IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Zaterdag 15 April 1922. Zeven en dertigste jaargang ïh. SUNL10HT.ZEEP Firma J. NI. C. POT - Tholen. 5, se rrrf^ Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ja per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëo van 1 tot 4 regels 75 cents j iederejegel meer 17Yj cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. 993 hequ ilb&it KKO Kristelijn, J. Deurloo te Tholen, C schap M. As, O. M. J. Bolier te Poortvliet, J. J. ïout Oud-Vos8emeer, J. A. Stoutjesdijk, Zwagemaker Si-Maart nsdijk en L. Verkerke noripenisse. de gehouden examen voor de acte 1. o. de mej. J. A. du Burck te Tholen, leerlinge lölfR.N.L. aldaar. olen. Aan den heer J. Oudesluijs h. d. s. avenisse, is op diens verzoek eervol ontslag ind als leeraar aan de R.N.L. i tij t als 21 LEM resolutie van den Minister van Financiën ooemd tot klerk ten kantore van den otvangerle St-Maarteusdijk, de heer M L. Hoek aldaar. ONDERWIJS. ortvliet. Toegelaten tot de tChr. Kweek- 1 voor Zeelaad te Middelburg C. M. van Wzn. alhier. olen. Bij de Zaterdag 11. gehouden examen de R.N.L. werden toegelaten tot de eerste RECHTZAKEN. IE- 403 tntn De kantonrechter te Middelburg beeft rekel Btigd het verstek-vounis gewezen|17 Septem- 8t. f 1921, waarbij C. P. F. te St-Annaland ns overtreding der Beurtvaarlwet werd rdeeld tot f 50.boete subs. 50 dagen en beklaagde opnieuw rechtdoende, agen van alle rechtsvervolging. SPORT EN SPEL d-Vos9emeer. Zondag jl. speelde O.V.V. de voetbalclub Excelsior te Lepelstraat; edstrijd, gespeeld op het terrein der laatste viel in bet voordeel van Excelsior met club staat hoog in de 2e klasse van den rabantschen Bond. In O.V.V. waren eenige van Stormvogels opgenomen, olen. Zaterdag 1 April speelde Stormvogels nolen een voetbalmatch tegen de Zwaluwen Bergen op Zoom, die eindigde met gelijk 1—1. GEMENGD NIEUWS. of. Treub over de economische crisis. voorspelde crisis is er thans, at hebben we er van te wachten? zegt Treub iu Vragen des Tijds. Als ze zal len uitgewoed, zullen er dan weer hooger en komen als gevolg van de verlamming de productie it zal, zegt hij, vooral van haar duur af- en. Duurt zij lang dan zal een zóó groot .1 producenten er het bijltje bij moeten leggen, dat het wel niet anders gaan zal. er zijn helaas nog geen teekenen, die een ilig einde doen verwachten. Integendeel zijn ooroitzichten op het oogenblik Dog ongun- ir dan een goed jaar geledeD. Wel zien de listen in elk vleugeltje de Dadering van economischeG zomer, maar men moet ge in worden door een blijde verwachting zon- feitelijken ondergrond, om zich aan zulke halmen vast te klampen, in aantal bedrijven werkt thans met verlies e zaak zoolang mogelijk gaande te houden e werklieden in de hoop op betere tijden zich te blijven verbinden. En vele onder de irnemingen, met welke het aldus gesteld is, en dit alleen volhouden, omdat zij door bank, ter voorkoming van erger, er toe len in staat worden gesteld, hoewel zij reedt opgehouden hebben volwaardige debiteuren ujn. De banken doen dit zeker niet uit al len en menschenmin, maar al bandelen zij uit welbegrepen eigenbelang neemt dit toch weg, dat zij met die bedrijfspolitiek den meenen toestand steunen, et is onmiskenbaar dat de heerschende toe- el ongezond is en dat zoowel de bedoelde jrnemiogen als de bij hun voortbestaan ge adresseerde banken dien alechts zeer tijdelijk |0le^nnen bestendigen. Komt er binnen uiet te ;en tijd opluchting, dan hebben beide er in ;e mate toe bijgedragen om de crisis te over igen, den toestand voor de arbeiders zoo lelijk mogelijk te houden en de verlamming de productie te voorkomen. Blijft daaren- o de opluchting uog lang achterwege, dan de ramp Diet te overzien zijn, dan zal het faillissement op het andere volgen en de loosheid nog veel grootere afmetiogen aan- «n, dan zij thans reeds heeft. ^at dit zou beteekenen, vooral nu de open- kassen meer eu meer uitgeput rakeu en Pak-] A po- bel! ER- apo- S49, taw moei'me maar al tijd £unlicjhf Zeep in de keuken cjeven.die beval? mc 't bestel niet bij machte zijn hun nitkeeringen aan werk- loo3eD nog te vergrooten, zelfs als hun beheer ders bet zonden willen, behoeft wel niet te wordeu uiteengezet. Indien er niet spoedig opluchting komt, dreigen groote en in hun gevolg onberekenbare economische en sociale gevate». Men kan zich niet ernstig genoeg daarvan doordringen. Met de kansen op een spoedig herstel van den toe stand nu is het helaas allertreurigst gesteld. Terwijl geheel Europa aan den xand van een econoniischeu afgrond staat en er niet meer dan een middelmatige dosis gezond verstand toe noodig is om in te zieu, dat men onder zulke omstandigheden er niet op behoeft te rekenen het gevaar te boven te komen, tenzij men d6 handen ineenslaat en met vereende krachten er zich tegen wapent, ziet men vooral krachtsver spilling in onderlingen strijd. Binnenslands waar de arbeiders de onvermijdelijke loonsverlagingen door werkstaking pogen tegen te houden, alsof de ondernemers anders dan uit. economische uoodsakelijkheid en uit lijfsbehoud, ook in het belang der arbeiders zeiven, er toe over zouden gaan, waar uo.a.w. de sociale strijd de toch reeds zoo verzwakte productiekracht nog vermindert. Buitenslands waar de verschillende naties zich diets maken, zich ieder voor zich uit de alge- meene debacle te kunnen redden en door in- en uitvoerverboden en tatiefsverhoogiugen het herstel van ons werelddeel en daarmede hun eigen herstel met den dag problematieker maken. Van de conferentie te Genua verwacht prof. Treub niets anders dan nieuwe ontgoocheling. Het koude voorjaar. 't Vorig jaar was moeder natuur vroeg op gestaan, maar ditmaal is ze wel een langslaapster. De winter, die al zoo vroeg begon, wil nog maar steeds niet voor goed verdwijusn. Op de Oostelijke zandgronden van ons land begint het er voor landbouw en veeteelt dan ook hoogst ernstig uit te zien, naar men vao daar schrijft. Het veevoeder geraakt op en de weiden staan als bruingebrand door de hevige nachtvorsten. Het vee moet dan ook noodwendig vermageren en de melkopbrengst en boterprodnetie verminderd. Veel vee moet er aan de markt worden gebracht wegens gebrek aan voedsel. Zoodoende zollen de veeprijzen in de naaste toekomst nog aan merkelijk moeten dalen, en veel meer veehouders die tegen hooge prijzen kochten, znllen met aanzienlijke verliezen weer moeten verkoopen. Reeds thans worüt op pnik vee meer dan de helft schade geleden. En de opfok en mesterij vao kalveren is al evenmin behoorlijk rendabel Honderden,op de groote boerderyen zelfs duizendu guldens worden er dezen winter bij den vee stapel ingeboet. Ook de voordeelen uit de melk productie de melkprijzen aan de zuivel fabrieken zijn over het algemeen zeer laag wegen niet op tegen de groote uitgaven voor de voederartikelen. Eo de boterfabricatie is nog minder rendabel. Het best loonend is nog de kaasmakerij, maar deze wordt op de zandgron den nog slechts sporadisch uitgeoefend. Een enorme vooruitgang maakt de pluim veehouderij. Het aantal kippen op onze zand gronden is dit jaar twee A driemaal zoo groot als het vorige jaar. Het is dan ook te voorzien dat ae eierprijzen nog aanmerkelijk zullen dalen waar de eierproductie zoo buitengewoon groot is. Op de graanakkers is de toestand allertreurigst. Zelden was het winterkoren zoo verschrompeld en met groote kale vlakte als thans. In de eerste plaats de rogge. Eo van dit broodkoren moet de zandboer het in de eerste plaats hebben. Mislukt dit gewas, dan lijdt heel de bevolking dezer «treken. In de groote stad. Iemand nit Beverwijk, die zich te Rotterdam naar zijn hotel begaf, werd op straat aange sproken door een vreemde, die hem ^herkende" als een oud vriend en hartelijk de hand drukte, maar tevens zijn vrije hand naar den borstzak van den „vriend" bracht. Deze kreeg argwaan, vooral toen nog een andere „kennis" naderde. Hij trok een jachtmes, dat hij in een 6chede naast zijn broekzak droeg en dreigde de heeren die zich uit de voeten wildeD maken, het mes ftusschen de ribben" te zullen steken, als ze van hun plaats kwamen. Toevallig passeerden twee politie-agenten, die het tweetal meenamen. Ze werden herkend als twee bekende straatschuimers, waarvan reeds een als verdacht van straatroof heeft terechtgestaan Een honderd-jarige. Lollum, een dorpje in Friesland heeft onder zijn inwoners een honderd-jarige. Zijn tweede vrouw met wie hij op 64-jarige leeftijd trouwde is nu 73 jaar, dus nog betrekkelijk jong bij haar man vergeleken. Uit het eerste huwelijk heeft de 100-jarige Sjoerd Lantinga geen kinderen, uit het tweede zijn twee kinderen in leveD, een zoon van 38- jarigen leeftijd, die gehuwd is en een dochter van 34 jaar die bij haar ouders inwoont. De oude man is slecht ter been en nagenoeg doof. Een beschuldiging weersproken. De heer Wibbens, hoofdinspecteur van het Nederlandsch Rundvee9tamboek, had in een vergadering vau de Overijselsche Maatschappij van Landboaw meegedeeld, dat een Friesche zuivelfabriek 36 reageereude (tnberculeuse) dieren te Hoorn had laten verkoopen, om den indruk te geveD, dat er in Holland, en niet in Fries land, veel ongezond vee ter markt wordt ge bracht. De heeren dr. E. van Weideren baron Ren- gers en A. Veenbaas, uitmakende het bestuur vao Den Gezondheidsdienst voor vee in Friesland, hebben naar aanleiding hiervan een zoo scherp mogelijk onderzoek ingesteld. Aan de besturen oan aIIp. in ia <1 a VTUUCT voorgelegd, of ze vee op deze wijze hadden ver kocht of doen verkoopen, of dat misschien een groep veehouders uit een der fabrieken aldus gehandeld had. Het antwoord vau allen was beslist ontkennend. Ook aan den voorzitter van de coöperatieve slagerij te Akkrum is de vraag gesteld en ook zijn antwoord luidde ontkennend. Genoemde heeren vragen nu aan den heer Wibbens gegevens voor zijn beschuldiging. Eee ernstig vliegongeluk. Nabij het dorp Grandvilliers (30 K.M. ten zuiden van Auiiens in Frankrijk) zijn twee vliegtuigen, een E'igelsch en eeu Fransch, waar van het eene uit Parijs en het andere uit Lon den kwam, beide vao den dienst Parijs—Londen, ten g^olge vau dea mi9t met elkaar in botsiüg gekomen. Twee bestaurders een mechanicieo en drie reizigers, werden gedood. Later is nog een vlieger aan ziju verwondingen bezweken. Daar de mist het nitzicht bemoeilijkte, vlo gen beide vliegtuigen vrij laag boven den grond. Ónder de slachtoffers is een Amerikaansch echt paar, dat met den treiu had willen gaan en de kaartjes reeds genomen had, maar op 't laatste oogenblik besloot tot een luchtreisje. Aan den buitendijk van den Van Pal- landtspolder <te Middelharnis is een flesch aan gespoeld, waarin een briefje zat met den volgenden inhoud Belfast. Wij worden beschoten, Alles blaast dood en verderf. Huil in moord en dood. 17 gewonden met handgranaten. Gittin. Een datum werd op het briefje niet vermeld. Vermoedelijk is het nog uit de oorlogsjaren af komstig. De afname der bevolking wordt in Frankrijk met bezorgdheid waargenomen. De Matin geeft als alarmkreet„De ontvolking, dat is de vijand De huwelijken verminderen in aantal, de wiegen blijven leeg en er worden graveo gedolven. Blijft het gaan als no, dan zal Frankrijk in 1965 niet meer dan 25 millioen inwoners tellen." Het land wordt elk jaar 350.000 zielen armer Aan het slot van een troosteloos overzicht vraagt de matin *Zal de Kamer, die op het oogenblik met hartstocht over Frankrijks leger macht beraadslaagt, zich bedenken, dat be scherming van het geboortecijfer het voornaamste deel is van elk program van nationale ver dediging Te Zelhem, een dorpje in den Achterhoek, wooude eenige jaren aaneen een z.g. „millioenen- juffrouw", die zich als zeer rijk wist voor te doen, maar ondanks haar fabelachtigen rijkdom gaarne gelden in ontvangst nam. Zij wist van de inwoners op alle manieren geld los te krijgen. Thans is uitgekomen, dat de millioenenjuffrouw is een te 's-Heerenberg thuis behoorende.... boerenknecht. Het vertrouwen in de „juffrouw*' was bij de bevolking zoo groot, dat men eerst de verklaringen van burgemeester en politie niet wilde gelooven. Eenige dagen geleden werd een man in een berucht pand te Rotterdem beroofd en in verband daarmede werd een jongedame in be waring gesteld. Donderdagmorgen nu kwam een jongeman bij de politie vragen „of zijn meisje een dag verlof kon krijgen, want zij zouden aan- teebeneu". Na eenige bespreking kreeg de juf frouw 24 uur verlof om in ondertrouw te worden opgenomen. Vrijdagmorgen moest zij zich weer bij de politie aanmelden. Zondagnamiddag werd ten Zuidoosten van Gleiwitz (Duitschland) in bet zoogenaamde Hültenfriedhof naar vermoedelijk verborgen wapens gezocht. Bij deze gelegenheid is door een nog niet opgehelderde oorzaak, vermoedelijk door het ontsteken van een handgranaat, een munitiedepot in de lucht gevlogen. 16 Fransche soldaten werden op slag gedood, 10 andere zwaar gewond. Bovendien kwamen een beambte en een bouwleider der onderneming om. Een onderzoek ter plaatse heeft uitgemaakt dat het wapendepot ondermijnd was en dat de ontploffing is ontstaan door een mechanisme, 't wel tot dat doel was aangebracht. Inlichtingen uit anderen bron zeggen dat er 23 dooden en 10 gewonden zijn. Professor Otto Otto. Vroeger badknecht geweest, zegt men, nu professor eu wonderen van geneeskunst ver richtend. Van dat „vroeger badknecht" is niets waar, zeggen zijn vereerders, maar anderen weer dingen er op af, dat hij zijn professors-titel niet op geheel regelmatige wijze zich zou hebben ver worven. Maar onaangetast blijft, dat hij wonderen doet. Hij komt uit den Harz en is Zaterdag- en na 4~ a~:,'il. geleden hij ook reeds was geweest. De zaal liep vol en honderden moesten buiten blijven. Tal van zieken meldden zich aan. Er waren moeders met kinderen met lamme beeDtjes op den arm, dooven, blinden, lammen en tien tallen anderen. Uit heel het land bleken ODge- lukkigeu naar Nijmegen gekomen te zijn, in de hoop verlossing van hun lijden te vinden. Er dreigde een paniekstemming, maar men bleef den toestand meester. Otto Otto verklaarde, na eeu langdurig voorafgaand onderzoek, zich bereid een twaalftal lijders te behandelen. Den meesten indruk maakte ditmaal de ge nezing van een vrouw, die uit Kleef was over gekomen met een attest van twee professoren, dat zij leed aan zwarte staar, tengevolge waarvao zij sinds twee jaren volkomen blind was geweest. Zij had de oogen steeds gesloteo. Prof. Otto Otto zeide, na haar onderzocht te hebben, dat het geen zwarte staar, doch een verlamming van de oogleden, tengevolge van een zielsziekte, was. Nadat hij de vrouw behandeld had, gingen hare oogen open en zeide zij, schreiend, dat zij weder kon zien. Zondagavond hadden ook meergegoeden hun schroom volledig afgelegd en smeekten om een plaats op het tooneel. Wederom werden uit de heinde en verre naar Nijmegen getogen lijders eeu tiental voor de behandeling toegelaten en van hun lijden verlost. Een vrouw van 67 jaar die sinds drie jaren niet meer had kunnen loopen, kreeg na de behandeling de macht over hare beencn terug. „Prof." Otto Otto werd na deze genezing, evenals na eenige andere, stormachtig toegejuicht. Hij zal binnenkort zijn tournee door Neder land voortzetten. De Berlijnsche hondenbelasting bedraagt thans van 200 tot 1000 mark per hond. Deze belasting is voor menigeen te hoog eu het ge volg is, dat elke week te Berlijn meer dan 400 honden worden gedood. Dit wordt gewoonlijk aan veeartsen opgedragen. Een hunner moet ge middeld per dag 10 houden dooden. Voor de rechtbank te Middelburg heeft terechtgestaan de 35-jarige vrouw, die haar 13-jarig dochtertje zoo ernstig mishandelde en verwaarloosde, dat anderen hebben ingegrepen en het kind aan de *zorg" van de moeder hebben onttrokken. Het kind moest in den kelder slapen, onder zakken en op wat stroo. De dokter vond bijna vijftig lidteekens op het kind, afkomstig van vroegere verwondingen. De moeder ontkende nageuoeg alles. Wegens het ontbreken van een getuige is de zaak uitgesteld tot 5 Mei. De Tel. meldt, dat te Amsterdam plannen bestaan voor den bonw van niet minder dan 6000 betonwouiugen door particulieren. Te Zuidhorn is in den nacht het 14-jarig

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1