IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT O. 1933 Zaterdag 22 April 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. - 1 't Kwam toch in de krant. „In naam van Oranje doe open de poort I" Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, y» per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,875, franco r post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17,/2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. JACHTAKTEN. Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar ayn o aanvraagformulieren ter bekoming van jacht- voor het nieuwe seizoen, aanvangende 1 Juli dd eindigende 30 Juni van het volgende jaar, oodigt belanghebbenden uit hun aanvragen ter Ding dier akten, zooveel mogelyk, vóór 1 Juli er gemeentesecretarie in te dienen, olen, 18 April 1922. 12 VISCHAKTEN. BINNENVjSSCHERIJ. Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar tyn lieren voor de aanvragen tot het bekomen van isch- ot hengelakte. voor het jaar aanvangende ■li a.s. en eindigende 30 Juni daaropvolgende, loodigt belanghebbenden uit hun aanvragen soo- mogelgk vóór 1 Juni e.k. aau hem in te dienen, navolgende akten worden uitgereikt Groote vischakten, tot het visschen met alle IJ* looide vischtuigen, tegen betaling van twee vyflig cent (f 2 50); kleine vischakten, tot het visschen met een genoemd vischtuig tegen betaling van een n (f 1.—.) Hengelakten, tot bet visschen met meer dan *4 engel, tegen betaling van vyftig cents (f 0.50.) baaitor het visschen roet één heugel, geen loop- of KOlhengel en geen peur zynde, behoeft geen aan- iha te geschieden. olen, 18 April 1922. 26 De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. )9S EERSTE KAMER. 'onderdag was de stemming over de hoofd- ken der grondwetsherziening aan de orde. vorigen dag bleek bij de verdediging door ter Raijs de Beereubroack, dat deze be was voor verwerping van boofdst. 111 en pn waartegen bij waarschuwde. De Kamer zich daardoor niet lateu afschrikken, djfldst III (evenredige vertegenwoordiging ook de E. Kamer) werd met 24 tegen 21 st. >rpen. De stemming over hoofdst. IV (ont- marheid der Provinciale Staten) en van de onneele artikelen werd op verzoek van den ster aangehouden, opdat hij eerst met zijn gas wilde raadplegen. ONDERWIJS. de te Middelburg gehouden examens akie daagde o.a. A. J. t. d. Weel, St-Annalaud, og der B.N.L. te Tholen. SPORT EN SPEL id-Vossemeer. De achietwedatrijd ran de i. 9. alhier had tot eerloop, dat de le prijs behaald door Jb. Berkheij en de 2e prijs O, Harermaos, medailles uitgeloofd door beer Burgemeester en den heer Secretaris, irerige prijzen bestonden uit aigaren, pijpen Door de eoetbalclub V. I. O. 9. alhier geapeeld tegen J D. V. O. san Zierikzee taat 00. Islag verkoopingen en aanbestedingen. id-Voeeemeer. Door notaris D. san de Velde gereild een woonhuis ran mej. de Wed. e Wilde alhiernadat bjj opbod «n afmijn ilotte by het laatste aan een bedrag ran 0.— was gekomen, werd het pand opge- GEMEN6D NIEUWS. STAKENDE BIOOLWEBKER9. Amsterdam wordt de rioleering rerbeterd Weteringstraat. Dat wil teggen men is le nitroering ran bet werk begonnen. Maar stagnatie gekomen. Eerst door de lang- ;e Toretperiode. Maar toen bet nn eindelijk r waa, dat de straat orer een breedte ran M. was opgebroken, een genl was gegrsren drie tot rijf meter diepte, waarbij smalle aden toegaog gaven tot de woningen en bij het stijgen der temperatuur, spoedig de omwonenden een ondragelijke stank te worden, daar verschillende riolen er litmondeD, toen zijn de rioolwerkera in ng gegaan. Ze eischten verhooging ran het loon ran f50 tot f67'/i' De aannemer gaf IWJhM H KT vtHrH DCR ELECAMTE PARÖtE FA&fel.. KAMT6W V*H SUNUCKTZBU» niet toe en als gevolg daarvan ligt nu het werk reeds gernimen tijd stil. De bewonen van het betrokken stadsgedeelte klagen echter nu zoo luid, dat er van gemeente wege zal worden ingegrepen. Met het oog op den onbondbaren toestand zouden B. en W. buiten den aannemer om maatregelen nemen. Stadswerklieden kwamen met plankeD, om althans de gegraven gaten te overbruggen, zoo- dat het verkeer weer kon plaats bobben. De stakers beletten echter dit werk en joegen de gemeentewerklieden op de vlucht. Prachtige toestand Een energieke vrouw. In 1888 ging Elizabeth Mahony met baar man naar een eiland in de Stille Zuidzee. Het blanke paar kreeg, door zijn meerdere kennis van de dingen der wereld grooten invloed over de kleurlingenbevolkiog, die het uitriep tot buo koning en koningin. In 1903 kwam de man te overlijden. Toen werd de weduwe onbeperkt gebiedster en ze wist haar gezag te doen gelden met groote energie. Ze werd onvoorwaardelijk gehoorzaamd. In den laatsten tijd zette zij de bevolkiug aan den arbeid om goud te delven, maar het grootste deel van haar vermogen, dat schier met den dag aanwies, bad zij te danken aan den uitgebreiden handel, dien zij dreef. Zij bezat een groot aantal vaartuig n, waarop zij sotns zelve als loods en machinist dienst deed. Op het eiland bevonden zich 17000 inboor lingen en slechts 6 blanken koningin Elizabeth Mabony met haar zoon en schoondochter en 3 door haar aangesielde ambtenaren. Zij gaat nu, waarschijnlijk de vele regeeringszorgen moede, in Sydney haar welverdiende rust ge nieten na de inspanning van een rnim 30-jarig bewind, dat evenwel, niet in het minst voor haar zelve, rijke vruchten heeft afgeworpen. Een katholiek schoolblad schrijft het volgende „En nu kinderen, wordt het weer vacantie. Maar nu moet jullie niet denken, dat je heele- maal vrij bent, hoor 1 Jallie maakt deze dagen nu je allen tijd hebt, 20 thema's Fransch, 20 Duitsch en 20 Engelsch. Ik kan er niets aandoen. Het is wel wat veel, maar anders komen we niet klaar 1 Nu moet je dat niet aan iedereen vertellen, anders komt het nog in de krantV' Met deze toespraak eindigde eèn leerkracht een er M.U.L.O.-school de vorige week de ltseec in de talen» Prettig vacantie kinderen Het lied van Koppelstok, den Brielschen veer man, zoo populair, dat iedere Nederlander het kent, wie kent den maker er van De dichter-compoDist is jong gestorven en wel in de provincie Friesland te Akkrnm.'t Was de onder wijzer A. G. Schooleman. Hij maakte als 18-jarige jongen in 1871 het lied, en toen het volgende jaar, in 1872, het 300-jarig feest van den Briel alom in den lande gevierd werd, werden door een uitgever te Zuften in veertien dagen tijds 80.000 exemplaren van het overal inslaande lied verkocht. Schooleman zelf spon er echter geen zijde bij. Hij kreeg een mooi boek voor de moeite, en een vriend van bem, die geholpen had voor de melodie, eveneens een boek. Schooleman kreeg kort daarna een onge luk. Op een bankje voor de klasse staande, kantelde hij om. Hij ontwrichtte zijn henp en 't gevolg was, dat hij het onderwijs verlaten moest. Toen zijn vader, die stationschef was, naar Akkrom werd overgeplaatst, ging de zoon mee. Abraham Schooleman is daar in 1875 op 22- jarigen leeftijd overleden. Melk in de brievenbus. Iets nien ws op het gebied van de melkdistributie schrijft het Alg. Zaivelblad zijn jbrieven- bussen" voor melk. Een melkinrichting te Londen heeft bij verschillende klanten zoo'n „brievenbus" aangebracht. Het is een metalen bas aan de binnenzijde van de deur. Een deksel sluit de bus van boven af. Boven de bus is een ope ning in de deur gemaakt, die van buiten door een klepje is afgesloten. De melkrondbrenger begint met dit klepje op te lichten. Op dit klepje is aan de binnenzijde een aantal cijfers in een cirkel aangebrachteen verplaatsbare wijzer geeft het aantal pints melk aan, dat de klant wenscht De inelkroDdbrenger steekt nu door de opening een specialeo trechter en laat daardoor de ver langde boeveelbeid melk toevloeien. De bedie ning gaat zoo veel vlugger. VAN BOOMSTAM TOT KRANT IN S>/2 UUR. Een papierfabrikant in den Harz heeft, aldus vertelt het tijdschrift de gPapierfabrikant", een proef genomen hoeveel tijd hij noodig heeft om een boomstam te veranderen in een krant. Hij liet op een morgen om vijf minuten over half» acht drie boomen vellen, die vlak bij de fabriek stonden. Oin 9 uur 89 kwam de eerste rol papier, uit deze stammen vervaardigd, uit de machine. Deze rol werd per auto gebracht naar de drukkerij van een dagblad op 4 kilometer af stand van de papierfabriek gelegen. Toen begon men daar te zetten en om 11 uur viel de eerste courant uit de pers. 3 unr en 25 minuten waren dus voldoende om het publiek de oieuwste be richten te leveren op papier van boomen ge maakt, waarop 's morgens de vogels nog hadden gekwinkeleerd. LANDARBEIDERS NAAR NOORD-FRANKKIJK. Vele werkzoekende landarbeiders hier te lande kunnen looneuden arbeid vinden in Noord- Frankrijk. Ze hebben zich daartoe aan te melden bij de Rijks Centrale Arbeidersbeurs te Den Haag, Koningskade 22. Een tweetal Fransche kantoren krijgen bericht van allen die verwacht worden en helpt hen bij aankomst verder, zorgt voor plaatsing, enz. Maar nu doet zich schrijft de heer Rühs, lid van het Alg. Ned. Verbond het volgende voor: Velen die verwacht worden, komen niet ze worden onderweg gehuurd door werkgevers of zaakgelastigden, die hun mooie beloften doen waarop zij menigmaal ia het zuiden van Fran krijk terecht komen, waar voor hen allerlei moeilijkheden ontstaan. Daarom komt de heer Rühs waarschuwen laat u niet verhuren op Bel gische plaatsen, maar meld a vooral eerst aan op het emigratiekantoor te Tourcoing of Feignies. Van hen, die op eigen gelegenheid gingen eu zich ouderweg lieten verhuren, kwamen wel be richten van spijt en van erger, zelfs van armoede io. Er wordt in Noord:Frankrijk nogal veel Vlaauosch gesproken, wat een gemak is voor Nederlandsche arbeiders, die het Fransch niet meester zijn. DE NALEVING VAN DE ARBEIDSWET. De wet is er om nageleefd te worden. Er zijn er wel, die meeoen, dat de wet er is om te worden ontdoken, maar 't eerste is toch de normale gang van zaken. Ten opzichte van de sociale wetten van den laatsten tijd schijnt er echter Bog al eens van een overtreding sprake te zijn, en nu is het opmerkelijk, dat de minister klaagt over te weinige medewerking, die door de gemeente- poliiie wordt verleend bij het toezicht op de naleving dier wetten, speciaal wat betreft de Arbeidswet. Dat is, zegt de minister, zeer te betreuren, aangezien een voortdurende scherpe controle door de gemeentepolitie een noodzake lijke aauvulling moet vormen op de werkzaam heden van de ambtenaren der arbeidsinspectie, die niet in staat zijn, de handhaving dier wet geheel alleen op zich te nemen. De politie behoeft niet in hoofdzaak haar aandacht te wijden aan het opsporen van over tredingen betreffende de administratieve voor schriften der wet. Maar het is van groot belang, dat zij mede toezicht uitoefent op de naleving van de bepalingen inzake de werktijden. Even eens is controle op de naleving van het verbod van kinderarbeid zonder veel bezwaren door de gemeentepolitie mogelijk. DE CONFERENTIE TE GENUA die bijeengeroepen is om zoo mogelijk de toe stand van malaise die in geheel Europa heerscht te verbeteren, heeft met Paschen een echte ver rassing ontvangen. Paaschmaandag deelden de Duitsche en Russi sche delegaties mede, dat zij Zondags een ver drag hadden geteekend, waardoor de vijanden van vroeger, thans dikke vrienden waren ge worden. Zooals te begrijpen, waren de geallieerden hierover alles behalve te spreken, want men had Rusland eens Bink willen laten voelen dat ket geïsoleerd als het was, maar met zéér veel liefde moest aannemen wat de conferentie te Genua zou willen besluiten. Nu Rusland en Dnitschland verbonden zyn voelt Rusland zich sterker, terwijl Dnitschland een weg open ziet om ten bate zijner industrie groote orders te ontvangen, ten schade natuurlijk van de overige landeu. Óf achter dit verdrag nog een militair verdrag is gesloten, is natuur lijk niet bekend, men vreest van wel, docb dit vertellen de betrokkenen niet. Overigens is een samengaan van Duitschland met Ruslaod, dat steeds BoDjewikische neigingen voorstaat, een groot gevaar voor geheel Europa. GEITEMELK NIET GOED VOOR ZUIGELINGEN. Duitsche geneeskundigen, en ook enkele Ne derlandsche, hadden reeds lang het gebruik van geitemelk als voedsel voor zuigelingen ontraden, omdat 't leidt tot bloedarmoede. In het Tijdschrift voor praktische verloskunde biedt thans een vroedvrouw, die reeds vijf-en- twintig jaar in de praktijk is, een aantal mede- deelingen uit die praktijk aan. Zij vertelt van een familie, van welke de eerste vijl kinderen, met geitemelk gevoed werden en die allen uitslag kregen in het gezicht, terwyl er drie stierven. De latere drie werden met water en koemelk gevoed. Deze kregen geen uitslag en bleven gezónd. In een tweede huisgezin met acht kinderen /fstond reeds lang vóór ae geboorte van eik kind een geit gereed." De kiuderen bleven geregeld zwak en ziekelijk en hadden diarrhee, totdat eindelijk naar ander voedsel werd omgezien (meestal karnemelk, omdat niets meer kon worden verdragen, om later langzamerhand over te gaan tot volle zoete melk). Van deze acht stierven er twee aan voedingsstoornissen. Nooit zag deze vroedvrouw van geitemelk ala zuigelingen voedsel goede resaltaten. ONVERMOGENDEN MET BEZIT. De minister van financiën heeft opgemerkt, dat door burgemeesters, in de door hen ten kantore van de ontvangers der successierechten ingediende maandelijksche sterflijsten, herhaal delijk overledenen onvermogend worden ver klaard, terwijl nit een ingesteld onderzoek nader blijkt, dat vau de nalatenschappen dier personen successierecht, somtijds zelfs tot een aanmerkelijk bedrag, verschuldigd is. In dergelijke gevallen is meermalen gebleken, dat onroerend goed in de woonplaats der over ledene is nagelaten. Wijl dit voor de schatkiat nadeelige gevolgen kan hebben, wijst de re geering er deu burgemeesters op, dat voortaan geen vermelding van onvermogen op de sterf lijsten mag plaats vinden, indien de waarschijn lijkheid van dat onvermogen niet geacht kan worden aannemelijk te zijo. DE BANKBILJETTEN MET RECLAME. De bepali' g, dat bankbiljetten, die ^verminkt" zijn, doordat er een firmastempel op is gezet of een ander opgeschrift geschreven, niet meer ala wettig betaalmiddel worden erkend, heeft al velen ongerief veroorzaakt en lokt al heel wat verzet uit. De rijksontvangers nemeD dergelijke biljetten niet meer aan en verschillende postkantoren hebben nu dit voorbeeld gevolgd. Mag dat nu zoo maar wordt er gevraagd. Men had in ieder geval toch wel een zekeren tijd gelegenheid kuunen geven tot inwisseling. De vraag berust ten deele op eeu misver stand, zegt het Hbl. Immers is de inwisseling van dergelijke biljetten, indieo zij niet inderdaad als ernstig beschadigd moeten worden beschouwd, nog precies even goed mogelijk als vroeger, ten kantore van uitgifte d.w.z. bij de Nederlandscht Bank zelf. Dat het plaatsen van dergelijke opschriften, reclames enz. op de bankbiljetten wordt tegen gegaan, kaart bet blad goed. Want vooreerst gaat het bankpapier er door zulke opschriften vaak onsmakelijk uitzien. Maar bovendien neemt de kans op vervalsching toe, wanneer de stempels of opschriften bepaalde kenteekenen bedekken of onduidelijk maken. De bankdireotie zelf volgt, naar bet bla4

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1