a SprosledMl In voorraad: PRIJSVRAAG SICKESZ' REEPEN. kaepetteïT rijst. ms; Openbare Verkooping Landbouw Inspan Nieuw-Vosmeer. BOEREN INSPAN, 15 paarden en 3 veulens, Aanbesteding. BIJVERDIENSTE. DIENSTBODE C. A. VAN SPLUNTER, Kerkstraat Tholen. 40 29232 Meid-Huishoudster, BOUWLAND, bruin klaverhooi, bietenkoppen en pulp, NIET SCHOONMAKEN Dubbel Blank Huishoudzeep Prijs fl. 3000.- CACAO CHOCOLADEFABRIEKEN GEBR. SICKESZ, Amsterdam. WÉ-. sa Fijne Vleeschwaren Bureau ofSecretaire Broedeieren Dik Hollandsch Spek Landbouwers- Zakboek. Prachtige Zuidvruchten. rho aeetsnaaseaasQgae TE THOLEN. te Woensdag 17 Mei 1922, den geheelen Ie. Het maken der BRONNEN op den Watervang te Hal steren. 24 29219 2e. Het bouwen der MACHINE KAMER, ONTIJZERINGS- INRICHTING, WONING, enz. te Halsteren. MUNHARDT5 HOOFDPIJN-iabletten' ACTIEVE AGENTEN TEGEN HALF JUNI OF EERDER EENE NETTE Woensdag 3 Mei 1922, geëmailleerde goederen, Zeer mooie dames- en kinderhoeden. Zwarte en gekleurde zijde, kant, tulle, lint. VITRAGES - ALL0VERS - TULLE - LINNEN- en LANCASTER GORDIJNEN. Koperen roeden, ringen en garnituren. Verder een mooie sorteering in batist dameskragen, git ceintuurs, gespen, tenasten, stukjes, entredeux, handschoenen, zakdoekjes, enz. Aanbevelend, v/h J. C. GELDERBLOM, I H.A. 60 A. 60 CA. 25 SERIE De derde serie wordt einde der volgende week gepubliceerd. 150 26821 Engelsche Vloerzeil Cocos-Tapijt Duitsche Stoelen Keukenfornuizen Geluk's »d TQnd idertvouwd W VAN DER WEELE Mz. rn'P« en 10 29207 :al* c. L. MONTEAU PHd. mine if e Moerakker ondei Herreld gem. 'alburg, ct is etrefi ourtvucr, 'r* ^jhwelijksvolirekking 11 Mei a.s. nter ?.il °|Bertrouwd yy nu o, er Bndet er te Og nertvliet, 2g fi, lg22 lolen, r N d\ toortvliet, 26 April 1922, M. C. VAN SPLUNTER en 8 N. QUIST. 29224 M. OP DEN BROUW Wd. 27 April 1922. g le dan i Jertrouwd 29225 ,,n J. VAN DER WERF Cz. werk het of n? Aerpenisse, id ge Maartensdijk, land laten gron ndar dwei ii i tbbei Ondertrouwd H. KEIJ 7 29226 C. DE MIN. Tholen, 28 April 1922. d. Hi Moe ;e te hoel de. snds Vet Ar en iesk 3 en Ondertrouwd K. BUURLAND J.Ci. en 8 29227 M. J. DE HOND A.Cd. Seherpenisie, 27 Aprji ]922. Oud-Voseecneer,r idertrouwd A. M. MOELIKER Ja. en J. J. VAN DE BANDE Md. ioferTrteUSd^k') 28 April 192ï' Op Donderdag 4 Mei a.s. hopen onze geliefde Oudere J. 3. VOORDIJK en C. JANSE bunue 80-jarige Echtvereeni- ging te gedenken. 16 29231 Jac. Eogelvaart. Joz. EngelraartVoordijk. Tholen, April 1922. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het over- serkïjden onzer geliefde Moeder, Be- iuwd-, Groot- en Orergrootmoeder, I en Mejuffr. Adriana Jacoba van IJzerlooiJ rednwe van den heer M. P. van Nieowenhuijzen, etuigen wij biermede onzen harte- ijken dank. Haltteren, 3. A. van Nieuwenhuijzen. 3. D. van NieuwenhuijzenMol. Kinderen en Kleinkindereu. L. J. van Nieuwenhuijzen. A. 3. van Nieowenhuijzen van Nieuwenhuijzen en Kind. 3, Den Haag, Wed. J. M. van Nieuwenhoijzen Lock Kinderen en Kleinkind. Steenbergen, reniM. C. van Nieuwenhuijzen. A. C. van NieuwenhuijzenBierena en kind. 29 April 1922. 33 29229 da b Notarissen SMITS en VERHULST te Sieenbergeu zollen op des voormiddags om 9 uur zomertijd te beginnen. Ten verzoeke van en op de Hofstede bewoond door den Heer ALPH. VAN PUTTE in den E«»ndrachtpolder te Nieuw-Vosmeer publiek verkoopen wegens opheffing van bedrijf, waaronder waarvan 2 stamboekpaarden, verschil lende landbouwmachines, landbonw- motor, boerenwagens en karren en gereedschappen. Melkgereedscbappeü, Meubilaire goederen. Eene groote partij mest, bij scheepsgelegenheid zeer gemak kelijk te vervoeren. Eene zeer groote partij afbraak en brandhout en VOOr afbraak een houten paardenstal en kippenhok met ren, alles bij biljetten uitvoerig omschreven. De verkoop van paarden begint des nam. 1 nar n. t. Betaling van posten t/m f 5 con* tantvan posten daarboven 2 Nov. a.s.bij contante betaling slechts 7V,% angelden. Onbekende koopers moeten 2 be kende en gegoede borgen stellen of een deugdelijk bewijs van gegoedheid overleggen of contant betalen. Afzon derlijke notities der paarden bij voor noemde notarissen gratis verkrijgbaar. Het laatste wordt verkocht de groote partij afbraak en brandhout zoo noodig den volgeuden dag des nam. 1 uur. 60 29212 De Raad van Beheer der N.V. Waterleidinn-Mii. Tholen ie voor nemens op 23 MEI aan te besteden Bestekkeu en teekeningen ver krijgbaar bij de Directie D. L. H. VAN KAALTE, directeur der Vlis- si ngsche Duinwaterleiding-Mij te Vlissingen tegen inzending van f 5. voor snb 1 en f 10.-— voor sub 2. komen vroeg j lo *t voorjaar, koop bijtijds J een pot SPRUTOL Verkrijgt, bij alle drogisten. 129 4 29216 Een Verzekerings-Maatschappij (geen Levensverzekering) vraagt in alle plaatsen in Zeeland. Brieven onder motto V. G., Bureau „Vlissingsche Courant". 12 29211 Prima Tafelrijst 18 cent per" pond. Rijstvlokken pakken 25 en 40 ceDt. Havermout - Griesmeel. Tapioca - Macaroni. Fa. J. C. v. d. STEL - Tholen. gevraagd. 9 29286 Mej. v. d. Stel-Meeuse, Dalemschestraat 30, THOLEN. De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal op dei namiddags 2 uur (aiauwe tyd) in de herberg van M. van Noort aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN Mahonjhunten buffetkast, eiken houten secretaire, eikenhouten kabi net, gewoDe kasten, mahonjbooten en andere tafels, mabonyhouten- en andere stoelen, spiegel met vergulden lijst, bureaustoel, theetafel, ijzeren ledikanten, bedden met toebehooreo, matrassen, karpetten en kleeden, prachtige gaslampen, kachels, gegoten kankenkachel, klokken, spiegels, schil derijen, koperen bloempotten, eene partjj glas- en aardewerk en voorts eene groote partij als melkkokers, broodtrommels, bos sen, aeeflen, pannen, schalen, nik- keteo schalen en hetgeen meer zal worden geveild. Zindelijke goederen kunnen worden bijgebracht op Maandag 1 Mei e.k., niet later. Kijkdag op deo dag der verkoo ping van des voormiddags elf tot nor. 43 29222 119 9 29213 Er wordt gevraagd een 27223 van middelbaren leeftijd bij C. NELI88E te St-Maartensdijk. 6 De Vrijzinnig-Democratie weert klssse- overheersching naar beide zyden. Zy geeft ieder een kans op levensgeluk. Haar inhoud is een maatschappelijke en staatkundige ordening, die in ieder tydperk iedere volksgroep gelijkberech tigd tracht te doen medewerken aan de ontwikkeling der geestelijke en maatschappelijke voortbrenging. 10 29219 Bij inschrijving te koop in den polder 1500 Gemeten Molen vliet, op gebruik rooven oogst 1922 thans in pacht bij M. Verkerke. Inscbrijvingsbiljetten worden inge wacht tot 15 Mei a.s. per gemetof voor de koop bij C. P. DE R00IJ, 29221 15 Kaaistraat, lerseke. TE KOOP: bij J. P. VAN GOR8EL, Boiten- zorg, Tholen. 12 29210 ZONDER ZACHT - ZUINIG - ZUIVER Vraagt inlichtingen omtrent den wed strijd. Ieder deelnemer wint een prijs. Hoofdprijzen 20 Rijwielen en Zilveren 29230 Horlogee 44 verdeeld in 120 prijzen van fl. 25.—. Voor bijzonderheden deze prijsvraag betreffende verwijzen wij naar de plaatsing der eerste serie in het laatst der vorige- en begin dezer week in de couranten opgenomen. I MF.LK GEEL ETIKET MET BRUINE CIRKEL ORANJE GEEL ETIKET MET WITTE CIRKEL LICHT GROEN ETIKET MET WITTE CIRKEL GEEL ETIKET MET BRUINE CIRKEL w traden. I w onregelmatiger! stoelgang, gal en slijm, Beslagen tong Gele gelaats kleur. Gebruik hiertegen MIJNHARDT'S LAXEER-TABLETTEN Zuiveren hel bloed. Per doos GOct 1 Bij apolh en dro^lVen f 123 15 29214. Steeds 1e kwaliteit en versch. per ons Boterham worst 15 cent Plockworst 20 Gekookte ham 38 Ontbijtspek 20 Rookvleesch 34. Rookworst met band en lood 22 Leverpastei per bl. 45 Beleefd aanbevelend, 16 29234 Firma J. C. v. d. STEL, Tholen. TE KOOP GEVRAAGD Brieven met prijsopgaaf onder no. 29221 aan het bnrean van dit blad. 7 van raszuivere Patrijs Leghornkippen èt 20 cent per stak. BESTEL NU UW KUIKENS. A. G0EDEGEBUURE, 28095 8 Oud-Vossemesr gebloemd en gestreept in alle maten mooie dessins met gaatjesmat noten en mahonie in verschillende modellen. zwart en wit geëmailleerd met en zonder circulatie. 16 29237 Haaijer, Tholen. ONTVANGEN aan Concurreerende prijs. 29238 6 A. Jansen Gz., Tholen. •Vï-TTE* OF £7STUKL00PEM OER HUID VERZACHT «VLlE Jv-f WaiBEK.5 kleine HUID VERWONDINGEN 18 29215 VERSCHENEN de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nn de Landbouwer op de hoogte vao de fioanciëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Stevig ingebonden met portefeuille- 26 16820 Prijs fl.25, franco per post f 1.30 na ontvangst per postwissel. Verkrijgbaar bij de nitgeefster- FIRMA J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. BW Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen- atellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsohe Land- bouw-maatsohappij. per pond. Stokjes appelen 80 cent Schijfjes 70 Pruimen 88 Proimedanten 60 en 70 Perziken 65 Abrikozen 130 Sultana rozijnen 70 Rozijnen voor Boerenjongens 60 Krenten 40 Peren gedroogd mooi blank 68 Beleefd aanbevelend, 20 29233 Firma J. C. v. d. STEL, Tholen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3