IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT i io1934 Zaterdag 29 April 1922. Zeven en dertigste jaargang en ze rs s- Firma J. NI. C. POT - Tholen. Het rei'nifjt en verft tegelijkertijd. Tragisch. Gemoedsbezwaren tegen de Invaliditeitswet. Ongeval. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. PUBLICATIËN. UITGAVE Telef. Intero. no. I Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17Vj cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 5 Burgemeester van Tholen, maakt bekend, dat 0e openbare Vergadering van den Raad is belegd Dinsdag 2 Mei 1922, des namiddags te 21/2 Ponten van behandeling Ingekomen stukken. Aanbieding van het jaarverslag over 1921. Vaststelling van het vermenigvuldigingscyfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting. Wjjziging der begrooting voor 1921 en af- en overschrijving in die begrooting. Overplaatsing van een onderwijzer der o.l. school B naar de school voor het Te leerjaar. Benoeming van een lid der commissie voor ge organiseerd overleg. Vaststelling huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim. Bepaling van de periode waarin landboow- verlof kan gegeven worden volgens de leer plichtwet. Verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch en instructiën van het keuringspersoneel. Siaten van restanten en oninbare posten der plaatselijke belastingen over 1921. Bezwaarschriften tegen aanslagen plaatselijke belastingen Tholen, den 26 April 1922. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. enbare vergadering van den Raad der ge- ente St-Maartensdijk gehouden op Dinsdag 25 April 1922. de gem eenteraad Hedennamiddag kwam tallige zitting bijeen. De voorzitter deelde mede, dat de wijzigingen het bestek tot het bouwen vau den kaaimuur igebracht door den bouwkundige Vrieus te jolen door Ged. Staten als doeltreffend ziju dgekeurd. ,De laagste inschrijvers voor dit werk aange- iid in bestek B, zijn de heeren Vau den Hulle jgh Van der Klippe te Ooslerland voor t 38900.; ,it eveutueel te leveren bijwerk moet worden irekend naar de in dit bestek geldende een- ..idspiijien. iRurg. en Weth. bevelen met alle veitrouweu de rd uitvoering op te dragen aan genoemde ren. De heer Quakkelaar wijst er op, dat de przitter niet alle cijfers heeft genoemd. De voorzitter zegt dat Ged. Staten verlangen de fnndeeriug en het ondergedeelte van den ur zwaarder zal zijn, waarvan de kostenf f 4500 dragen, zoodat de aannemingssom zal zijn 3400. Tot gunning van dit werk aan de genoemde eren Van den Hulle en Van der Klippe ver- iren zich 6 leden, terwijl de heer Hagetegen- mt. De voorzitter weuscht den heer Van den ille, ter zitting aanwezig, geluk met deze ilisiing vau den raad en heeft het vertrouwen i de aannemers, omtrent wier soliditeit en iviteit de meest gunstige referentiën zijn in tomen, dit werk naar behooren en ten ge- sge van het gemeentebestuur zullen uitvoeren. De heer Van den Hulle dankt den Voorzitter de vergadering voor het in hem gestelde rtrouwen en zal het werk met den meesten oed aanvangen en voleindigen op eene wijze t men, als men ook hier informatiën zoude winnen een gunstig getuigenis zal kunnen eggen. In verband met de heerschende werke- )sheid onder verschillende arbeiders in deze meente, zal hij gaarne van arbeidskrachten deze gemeente voorzien. Daarna wordt mededeeling gedaan van de gekomen stukken, als volgt a. missive van Ged. Staten tot goedkeuring Q het suppletoir kohier van den hoofdelijken nlag. id. alsvoren houdende kennisgeving van goedkenriDg door de Kroon der wijziging in verordening tot heffing eener plaatselijke. id. als voren tot goedkenring van de jziging en af- en overschrijving in de begroo- igen voor 1921 en 1922. d. verslag van den toestand der gemeente er 1921, hetwelk ter lezing voor de leden ter cretarie zal worden nedergelegd. kennisgeving tot aanneming der benoe- iog als plaatsvervangende leden van het stem- ireau voor de verkiezing van leden der Tweede fcmer, behalve de heer Joh. Peels. De heer Hage geeft in overweging om dit Mal plaatsvervangers maar niet meer aan te dien, omdat in andere gemeenten slechts twee den en hier ioch reeds drie leden in het bureau tting hebbeD. Inmiddels wordt na verschillende stemmingen inoemd de heer J. A. vau Sas met 4 stemmen, m gen 3 op den heer J. M. Kanff nann. PI f. schrijven van J. W. Hoek, dat hij de hem «gewezen gemeentewouing niet kan aanvaarden •ar zijne aanvraag die vau Adr. vau Gorael Itrof. Deze wonderlyke gekleurde vlokjes c^even Uw verschoten blouses weder de oorspronkelijke kleur of een arisch nieuwe, welke 11 maar wilt:. Delevers H* Waardinnen Fabr.van SunlifjVit er\ bux* Bij loting wordt de beschikbare woning in net Boschje thans bij loting toegewezen aan Joh. Kloet Cz en bij aldien ook deze daarvan geen gebruik mocht wenscben te maken, J. van der Werf te Scherpenisse als opvolger wordt aangewpzen. g. Missive van Ged. Staten inzake bet nemen van een aandeel in de Bank voor Nederlandsche gemeenten, waaromtrent genoemd college vau oordeel is dat het zeer gewenscht is een aandeel te nemen _txmdat dio uitsluitendvoor de gemeenten werkzaam is, doch zij kunnen geene toestemming verleenen om de gelden daartoe te vinden uit de inschrijving op het grootboek. De voorzitter meent, dat men in verband hier mede deze zaak wel tot later kan uitstellen. h. verzoek van het bestuur der muziekver- eeniging //Met vereende krachtentot het ge bruik maken van het marktplein voor het houden van een Festival op Pinkstermaandag 5 Juni. De heer Hage vraagt naar het advies van Barg. en Weth. De voorzitter zegt dat het Dag. Bestuur geen advies heett, daar het bij den Raad behoort. De heer Hage meent dat er eigeuüjk niemand tegen kan zijn dat het marktplein daartoe ge bruikt wordt daar dit in andere gemeenteu ook plaats viudt en met Pmkstereu overigens zoovelen naar elders trekken, die dan hier zulleu blijven, dat het in het belang der gemeente is om dit verzoek toe te staan. De heer Koopman merkt op, dat deze aan vraag niet bij den Raad, maar bij Burg. en Weth. thuis behoort. De voorzitter deelt die meening niet. De heer Koopman houdt Biettemin zijne be wering staande, omdat ten vorigen jare over de plaatsing van de caroussel wel ter dege door Borg. en Weth. is beschikt; een raadsbesluit waarbij wordt teruggebracht naar den Baad, bestaat niet. De voorzitter zegt dat juist met het oog op de wrijving die er verleden jaar over het ge bruik van de markt is ontstaan, hij de beschik king nu maar naar den Raad heeft verwezen. De heer QoakkeUar is het met den heer Koopman eens, dat het bij Borg. en Weth. behoort; het geven van vergunningen voor dansmuziek heeft de Raad aau zich getrokken. Het verzoek wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Groenewege, Gaa- keer en Koopman. Na afhandeling der agenda brengt de voor zitter in herinuering dat reed» menigmaal in woord en geschrift de wenschelijkheid en de uoodzadelijkheid is betoogd om het eiland Tholen uit zijn isolement te verlossen door het in vaste verbinding te brengen met den wal van Noord- Brabant. Nu protesteert men in Tholen wel tegen het leggen van een dam, maar hij zon zich al gelukkig achten, als er een brug lag, waardoor de ongunstige verbinding door middel van het Thoolsche veer verdween. Ook in de Kamer van Koophandel te Breda waar hij bij de opening wa9, zal men steun vinden voor eene andere verbinding. Hij stelt mitsdien voor zich met een adres te wenden tot de Koningin, de Tweede Kamer, den betrokken Minister en Gedeputeerde Staten om eene vaste verbinding aac te brengen, waar toe met algemeene stemtneu werd besloten. Na de leziög en goedkeuriig der notuleD en de toezegging tot herstel van eene opening in de Bopchstraat, wordt de vergadering gesloten. GEMENGD NIEUWS. Bepalingen op de veemarkten. Bij Kon. Besluit is bepaald, dat in de ge meenten, waar veemarkten wordeD gehouden, terordeningen moeten worden vastgesteld, waarbij a. het begin en het einde wordt bepaald van den tijd, waarbinnen vee ter markt mag worden toegelaten. Het begin van dien tijd mag zonder speciale vergunning niet vóór zonsopgang worden b. het terrein wordt aangewezen, waarbinnen veemarkt mag worden gehouden. Dit terrein, bestemd voor markteD, welke eenmaal per maand of met korter tusschenpoozen worden gehouden moet gedurende de markt geheel van den open baren weg zijn afgescheiden, tenzij de minister op grond van plaatselijk omstandigheden ge durende een overgangstijd van hoogstens vijf jaren daarvan ontheffiug verleent. Voor de verschilleude diersoorten dient een afzonderlijk gedeelte van het marktterein te worden aangewezen, terwijl ook moet worden bepaald, langs welke toegangen vee ter markt mag worden aangevoerd. Bepaald moet worden, dat eenhoevige dieren en vrouwelijke runderen boven één jaar niet anders dan geleid en niet in grooter aantal dan twee tegelijk langs één toegang ter veemarkt mogen worden aangevoerd. In verband hiermede worden, met het oog op den eisch van een deugdelijk veeartsenijkundig onderzoek, voor schriften gegeven betreffende het aauvoeren ter markt. Op de veemarkt mag geen vee worden toe gelaten dan na tevoren van gemeentewege ter plaatse veeartsenijkundig onderzocht te zijn. Een verscherpt markttoezicht zal moeten intreden, wanneer en voor zoover de inspecteur dit bij het dreigen, optreden of heerschen eener besmettelijke veeziekte noodig acht. Voorts worden nog verschillende bepalingen voorgeschreven, welke noodig worden geacht om O O .1. O «v% J 1Jf,,1 1 ^.1 1 gebracht. Te Amsterdam zag men bij nacht een meisje in uachtgewaad uit een tweede verdieping op straat vallen. Ernstig gewond werd het kind opgeuomen en naar een ziekenhnis gebracht bij aankomst aldaar bleek het reeds te zijn over leden. De ouders, die zoo vast sliepen, dat zij het bellen niet hoorden, zoodat men zich door 't breken van een ruit toegang moest verschaffen hadden van 't ongeval niets bemerkt. Het meisje dat negen jaar oud was, was slaapwandelaarster. Wonderdokters. Hoe staat het eigenlijk met de zoogenaamde wondergenezingen Komen werkelijk af en toe frappante gevallen voor van genezen verlammin gen blindheid, enz. door niet-geneeskandigen Dat is inderdaad het geval, erkent L. K. W., de schrijver van de medische kroniek in 't Hbl. Alleen wij, medici, hebben daarvoor een behoorlijke verklaring. Wij beschouwen deze gevallen niet als wonder, maar schikken ze vol komen in den kriug van onze keunis. Al die ziekten, die door een wonder genezen, behooren tot wat wij noemen functioneele ziekten in tegen stelling met de organische ziekten. Men kan bv. blind zijn door troebelheid van hoornvlies of lens door ziekten van netvlies of gezichtszenuw of door andere organische afwij kingen. Doch er is ook eeu vorm van blindheid, waarbij geen letsel is aan te wijzen, maar die alleen in het voorstellingsleven van den betrok ken persoon zetelt. In den oorlog zijn dergelijke gevallen wel voorgekomen. B.v, iemand wordt getroffen door een bom of schrapnel. Hij raakt daarbij bewusteloos; zijn oogleden worden licht gewond, maar bij onderzoek in het hospitaal blijken de oogen geheel gaaf. Toch geeft patiënt aan niet te kannen zien en hij gedraagt zich als een volslagen blinde. Het nauwkeurigste onderzoek brengt geen afwijkingen aan oogen of hersenzecuwen aan den dag; de pupillen reageeren uitsluitend op het invallen van licht. De patiënt wordt vaak beschouwd als een simu lant, maar ten onrechte. Laat iemand eens pro- beeren met goedziende oogen en normaal zenuw gestel zich blind te houden. Het zal hem niet gelukkeD. Men heeft met dergelijke meoschen allerlei proeven genomen. Men liet ze b.v. in de zon kijken. Ze knipten niet met de oogen. Men i9 met messen op ze los gestormd. Zij be wogen zich niet. En toch zijn dergelijke patiënten slechts tijde lijk blind, juist zoo lang als hun onderbewust zijn hun dit voorschrijft. Kooien dergelijke meuschen in hypnose, onder werking van een heftig suggestieveo invloed, dan kan het wonder gebeurenzij zijn plotseling gewezen,'"tij--824# weer juist als vroeger. Djtffanïge menschen nu zijn ook vóór hun ongev'al of ziekte niet geheel en al norni al; Wat is jt vrav^t jchrijver, het nadee', dat deze wonderdokters het publiek berokkenen? Hij rekent daaronder ook deu zoogenaamden „professor' Otto Otto, den vroegeren komiek Otto Schlesinger, die zijn profesorstitel in Dnitschland gekocht heeft van een sedert weg gezonden magistraat, die in zijn eigen land be kend staat als een bedrieger, maar die onlangs in het Zuiden van ons land, de goegemeente zóó in beroering bracht, dat de kleine pers er met veel ophef melding van heeft gemaakt. Dat nadeel ia in de eerste plaats het verwekken van valsche hoop bij tal van menschen, die orga nische gebreken hebben en dns niet geholpen kunnen worden. Daarnaast, dat personen, die juist wel genezing kannen vinden, den tijd, dat ingegrepen had moeten worden, laten voorbijgaan. Maar bovendien is een massa-suggestie en -hyp nose, zooals hij die opwekt, lang niet onscha delijk. Zoo wordt verteld van een genezen stotteraar, die den volgenden dag in het geheel niet meer kon spreken en zoo zon meer aangehaald kunnen worden. Dat hel onzen zoogenaam den Professor Otto Ot,to alleen te doen zou zijn om zijn methode iogang te doen vinden, welke immers uit doodgewone hypnose bestaat en die enkel dient om de zucht naar sensatie van het publiek te bevredigen, is weinig waar schijnlijk, wanneer men verneemt, dat bij één van zijn vertooningen b.v. f 800 aan entreegeld werd geÏDd. Het is te begrijpen, dat *prof." Otto Otto liever den wonderdokter dan den komiek speelt. Broekhuys, politie en journalisten. In de Avoudpost deelt de heer Willem Broek huys, de veelbesproken en lang gezochte Directeur van de Rotterdamscbe Handels- en Landbouw- bank mee, hoe de politie maandenlang vergeefs getracht heelt, hem te arresteeren. Hij vertelt ook, dat hij ongeveer een jaar in een huis te Amsterdam woonde, en daar #oude relatien en journalisten" ontving. Dg, Politiegids teek ent daarbij aan y Mzoo zlju er journalisten gcwoco», um -jji de politie zoekende wa9, wisten waar de gezochte te vinden was. 't Zou merkwaardig zijn te ver- vernemen, door welke „journalisten" deze dubbel zinnige rol gespeeld is." De journalist, Is. S. merkt nijdig hierbij op „Moeten wij misschien als politiespionnen optreden P" Zijn meisje vermoord. Zaterdagmorgen werd te l trecht een 19-jarig meisje vermoord gevonden. Het meisje Sienwert geheeten, dienstbode bij een familie aan den Abstederdijk, wa9 den vorigen avond te zes nar afgehaald door haar verloofde den 23-jarigen fabrieksarbeider Albertus T. v. d. Berg, van IJsselstein. Een nur later heeft men het paar nog gezien. Volgens sommigen zou het des avonds nog naar de bioscoop zijn geweest. De verloofde was Zaterdag eerst nergens te vinden. Te IJsselstein was hij sedert Donderdag niet gezien. Zaterdagmiddag trok echter op de Ganzenmarkt te Utrecht een jonge man, die in de buurt vau het politiebureau zich bevond door zijn zenuwachtigheid, de aandacht van een politieagent, die op hem toeliep en hem vroeg op hij niet een zekeren v. d. Berg was. De jongeman antwoordde bevestigend en vertelde er meteen bij dat hij zijn meisje den vorige dag had vermoord. De dader is terstond verhoord, waarbij is ge bleken dat hij uit wanhoop, omdat zijn meisje niet meer van hem wilde weten den grnwelijken daad heeft bedreven. Ds. Frnanje, predikant bij de Geref. Gemeente te Barneveld, die zien al» een tegenstander van de Invaliditeitswet heeft doen kennen en inder tijd dan ook de bekende circulaire voor hen, die tegen deze wet gewetensbezwaren beweerden te hebben, heeft ondertéekend, waardoor hij van de verplichting tot het plakken van zegeltjes voor zijn dienstbode werd ontheven,* heeft ook geweigerd het hiervoor op zijn belastingbiljet aangebrachte bedrag te betalen. Deswege hebben de rijksambtenaren thans beslag op zijn inboedel gelegd, welke bij verdere weigering van betaling Zaterdag 29 dezer gerechtelijk zal worden ver kocht. Bij vier zijner gemeeatonaren zal om deieifd© reden weldra een dergelijke verkooping plaats hebben. Toen Zaterdagavond de trein 11 54 te Leiden arriveerde werd de diéustdoend hoofdcoDducteur, de 47-jarige H. v, Lenn, vermist. Men ver* mjedde een uiigeiok en ging zoeken. Onder Den Haa^ vond men hem op de spoorbaan, met ifgeredeu beenen, stervende. Zondagmorgen is bij in het ziekenhuis overleden. Men vermoedt, dat hij bij het overstappen van den eenen wageo naar den anderen is gevallen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1