IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 6 Mei 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. 1, Oit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rys per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,S75, franco »er post f 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere,regel meer 17x/j cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ?16: De schietwedstrijden te Poortvliet. De opening der schietbaan van de ver. Ne land en Oranje te Poortvliet is een groot ces geweest. Eeeds 9 uur des morgens ving schieten aan en steeds groeide het aantal otters. Er werd op 4 banen geschoten 1 erpe en 3 marga. )e kapitein-adjadant van den inspecteur van vrijwilligen landstorm arriveerde 11 uur op terrein en deelde mede dat de inspecteur wegens zeer ernstige ongesteldheid van Vader, den vice-admirsal ten Bosch, adju- it in buitengewonen dienst van H.M. de ningin, (Maandagmiddag overleden red.) niet euwoordig kan zijn. De adjudant, kapt. v. die yvesant Meijer sprak de aauwezigen toe en rhandigde namens den minister van oorlog zilveren sigarettenkoker, om als prijs nit te ten. Een driewerf hoera werd uitgebracht op 5.H. Prinses Juliana. MgfDes middags arriveerden nog de h.b. P. M. W. ^^elbergs, Commandant van het Brabantsch band van den Landstorm eu P. G. Laernoes, s,*>w>jpretaris der Zeenwsche Gewestelijke Landstorm- mmissie, alsmede de Commandant van den "wier Landstorm Joh. W. Klein uit Amsterdam, de was aanwezig de Commandant van het dstormverband Ooster-Schelde de 2e luit. inf. H. W. Koevoets. Onder de aanwezigen merkte o. m. op de Ed.Achtb. heer J. J. Polder- n, burgem. van St-Maartensdijk. Des middags kwam het fanfaregezelschap uit Annaland op de baau en geruimen tijd na bepaalden tijd van eindigen was het schieten eloopen. et was dan ook reeds laat in den avond orden toen de wedstrijden waren afgeloopeo. t fanfaregezelschap „Acelerando" van 8t- naland met ziju ijverigen directeur, de heer itens, bracht in het dorp wat vroolijkheid, ïtlftor een muzikale wandeling te maken, waarbij r lor de woning vau den burgemeester halt werd ^ihouden en het Wilhelmus ten gehoore werd h jkf8Cht. LE^"°en ^ain men 'D hotel Van der Slikke een, tot een gezellig samenzijn. De burgemeester, de beer Vau Ree9 opeude bijeenkomst, en wees er in de eerste plaats dat we heden ook gedenken de verjaardag H K.fl. Prinses Juliana en stelde voor een Zfljegram aan H. M. de Koningin te verzenden. 16 Aan Hare Majesteit de Koningin 'e-Gravenhage. Gewone Landstormers en Bijzondere alsmede hietvereenigingen op Tholen in feestelijke rgadering te Poortvliet met honderdtallen een ter prijsuitreiking na gebonden schiet- dstrijden betuigen geestdriftig Zeenwsche >uw, herdenken dankbaar de geboortedag van ze Prinses met de bede, dat 's Hoogsten ten bij voortdnriog Uwe Majesteit en hoogst- zelfs huis worde geschonken. VAN REES, Burgemeester. Met luid appalaus werd dit voorstel aange- men. Spr. riep allen die tot het welslagen van dezen hebben mede gewerkt een harielijk welkom deze dag is voor de Schietvereeniging een er welgeslaagde dag geweest, ook het fanfare- zelscbap St-Annaland meende spreker een woord 0 dank niet te mogen onthouden evenmin als n de autoriteiten die bewijs van belangstelling ven. Spr. verzocht den heer Moelker, lid van de aten om wel een kort woord te willen zeggen De heer Moelker zeide gaarne te hebben vol- an aan het verzoek, om als lid van de Staten n kort woord te spreken, daar het hem zeer ugenaam j was ali zoodanig een nitnoodiging 1 hier te zijn te hebben mogen oatvangen. f. wierp een blik terug en liet uitkomen hoe spr. jeugd de schietsport maar matig werd oefend, men hoorde van hand of kruisboog- ïutterij, een enkele maal van een flobert- hietvereeniging doch dit was dau ook alles. Thans heeft men velerlei schietverenigingen e de schietsport beoetenen. Hoe die lust zoo otseliug is ontstaan meende spr, te moeten eichrijven aan het groote gebeuren in 1914. Eu f. vindt dit een hengelijk iets, ofschoon hij een and van bloedvergieten is. Richten we echter zen blik naar het Oosten van Europa, dan nden we hierin wel een beantwoording van de aag waarom ook de Regeering het schieten ozeer aanmoedigt, en daarom wekte spr. allen om de schietsport ijverig te beoefenen om 0 noodig paraat te zijn tegenover gevaren die ia ook nog van revolutionnaire zijden zouden innen dreigen. Zooals spr. opmerkte is hij niet oeddorstig, doch mocht er gevaar dreigen, Q hoopte hij dat in tijden van gevaar de hutters blijk zonden geven van goed geoefend 1 zijn, en ter verdediging van laud of regeeriug Üeed te staan. De burgemeester dankte den heer Moelker voor de gesproken woorden, het applaus van de aanwezigen is zeker voldoende blijk van instemming het was spreker zeer aangenaam dat de heer Moelker als Zeeuwsch Statenlid hel feest van Poortvliets schietvereeniging heeft willen bijwonen, en spr. wilde nu het woord geveu nadat een Tholenaar had gesproken, aan een Zeenw en wel den heer Laernoes uit Vlissingen. De heer LaeruoeB zeide het hem een groot genoegen was een enkel woord te mogen spreken. Spr. feliciteerde de Poortvlietsche vereeniging met het heden behaalde succes, voor het bestuur zeker een prettigen dag, het heeft veel moeite gekost om te Poortvliet een schietbaan te krijgen doch burgemeester Van Rees zette zijn schouders er onder en met anderer medewerking kwam dan de baan ook tot stand, terwijl deze dag het prachtige begin is, dat aller verwachtingen heeft overtroffen. Wij Zeeuwen loopen niet zoo hard weg, we gaan kalm onzen gang, en de heer Moelker, die als Tholenaar Tholen wel zal kennen wees er op dat ook de Tholenaars warme vader landers zijn en er hier geen lauwheid heerscht ook vandaag hebben de Thoolsche schutters ge toond dat er geen lauwheid bij ous zit. En mocht er ooit op ons een beroep worden gedaan in tijden van nood, dan kan op ons als Zeeuwen worden gerekend. Namens de Prov. Commissie voor den biz. Landstorm wenscht spr. de afdeeling Poortvliet hartelijk geluk met het bezit van een eigen baan. Met veel genoegen heeft men van de baan te Tholen steeds ge bruik gemaakt, en spr. hoopt dat ook spoedig Oud-Vo9semeer in het bezit zal komen vau een eigen baan, en dat de saamhoorigheid die er bestaat, nog meer tot uiting zal komen. We hebben getuigenis gegeven van onze Vaderlands liefde door het zenden van een telegram ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana, en we mogen God danken dat het Huis van Oranje niet is uitgestorven, doch dat wij als erfgename van den Troon onze Prinses hebben. Het Koninklijk Huis kan op ons rekenen in tijden van gevaar^ doch we moeten niet stil zitten, doch steeds propagan a maken, zoodat de afdeelingeu landstorm, vrij willigen landstorm te Poortvliet steeds sterker wordeD. Ook hier volgde luid applaus, terwijl burge meester Van Rees ook dezen spreker dankte voor de gesproken woorden, de heer Laernoes kan wel worden genoemd een ZeeuwscheD St-Nicolaas, want hij brengt op den duur steeds de een of andere verrassing mede, zoo heeft hij St-Anna- land z'n schietbaan bezorgd en ook hier hard meegeholpen. We hebben echter het woord hooreu voeren door een Tholenaar, door een Zeeuw en nu ver zoekt spr. ook een Nederlander, n.1. kapitein Kleiü, de man van Volksweerbaarheid een woordje te willen spreken. Kapitein Klein wees op hetgeen hij had meeDen te verrichten in de vereeniging Volksweerbaar heid in het belang van een Volksleger, en ook op wat voor prettige wijze hij hierin heeft ge werkt met zijn vriend Van Rees. Vroeger, toen spr. pa9 verlofsofficier was, was er moed voor noodig om in het openbaar te spreken, gekleed in nniform ging dit geheel niet. De ouderen onder U zullen zich heriuneren hoe moeilijk het was om in dienst je compagniescommandant te spreken te krijgen en een redelijkeu wensch ingewilligd. Het Nederlandsche volk voelt in het algemeen niets voor zijn weermacht en nie mand wenscht eigenlijk een dag langer soldaat te blijven dan hij moet, en 25 jaren lang maakt spreker propaganda om ook het Nederlandsche volk zeggenschap te geven om zijn eigen aan voerders te mogen kiezen. De mobilisatiedagen waren voor de regeering een openbaring, toen de regeering riep, kwam het Nederlandsche volk en demonstreerde dui delijk dat men geen ander baas wilde laten wordeu in Nederland. Dit was een openbaring, doch terens een aanklacht tegen ons legerbestuur dat nimmer iets had gedaan om ons volk weer baar te makeD. Spr. maakte mede dat lOOOen Nederlanders zich iu Augustus 1914 aanmeldden. Als teekenend deelde spr. nog mede dat bij een compagnie Amsterdammers van Jordaners, een buurt die niet zoo bizonder staat aange schreven, omdat er veel revolutionnaire elemen ten wonen aanvoerde. Het waren echter 285 Ne derlanders en toen spr. in N.-Brabant lag, was er niet een onder of ze zonden hnn laatste bloed ge geven hebben om ons land tegen vreemde in dringers te verdedigen. Spr. heeft het aange durfd om deze maonen medezeggenschap te ver- leenen wat zijn compagnie betreft en groote vertrouwelijkheid was het gevolg. Spr. ziet iu het Laudstorminstituut ors a.s. volksleger. Ook spreker wenscht niet anders dan vrede, doch zooals het lid vau Prov. Stateu, de heer Moelker reeds opmerkte, richt Uw blik naar het Oosten, dan blijkt dat we op moeten passen. Zien we eens naar BelgiëDaar wordt een lichting onder de wapens geroepen van »n2j&cHt"e. rcukeloozc z.cep, waarin de üuiveritc grondstoffen verwerkt" zsjn, is T besfe voor baly'j huidje,zegt" de dokier. Daarom gebruik ik CV Lsvcr'j occprnj' VI aordingcii 130.000 jonge mannen, terwijl de Belgische Katholieke partij in haar programma de eisA heeft, voldoening betreffende Limburg eu Z.-Vlaan- deren, dau dienen we gereed te staan indien dit noodig mocht blijken. Gelukkig dat het tot het Nederlandsche volk doordringt en dit zich ge reed maakt voor den taak die gevraagd wordt. Wij wenschen niets anders dan rustig gelaten te wordeu es wee degene die die rust wil ver storen, hij kou dan wel tot de ontdekking komen zijn hand in een wespennest te hebben gestoken. Eu spr., die de groote ernst heeft gezien waar mede men op de schietbaan het geweer han teerde, is wat de Zeeuwen betreft, gerust en zouden eenmaal de Tholenaars geroepen worden hun plicht te vervollen, laat het dan de lenze zijn met God voor Nederland en Oranje. Ook kapitein Klein had met den dank van burgemeester Vau Rees den dank der verga derden, zich uitende in een stormachtig applaus, in ontvangst te nemen. Hierna sprak nog luitenant Koevoets, commdt. van den vrijwilligen L. S. een kort woord, daarbij opmerkzaam makende op de voorrechten die den Vrijw. L. S. of liever gezegd het instituut der vooroefeningen de a.9. dienstplichtige geeft, en wekte vooral de ouders op, om beter voeling te houden met deze vooroefeningen, zulks in het belang van hunne zonen, die hun dienstplicht moeten vervullen. Burgemeester Yan Rees dankte ook dezen spreker in hartelijke bewoordingen, waarna tot uitreiking der prijzen werd overgegaan. Het was wederom burgemeester Van Rees, die iu welgekozen woorden de prijzen uitreikte en het werd laat in den avond, toen het feest voor de Poortvlietsche schietvereeniging geëin digd was. De nitslag was als volgt Scherpe baan. Korpsen Afd. A. Schietver- eenigingen le Prijs groote zilveren med. behaald door de vereeniging ^Prinses Juliana* te ScherpenisBe met 219 punten. 2e Prijs zilveren med. „Prinses Juliana* te St-Annaland met 205 punten. 3e Prijs bronzen med. Koningin Wilhelmina* te Tholen met 195 pnnten. 4e Prijs bronzen med. „Nederland en Oranje* te Poortvliet met 3 58 punten. 5e Prijs bronzen med. door ^Koningin Emma* te Oud-Vossemeer met 131 puuten. fd. B. Korpsen Bijzoudere Landstorm: le Prijs behaald door afd. St-Annalaud met 183 punten. 2e Pr. behaald door afd. Poortvliet met 181 punteu. 3e Prijs behaald door afd. Oud Vossemter met 159 punten. Afd. C. Korpsen. Gewone Landstorm le Prijs behaald door afd. Poortvliet met 193 ponten. 2e Prijs behaald door afd. St-Annaland met 171 puuten. 3e Prijs behaald, door afd. Oud-Vossemeer met 154 punten. Hoogste korpsschutter In afd A C. Bevelander te Scherpenisse, in afd. B: J. Berkheij te Oud-Vossemeer, in afd. CM. C. Slootmaker te Poortvliet. Medailles aangeboden resp. door de heeren H. Uijl, C. J. M. Hage, H. Uijl. PersoneelAfdeeling D. max. per serie 30 pauten le Pr. J. Moerland te St-Annaland, 2e pr. G. L. v. d. Linde te Tholen, 3e pr. J. L. Goe- degebuure, St-Annaland, 4e pr. Chr. Krijger te Poortvliet, 5e pr. H. Russcher te Tholen, 6e pr. M. M. van Rijssel, 7e pr. A. Goedegebuure te St-Aunaland, 8e pr. D. v. d. Werff te Scher penisse, 9e pr. C. J. M. Hage te Poortvliet, 10e pr. A. Bevelander te Scherpenisse. Eerebaan Afdeeling E, max. 50 punten le Pr. W. Keur te St-Annaland, 2e pr. J. L. Goedegebuure id., 3e. pr. A. Goedegebuure id., 4e pr. J. Moerland id., 5e pr. M. P. Duijser id. 6e pr. M. M. van Rijssel te Tholen, 7e pr. D. v. d. Werff te Scherpenisse, 8a pr. G. L. v. d. Linde te Tholen. MargabaanPersoneel Afd. F max. per serie 36 punten le Pr. A. Goedegebuure te St-Annaland, 2e pr. W. Goedegebuure id., 3e pr. M. P. Duijser id., 4e pr. Th. Kurvink id., 5e pr. A. W. Kloet te St-Maartensdijk, 6e pr. J. L. Goedegebuure te St-Annaland, 7e pr. C. Bevelander te Scher penisse, 8e pr. W. Keur te St-Anualand, 9e pr. W. Gunter, Oud-Vossemeer, 10e pr. C. M. Krijger te Poortvliet. Eerebaan Afdeeling G, max. 60 punten, le Pr. C. Bevelander te Scherpeuisse, 2e pr. A. Goedegebuare te St-Annaland, 3e pr. M. P. Duijser id., 4e pr. M. P. Lanooy id., 5e pr. A. W. Kloet te St-Maartensdijk, 6e pr. H. Ysseldijk te Poortvliet, 7e pr. Abr. Kurvink te St-Annaland. OPENBARE RAADSVERGADERING gehouden te Oud-Vossemeer op 28 April 1922. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig allo leden. Na opening der vergadering worden de no tulen gelezen en onveranderd vastgesteld. Mededeeling geschiedt van het proces-verbaal van kasopname over het le kwartaal 1922, van de koninklijke goedkeuring op de verordening regelende de heffing van het schoolgeld en van de koninklijke goedkeuring regelende de heffing van opcenten op de vermogensbelasting. Zonder discussie wordt dit voor kennisgeving aangenomen. Voorlezing geschiedt van het Verslag over 1921 van de Commissie tot wering van school verzuim. Aangeboden wordt het Verslag van den toestand der gemeente over 1921. Dit verslag zal circu- leereü. Hierop zegt de voorzitter dat in de vorige raadsvergadering door bem is medegedeeld dat 2 sollicitaties waren ingekomen naar de vacatare van onderwijzeres aan de openbare lagere school en hij thans den uitslag kan mededeelen. De sollicitanten waren de dames Sakko en de Vries, door hen is proefles gegeven, welke proefles is bijgewoond door den schoolopziener en de wet houders. Na afloop van de proefles is op advies van den schoolopziener besloten mej. Sakko tijdelijk te benoemen tot 1 September a.s om haar daarna, als zij goed beviel voor een vaste benoeming voor te dragen. Hij was aanvankelijk tegen de tijdelijke aanstelling, zelfs in het eerst een weinig verwonderd, omdat de oproeping niet voor tijdelijk was geweest, later is hij bijgedraaid hoewel met tegenzin. De heeren De Rijke, Den Engelsman en De Wilde verklaren zich daarmede moeilijk to kannen vereenigen. De heer De Rijke vraagt door wie een onder wijzer benoemd moet worden en welke gewich tige redeoen er wareu om in deze van den ge wonen gang van zaken af te wijken. De voorzitter zegt dat feitelijk het benoe mingsrecht bij den Raad berust, gewichtige rede nen zijn er Daar zijn meeniug niet, doch de tijdelijke aanstelling is geschiedt op advies. De heer De Wilde zegt dat als zoo'n tijde lijke benoeming doorgaat dit geen rechtszeker heid geeft aan de benoemde, vindt men een haar iu de boter dan kan zoo iets aanleiding zijn om zoo'n benoemde met September aan den dam to zetten, hetgeen een ruïuatie voor de verdere carrière van zoo'n juffrouw zou beteekenen, hy is daarom voor een vaste benoemiog. De heer Ooms zegt dat het punt tegen «ijn zin op het convocatiebiljet i9 gezet, hij hondt dit voor onrechtmatig, de onderwijswet geeft de bevoegdheid aan B. en W. om in overleg met den Inspecteur een tijdelijke kracht te be noemen. De heer de Rijke vraagt naar gewichtige redeneu, het gaat niet aan hier in het Openhaar de discussies tusschen ons en Inspecteur mede te deeleu dit is Diet in het belang van het onder wijs, wel kan bij zeggen dat de Inspecteur ver klaard beeft dat als mej. Sakko bevalt zij met 1 September voor vast benoemd kan worden. Van een andere zijde bekeken zou het toe te juichen zijn als de onderwijswet in dien zin gewijzigd werd dat iedere onderwijzer op proeftijd aange steld moest worden, hij gelooft dat men dan veel betere krachten in ons midden en in onze omgeving zoudeD hebben. De bedoeÜDg is niet om het meisje te dupeereD. De heer de Wilde zegt dat de bedoeÜDg by hem Doch bij den heer De Rijke voorzit om te ageeren tegen Bnrg. eo Weth. nu er een op roeping voor vast is geschied gaat het Diet aan iemand tijdelijk te benoemen, een sollicitant mag geen speelbal wordeD. Den heer Den Engelsman zegt tegen een tijdelijke benoeming te zijn, als de benoemde nu niet bevalt doet ze dat over 3 maanden ook niet, wordt ze volgens den Inspecteur over 3 maanden toch benoemd dan kan dit nu net zoo goed en behoeft men het benoemingsrecht niet aan den Raad te ontnemen. Nu ze eenmaal tijdelijk benoemd is gaat het toch niet aan, om haar met September te passeeren. De heer Vermet verklaard zich met het ge sprokene te vereenigeu, ging die tijdelyke be noeming door dan benoemd niet den Raad, maar den Inspecteur met Burg. en Weth. in September hebben wij dan niet meer te benoemen doch slechts te aanvaarden wat is geschied, hij i«

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1