IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Twink **31 Zaterdag 8 April 1922. Zeven en dertigste jaargang IA? thar Firma i. M. C. POT - Tholen. Gooi uw verschoten, yapon niet we§! oen a M Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'J ^>«rartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco 1,65 -f- 10 ct. diep. kosten. U1TGA.VE Telef. Intepc. no. 16. Advertentiëo van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere«regel meer 17*/i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Monter van Tholen zal op Zaterdag, a.s., des middags te 12 uur, ten tar )tl EEN HOOP COMPOST (pen. ipril 1922. 7 29139 VOOR DEN DIENSTPLICHT. eeater van THOLEN maakt bekend, U gpraad voor de ingeschrevenen voor den ichting 1923, dezer gomeente zitting n. Tholen, op Donderdag 20 April 1922, gs te 9.30 uur, in het gymnastieklokaal School. OUllde na te noemen oitaonderiagsgevallen or den keuriugsraad de meting en het ondercoek naar de gesckiktkeid voor NOlvoor den dienst worden geacht kleiner zijn dan 1.55 M. aa| ljjden aan of behept syn met ziekten U"1 vermeld in een bij Koninklijk besluit uringsreglement. j de eerste maal, dat omtrent hun ge spraak wordt gedaan, verkeeren in een 2 bedoelde gevallen, worden geacht ongeschikt te zyn, indien onder- Een nieuw geneeskundig onderzoek van een inge schrevene heelt ook plaats, zoo de beide genees kundigen van den keuringsraad niet eenstemmig zijn in hun oordeel ten aanzien van geschiktheid, tijde lijke ongeschiktheid of ongeschiktheid voorgoed. Het nieawe onderzoek geschiedt voor den her- keoringsraad, die gewoonlijk zitting houdt in de eerste helft van Juni. Indien het vanwege den herkeuringsraad te houden onderzoek niet mocht kunnen plaats hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt gehouden. Tholen, 3 April 1922. De Burgemeester voornoemd, 125 J. Q. DIEPENHORST. ^te meer dan 1.50 M. bedraagt k wordt geacht, dat de ziekte of een jaar zal hebben opgehouden fiere gevallen worden de ouder 1 en 2 (tanen geacht voorgoed ongeschikt te zijn. >p grond van hun lichaamslengte voor- ikt moeten worden verklaard, behoeven ek ter zake van ziekten ol gebreken te et H>6k blijft geheel of ten deele achter over blykt, dat de gezondheidstoestand alS[Buren persoon hel onderzoek niet gedoogt, jluiken van den keuriugsraad worden in medegedeeld. BÊjnieen is ieder, die voor den dienstplicht o, verplicht op de hierboven aangegeven ■900r den keuringsraad te verschijnen, /jer aan den Voorzitter van den Keurings- v/rzoek doen om het onderzoek bij een vingaraad te ondergaan. Dit verzoek kan :|jn, doch moet gefrankeerd verzonden tewenscht kan hij het verzoekschrift ook eden burgemeester, die aUdan zorgt voor 5«.' ingeschrevene, die tydelyk ongeschikt r rd, rast de verplichting om voor den Ie verschijnen nogmaals in hei jaar, Qdat, waarin de tijdelijke ongeschikiver- s bad. oor den keuringsraad verschijnt, is ver- aldaar aan een onderzoek naar zijn ft.en, zoo noodig, aan een geneeskundig f onderwerpen. 0[ den ingeschrevene vrij, bij de keuring undige verklaring omtrent de lichaams- *<"over te leggen, opdat de keurende ge- ll^aarmede rekeniDg kunnen houden. ij de zeemilitie of bij een der korpsen van het leger. ïitter van den Keuringsraad verzamelt ID-Iting gegevens omtrent de indeeling. QCid biermede staat het den ingeschrevene den Voorzitter mede te deelen, of hy, gewoon dienstplichtige mocht worden zou wenschen te worden bestemd voor o, voor de hospitaalsoldaten, voor een _JP' co ook aan welk ander korps hy st toegewezen zou zien. Ook kan hij zyn figeven omtrent het garnizoen en het ifl inlyving. Voorts kan de ingeschrevene den ^ex» schriftelijke verklaring ter hand stellen, dat by voor eenig vak of eenigen arbeid ;esehiktheid bezit. ■c wenschen kan evenwel slechts rekening jouden, voor zoover de dienst belangen bet Arevene en zyn wettige vertegenwoordiger 'ifct de opgaven, die in verband met de ifiwet aan hem worden gevraagd, naar verstrekken (zie ook betgeen hieromtrent ronder „Strafbepalingen"). Herkeuring, ien van eiken ingeschrevene, omtrent wien raad uitspraak beeft gedaan, kan by den Jraad een nieuw geneeskundig onderzoek «eviaagd 'i den ingeschrevene, wien de ui'.jpraak lens wettigen vertegenwoordiger; i elk der overige voor de gemeente inge- irsonen of diens wettigen vertegenwoor- ra*S moet berusten op aannemelijke In Jsehrift omschreven gronden en binnen tien .en dag, waarop de o;;.»praak in het open- 'legedeeld, zijn ingelev erd by den burge- 'r^gemeente, waar de- ngeschrevene, wien ■ik geldt, voor dienstplicht inge- 1 de ingeschreve- niet op de» bepaalden 4 D _erkeuriüg? ..ad, dan wordt de aan- tn zy is gedaa door den ingeschrevene, [«spraak geldt, oi door diens wettigen ver- Jiger. als vervlleo beachonwd, tenzy hy een van sommige der gevallen, waarin i'tyning niet in suat geacht wordt. In dn Middelb. Ct. vau 5 dezer lezen we BRUG, DAM, OFNIETS OP THOLEN. Men schrijft ons Nooit is urgenter geweest en met meer be langstelling besproken de kwestie wat er na eigenlijk op Tholen komen zalbrug, dam, of wel nietsdoch opmerkelijk ia dat, nu men eenmaal ziet dat van plannen daden zijn ge komen (waterleiding) het geheele eiland van zijn isolement af wil. De tijden zijn ook hier niet ongemerkt voor bijgegaan, de oorlog, het vervoer van levens middelen, steenkool enz. voor de distributie heeft zoo duidelijk aan den lijve de belanghebbenden doen voelen wat dit isolement hun kost, dat zij er af willen. Het idee van een dam dat thaDs door een commissie nit Gedeputeerde Staten aangevuld door eenige deskandigen wordt onderzocht is niet nieuw. Reeds vroeger heeft het comité vau den spoorweg TholenWest-Brabant de kwestie van een dam onder de oogen gezien, doch ge zien de bezwaren van de zijde van waterstaat j iu het midden gebracht, heeft 't van verdere pogingen afgezien. Immers de waterstaat achtte toenmaals (ik meen dat de zienswijze veranderd is sindsdien) een afsluiting van de Eendracht niet oirbaar met het oog op de scheepvaart, en moest er zelfs een brng vau abnormale hoogte, ruim zes meter boven A. P. gebouwd worden zoodat de schepen er ouder door konden. Be toogingen van de zijde van het comité, bewijzen dat de groete vaart uiets te beteekeueu heelt, mochten toenmaals niet baten. In deze kwestie dam of brug, des te actueeler geworden waar vermoedelijk een dam heel wat goedkooper zal zijn als een brug (het is weu- schelijk dat eens cijfers worden opgemaakt om de kosten van een dam na te gaan) staan de gemeente Tholen en alle andere belanghebben den en niet-iuwoners van Tholen lijnrecht tegen over elkaar. Bij bet tot stand komen van een vasten dam zal Tholen le. zijn oeetervisscherij zien verloopen, daar reeds thans medegedeeld is dat bij atsluiting van de Eendracht geen certificaten zullen ge geven worden 2p, zijn haven dichtslibben daar bij niet meer doorstrooming zeer vermoedelijk de Een dracht dicht zal loopen. Daardoor verlies van een niet onaanzienlijk havengeld 3e. de inkomsteu van zijn veer, die in 1921 ruim f 20.000 bruto bedroegen, geschat f 12.000 netto, vermoedelijk geheel zien verdwijnen. De overige belanghebbenden betoogen daar tegenover niet ten onrechte, dat zij recht hebben uit hun isolement te komen en dat zij het moede worden de booge veerrechten te betalen, die de gemeente Tholen een groot bedrag in de ge meentekas brengeD. Het is ontegenzeggelijk waar dat het leggen van een dam wat betreft de oestervisscherij en 't dichtslibben van de haven, voor Thclen een ramp zoude zijn, waardoor een zeer aanzienlijk deel der inwoners broodeloos zou gemaakt worden. Het missen vau de inkomsten van het veer is een andere aangelegenheid. Men is er zich iu Tholen wel van bewust ofschoon het niet hardop gezegd wordt en men in dezen er doet als de struisvogel die zijn kop in het zand steekt en dan denkt dat zijn belagers bem niet zien, dat bet recht van veer altijd in de lucht hangt en als men naast het veer een vrijen dam of vrije brug wil leggen buiten den eigenlijken veerdam, er weinig aan te doen is. De inwoners van Tholen zijo zich ook ter dege bewust dat dit tarief eigenlijk veel te hoog is omdat balen uit reeren en tollen mogen dieoen tot het onder houd, doch nooit mogen zijn een winstzaakje. De inwoners van Tholen betalen voorts een groot deel van het veergeld zelfafschaffiog en vrije overtocht zal wel een vermeerdering van hoof- delijken omslag brengeD, doch hierin zien velen geen bezwaar, als er maar een vrije brug komt. De andere belaoghebbeadeu, en hierin staan zij al!, o tegen Tholen, willen een vrijen dam h toot pris. Zij ziju (en niet ten onrechte) van meeniDg zij voldoende lang hun cijns aan Tholen betaald hebben en met hun veergeld uiet alleen het onderhoud van het veer (hetgeen billijk is) doch ook dei» hoofdelijken omslag van Tholen hebben verlicht (hetgeen uiet billijk is). Wederom «et Twink kunt U Kaan de oorspronkelijke kleur weden henóeven of zelfs een QanscH nieuwe. II kunt kiez.en uit lö prachtige kleuren. De Lever'5 2eep M-.Vlbar dingen. Fobn. van dunlibkl HJ is als vau zelf sprekend het idee voor den dag gekomen om te Oud-Vossemeer waar de Een dracht aauzienlijk minder diep is, de rivier af te dammen, doch deze gemeente ligt ten opzichte van het doorgaand verkeer en de ligging der andere dorpen op Tholen te ongunstig. Wil Tholen oit zijn isolement verlost worden, dan zal er een compromis gevonden moeten wordeu tusschen het stadje Tholeu zelf en de ander? veergebruikers. Dit compromis zal wellicht gevonden kunnen worden in een dam met voldoende openingen voor het heen en weer stroomen van het zee water, waardoor de oestercultuur kan blijven be staan en de haven van Tholen openblijven. Deze dam zal dan'zoo geprojecteerd worden, dat later, als de tijden beter worden, de spoorweg er over heen kan komen. Deze dam zal kosteloos moeten zijn en Tholen zal onder de oogen moeien zien dat zij hetzij met matige vergoeding, hetzij zonder iets genoegen zal moeten nemen. Het zoude wel inlerressant zijn indien een referen dum ouder de inwoners werd gehouden luidende indien gij een vaste vrije verbinding met den vasten wal van Brabant kunt krijgen, die uwe oestercultuur niet in gevaar brengt, die uwe haven niet dicht zal doen slibben, wat verkiest gij?: den bestaanden toestand roet uw duur en ongezond veer dat voor eeu deel uw hoofdelijken omslag dekt, of eeu moderne kostelooze verbin ding Hoe hel zij men moet iu Tholen de zaken onder de oogen zien het veer dat veel te duur is zal eo moet weg, de nieuwe tijd breekt baan. hoopte dat de nauwere samenwerking die op het gebied van handel en nijverheid gaat be staan, ook ten goede zal komon tot de meerdere ontwikkeling van het eiland Tholen en Weste lijk Noord-Brabant. Tot alg, voorzitter van de Kamer werd ge kozen de heer Smagghe te Breda, tot voorzitter van de afd. grootbedrijf, de heer J. Asselbergt te Bergen op Zoom en tot die van het klein bedrijf de heer C. van Eden te Breda. Vergadering van den Raad der gemeente Poortvliet. 31 Maart kwam de Raad dezer gemeente bijeen, ter behandeling eener weinig beduidende agenda. Na goedkeuring der notulen werd een inge komen stuk van Ged. Staten voor kennisgeving, aangenomen. Van hetzelfde college was ontvangen een ont werp van een vergunning voor de opwekking en levering van electrischen stroom door de N. V. P. Z. E. M. Besloten werd aan voormeld college mede te deelen dat tegen de verschillende in het ont werp verkomende bepalingen geen bedenkingen bestaan, behalve tegen de zinsnede, vervat in art. 4. waarin bepaald is, dat in het binDen een jaar na het verleenen der concessie aan de P. Z. E. M. over te leggen plan moet worden mede gedeeld welk deel der werken door de con cessionarissen zal worden ten uitvoer gebracht. Gevreesd wordt dat ook hierin verwachtingen worden gewekt, waarvan de verwerkelijking, waarnaar met spanning wordt uitgezieD, zich lang zal doen wachten. Vervolgens worden vastgesteld instructie voor den kéuringsveearts, hoofd vau dienst en voor den hulpkeurmeester. Na geheime zitting werd het aanvullings kohier van den H. O. over de maanden Januari tot en met April 1922 vastgesteld tot eeu be drag van f 8094 77 en een 2e suppletoir kohier tot eeu bedrag vau f 70.501/2. De heer Van Sorge vroeg of bij het totstand komen van de waterleiding de bewoners ge- dwongeu zullen worden zich aan te sluiten. De Voorzitter antwoordde dat dit niet het geval zou zijn en dat ook de h.o. niet verhoogd behoeft te worden, daar het reservefonds groot genoeg is tot dekking van de erenteele tekort. Hierna sluiting. BINNENLAND Bij kon. besluit van 25 Maart 1922 ia de bronzen eeremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau toegekend aan D. Opree, nachtwaker te Scherpenisse. Tholeu. Bij Kon. besluit is tot griffier bij het kantongerecht alhier benoemd mr. J. P. H. Mulder, thans waarnemeud griffier bij het kan tongerecht te Amersfoort. Opening Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant. Maandag had, op eeoigszins plechtige wijze de installatie der leden van de uieuw gevormde Kamer vau Koophandel en Fabrieken te Breda plaats, in een der zalen van hotel La Couronne te Breda. Een 12-tal burgemeesters had aan de uit- noodiging om de openingsplechtigheid bij te wonen voldaan, uit ons eiland waren o.m. tegen woordig de heeren J. J. Polderman vaa St- Maarteuedijk en P. van Rees van Scherpenisse en Poortvliet. De waarnemend voorzitter der Kamer.*, dhr. Smagghe, opende de bijeenkomst en heette in bizouder de heeren burgemeesters welkom, die aan de uitnoodigiog om tegenwoordig te ziju, haddeu gevolg gegeven. Na in het kort de ge schiedenis van het ontstaan dezer kamers te hebben nagegaan er op wijzeude dat de Wet dit institout veel grooter macht heeft verleent dan de ontbonden Kamers, verklaarde spreker de leden voor geïnstalleerd. De burgemeester van Breda sprak ziju vol doening uit dat Breda standplaats is van de nieuwe Kamer, van wie hij hoopt dat veel in vloed ten goede mag uitgaau voor deu handel. Nadat door den voorzitter een glas champagne was aangeboden werd een dronk gewijd aan de belangen van handel en nijverheid. De heer Verlinden, oud-voorzitter van de ontbonden kamer van koophandel euz. te Bergen op Zoom, wijdde een dronk aau H.M. de Koningin. Burgemeester Van Rees herdacht dankbaar dat ook het „vergeten eiland Tholen" zijn ver tegenwoordiger in de nieuwe Kamer beeft en OESTERS. In de maand Maart 1922 werden ver zonden uit Zeeland naar onderstaande landen Nederland 384.000 oesters. België 1.479.000 Eogeland 2.168.000 Frankrijk 186.000 Andere landen 7.000 Totaal 4.224.000 oesters. De hoeveelheid verzonden in dezelfde maand van het vorig jaar bedroeg 4.545.000 stuks. VAN ONZE BERICHTGEVERS, STAVENI8SE. In de II. Maandag alhier ge houden gemeenteraadsvergadering bracht de vertegenwoordiger dezer gemeeDte, de heer C. P. Broodman, verslag uit omtrent de werkzaam heden dei- N.V. „Waterleiding Tholeu". Eeu verzoek van de afdeeling „Stavenisse" van „Schuttevaer" om te geraken tot verlaging van kadegeld voor sommige landbouwproducten werd ten fine van advies gesteld io handen van Borg. en Weth. Vastgesteld werd de vleeschkeuringsverordening eu instructie voor den veearts hoofd van dienst en voor deu hulpkeurmeester. Aaogeboden werd het verslag van dtn toestand der gemeente over 1921. Voor de verkiezing ledeD 2e Kamer werdeu als lid van het slembureau benoemd de Burge meester, (ambtshalve) en als diens plaatsvervanger de heer O. Broodman, en al9 leden de b. h. P. van Iwaarden en J. Gaakeer, en als hon plaatsvervangers de heereD A. Stoutjesdijk en L. C. Potappel. In verband met het onderzoek naar de moge lijkheid van afdamming of overbrugging der yEendracht" werd besloten aan de betrokken autoriteiten ee.D verzoek te richten om het mogelijke roet bekwamen spoed tot stand te willen brengen, daar de belangen der eilaud-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1