HuidC Motor- g In si De Swarivulpenhouders tRheumah'elu Abdijsiroop m. nu. van Rijssel Een ruime keuze in VITRAGES. Zenuwen FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. vendutie houden. WAGEN. Verzorgt» dadelijk dien hoest Alle C. Laban, Tholen Wed. B. G. Kegge-van Duïvendijk, pP®«ï®W( Prachtig Hout te koop 2 nieuwe woonhuizen, Landbouw- vereeniging Tholen. afheiningspalen IETS NIEUWS! „BATAVIER". f4— per flesch. keukenkachels Kloosterbalsem Vergeet niet in de te komen zien. 2de hands motoren: Eagle 2 cil. 9 H.P. Emblem 2 „5 H.P. Proefrit met deskundige toegestaan. M. GEUZE - Kerkstraat - THOLEN. modelboeken komt eu beziet onze sorteering Broedeieren Talensinkten, Firma J. M. C. POT Verlaagde Prijzen. zijn wereldberoemd, onverslijtbaar, sierlijk eu gemakkelijk. Steeds voorhanden in prijzen vanaf f 8.50 gewone soort, f 10.— de bekende Safety, zelfvullers f 10.— en f 11.50. Allen met gouden pen. 56 2916s VULPENHOUDERINKTEN - VULPENHOUDERCUPS. Adriana Jacoba van IJzerlooij C. OudosluIJs Cz., in den ouderdom van 79 jaar en 8 maanden. SAMAPERIM i tabletten nnirair'* 33 7 29165 VENDUTIE TE THOLEN. a contant. bijeenkomst op Donderdag 20 April a.s., PU ROL A.MIJNHARDTÏ ST00FSTRAAT THOLEN. geven van orgelles en het stemmen van piano's. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Heeft U al een pot K.oosterbalsem in huis? Witte en Gestreepte Heeren-Overhemden, Boorden, Manchten, Strikjes en Zelfbinders. Verder een mooie sorteering in Dames- en Kindercorsetten. KERKSTRAAT - THOLEN. Aanbevelend, lijm en gluton in gewone potten en regevoirs zijn steeds voorradig bij komen, tofc rust door 't gebruik van MUHHAKDT'5, Zenuw-tabletten, Firma J. M. C. POT - Tholen. inr en. Op) ./08. loon m. d 'e av dei tliddelbarg, Molenwater. 12 April 1922. 14 29172 luwelyksvoltreVking te Middelburg 2 Mei 1922. Op 19 April a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders W. B1JNAGTE en CORK ELI A ADRIANA VAN DEN BERGE, hunne 40-jarige Ecbtvereeni- ging te gedenken. 18 Uil aller naam, JAN BIJNAGTE. Tholen, April 1922. 29161 Hedeu overleed tot onze diepe droefheid na eeu kortstondig lijdeo ome geliefde Moeder, Behuwd- eo Grootmoeder Pieternella Cornelia Vermeulen, Wed. van Joh. Hoogerheide in den ouderdom van 72 jaar. J. HOOGERHEIDE. A. C. HOOGERHEIDE-Janieni. P. HOOGERHEIDE. F. HOOGERHEIDE-IJzermaD. M. HOOGERHEIDE. Rotterdam, J. HOOGERHEIDE-v. 't Veer. A. v. VEER. AD. HOOGERHEIDE-Smits. B. SMITS. 28 29169 Dinteloord, M. HOOGERHEIDE-v. d. Velde. J. v. d. VELDE. Tholeu, Oodeland 8 April 1922. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kort stondige ongesteldheid, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder Mejuffrouw Wed. van den Heer M. P. van Nieuwenhuijzen, in den ouderdom van ruim 86 jaren. Halateren, G. A. van Nieuwenhuijzen. G. D. van Nieuweohoiizen- Mol. Kinderen en Kleinkinderen. A. J. van Nieuwenhuijzen. M. J. van Nieuwenhuijzen- van Nieuwenhuijzen en Kind. Den Haag, Wed. J. M. van Nieuwenhuijzen- Lock. Kinderen en Kleinkind. Steenbergen, M. C. van Nienwenhnijzen, A. C. van Nieuwenhuijzen- Bierens en Kind. Steenbergen, 7 April '22. Eenige en algemeene 42 kennisgeving. 29160 Heden orerleed, zacht en kalm na een langdnrig lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader Behuwd- Groot-en Overgroot vader 29178 30 St-Maarteosdijk, Wed. C. Oudesluiji-Faze. C. Oudeeluijs. M. C. Oudesluijs—Oudesluijs. Staveniise, J. Oudeeluijs. St-Annaland, M. M. HeijboerOudesluijs. M. J. Heijboer. St-Maarteosdijk, Wed. P. OudesluijsBoogert. Mar. de Graaf. Kleinkinderen en Achter kleinkinderen. St-Maartensdijk, 9 April 1922. Gebruikt Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de veie blijken van belangstelling van hier en elders bij gelegenheid van hun 50-jarige Echtvereeniging ontvangen. M. VAN DULLEMEN en ESTHER DE KORTE. Tholen, April 1922. 11 29164, De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER zal, op DONDERDAG 27 APRIL 1922, te Tholen, eene Zindelijke goederen kunnen wor den bijgebracht. Opgave te doen vóór Dinsdag 25 April e.k. aan J. Q. van Dijk op welken dag de goederen gebracht moeten worden. 18 29167 gegalvaniseerd afheiningsdraad, Punt- draad, gegalvaniseerde Krammen, Draadnagels, Harmonicagaas, Vlecht werk. In alle maten in voorraad tegen zeer concurreerende prijzen. Wederverkoop«r» genieten rabat, 0. J. CONTANT, Kerkstraat Tholen, 29175 Tel. 37. 12 RESTANTEN WONINGBOUW. Vlotdelen 5 t 1.50 per stuk. Batteus 2'/2V2 15 cent per voet. Voorts latten, teugels eö schrooten bij J. VRIENS te THOLEN. 12 29173 TE KOOP OF TE HUUR: waarbij 10 gemeten land in pacht kan volgen, direct te aanvaarden. Te bevragen bij Gebr. ANTHONIE en JAN VAN POORTVLIET, 29154) 13 Oud-Vo9semeer. 29165 TE KOOP EEN ZOO GOED ALS NIEUWE 8 A. KOT, Singel, THOLEN. mef bef alijmoplossende middeldaf U er in een paar dagen van af kan helpen.Neem nu, van daag nog de Elk uur uifsfel kan de aandoening noodeloos verergeren en rekken 24 26713 Landbouwers, landarbeiders en belangstellenden, die wenscben mede te werken tot het oprichten eentr vereeniging ter uitvoering van arti kel 6 der Landarbeiderswet, worden uitgenoodigd tot eene des avonds 8 nar (wettelijke tijd) in het hotel van den heer P. H. Eist. Spreker: de beer C. STEVENS, rijkslaodbouwconsnlenl voor Zeeland. 29166 23 HET BESTUUR. Heden ontvangen T ijzer 40X40 cM. cn 180 cM lang voor slechts 1 gld. per stuk. 0. J. CONTANT, KERKSTRAAT - THOLEN. 29177 11 Tel. 37. ^STUKLOOPEN DER HUID VERDACHT WMUfftS en alle kleine HUIDVER.WONDINGEN welke dagelijks ln teder gezin kunnen voorkomen, geneest men snel en zeker met Dit ls een heerlijk verzach tende en snel genezende zalf voor groot en klein. Zij mag in geen gezin ontbreken. Doozen van 30-60 en 90 ct. bij apoth. en drogisten. PHARM. FABRIEK I ZEIST. 34 29153 IETS FIJNS Gééü artikel, dat in korten tijd zulk eeu opgang heeft gemaakt als De fijnste Likeur. Wettig gedeponeerd: 23681 Beleefd aanbevelend, 20 beveelt zich aan tot het 7 HEDEN ONTVANGEN alle soorten vanaf f 10.groen, zwart en wit geëmailleerd. Gratis plaatsen der kachels. Oude kachels worden inge ruild. 13 29176 0. J. CONTANT, Kerkstraat Tholen. Tel. 37. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER- HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat BergeD op Zoom Vandaag kan de kat één van de kinderen krabben, morgen knnt U zich in den vinger snijden of zich branden en hoe vlngger U er dan bij is hoe beter. De Kloosterbalsem werkt heerlijk verzachtend bij pijn, beelend en zuiverend bij wondeD, voorkomt brandblaren, indien direct aangewend, is jeukstillend, geneest uitslag, is onovertroffen als wrijfmiddel bij rheumatiek etc. De Schaadt niet, be derft niet, bijt niet. Prijs per pot van pl.m. 20 gram f0.80, van plm\ 60 gram f 1.60, van plm. 100 gram f3. Eiacht roo- den band met onze hand- teekening L.I. AKKER Rotterdam. Alom ver krijgbaar 39 26767 namaM GEO£POnttPP Aanbevelend, 29179 40 v/h. QUIST-GELUK 54 25708 Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage de van VISITE- en ONDERTROUW KAARTEN en ENVELOPPEN. Rouwwerk wordt met den meeaten spoed geleverd, alsmede ANDER DRUKWERK. Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAF, St-Maartensdijk. Alvorens U koopt, Fijue WiegeD, Kinderwagens, Rieten Stoelen, houten en ijzeren Ledikan ten, Vloerkleeden en kleine Kleedjes, alles eerste kwaliteit aau spotprijzen. 0. J. CONTANT, Kerkstraat Tholen, 29174) Tel. 37. 13 van raszuivere Patrijs Leghomkippeu a 20 cent per stuk. BESTEL NU UW KUIKENS. A. G0EDEGEBUURE, 28095 8 Oud-Vossemeer 14. THOLEN. 28035 Ujw Pen koken 7Sck bij Apoth en drogisten A. MUM HARDT ZRIST 4)1 15 29156 Correspondentiekaarten ouverten. opiëerpotlooden. opiëerinkt. losetpapier. 11 28035 Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 komen vroeg I In 't vooriaar. koop bijtijds j een pot SPRUTOL Verkrijgb. bij alle drogisten. 119 10 29157

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3