KWflTTfl n Ledikanten- Bedden- en latrassfinmagazijn liiumi Mantelmagazijii „DE DUIF m C. Laban, Tholen INSULAIRE KEURIGE EN COMPLETE COLLECTIE NATIONALE BANKVEREENIGING CREDIETEN^ COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. worden in de maanden APRÏL, MEI en JUNI 1922 door f 4.50. alle soorten KWATTA-REEPEN „DE TOEKOMST". Aanbevelend, JAC. DE GROOT, VAN HEEL Co., EFFECTEN, BANKZAKEN, COUPONS, WESTLANDSCKE HYPOTHEEKBANK. Dames-handwerken TOTAAL f 25000- MIJNHARDTIS ZEN U W*iableifen Sierlijke So-Easy Van derGuderaa, Verlaagde Prijzen. 98 100 1.188.650 IETS NIEUWS! BATAVIER f4,— per flesch. M. NI. van Rijssel H. G. v. Kroo Kremersiraat 12. Bergen op Zoom. MANTELS - MANTELCOSTUMES JAPONNEN BLOUSES - COSTUUMROKKEN ZIJDEN JERSE1JS ONDERROKKEN - VEEREN BOA'S CORSETTEN GROOTSTE KEUZE IN ROUWGOEDEREN. F. W. E. BROEKMANS-GROOT. J! 10 Firma P. J. ASSELBERGS C.Hz. Bergen op Zoom. THOLEN. 36 9937 aangeboden voor Thoien, van zeer concurreerende eerste klas Margarinefabrieken. In aanmerking komen bij voorkeur [grossiers in Margarine of levensmiddelen, welke geregeld de be treffende afnemers bezoeken. Ruime winsten verzekerd. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Gez. BAGGERMAN, verdeeld als volgt: 600 reepen met f 10.— 1250 5.- 2500 2.50 6500 I- KWATTA-SOLDAATJES BLIJVEN GELDIG. goud, doublé of nikkel. geven van orgelles en het stemmen van piano's. Totaal in omloop 24 20107 ruim f 10.675.000. r> aL£EKZUCHr,c MEISJES VROUWEN MIJNHARDT'S STAAL-TABLETTEfl De Homoeopatischcior Geneesmiddelen *or Ondanks onze DAGELIJKSCHE GROOTE verkoopen, houden wij voor U toch eene zoowel in de goedkoope als duurdere genres in Al onze modellen zijn met zorg gekozen, zoodat het koopen bij ons een waar genoegen voor U is. Kantoor THOLEN. Kapitaal f 10.000.000.—. Reserven f 3.750.000.—. De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenlandsche Crediethrieven, waardoor in ongeveer 100 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 25000 GULDEN Degroole Voorjaarsschoonmaak nadert, zendt linMt I 0n3 lhans uwe fl°rtlijnen, dekens, kleedjes, J enz- In de maand AP KIL worden deze spoedig en tegen zeer billijke prijzen keurig behandeld. Wij reioigeD en persen APRIL een Heereneosturoe (jas, broek en ve?9 het is dan als nieuw, voor verpakt in 19627 42 ALLE BEDDEN en MATRASSEN worden op het Magazijn gemaakt; alle maten SPIE AALMATRASSEN alsook voor BEDSTEDEN worden geleverd Compleete MenSileering van SALONS en HUISKAMERS. Stoffeerinrichting en Behangerij. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 190. Maakt Begrootingen voor het behangen en meubiieeren van HUIZEN. 54 27616 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden k DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar. Slniten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis. Verauren LOKETTEN in een Brand- en Inbraak vrije klcis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9121/» eu 1—5 uor- Des Zaterdags van 92 uur Brieven onder No. 1329 Adv. Bur. Ned. Kiosken Mij. Wijn- haven 85 Rotterdam. 50 29208 's-GRAVENHAGE Lange Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 92 Schiedainscbevest 5 GRONINGEN A-Kerkhof Z.Z. 18, De Directie bericht, dat de Cou pons der Pandbrieven,' vervallende 1 Mei 1922, van dien datum af be taalbaar zijn hij de Nationale Bank- vereenig;ng te Tholen. 29206 De Directie22 J. A. VAN ERPKRS R01JAARDS. Mr. C. SCHUIT. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT Stationstraat BergeD op Zoom ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGENOP ZOf-M f 6000. 6250.- 6250.- 6500.- In de chocolade bevindt zich een statistiek bon. Als beiooning voor de iüzending die bon, wordt de op de bon vermelde waarde per pustwissel vergoed. 135 2916 135 i 29217 I Vervangt uw BRIL door een V kkundjge monteering eU ge- renoroeerd door H.H Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 10 Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 beveelt zich aan tot bet 7 Vermeerdering in 1921 Verkrijgbaar te Tholen bij de Nationale Bankvereenigieg. IETS FIJNS Géén art:kel, dat in korten tijd zulk een opgang heeft gemaakt als: De fijnste Likenr. Wettig gedeponeerd 23681 Beleefd aanbevelend, 20 STOOFSTRAAT THOLEN. en Gebruik! Zij öenezen Uw BLOEDARMOEOE en geven een gezonde gela al j> kleur Ln flacons van R 90ci C i oij Apoih. en alle drogii>L?ri 18 uit de Centrale HomoeopatischKT theek van Dr. Willoiar Schwn! Leipzig zijn in ORIGINEELE- PAKKING verkrijgbaar in d theek van 12 Zuivelstraat, Bergen op Zi e| VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tho TE KOOI' te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en huizen. Inlichtingen omtrent prys, aanvaarding enz. door II M. J. Scheffelaar, Tel. 24, T 29228 150 0« lü ii T e ot ea r. Bai IZf nc aa oz

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4