A&vertentiên. schippersknechtje A. W., uit Roden, overboord geraakt en in het Roeudiep verdronken. Te Amsterdam ia gearresteerd de directeur van de N. V. Mij. Saoitas, op grond van op lichting en verduistering. Opgepast. Te Rotterdam zijn twee winkeliers opge licht doordat hun als betaling voor geleverde waren een valsche postcheque werd verstrekt. De een had een schade van f 15, de ander van f 50. Parijs tenminste de bewoners van de voorsteden van Parijs en omgeving, die in de nabijheid van de Seine wonen, worden weder bedreigd door een ramp. Door de veelvuldige regens der laatste weken wast de rivier de Seine weder onrustba rend en men beklaagt zich nu in Parijs dat de werken die zijn besteed aan verbeteriug van den toestand en die reeds 50 inillioen frank hebben gekost, nog bij lange niet toereikend zijn. Gered. Twee FranGche studenten waren een uitstapje gaan maken in het gebergte van Taiilefer, toen ze eeoige dagen geleden werden overvallen door eeu hevigen sneeuwstorm, die vier dagen duurde. Men had hen reeds ten doode opgeschreven, doch zij kouden een vluchthut bereiken, waar zij veilig waren. Behalve dat ze eenigszius hon ger hadden geloden, mankeerde hun niets. De conferentie te Genua die zal trachten om Europa het herstel te geven waarop het reeds eenige jaren zit te wachten, schijnt voor Frankrijk niet de resultaten te zulleu geven, als dat laud wel gedacht heeft. Reeds heeft het twee gevoelige nederlagen geleden. Een ten opzichte van Rusland en de tweede die het nog meer aan het hart zal gaan, ten op zichte van Duitschland. Barthou, de Fransche woordvoerder, verklaarde namens Poincaré te spreken, dat onherroepelijk vaststaat dat, indien Duitschland den eersten Mei niet voldoet aan zijn verplichtingen, Frankrijk met België, dit land verder militair zal bezetten. Llovd George, Engelands minister, die alles iu het werk stelt om een gunstige oplossing te verkrijgen, eischte onmiddellijke intrekking van dergelijke maatregelen, daar hij anders de con ferentie zou verlaten. Barthou, hoewel sprekende namens Poincaré, moest dus eieren kiezen voor zijn geld en trok toen zijn woorden in er bij belovende dat deze maatregelen niet zouden worden uitgevoerd. Geen erg pleizierige reis voor de Franschen naar Genua Practisch geschenk. de vermeerdering van zijn gezin door een twee ling. Zijn collega's die meenden dat dit een zéér blijde gebeurtenis is, waarbij een krente- brood de feeststemming zou verhoogen, lieten een krentemik gereed makeu van vijftig pond welk geschenk door de beambten werd thuis gebracht. VAN ONZE BERICHTGEVERS. IERSEKE. Woensdag is de eerste spa in den grond gestoken voor den bouw der Ned. üerv. School. ST-MAARTENSDIJK. De kiezerslijst voor deze gemeente, dienstjaar 1922/23 is vastgesteld met eeu getal vau 4-4-7 kiezers voor de Tweed0 Kamer, 14-4-0 kiezers voor de Prov. Stateu en 14-24- kiezers voor den Gemeenteraad. 01 D-VOSSEMEER. Maandag jl. had hier een ongeluk plaats, dat nog gelukkig is afge- loopeo. Een werkman welke bezig was de buizen iu de waterleiding aan eeu te hechten, werd door het instorten van een groote hoeveelheid grond zoodanig bedolven, dat een kwartier noodig was, oai deu man uit zijn positie te verlossen. Door toeval kon hij nog adem halen, daar een brok grond zóó was gevallen dat er lucht kon toetreden, maar de man verkeerde toch in zoo'u toestaud, dat hij per rijtuig naar Tholen moest vervoerd worden, Woensdag vergaderde de Vereeniging het Groene Kruis alhier, de inkomsten over het vorige jaar hadden bedragen f 299.875, terwijl de uitgaven slechts f 89,555 beliepen; in het reservefonds werd bijgeschreven f 100.De aftredende leden, de heereu Den Engelsman, Suijder en Wiskerke werden herkozen. Aan mej. Moelker te Zierikzee, die toezegging gedaan had voor de VereenigiDg te willen op treden met het onderwerp wijkverpleging, was geschreven maar er was geen nader bericht ingekomen, zoodat men zal trachten een volgende jaar een ander te viudeD, dia dit punt wil be handelen. ST-PHILIPSLAND. Mei 1 Juli a.s. is aan A. Faasse brievenbesteller alhier, eervol ontslag uit zijn betrekking verkend. Naar men verneemt heeft de heer L. Neele outvlag genomen als lid van de Co op. Electr. Mij. alhier. SCHERPENISSE. Woeusdagavoud had in het Café Groenewege de algemeene jaarvergadering plaats vau de Ccöp. Electriciteits-MaaUchappij ^Scherpenisse". Na opening door den voorzitter werden door den secretaris do notulen der vorige vergadering voorgelezen, die onveranderd werden vastgesteld. Daarna geschiedde voorlezing van de volgende ingekomen slokken. Schrijven van den gemeenteraad betreffende overname van us ceutraie en onkosten onderzoek, en een schrijven van den heer J. van As dat hij bedankt als bestuurslid der centrale. Daarna deed de secretaris rekening en ^er- antwoording over het dienstjaar 1921 en tevens een jaarverslag aangaande de vereeniging. Alsnu geschiedde de verkiezing van 4- be stuursleden. De drie aftredende leden de heeren J. van Houdt, W. van der Graaff en J. P. van Geet, werden bij acclamatie van stemming ge kozen en in de vacature J. van As werd met op een Da algemeene stemmen gekozen de heer D. A. Hartog die allen hunne benoeming aan namen. De commissieleden die de rekening over 1921 hadden nagezien werden wederom bij accla matie van stemming herkozen n.l. de heeren J. Muller, M. Rage eo J. M. van der Graaff. Nadat de voorzitter nog eenige leden bad beantwoord over enkele punteu sloot hij deze vergadering. STAVENISSE. Dinsdagavond trad alhier voor de leden van het „Groene Kruis" en vele be langstellenden wederom als spreker op Dr. Beru- hardi. Na een openingswoord door den voor zitter begon de geachte spreker over het onder werp //De tandverzorging". Een paar «eken geleden had hij, ook met lichtbeelden, behac deld „De bloedsomloop". Ia een duidelijke rede behandelde hij, alles opgehelderd en verduidélijkt door over het alge- meeu zeer heldere plaatjes, het ontstaan, de inrichting, de afwijkingen der tanden, de tand- gebrekeu en het tandbederf, wat bijna altijd te wijten is aan onreinheid. Hoe dit zooveel moge lijk te voorkomen Natuurlijk door een goede, oordeelkundige reiniging der tanden. De tanden borstel èn de richting, waarin èo de tijd, wan neer men borstelen moet, werden ruim bespro ken. Wil men de gevolgen voorkomen, dan moet men zooveel mogelijk de oorzaken zien weg te nemen. Daar een goed gebit een eerste ver- eischte is voor een goede spijsvertering, moet men aan het gebit hooge eischcn stellen. En dit wordt maar ai te veel verwaarloosd. Na deze leerrijke rede, die met groote aaudacht werd gevolgd, dankte de v< orzitter namens allen den geachten spreker en beval de vereeniging het ^Groene Kruis" iu ieders medewerking en steun aan. Sedert 1 April 11. is er in het postvervoer op ons „vergeten eiland" een groote verandering gebracht. Werd dc laatste jaren de post med vervoerd door den personen autodienst ^Polder- man", sinds 1 April geschiedt dit vervoer door een geheel afzonderlijken autobus „Liefbroer" uit B. o. Zoom. Naast dezen dienBt heeft men den keurig ingerichteu putodienst „Krijger" voor personenvervoer. Blijkens het aantal passagiers .«.U.j- a: De post komt hier als gewoon en keurig op tijd aan. Maar vroeger bleef de avondpost, die hier ongeveer 7 uur aankomt, te Stavenisse en ver trok dan '8 morgens ongeveer 5 unr, zoodat men allen tijd had de ontvangen correspondentie te kunnen beantwoorden. Thans vertrekt deze post reeds des avonds te 8 uur, zoodat er geen sprake van is iets te kunuen beantwoorden. Alleen kan men beantwoorden de post van onge veer 2 ure des namiddags en dau niet meer voor deu volgenden morgen 10 ure, waar tusschen pen tijdruimte ligt van 20 uur. Alleen kan men '8 avonds om 10 uur correspondentie verzenden met het laatste trambootje in de richting Zie rikzee. Maar van Zaterdagavond 10 uur tot Maandagmorgen 10 uur dus iö 36 uur kan men niets verzenden in de richting Zierik zee. Bij het in elkander zetten van dezen post dienst heeft men voorzeker wel de vele belangen van onze eilandbewoners „vergeten". THOLEN. De algemeene vergadering vaD de veilingsvereeniging De Eendracht heeft aan het alg. bestuur volmacht le geven tot het stichten van 6en eigen veilinglokaal We hopeu dat door deze stichting het veilingwezen tot meerder bloei zal worden gebracht, teu voordeele van onze omgeving. Raad der gemeente Scherpenisse op Dinsdag 11 April 1922. Aanwezig 5 leden. Afwezig met kennisgeving W. Bijl en 1 vacature. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Overgelegde stukken De goedkeuring van het besluit van 14- Maart tot wijzigiog der begrooting voor 1921. Een schrijven van Ged. Staten betreffende de goedkeuring van de verordening tot heffen van schoolgeld. Vaststelling Een verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch. Eeu instructie voor den keuringsdienst voor het hoofd vau den dienst eu voor den hulp- keurmeester. Nieuw reglement van orde voor de vergoe dingen van den gemeenteraad. Het havengeld wordt met f 0,025 per 1000 K.G. laadvermogen verhoogd en abonDeeren alleen toegestaan voor schippers ingezetenen. TWEEDE KAMER Donderdag der vorige week kwam de vlootwej en tegelijk daarmee de marine begrootiDg aan de orde de eerste met een eindbedrag van 300 milioen, de laatste met een bedrag van 58V* millioen. 12 De minister van oorlog, die tijdelijk ook minister van Marine is, was tegenwoordig. Op verzoek der Kamer verschenen ook de ministers van finantiëD, van koloniën en van buitenlandsche zaken, wat natuurlijk ernstige bezwaren van de 1 zijde der Kamer voorspelde. De eerste 9preker, de heer Drion, verklaarde j al aanstonds dat ziju fraatie, de vrijheidsbond (of de liberalen) tegeu de vlootwet zou stemmen omdat zij het eruorme bedrag dat deze wet eischt niet kon verantwoorden, en omdat de wet een miskenning was van de conferentie van Was hington. Bovendien, zei hij, wat zouden we aau de nieuwste te bouwen schepen hebben. Over een jaar of zes zijn ze weer verouderd en kunnen we opnieuw gaan bouwen. Nog een paar linksche leden waren 't met den heer Drion eens. Yan de rechterzijde hield de heer Scheorer een hartstochtelijke pleidooi vóór de wet„Indië (zei hij) vraagt en smeekt Nederland om weer baar te worden gemaakt" welke woorden vroolijk- heid verwekten. Van de regeering kwam de minister van buitenlandsche zaken 't eerst aan 't woord om dat hij den volgende dag naar Genua moest. Hij achtte de vloot noodzakelijk en bestreed de meening dat een versterking van onze weermacht in Indië in strijd zou zijn met overeenkomsten te Washington verkregen. De heer Drion stelde nu voor, eerst alleen over de rede van den minister van buitenl. zaken te beraadslagen, doch de heer Oud ging verder eu stelde voor de behandeling der vloot wet te schorsen tot de minister uit Genua teruggekeerd zou zijn. De stemming die daarop volgde verwekte een groote spanning en de uitslag een buitengewone sensatie, want het voorstel werd met 56 tegen 15 stemmeu aangenomen. De aanneming zelf was al een reden tot verbazing, maar veel meer nog dat die aannemiug toe te schrijven was aau den hoofdleider der katholieke partij Dr. Noles een vriend en ruggesteun vau ods coalitie-kabioet De gemoedsbeweging ontstaan door de ver klaring van Dr. Nolens dat hij vóór uitstel zou stemmer, vonden we in een blad aldus beschreven *De sensatie sloeg in golven door de Kamer. De regeering wa9 één en al verbazingAan de linkerzijde geloofde men zijn ooren niet. De anti's en de chr. historischën keken of ze het in hun kieskringen hoorden donderen. Nog de vorige week had diezelfde Dr. Nolens aan de linkerzijde uitstel geweigerd. Nu was hij er voor." Buiten de Kamer meent meD, dat de front verandering van Dr. Nolens daaraan moet toe geschreven worden, dat hij er achter was ge komen dat eeoige katholieken tegeu de vlootwet zouden stemmen. Om dit te voorkomen was tijd noodig en daarom was uitstel der behandeling het eenige middel om de wet nog te redden Vrijdag kwamen eukele kleine wetten aan de orde, benevens de begrooting voor post, tele grafie en telefonie. D.e laatste nam verreweg 't grootste gedeelte van den dag in beslag en werd zonder hoofd. st. aangenomen. Daarna ging de Kamer tot 25 April naar huis. Oud-Vossemeer. Oi KERKNIEUWS. Scherpenisse. Aangenomen het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier door ds. W. J. Keiler te Molkwerom. lerseke. Bedankt voor het beroep bij de Ned. Herv. kerk alhier ds. Keiler te Molkwerum. PREDIKBEURTEN, Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Datema en nam. 2,30 uur ds. Los. (Voorm. Openbare Belijdenis des Geloofs en Bed. v. d. H. Doop.) Geref. Kerk voorm. 10 uur en's avonds 6 uur ds. Bolwijn. Oud Geref. Gem. voorm. 10 uur nam. 2.80 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. Maandag 17 April 2e Paaschdag Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Datema. Geref. Kerk voorm. 10 uur ds. Bolwyn. Oud Ger. Gem. voorm. 10 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Maandag 2e Paaschdag voorm. 10 uur (zomertijd) in Non Semper ds. G. K. van der Horst, te Steen bergen. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk, v0orm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. Maandag 2e Paaschdag. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Verschoor. Geref. Kerk voorm. 10.30 leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk /oorm. 10.30 leeskerk nam. 3 uur ds. Van Grieihuijzen. Oud Geref. kerk, voorm 10,30 nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Maandag 2e Paaschdag Oud Ger. Gem. voorm. 10.30 leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 leeskerk, nam. 3 uur ds. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6.30 uar leeskerk. Maandag 2e Paaschdag Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Keiler. óud Ger. Gem. voorm. 10.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. Datema. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 uur eD 's avonds 6,30 uur leeskerk. Maandag 2e Paaschdag Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 geen dienst. Oud Ger. Gem. voorm, 10.30 geen dienst. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Vi; huijsen en nam. 3 uur leesdienst. Geref. Kerk voorm. 10.30 uur nam. 3 en 's avonds 6,30 uur leeskerk Maandag 2e Paaschdag Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 uur Griethuijs« n. Bevestiging nieuwe lidmaten. Geref. Kerk voorm. 10.30 ds. Staal. 0| lijden is. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 ds. Los 3 oor geen dienst. Chr. Ger. kork, voorm. 10, nam. 3 uur en ds. Boone. Maandag 2e Paaschdag Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Los. Chr. Ger. Kerk voorm. 10 nur ds. Boon lerseke. Ned. Herv. Gem. voorm. leeskerk nam. d te Schore. H. Avondmaal. Ger. Kerk voorm. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'save Bromet. Oud Ger. Gem. voorm. nam. en 's av Kersten. Voorm. H. Avondmaal. PUBLICATIËN. OPNEMING van wegen, voetpaden en kunstwe Bnrgemessler en Wethouders van Tholen ter openbare kennis dat, te beginnen op a.s., vanwege de gemeente eene algemeene zal worden gehouden van de wegen en v met de kunstwerken in die gemeente. Tholen, 14 April 1922. Burgemeester en Wethouders voi De Burgemeute J. G. DIEPENH0 De Secretarie, 16 H. J. LABAN. BURGERLIJKE STAND Gemeente ST-PHILIPSLAND over d< Maart 1922. Geboren Jan, zv. Abraham Willem en Jauna Verwijs. Cornelis Marinus, Izak van Putten en Jacoba Helena 1 GehuwdJan Marinna Faasse 22 j. Neeitje Faasse 17 j. jd. Mariuns den En 22 j. jm. en Isabella Reijngoudt 21 j Gemeente IERSEKE van 7 —18 A Overleden Gornelia Oostdijk 76 j. Matlbijs van Hekke. Gemeente THOLEN van 714 A GeborenJacoba Johanna, dv. J w. P. Braai. OverledenPieternella Cornelia Ve 72 j. wedn. van J. Hoogerheide. Ondertrouwd 8. Bolijn jm. en W. J, B THOLEN. Naar we met alle zekerheid mededeelen is bet de Veiliogsvereenigic dracht" krachtens beslnit der jl. buite vergadering gelukt een zeer geschikt p te koopen en dit te bestemmen voor I geboow. Bedoeld pand la* dbouwschunr en achtergelegen gronden met stalieD en w. toebeboorende aan den heer G. S. Ja heden door het Veilingsbestuor tot aangekocht. Als candidaat voor de 2e Kamer dem, partij is o.m. op de voorloopige plaatst voor Leiden^Haarlem mevr. J Joog alhier. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 14 April 1922. Boerenboter f 0.90 per pond. Roomboter f 1.15 Eieren 6 cent per stok. ROTTERDAM, 11 April 1922. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaa poortstraat 24 gehouden veiling werdet gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f6,— tot 18.85 Kleine kipeieren f 5.tot f 6. Eendeneieren f 7.25 tot f 7.75 Ganzeneieren 118.tot f22. KalkoeDeiereo f 16.tot 1)9. Aanvoer 525.000 stuks. Temperatuur van het Scheldewater te April Gradei Zaterdag 8 5,2 Zondag 9 5, Maandag 10 5, Dinsdag 11 5, Woensdag 12 5,3 Donderdag 18 6,8 Vrijdag 14 7,3 Ondertronwd I. HOEK en L. P. QUI8T Tholen, 14 April 1922.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2