KWATTA I Ijtaal DAMES jffnnhardk INSULAIRE L bloed- armöede lOOO CADEAU NATIONALE BANKVEREENIGiNG ELKE WEEK 100 CADEAUX Wascholine-Zeeppoeder. ,DE TOEKOMST f 1.188.650 Landbouwers- Zakboek. H. G. v. Kroon. worden in de maanden APRIL, MEI eu JUNI 1922 door TOTAAL f 25000.- Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, V A HEEL Co., l f 4.50. SCHERPENISSE. Dames-handwerken SAFE-DEPOSIT SPAARBANK 4% RENTE VOOR HET OPLOSSEN VAN FUZLES. KOOPT Aanbevelend, JAC. DE GROOT, 98 100 ruim f 10 450.000. Geluk's Gezondheid en Schoonheid. De Homoeopatische Geneesmiddelen 600 reepen met f 10.— f 6000. 5.- - 6250.- 2.50 6250.- 6500.- 1250 2500 6500 KWATTA-SOLDAATJES BLIJVEN GELDIG. TABLETTEN goud, doublé of nikkel. EFFECTEH, BMKZAKEH, COUPOB! T H 0 L E M) Firma P. J. ASSEL8ERGS C.Hz. Bergen op Zoom. fraaie flacon IMPERIALE MejufFr. A. E. van der Graaff, Gez. BAGGERMAN, £00 Flacons Eau de Cologne t> Kantoor THOLEN. Kapitaal f lO.OOO.OOO. Reserven f 3.750.000. EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN HANDELSCRED1ETEN REKENING-COURANT CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, DEPOSITO'S 48 24074 BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. Enkele artikelen. Theeserviezen - Kristallen Waterstel - Vazen - Zilveren Colliers Gouden Manchettenknoopeo. Enkele namen van inzenders van oplossingen P. van Meer, Blauwstraat Steenbergen. P. Weijmans, Blauwstraat Steenbergen. J. Tiberius, Welberg Steenbergen. W. van Loon, Visscherstraat Steenbergen. IzaUk de Vos, Kerkweg Stavenisse. A. Goedegebuure, Vocrstraat St-Annaland. TE VEEL OM OP TE NOEMEN. 29163 ALLE BEDDEN en MATRASSEN worden op het Magazijn gemaakt; alle raaten 8PIRAALMATRASSEN alsook voor BEDSTEDEN worden geleverd Complrele Menbileering van SALONS en HUISKAMERS. Stoffeerinrichting en Behangerij. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 190. Maakt Begroetingen voor het behangen en meubileeren van HUIZEN. 54 27616 Vermeerdering in 1921 Totaal in omloop20107 Verkrijgbaar te Thoieo bij de Nationale Bankvereenigiedl VERSCHENEN: de zesde verbeterde drnk vaD Vooral thans, dq de Landbouwer op de hoogte vau de fioancieele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Stevig ingebonden met portefeoille- overslag. 26 16820 Prijs f 1.25, franco per post f 1 30 na ontvangst per postwissel. Verkrijgbaar bij de uitgeefster- F IR M A J. M. C.fO T, Tholen en bij den Boekhandel. BV Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsohe Land- bouw-maatsohappij. Gezondheid en schoonheid be- hooren meestal samen. Zwakte, bleekheid, vermoeidheid, luste loosheid zijn slechte gezellen op de levensreis. Maar eeu frissche kleur, een heldere oogopslag, oogen die tintelen van levenslust en energie zijn goede aanbevelin gen, en introducties die iedereen kan gebruiken. Welnu, duizenden in ons vader land hebben nieuwen levensmoed eu ^levenslust gekregen door een geregeld gebruik van SANGUI- N08E; het bekende middel dat uw bloed verrijkt, uw zenuwen versterkt, en uwe algeheele ieveus- opgewektheid bevordert. Prijs per fl 12.6 Hf 11. 12 tl f21.—. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag Wacht u voor namaak. Verkrijgbaar bij Apothekers eu Drogisten. 40 17650 Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apotb., te Ier- seke bij A. M. Steketee. nit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE TER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom 25000 GULDEN verpakt in Kwatta's Manoevre reepen Kwatta's Carmenreepen Kwatta's Volle-Melkreepen Kwatta's Melknoisettereepen verdeeld als volgt: In de chocolade beviudt zich een statistiek bon, waartegen bij inzending de op de bon vermelde waarde per postwissel als belooning wordt vergoed. 135 29162 I tegen worden sedert jaren met het beste resultaat gebruikt tegen bloedar moede, en daaruit voortkomende lichaamszwakte en .hare gevolgen als bleekzucht, duizeligheid, rugpijn, lusteloosheid, voortdurende iter. moeidheid. steeds terugkeerende hoofdpijnen en weinig eetlust. Zij vernieuwen 'net bloed, verster- ken het lichaam en geven het ge- laat een gezonde frissche kleur. Een flacon ECHTE MIJNHARDT'S E£f| 1 STAALTABLETTEN altijd voorzien van de handteekening ""n'.en lette bij koop hierop. Verkr. in flacons vanaf 90 ct. bij apoth. en alle drogisten. PHARM. FABRIEK A. MIJNHARDT ZEIST. 41 29159 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, dalnm aanvaording enz. door 11 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H Doctoren. voorheen J. ROBBE- BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 10 36 99 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegeD overeen te komen condities. Openen H AN DELSCRE Dl ETEN en REKENING-COURANT met cheq en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbar Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORK( MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatscha pijen als op Beurspolis Verhuren LOKETTEN iu een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912% en 1—"5 nii Des Zaterdags van 92 uur je .k< De groot e. Voorjaarsschoonmaak nadert, zen ons thans u«e gordijnen, dekens, kleedji enz. In de maand APRIL word deze spoedig en tegen zeer billijke prijz keurig nehaudeld. Wij reioigeo en pers in A P R I L een Heerencostome (jas, bro en vest) het is dan als nieuw, voor 19627 nieuwe abonnes op DE EERSTE die onderstaand inteekenbiljet met vermelding van den naam van onze Courant zenden aan de Uitgever.-Mij. ..Neerlandla" te Utrecht ontvangen de beste Boldoot-Eau de Cologne Huwelijks- en Overlijdensberichten, Visitekaartjes en alle andere druk werken, bestsite men bij ageutesse van de firma J. M. C. Pot te Tholen, bij wie steeds modellen 11 ter inzage liggen. 17384 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGENOP ZOOM HET NIEUWE MODEBLAD verschijnt 2 X per maand is het beste van ons land, bevat het grootst aantal modellen voor DAMES- en KINDERKLEEDINO, HANDWERKEN, ONDERKLEEDINO enz., stelt van alle modellen geknipte patronen verkrijgbaar en heeft gratis knippatronenblad. CADEAU als hierboven afgebeeld INTEEKENBILJET. Ondergeteekende, kennis genomen hebbend van de bijzondere uit bieding in abonneert zich voor minstens 2 kwar talen op HET NIEUWE MODE BLAD (2e uitgave) A 95 cent per kwartaal, (per post fl.25) met ala CADEAU Flacon Eau de Cologne t) Hier in te vullen de naam van onze courant.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4