een 2en veld wachter niet zal worden voorzien, naar aaulei- ding hiervan stelt c'e voorzitter den Raad voor om ingevolge de missive van den heer Commis saris der Koningin van 29 Maart 1920 A no. 2738, 3e afdeeling de jaarwedde van den ge meenteveldwachter J. Labrnyère te brengen in de 3e klasse b en alzoo te stellen op f 1350, ingaaude 1 Januari 1922, met telkens na 2-ja rigen dienst een verhooging van f 50.De Raad kan zich hiermede vereenigen, met dien verstande, dat, mocht er echter later een tweeden veldwachter benoemd worden de verhooging dan weer in mindering zal worden gebracht. Hierna doet de voorzitter voorlezing van een adres vao Dr. F. Schreuder en J. P. Geense, beiden alhier, waarin deze wijzen op den treu- rigen toestand vau den watergang achter den tuin van de Familie Geense. Dit gedeelte schijnt door een deel der omwonenden beschouwd te worden als een mestvaalt, waarin allerlei afge dankte artikelen vanaf oude schoenen tot ver sleten kinderwagens wordeu geworpen, en waarin geregeld emmers faecaliën worden geledigd. Hierdoor wordt een toestand van groote vervui ling geschapen, welke vooral in den zomer uit hygiënisch oogpunt onhoudbaar moet wordeu geacht. Adressanten verzoeken, dat door een scherp politietoezicht ter genoemde plaatse een einde wordt gemaakt aan deze vervuiling, even tueel te trachten een demping van bedoelden watergang en vervanging door rioolbuizen van dezelve te krijgen. De voorzitter zegt, dat deze kwestie thuis behoort bij den Ouden Polder van St-Philipsland. Ook hij vindt den toestand daar treurig en zegt dat de politie reeds 14 dagen daar onophoudelijk gesurveilleerd heelt, doch zonder succes. Wethouder de Ruijter stelt voor om er een vuilnisbak te doen plaatsen, doch de voorzitter stelt voor dit adres te renvoyeeren naar Burg. en Weth. Ier afdoening. Met algemeene stem men wordt, hiertoe besloten. Hierna wordt voorlezing gedaan van een schrijven van den onderwijzer aan de O.L. school 1 alhier J. P. Roozemond, waarin deze mededeelt dat hij een cnrsns heelt opgericht die teu doel heeft „aanbrengen van alge meene ontwikkeling" aan die cursus twee avonden per week van 7 tot Si/2 uur wordt les gegeveu waarom hij beleefd verzoekt in een schoollokaal deze lessen te mogen geven. De heer BoudeÜDg zon gaarne hierover in een besloteu vergadering wenschen te spreken. De voorzitter schorst daarna voor eeoige oogenblikken de openbare zitting en verzoekt het publiek zich te willen verwijderen, waar aan wordt voldaan. Na een kwartier wordt de schorsing opgeheven en komt het publiek weer ter vergadering. De voorzitter stelt voor om aan adressant tot wederopzegging toe een locaal der O.L. school I af te staau oader de verplichting dat hij opgeeft aan Burg. en Weth. de vakken, waarin onderwijs wordt gegeven, alsmede de leerboeken welke daarvoor gebruikt worden. Dit voorstel wordt aangenomen met 5 tegen 1 stem, die van den heer T. A. Boudeling. De voorzitter leest daarna voor een schrijven vau de Gezondheidscommissie zeteleode te Zierikzee waarin deze mededeelt dat tegeu vaststelling der haar toegezonden verschillende verordeningen betreffende de Vleeschkeuringswet, geen be zwaren bestaau. Na vaststelling en goedkenriug zullen zij gaarne een exemplaar van een en ander ontvangen. Hierna stelt de voorzitter voor de reeds door den Raad der gemeente Steenbergen vastgestelde verordening op de keuring van vee en vleescb artikels gewijze te behandelen. Wethouder de Ruijter zou gaarne nog wat willen wachten met het oog op de wijziging welke de Minister van Arbeid heeft aangebracht ook de beer A. A. van Nienwenhnijzen wil uitstel van behandeling. De voorzitter zegt, dat deze verordening eigen lijk voor 1 April reeds had moeten vastgesteld worden, doch doordat de Gemeente Steenbergen tot welke kring deze gemeente behoort, de door haar reeds vastgestelde verordening niet had ingezouden kon niet eerder door den Raad deze verordening worden behandeld. Hij waarschuwt den Raad om niet te wachten mtt vaststellen, want d^n zou het zeer goed kunnen gebeuren dat Ged. Staten zelve de Verordening vaststelden. De Wethouder de Ruijter maakte er een voorstel van om uitstel vaD behandeling der verordening tot na aanneming door de Eerste Kamer der voorgestelde gewijzigde artikelen der VleeschkeuriDgswet. Over dit voorstel staakten de stemmen. Voor hel voorstel waren P. J. de Ruijter, ■BESCHADIGD WORDEN DOORl DE LEVER'S ZEEP. 11'J k VAT BESTAND FABRI- kfS TEGEN /KANTENVAN ■SCHOON SUNUOHTZEEP tWATER> J. van Dijke, L. Neele, tegen de heeren A. A. van Nienwenhuijzen, T. A. Bondeling en J. van Strien. De voorzitter zegt aan Ged. Staten mede deeling te zulleu doen van deze stemming. Vervolgens wordt door den Raad bepaald de tijd waarin bet landboowverlof genomen kan worden en wel tusschen 1 Juli1 October. Tot leden van het stembureau worden be noemd District I voorzitter de Burgemeester, diens plaatsvervanger Joh. van Dijke wethouder; tot leden L. J. vao Nièuwenhuijzen en J. Blok liv District II Voorzitter. T. A. Boudeling, plaatsv. voorzitter J. van Strien, leden P. Minderhoud en 0. van Bendegom en plaatsv. leden A. van Booijen en J. Wisse. Hierna is de agenda afgehandeld en vraagt de voorzitter af nog iemand het woord verlangd. Daar niemand iets te vragen heeft wordt de vergadering opnieuw geschorst ter behandeling *(,l> Kohier Hoofd, Omslag dienst 1922 1 Jan. 1 Mei. Na de behandeling wordt de vergadering heropeud en het kohier vastgesteld. Hierna volgde de sluiting. GEMENGD NIEUWS. De draadlooze verbinding Nederland-Indië. Dezer dagen werd er 'emeld, dat de draad looze verbinding vau I dië met ons land bin nenkort voor den dieöst geopend zal worden. Met de verbinding in omgekeerde richting van uit ons land naar Indië, i9 het nog niet zoover. Het verzendstation te Kootwijk is in aanbouw maar nog altijd niet gereed. Hoewel het dus nog wel een poosje zal duren voor deze verbinding tot stand komt, wordt er reeds nu door een inzender in 't Hbl. ernstige critiek op geoefend. Vooreerst zal de energie te gering zijn. De capaciteit van het iu aanbouw zijnde station zal blijken onvoldoende te zijn om den afstand te overbruggen. Vooral wegens de atmosferische storiugeu, welke veel in Indië voorkomen en welke de reeds veel verzwakte energie van het station Kootwijk uiet bij machte zal zijn te overwinnen. Ei zijn nog audere bezwaren, zegt de schrij ver. Zoo bv. de ongunstige ligging van het terrein. E»- is geen groote electrische centrale in de nabijheid. De stroom wordt betrokken van de centrale te Nijmegen, maar er is een enorme zeer kostbare toevoerleiding voor noodig. Dan is een bezwaar, dat het grondwater zich 30 40 meter onder de oppervlakte bevindt, zoodat kostbare installaties noodig zijn om het water op te halen. Ook nit strateg sch oogpunt •taat het station op een verkeerde plaats. Het staat zóó dicht bij de Duitsche grens, dat het niet eens noodig is de greos te overschrijden om het geheele station te verwoesteD. Verder wijst de schrijver er op, dat men het gebouw oonoodig luxueus heeft ingericht. Er staat daar op de hei een monumentaal gebouw met zware betoo werken, en dat op een grond, die absoluut geen zware fundaties vereischt. Voorts wordt dit gebouw versierd met beeld houwwerk enz. De schrijver besluit dat men het geheele station enorm veel goedkooper had kunnen in richten en toch met veel grootere energie. Provinciale Zeeuwsche Vereeniging tot be strijding der Tuberculose. Donderdag werd te Middelburg de jaarver gadering gehouden van bovengenoemde ver eeniging, waarin de secretaris, de heer A. J. Noorweg,?het jaarverslag uitbracht Uit dit verslag blijkt dat 1921 een goed jaar was voor de t b.c. bestrijding iu Zeeland. Het aantal afdeelingen ging vooruit van 21 op 30, verder vooruitgang in het aantal plaatsen dat waar wijkverpleging en desknndig huisbezoek plaats heeft, vooruitgang ook in de mentaliteit van medici en leeken, die gaan begrijpen, dat ook voor t.b.c. bestrijding samenwerking noodig is, om het doel te bereiken. Door het werken van de inspectriece voorde t.b.c. bestrijding en de Provinciale huisbezoekster werden in verschillende plaatsen de lanwen van harte tot werkzaamheid aangespoord en tot han- deleu gebracht, terwijl ook de raden van arbeid medewerken door de medici op te wekken ieder geval van t.b.c. bij verzekeringsplichtige patiënten op te geven. Van de inspectie ondervond de vereeniging ook alle medewerkiog o.a. werden voor het eerst maandstaten aan de vereeniging toegezonden die over het algemeen geregeld werden ingevold eo opgezonden. Aan de 7 can- didaten van den twee-jarigen cursus voor huis bezoekster kon een diploma worden uitgereikt, een nieuwe cursus met 10 zusters is aangevangen. De inzending op de Landbouwtentoonstelling werd een groot succes. Het rijk gaf over 1921 f 3000 subsidie, de provincie kende toe voor 1921 f4350 en voor 1922 t 5000, dit wordt toegejuicht. Het nut van ontsmettingen Da sterfgevallen of verhuizingen wordt nog veel te weinig begrepen. Uit de verslagen vau huisbezoeksters blijkt o.a. dat te Ierseke 17 gezinneu onder toezicht zijn, in 16 gevallen werden trekrameu gemaakt voor verbetering van de lncht, in Tholen en in St-Maartensdijk werd ook goed gewerkt. Door de raden van arbeid werden 58 personen in sanatoria ondergebracht of werd hen andere ver zorging verschaft, en dit waren persoueD, die anders om fi'iaccieele redenen zeker Diet een sanatorium zouden zijn gekomen. De Secretaris verheugt er zich er over, dat de bestrijding der t.b.c. in Zeeland zoo een geheel ander aspect heeft gekregen. Uit het jaarverslag van de hnisbezoekster blijkt dat zij 48 plaatsen bezocht voor opleiding, con trole en propsgauda en dat als nieuw gewonnen punten o.a. konden worden genoteerd Tholen en Ierseke. Werkloosheidbestrijding door landverhuizing. Dien weg moet het op, meent mr. R. Foc- kema te Baarn, die artikels over werkloosheid schrijft in de N. Rt. Ct. Velen achtea de landverhuizing van weinig beteekenis, omdat het aaatal van hen, die naar den vreemde vertrekken, te gering wordt geacht. Bedriegt men zich daarin niet vraagt de schrijver. Hebben niet in allerlei landen en in allerlei tijden talrijke scharen in den vreemde een nieuwe toekomst gezocht P En dat in tijdeu van veel gebrekkiger hulpmiddelen dan waar over thans beschikt kan worden. Wanneer men een jongen krachtigen man met plm. f 500 steun in gelegenheid stelt te emigreeren, dau kau die f 500 van zeer groote beteekenis worden. Gaat het den landverhuizer goed, zoo verdieut hij geld over en lokt meer deren naar zich toe. Op deu duur groeit de eene landverhuizer misschien tot tien zonder verderen overheidssteun. Waar zullen zij heen P vraagt men. 't Ant woord is door de vereen. „Landverhuizing" reeds gegeven; Frankrijk en Canada staan open. Doch ook in Amerika zijn goede Nederlandsche landarbeiders zeer welkom. Men heeft daar alle landen en ook Nederland gerantsoeneerd. Slechts een beperkt aantal wordt toegelaten. Men weet echter dat de rantsoeneering niet geschiedde met het oog op Nederlandsche land arbeiders en behoeft daarom de hoop niet op te geven om voor hen de deur wijder geopend te krijgen. Voorjoopig is daaraan misschien geen behoefte. Men bond de menschen aan het vader land door bij hen den valachen indruk te ves tigen, als zoude de overheid in lengte van dagen steeds voor hen zorgen. Men werkte de emigratie tegen. Terwijl de Vereen. Staten land arbeiders weoscben, zal thans het gerantsoeneerde aantal waarschijnlijk uit Nederland niet afstroo- meo. Bij informatie bleek, dat van 21 Maart tot 1 Juui 1922 het aantal hetwelk in de Vereen. Staten uil Nederland toegang zou kunnen verkrijgen, bedroeg 1795 personen. Er bestaat in Nederland en vooral ten plattelande een zeer besliste en toenemende overbevolking. Waarom de emigratie Diet bevor derd en opgehouden met de ma*tregeleD, die de landverhuizing kunstmatig tegenwerken 1 Een vrouwelijke Robinson Crusoe. Het is geen Amerikaausche, dus is het een Engeleche, Juffrouw Beatrice Grimshaw houdt van zwerven. Vijftien jaar geleden trok ze er op uit en ze kwam terecht op de Zuidzee-eilanden, waar ze ging leven onder de wildeD, onder ver woede me schen-eters. Hoe het komt, dat ze zelve Diet opgegeteu ïf, is ons niet recht duide lijk. Niet malsch genoeg, waarschijnlijk. Mui

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1