Melkvervalschers opgepast. Ingezonden Stukken a Temperatuur van het Scheldewater JM St-Philipsland. Tegen C. P. S. en J.J.v. d. M. echtgenoote van J. A. S., welke bekeurd sijn wegens melkvervalsching, isj^geëischt resp. f 100 en f 300 boete. Ten overstaan"iTan den Rijks-landbouw- coosulent voor Zeeland werd Woensdag jl. de eindles gegeven aan de leerlingeu van den land- boawwintercnrsos te Anna-Jacobapolder. De les werd bijgewoond door den burge meester dezer gemeente, twte leden der com missie van toezicht en eeaige belangstellenden. Het diploma werd uitgereikt aan J. Goud zwaard, J. van Strien Jz., J. Wisse Jz., L. Bolier, A. Padmos en H. van Hoeve. De oudste leerling dankte het hoofd van de cursus dhr. P. Miuderhoud voor het ontvangen onderwijs en bood hem tevens een practisch cadeau als stoffelijke blijk van waardeering en hoogachting aan. Naar verluid zal de Landarbeidersbond het voorstel der werkgevers aannemen. De Emmabloem. Tholen. De jongedames, aan wie de heer Zaltbommel, die met de leiding van den verkoop van het Emmabloempje was belast, het aan den man brengeu had opgedragen, is een succes ge weest voor de collectrices. Des avonds kon een totaalsom van f91.87 worden afgedragen, eD een woord van dank aan de jongedames dus^wel op zijn plaats ie. SPORT EN SPEL Oud-Vossemeer. Zaterdag jl. speelde de voet balclub O. V. V. een match tegen V. I. O. S. alhier met uitslag 50. Men deelt ons mee, dat er een elftal gevormd zal worden uit O.V.V. en V.I.O.S. alhier en Stormvogels uit Tholen, dat een op zich zelf staande combinatie zal zijn, die door samen werking zal trachten met succes tegen sterkere elflallen vau elders op te tredeu. Tholen. Zaterdag jl. speelde Stormvogels I een voetbalmatch tegen D. E. V. O. uit Steen bergen, die eindigdej met 31 in 't voordeel van D.E.V.O. ONDERWIJS. Als tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school te St-Annaland, is aaDgesteld mej. J. do Burck, te Tholen. LANDBOUW. Scherpenisse. Bij de laatst gehouden eind- lessen van de L. W. C. alhier ontvingen de volgende leerlingen een diploma A. Kloet, M. Kloet, A. v. d. Slikke en J. Boot van Puortvjiet. Joh, Rrenr* _*n n. He vVilae van St-Maartensdijk Joh?, van üorsel van Oud-Vossemeer en Jb. Keur van Scherpenisse. Vergadering van Ingelanden van het Water schap Poortvliet op Dinsdag 25 April 1922, des voormiddags te lO'/a uur. De voorzitter opent de vergadering. Na het aflezen der presentielijst blijkt dat er tegenwoordig zijn 58 ingelanden die iu totaal 94 stemmen mogen uitbrengen. De notulen van de vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Voor kennisgeving worden aangenomen de volgende ingekomen stukken le. een proces-verbaal vau kasopneming op 7 Dec. 1921 bij den ontvanger-griffier waaruit blijkt, dat er op dien datum in kas was en moest zijn een som van f12121.23. 2e. Een schrijven vau het Bestuur van het Calamiteuze Waterschap Scherpenisse medeelende dat de vergadering van Ingelandeu van huil Waterschap heeft besloten telke jare aan het Waterschap Poortvliet voor nitwatering van den zoutepolder een bijdrage te verleenen van f325 in de exploitatiekosten van het stoomgemaal zulks met ingang van 1 Mei 1922. Si. een proces-verbaal van kasopneming op 7 April 1922 bij den Ontvanger-Griffier waaruit blijkt, dat er op dieo datum in kas was en moest zijn 'u bedrag van f 13760.89. 4e. het jaarverslag vau het afgeloopeu dienstjaar Daarna worden de volgende rekeningen over het afgeloopen dienstjaar vastgesteld. a. de polders Poortvliet, Malland, Priestermeet, Bartelmeet, Nieuw-Strijeu en Klaas van Steeu- land de ontvangsten op f 43584.06, de uitgaven op f39839.53, het goed slot op f3744.53. b. van de exploitatie van het stoomgemaal f 11365,265, f 67I3.445 en f4651.82. c. de polder Smaalzij f 79.235 j f 68 735 en f 10.50 d. den polder BaarsHijk f68.16; f48.03 en f 20.13 e. den polder Pluimpot f 76 13 f 70 54 en f 5.59en bet Waterschap Poortvliet f 2534.01ö, f 2568.695 met een uadeelig slot van f34.68. Thans brengt de voorzitter ter tafel de door het Bestuur opgemaakte begrootingen der ver schillende polders voor het dienstjaar 1922 1923 met de daarbij behooreude memoriën vau toelichting en zegt dat, zooals de Ingelanden uit de hen toegezonden uittreksels hebben kunnen zien, dijkgescW vau de zes groote polders 1 1,*— per fl.A. ver'iwgd kan worden, zonder dat aan de noodzakelijk te doene uitgaveu te kort wordt gedaan. Ook da heilagen voor stoombemaling kan verminderd word*n en wel door het gemiddelde bedrag ad f 5.60 per H.A. te verlagen tot f4.20 per H.A. Het dijk^eschot der polders Smaalzij, Baarsdijk en Pluimpot van toeliehting of nog inlichtingen verlangt omtrent enkele posten, worden met algemeene st. deze begrootingen vastgesteld en wel op de volgende bedragen De zes groote polders op f 41901.88, het Waterschap op f 2517.25, Smaalzij cp f21188 Baarsdijk op f 91.62, Pluimpot f 100.06 eu exploitatiekosten stoomgemaal f13216,47. Voorts wordt aan het Bestuur machtiging verleend om dit jaar tot publieke verpachting over te gaan van het grasgewas der zeedijken en bet karreveld van den Klaas van Steenland polder en in Nieuw-Strijen. Vervolgens deelt de voorzitter roede dat in gevolge het bepaalde bij art. 45 van het Alg. Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, op 1 Aug. a zal moeten aftreden de gezworene N. A. Bruijnzeel en dat er dus ingevolge het voorschrift, vervat in art. 28 van genoemd reglemeut zal dienen te worden overgegaan tot bet opmaken van een staat van aanbeveling, bevattende 3 personen, ter be noeming van een gezworene in deze vacature. Hij deelt, mede dat de heer Bruijnzeel wegens hoogen ouderdom voor een herbenoeming niet meer in aanmerking kan komen. Voor dat tot stemming wordt overgegaan neemt de voorzitter deze gelegenheid te baat om den heer Bruijnzeel, die 26 jaar deze betrek king heeft bekleed, namens de vergadering en iu het bijzonder namens zijn mede bestuursleden, den ontv.-griffier en spreker, met eenige woor den hartelijk dank te zeggen voor hetgeen door hem voor het Waterschap is gedaan en waarbij de voorzitter o.m. doet uitkomen dat dhr. Bruijn zeel trouw de vergaderingen heeft bijgewoond, slechts zelden zeer zeldea en dan nog om nood zakelijke redeoen was hij afwezig. Nadat dhr. Bruijnzeel ziju dank had betoigd aan den voorzitter voor diens welgemeei de woorden wordt tot het opmakeu der aaubeveliog overgegaan. Voor le candidaat dhr. M. W. Kloet met 47 st. juist de volstrekte meerderheid (tlhr. A. Buijs 34 st.) voor 2e cand. dhr. Aothonie Eleobaas met 49 st, (dhr. A. Buijs 27 .st voor 3e cand. dhr. J. Eleubaas met 71 st. (dhr. A. Buijs 12 st.) Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat dhr. C. Th. de Rijke met ingang van 15 April jl. eervol ontslag heeft gevraagd als gezworene van het Waterschap wegens vertrek naar de gemeente Oud-Vossemeer. Het aan H. M. de Koningin gerichte verzoekschrift om eervol ontslag is reeds bij het Bestuur iu handen geweest om bericht en raad, waarop door het Besluar gunstig is geadviseerd. De voorzitter wil bij deze gelegen heid ook dhr. De Rijke die gedurende i4 jaar. de betrekking van gezworene heeft vervuld,na mens de vergadering en in het bijzonder namens het bestuur hartelijk dauk zeggen voor hetgeen hii in fnnp.tw» wo' b-»o{4 gedaan. Voor zijn verleenden steun om veel goeds in onze polder tot stand te helpen brengeu, zal bet Waterschap hem steeds erkentelijk blijveD. Ook dlir. Do Rijke betuigt zijn dauk aan de vergadering, aan het Bestuur en den voorzitter voor het in deze 14 jaren genoten vertrouwen. Daarop stelt de voorzitter voor tot het op maken van een aanbeveling van drie personen Ier voorziening in deze opengevallen plaats. De uitslag der stemmingen is als volgt voor 1ste candidaat de heer Cornelis Hige Jza. met 52 stemmen (meerderheid 47 stemmen). A. Buijs 33 stemmen. voor 2e candidaat de heer A. Buijs met 85 stemmen. voor 3e candilaat de heer K. C. van der Slikke met 74 stemmen. Thans breugt de voorzitter ter tafel een adres vau de ingelanden de h.h. J. C. J. Elenbaas, met de gemiddelde omslag die per Hectare voor het stoomgemaal wordt geheven. Na voorlezing van de voorgestelde wijziging en de daarbij behoorende memorie van toelichting zegt de voorzitter dat dit voorstel een gevolg is van de door de vergadering aan het Bestuur gedane opdracht om in onderhandeling te treden met de ingelanden der polders Smaalzij en Baars dijk over bijdragen in de kosten van stoombe- rnaliDg. Tot overeenstemming is men niet kunnen geraken, zoodat het wenschelijk is deze zaak door de Prov. Staten te laten uitmaken en dit kan geschieden door aan hen vermeld voorstel in te zenden. Na eenige besprekingen tusschen den voorzitter eo de beerea J. E. Brooijmans. I*. Hage, D. van de Velde en J. C. J. Elenbaas wordt het voorstel in stemming gebracht en met 61 tegen 32 stemmeu aangenomen. Thans wordt overgegaao tot het uitloten eener obligatie groot f 500, van de iu 1906 gesloten leening, groot f 15000. Bij de trekking blijkt dat ia uitgeloot obligatie, no. 18 welk stuk op 1 Aug. 1922 zal worden afgelost. Voorts wordt door de vergadering machtiging verleend om, wanneer dit noodig mocht blijken kasgeld op te nemen tot een bedrag vau ten hoogste f 15000.tegen een rente van ten boogste 5%. Ten slotte wordt als laatste punt der agenda mét 78 stemmen afwijzend beschikt op het verzoekschrift van W. J. Gakeer om de water leiding, loopende langs zijn perceel bouwland in den polder Pluimpot, te brengen op den Slaat van waterleidingen waardoor deze water leiding dan door het Waterschap wordt gedolven. De vergadering wordt daarop gesloten. Anth. Elenbaas en A. Buijs tot het doen ver vallen vau de classificatie van het stoomgemaal. Na voorlezing van dit uitvoerig stuk zegt de voorzitter dat het Bestuur heeft gemeend geen advies te moeten uitbrengen, opdat de vergade ring niet door het Bestuur zou beïnvloed worden, terwijl de strekking van dit verzoek toch door iedereeu wordt begrepen. De onderteekeuaar dhr. J. C. J. Eleobaas licht het verzoekschrift uog nader toe en doet uit komen dat, waar bij de tot standkomiug van andere werken ook niet gelet wordt op meerdere of mindere belangeo en dus in de uitgaven" door iedereen eveuveel per H.A. wordt bijgedragen, het niet billijk is in de uitgaven voor de exploi tatie van het stoomgemaal te doen bijdragen op classicatie der gronden. De heer D. van de Velde geeft, te kennen dat er ia de verhoudiogscijfers der classificatie een groote onbillijkheid schuilt. Volgens deze ver houd in gicijfers staat de 1ste klasse e laagste) tot de lüe klasse (de hoogste) als 34 tot 1, zoodat de eigenaars der laagst gelegen gronden er 34 maal meer belang bij een stoomgemaal hebben dan die der hoogst gelegen gronden. Spreker kan dit Diet aannemen en meent daarom dat die verhouding nooit goed is geweest. Elet is hem maar te goed bekend dat deze verhon- dingscijfers ziju aangenomen omdat anders het stoomgemaal iet tot stand zou gekomen zijn. Hij geeft daarom adressanten in overweging het verzoekschrift in te trekken en voor de volgende vergadering een adres in te dienen waarin een billijker classificatie wordt voorgesteld. De heer J. C. J. Elenbaas verklaart namens zijne medeonderteekenaars aan de wenk vau dhr. Van de Velde gevolg te geven, zoodat bedoeld adres wordt ingetrokken. Daarna komt aan de orde een voorstel van het tot wijzigiog v, h. Bijzonder reglement v. h, watetaftkap, ten einde te kunnen bereiken dat door de polcfers Smaalzij en Baarsdijk ook bijgedragen wordt in de exploitatiekosten v. h. stoomgemaal voor uitwatering-en wel door jaar- groo''ngpn enjie daarbjjMioorendejnfn)^^ cenj^oa gelijkstaande moet verhoogd worden door buitengewone repara tie'* aan de duikers in die polders. Daar niemand voorlezing wenscht vau do be door de z.g.n. grondwerkers vaa de stad TQnt zeer wordt euvel geduid. yp Zy noemen ons landarbeiders onderkruipen wij arbeid verrichten by den aanlog wate wat zeggen zij ons werk niet is, voor minij'. dan in hun landelyk collectief contract isove n.1. 68 cent per uur. Val Zie M. d.- R. wat no die 68 cent betreftpoc wij de eisch gesteld van 68 cent per uur, da bij de groote werkloosheid van dezen winter tallen van arbeiders uit Brabant en ook uit o jel nog voor veel minder gekomen als dat wjj nu j Ik bedoel hiermede de ongeorganiseerden, en wij zoodoende w.l.s. gebleven. En meendei; dat ons wijselijk pasten het voor minder te 68 cent, te meer nog daar wy toch nog dienen als bij een boer. Wat voorts belreft dat waterleiding li werk niet is, zou ik willen vragen of dan grondwerkers van Tholen in 't najaar van af blijven willen, en of ze dan aan werk] 68 cent per uur uitbetalen. Voorts nog het voor de Landarbeiders te willen laten, of 2 dingen onder het grondwerk begrepen grondwerkers ook bij groote werkloosheid g« uitsteken naar landarbeid, zullen wij lam overwegen om het grondwerk over te laten] grondwerkers. Zoolang echter in de Biesbosch b.v. gronl het grootste gedeelte van het jaar landarl richtten zou ik de heeren van de grondwei aanraden een toontje lager te zingen en nit of zij het monopolie van grondwerk hebbei Dankend voor de plaatsruimte, Hoogachtend, Uw d J. D. POORTVLIET. De Thoolsche schietwedstrij den te Poortvliet op Maaudag 1 Mei a.s. zullen des voormiddags te 9 ure een aanvang nemen, zoodat bij onafgebroken schieten des avonds 7 uur w. t. uiterlijk geëindigd zal kunnen worden. Des nr.middag9 vaoaf 3 uur zal de wed strijd worden opgeluisterd door het harmonie gezelschap uil St-Annaland. Hoogstwaarschijnlijk zal de Inspecteur van den Vrij willigen Land storm, de kolonel van den generalen staf J. L. ten Bosch de wedstrijden des morgens 11 uur met een bezoek vereeren. Reeds is bericht ingekomen, dat meerdere autoriteiten aanwezig zullen zijn. Meer dan 20 medailles waaronder zeer fraaie en kostbare en van hooggeplaatste personen zijn beschikbaar gesteld, alsmede een groot aantal fraaie knustvoorwerpen als vazen, uurwerken, rookstel enz., deze zullen vanaf Vrijdag voor de winkelramen vau H. vau IJsseldijk te Poortvliet te bezichtigen zijn. Bovendien is een aantal geldprijzeu beschik baar. Des avonds zullen de prijswinners met de dooliip.iuers voorafgegaan door de muziek een rondgang maken door het dorp, terwijl'om 8 uur de feestelijke samensomst ter uitreiking van de prijzen plaats hebben zal in de zaal van den heer P. J. v. d. Slikke, welke samenkomst uitsluitend toegankelijk is voor deelnemers aan den wedstrijd, leden van schietvereen. en land- stormafd, alsmede genoodigden. De muziek aal eveneens deze bijeenkomst verlevendigen. Het woord zal worden gevoerd door de H.H. Job. W. Klein, Commandant van den Landstorm te Amsterdam, P. G. Laeruoes, Secr. v. d. gew. Landstormcomm. te Vlissiugen en W. Moelker, Lid v. d. Prov. Staten te Tholeu. Aangezien dien dag tevens de herdenkingsdag is van de. geboorte vau de prinses Jultana, zoo worden de ingezetenen oitgenoodigd dien dag de vlag uit te steken. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen. St-Annaland. Uitslag der op den 26 April 1922 gehouden aanbesteding door het Bestuur der Water- koering van den Calamiteuzen Suzannapolder van het herstel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 April 1923 van de Aarde, Kram-, Rijs- en SteenglooiiDgwerken aan de Waterkeering van dien polder. Ingeschreven werd door P. Berrevoets te Serooskerke 5200, N. van der Linde Scharendijke f5170, J. Eerland Stavenisse f5117, B. Oosters Willemstad f 5100. Adr. Wesdorp Stavenisse f 5083, W. van Vossen f4910, O. Moerland f 4873. Joh. Elenbaas f4830 de drie laatste woon achtig te St-Annaland. De begrooting was f 4840. Onder nader goedkeuring is het werk den laagsten inschrijver gegund. Stavenisse. 11. Zaterdag werd alhier aanbesteed door het Bestuur der Waterkeering van de Calam. polder Oud-Keropenhofstede en Moggershil. het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1923 van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Steen- glooiingswerken aan genoemde Waterkeering. Minste inschrijven voor het dykvak O. K. H. (Raming f17391) was de heer A. Wesdorp Lz. alhier voor f12400, voor het dijkvak Moggershil (raming f22897) dezelfde voor f16250. St-Maartensdyk. D® bouw van een basaltmuar alhier, ter vervanging van de bestaande houten haven beschoeiing, is opgedragen aan de heeren F. .van Hulle en C. van der Klippe te Oosterland voor de som van f 43400. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat zij met den inhoud instemt. KERKNIEUWS. Aangenomen bet beroep naar de Ned. Ht te Stavenisse door ds. P. Moerman te Moe Beroepen bij de Ned. Herv. gemeente le land ds. O. J. RootseUar te Bergtchenhoel PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. nam. 2,30 uur ds. Van Grielhuyzen. Geref. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds Bol wij li. Oud Gerei. Gem. voorm. 10 uur nam. 's avonds 6,30 uur leeskerk. J A 30 1 Ned. Protestantenbond afd. Tho GEEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 ds. Ver nam. 3 uur leeskerk. (Voorin. Bed. H. Av Geref. kerk, voorm.. 10,30, nam. 3 en 7 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leesk 3 uur ds. Datema. Oud Geref. kerk, voorm 10,30 nam. 3 en^— 6,30 aur leeikerk St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 leeskW" 3 nur^ï. Heller.-kul Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 e», 6.30 uur leeskerk. j Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 's avonds 6,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 lei nam. 3 uur ds. Verschoor te Poortvliet. (Nam, H. Avondm. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en] 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk vourm, 10,30 ds. huijsen en nam. 3 uur leesdienst. Geref. Kerk voorm. 10.30 uur nam. 's avonds 6,30 uur leeskerk St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en na dhr. Kortenhoeven te Heemstede. Chr. Ger. kerk, voorm. 10, nam. 3 uur eo>M leeskerk. lerseke. Ned. Herv. Gem. voorm. Ds. Jonker te nam. leeskerk (ouderling Lavooij.) Ger. Kerk voorm. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'ia Bromet. Oad Ger. Gem. voorm. nam. en 's Kersten. W BURGERLIJKE STAND IERSEKE van 21—27 Ap Willem Pieter de Jonge 24 Gemeente Gehuwd Pieternella Scheele, 22 j. jd. Adriaan Boon en Cornelia Maria Pieternella Lindenberg Gem. THOLEN van 2128 April 1 GeborenJacoba Pieternella, d.v. G. W. Geluk. Overleden: Melis Schot 17 mnd., z.v. J en Z. van Duivendijk. Kornelia Vretes 8' van Frans Pieter de Min. Ondertrouwd E. J. Kosten jm. en K. Midd M. C. van Splunter jm. en N. Quist jd. A liker jm. eu J. J. van de Sande jd. J. 1 en A. Baaij jd. M. L. Goedegebnure jm. Carol jd. D. v. d. Sande jm. en J. Moeli GehuwdIz. Hoek jm. en L. P. Qaist MARKTBERICHTEN. Oud-Vossemeer, 26 April 1922* Geachte Redactie. Zij het mg vergund als trouw lezer van uw blad voor de volgende zaak een bescheiden plaatsje in uw blad te mogen ontvangen. Het is naar aanleiding van het feit dat zeer vele landarbeiders, waaronder ook ondergeteekende, werk zaam bij aanleg waterleiding op ons eiland, wat THOLEN, 29 April 1922. Boerenboter f 0.90 per pond.| Roomboter f 1.15 Eieren 5 cent per stak April Grat Zaterdag 22 8,: Zondag 23 8,i Maandag 24* 9, Dinsdag 25 9, Woensdag 26 8,! Donderdag 27 8,i Vrijdag 28

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2