IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT LUX 1930 Zaterdag 1 April 1922. Zeven en dertigste jaargang 7' Firma J. M. C. POT - Tholen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. i "pcr kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco post f 1,65 -f" 19 ct« disp. bosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. PUBLICATIËN. Advertentien van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere,regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. van den Commissaris der Koningin. Vlurgemeester der Gemeente Tholen brengt ter VN^)re kennis, dat, volgens bij hem ingekomen n, de Heer Commissaris der Koningin in deze Cv§| het voornemen heeft, deze Gemeente te en* op Dinsdag den 4 April a.s., en aisdan _„dd.gs ten 12 ure, in het Gemeentehuis aan en bijzondere personen alhier gevestigd, die m jogEdelGestrenge wenachen te spreken, daartoe igenheid zal geven. ,an( den 29 Maart 1922. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. ^^emeester en Wethouders van Tholen maken dat de gasprys met ingang van de meter- in begin Mei a i. ia bepaald op 22 ct. per ^jk>r gewoon te leveren gas en op 23 ct. per *ior muntgas. den 28 Maart 1922. 7 DRANKWET. /S pmeester en Wethouders van Tholen brengen enbare kennis, dat op 17 Febraari 1922 bij ingekomen een versoekschrilt van M. M.van van beroep wijnhandelaar, wonende te Tholen, rgunning voor den verkoop van sterken drank klein in de navolgende localiteithet achter- van het perceel, kadastraal bekend gemeente i, aectie F, no. 959, plaatselijk gemerkt no. 4, l^sgen aan de Stoofstraat aldaar. twee weken na de dagteekeuing dezer be- aking kan ieder tegen het verleenen van dese ning schriftelijk bezwaren by Burgemeester en inbrengen. 30 Maart 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeetter J. G. DIEPENHORST. De Secretaris, H. J. LABAN. OPENBARE VERGADERING f" Jm Raad der gemeente St-Philipsland, iden op Woensdag 22 Maart 1922, des ^2 voormiddags 10 uur. C'tter de heer L. Nilant, Burgemeester; rdig de hoeren L. Neele en A. A. v. veuhuijzeu. Afwezig met kennisgeving de t u T. A. Buudeling en J. v. Strien, de heer van Dijke wegens ziekte, voorzitter opent de vergadering eu ver- den secretaris de notulen der vorige ver ing te willen voorlezeü, welke daarna onver- d worden goedgekeurd. Hierna leest de itter de ingekomen stukkeü voorte«eteD: ^JCes-verbaal vao kasopname over het le ™»1 1922, dit proces-verbaal loiddeont- .ten over 1922 f 4914,205, ontvangsten 1921 1 83982,81, samen f88896,515. tgaaf over 1922 f4440,885, uitgaven over f73796,995, samen f 78287,88, zoodat H ontvangen dan uitgegeven is f 10658,635. in de beereu C. Ketel en J. Aarnoudse, ;ij hunne benoemiDg tot lid der Commissie Tering vau schoolverzuim aannemen, in den heer P. Minderhoud hoofd der o.l. II te Anna-Jacobapolder, waarin deze Pdeelt, dat deze wegens vergevorderden leef- bedankt als lid der commissie voornoemd, in P. Kerkbove, dat zij hare benoeming choonmsakster van het Gemeentehuis aan- t n uittreksel van het K.B. van 18 Januari waarbij goedgekeurd terug ontvangen «4 de verordening op de heffing van een Ulelijken omslag van 1 Jan. 1922 tot l Mei ten bedrage van l/3 van den aaoslag welke ra over het jaar 1022 zou zijn opgelegd. 5tdgekeurd de Raadsbeeluitee vau 18 Oct. betreffende de heffing van opcenten op "eimogensbelasting en opcenten op de Kijks- '^Baten belasting, p het bezwaarschrift van 8. Aarnoudse, in- zijrj reclame tegen zijn aanslag in den d. Omslag bij Ged. Staten wordt reclamant »el gelijk gesteld en zijn aanslag terogge- ït van de 37e klasse naar de 28e klasae. ■chrijven aan den Havenmeester en van f kadeineester de heeren A. A. Stola en J. waarin zij den Kaad te kennen geven, genoegen te kannen nemen, met het Be- van den Kaad van 31 Jan. jl. waarbij de I de vergoeding van Haven- en Kademeeater ^{bracht »an 12 op 8 van den opbrengst. e Kaad besloot toch zijn besluit te hand- n, hoewel de Voorzitter den Kaad er op hi'ij e ,di' niet wett'8 wa8 e" Ged. Staten _Alii belanghebbenden in het gelijk zouden lOjn, want dat zij respectievelijk in 1889 en ff hiervoor waren benoemd en de vergoeding geregeld was. beredeneerd verslag van hetgeen met Jkking tot verbetering van de volkshui9- jj,Bg iü deze gemeente over het jaar 1921 voorgelezen en voor kennisgeving aauge- '4®0» Van Ged. Stateu werd het Raadsbesluit tot bet aangaan van een geldleening groot f 7650, voor het stiehten van een 3e lokaal aan de de bijzondere school fe Anna-Jacobapolder terug ontvangen met een kleine opmerking en besloot de Raad op voorstel van den Voorzitter om aan hef verlangen van Ged. Staten te voldoen. Etn adres van A. van de Sande Rijksveearts te Steenbergen en keurmeester van vee en vleesch in deze gemeente om zyn jaarwedde te willen brengen van f450 op f 80®. Met het oog op de spoedige inwerkingtreding der Vleesch- keuringswet werd dit adres aangehouden. Een verzoek van den gemeenteveldwachter J. Labruyère om verhoogiug van salaris werd op voorstel van Burg. en -Weth. aangehouden. Vervolgens werden goedgekeurd eenige op- en overschrijvingen op den dienst 1921 en kwam daarna ter tafel bet voorstel van B. en W. tot het vaststellen van een verordening tegen woe kerprijzen op de levensmiddelen. De Voorzitter deedt mededeeling dat de prijzen o.a. van de melk tot voor plm. 14 dagen nog 20 cent per Liter wa?, thans f 0,18 en bij één melkverkoo- kooper Jobs. Smits f0,16 per Liter. Dat op verzoek der hh. Weths. de melkboren waren uitgenoodigd tot een conferentie ten raadhuize met Burg. en Wetb. Dat aan deze uitDoodiging twee belanghebbenden hadden gevolg gegeven, "doch de overigen niet wilden verschijnen. Dat Burg. en Weth. voorloopig gaarne bepaald wil den zien dat de melkprijs voorloopig te brengen op f0 16 per Liter Noode gingen B. en W. over om den raad een dergelijke verordening voor te leggen, maar met het oog dat de melkboeren de prijs niet wenschten te verlagen was men gedwongen hier tegen met kracht op te treden, de heer A. van Nieuwenhnijzen vroeg het woord en hield een lang betoog waarin hij duidelijk liet doorsche meren, dat de prijs wel hoog, maar toch z.i. niet te hoog was. Voorzitter en de heer L. Neele, konden zich met de verdediging van de melk boeren door den vorigen spreker niet vereenigen. De heer Neele zeide nog, dat er geen gemeente in Nederland was, waar de melk zoo daur ver kocht werd als hier, en hij betreurde het, dat, waar de arbeidersklasse met hun loon 20 naar beneden waren gegaan, dat de melkboeren als 't ware de bevolking uitzogen. Ten slotte bracht de voorzitter de verordening in stemming en werd deze met 3 regen 1 stem onthouding, die van deu heer Van Nieuweuhuijzen aange nomen. Hierna kwam op verzoek vao den voor zitter de oud-veldwachter Bijl ter vergadering, die door den voorzitter op hartelijke wijze werd toegesproken en neemt hij als voorzitter officieel afscheid van hem eD dankt hem vooral hetgeen hij gedurende ruim 33 jaren aL veldwachter en gemeentebode gepresteerd het-ftSteeds had Bijl eerlijk en rechtvaardig, stipt zijn plicht gedaan ook de raad was hier overtuigd van, zoodat hem door dau voorzitter namens den Raad een prachtig gouden remontoir horloge met inscriptie werd overhandigd en werd de hoop er bij uit gesproken, dat hij nog vele jaren van zijn wel verdiende rust mocht genieteD. Zichtbaar aan gedaan bedankte Bijl den voorzitter voor de tot hem gerichte woorden eD den raad voor het keurig geschenk waar hij zeer trotscb op was. Met een handdruk nam hij vaD deD voorzitter, den secretaris en den raad afscheid. Bij de rondvraag besprak de heer A. A. van Nieuwenhnijzen de rioleering achter de huizen in den achterweg en loopeode naar het karre- veld. Hij meende, dat deze destijds niet goed gelegd was en vroeg of er toen geen bestek en teekening van geweest was ea wie er opzichter over geweest was. De voorzitter zeide, dat de rioleering gelegd was onder toezicht van den heer A. van Rooijen dat deze ook bestek en teeke ning hiervoor gemaakt had, doch volgens mede deeling van den heer De Ruiter en Neele had de heer Van Rooijen niet het goede toezicht bij het leggen der buizen hierover gehouden. Wethou der De Ruijter destijds raadslid had den heer VaD Rooijen destijds een briefje geschreven, waarin deze hem mededeelde, dat het niet goed giog bij het leggen der buizen, ook den voor zitter had hij toen er van verwittigd, maar de heer Van Rooijen was niet komen kijken en de aannemer ging ziju gang maar en het de buizen liggen, waardoor thans de gemeeute de dupe er van is geworden. De heer Vao Nieuwenhuijzen vraagt wie er nu het opzicht over heeft, waarop de voorzitter antwoordt, „Het College van Burg. en Weth., welke thans zorgdragen, dat een en ander goed wordt uitgevoerd. De voorzitter noodigt de heeren uit om heden middag twee uor en kijkje op het werk te gaan nemen. De heer Neele wil er gaarne van ge bruik maken. Niets meer te vragen hebbende, sluit de voor- zitter de vergadering. DE TEERSTE STOFFEN KUNNEN MET LEVER'3 ZEEP-MD. k VEILIG I FABRI- ^GEWASÖCHEriX KANTEN VAN V&ORoeriX V.I.O.8. alhier, maar de laatst vermelde wilde om bijzondere reden niet spelen. Daarmede was de wedstrijd om den bronzen voetballer van den heer burgemeester geëindigd voorloopig is die in het bezit van O. V. V. Aan Stormvogels en T. V. V. beiden te Tholen werden als 2e en Se prijs een medaille uitgereikt; 4e prijs kwam in handen van V.I.O.8., eveneens een medaille. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Geen postbestelling meer op Zondag. Tholen. De Directeur van het Post- en Tele graafkantoor alhier, deelt mede dat met ingang van Zondag 2 April, des Zondags geen bestel ling van poststukken meer zal plaats hebben. Het publiek wordt echter iu de gelegenheid gesteld om des Zondags de voor hein bestemde stukkeu af te halen en wel van 9 15 tot 10.15 voormiddags. Men ontvangt dan ALLE post stukken, ook de stukken die reeds geruitnen tijd des Zondags niet meer werden uitgereikt. Men kau de post ook door een auder doen afhalen, doch dient dan een schriftelijke mach tiging te geven. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente St-Maartensdijk op Woensdag 29 Maart 1922. SPORT EN SPEL Oud-Vussemeer. Zaterdag jl. zou de voetbal club O. V, V, nog een wedstrijd spelen met waar zijne Hedennamiddag kwam de gemeenteraad in voltallige zitting bijeen. Na lezing der nqtulon vaD de zitting van 1 Maart vroeg de heer Vroegop of de Voorzitter zijne meening handhaaft dat de functie van ambtenaren krachtens art. 9 der Woningwet, geen bouwkennis vereischt. De voorzitter antwoordde hierop dat dit wel degelyk noodig is. De heer Vroegop verwonderde zich daarover; indien de voorzitter dit toen had meegedeeld, dan j hadden hoogstwaarschijnlijk sommigen niet mede gedongen. De heer Hage had niet hooren lezen, dat de steunregeling aan de land- en tuinarbeiders van wege do gemeente wordt gegeven, als ook het Rijk steun zou verleenen* De Secretaris merkte op, dat die voorwaarde niet was gesteld en dus ook kon geuotuleerd worden. De heer Hage wenschte niettemin, dat dit er aan zou worden toegevoegd waartoo werd besloten. De notulen der zitting van 13 Maart werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. I. Ingekomen stukken, als a. missive van Ged. Staten tol Koninklijke goed keuring van de verordening op de heffing van school geld. b. Proces-verbaal van kasopname, waarbij aan- wesig bleek f 14136.09. c. Brief van den Minister van Onderwijs inzake de overgang van het herhalingsonderwijs in het vervolg onderwijs tengevolge waarvan het personeel aan dat eerstbedoeld onderwijs behooren to worden omslagen. Mitsdien word* deswege eervol ontslag verleend aan de heeren L. van Rooijen, J. van Bezooijen, Joh. Hage en W. G. Bastiaanse. d. Door de wed. C. van Gorsel-Manneke word ruiling gevraagd harer woning in het Boschje met die onder den dijk welke door Adr. van Gorsei zal worden verlaten. Uit hoofde van de piëteit tegenover hare ouders die aan dit verzoek ten grondslag ligt en omdat er toch weder eene woning beschikbaar komt, werd het met algemeene stemmen ingewilligd. Voor de thans open komende woning meldden zich aan Jacob Hage, Joh. Kloet Cz., J. VV. Hoek Martz., L. Scherpanisse en M. C. Quaak. De voorzitter bepleitte de toewijzing van deze woning aan Jacob Hage, voor wien het als machi nist der Electrische Centrale als 't waro een voor waarde is, dat hij in het dorp en niet buiten de kom woont, zooals in diens adres met voorbeelden wordt aangetoond. De heer Koopman merkte op, dat er andere ge gadigden ziju die eveneens hun belang hebben om een woning te kunnen betrekken. En ondanks dat hy bij de aanvragers een zwager heeft, voor wien hy evenzeer zou kunnen opkomen, moet er maar geloot worden. De heer Vroegop vond het zoo vreemd, dat door do meesten speciaal naar de woning van Adr. van Gorsei wordt gevraagd, terwijl er slechts 2 om een gemeontewoning vragen. Hoe komt dat? Deze vraag bleef onbeantwoord. Bij loting werd de woning toegewezen aan J. W. Hoek Martz. e. Verzoek van Abr. van Gorsei tot vermindering van zijn huishuur daar door het aanstaand vertrek van zijn zoon naar Rotterdam zijne inkomsten aan merkelijk verminderen. De voorzitter meende hieruit te moeten opmakon, dat de zoon voor het meerendeel de inkomsten binnenbrengt en van wien men mag verwachten dat hij voldoende kinderlijk gevoel heeft om vanuit Rotterdam ook nog wel wat te zenden, positie zooveel verbetert. De heer de Graaf deelde mede, dat van Gorsei niet weggaat alsof hij daar zelf om zou gevraagd hebben, maar dat hij weg moet, door vermindering van personeel alhier wegens bezuiniging bij de posterijen. Adressant heeft dus daardoor een vermindering van inkomsten zonder zijn toedoen. En aangezien de huur verleden jaar is geregeld naar de inkomsten, belfbort nu die huur bij vermindering van inkomsten, ook te verminderen. De heer Koopman meende dat het adres zoo vroeg was ingekomen. Van Gorsei is nog niet weg en nu is dat verzoek om vermindering er al. Hij heeft gehoord dat de helft van diens inkomen zal weggaan aan huisliggeldvan wat er dus over schiet zal nog wel een kleinigheidje kunnen afge zonderd worden voor die huur, temeer omdat hij nog ongetrouwd is. Do heer Vroegop zeide dat de vraag of van Gorsei getrouwd of ongetrouwd is, geheel afge- schoiden is van het verzoek, dat overigens zeer billijk is, omdat inderdaad do huren zijn geregeld naar het inkomon. Of houden deze alleen rekening met vermeerdering van inkomen, zoodat ze zouden kunnen verhoogd worden V Maar dan is 't ook weer niet zuiver. Dat het adres nu reeds is iugekomen, behoeft niet te bevreemden, want de regeling der huur gaat iu met Mei, zoodat men tijdig in de weer moet zijn. De heer Hage meende dat in die huurregeling iels te weinig is omschreven en zooveel mogelijk naar het inkomen zou moeten geschieden, want de bedragen moeten er toch komon, zoodat, als men iemand zou verlagen, dit bl uit de gemeentekas zou den worden bybetaald, bf op de overige huizen zou moeten worden gelegd. De heer Vroegop bloef er bij dat, als iets geregeld wordt naar het inkomen, men er ook rekening mee moet houden, als dit vermindert. De heer Quakkelaar zeide dat hem het vorige jaar, toen hij opgedrongen door den voorzitter bij den kantourechier de belangen dör gemeente moest verdedigen tegenover de 18 verzetters tegen de huren, door dezen van Gorsei werd toegevoegd, voor zoo'n huur wel een huis op de markt te kunnen gaan huren en hem had geantwoord, dat hy daar niet behoorde, evenmin als spr. omdat daar enkel renteniers en dergelijke moeten wonen. Deze huur kan niet verminderd worden en kan hij die niet opbrengen, dan moet hij maar een goedkooper huisje nemen. Het verzoek werd daarop van de hand gewezen met 5 legen 2 stemmen, die der heeren de Graaf en Vroegop. f. Van den heer C. Hollestelle te Tholen is een schrijven ingekomen dat hij met het onderzoek in het archief, tevens een onderzoek zal instellen naar de herkomst van de schilderijen. g. Naar aanleiding van een hernieuwd verzoek van de Vereenigiug van Nederlandsche Gemeenten om een aandeel te nemen in de harentwege op te richten Bank, word op voorstel van den heer Hage Ged. Staten te vragen of daarvoor de het Grootboek mag worden aan- besloten bij inschrijving op gewend, h. Het verslag der Commissie van toezicht op het lager onderwys gaf den heer Koopman aan leiding tot de aanbeveling van de spoedige aan schaffing van kolen ten behoeve der scholen, opdat men verzekerd zal zijn van zoodanige goede kolen dat rook en roet, waarop in het verslag wordt ge wezen, geen last meer voroorzaken. De heer Vroegop zeide dat dit nog tijd heeft. Maar wat hem meer interesseert is de klacht over do talrijk bevolkte klassen, als gevolg waarvan kinderen worden verplaatst, die daarvoor minder in aanmerking komen. Hij drong er op aan, dat Burg. en Weth. deze zaak eens goed onder het oog zouden zien. De voorzitter wees er op dat deze kwestie ook op de onderavond was ter sprake gekomen en het college overleg zal plegen met het schooltoezicht i. Op het verzoek van alle bewoners van het Kaadje inzake de hoogst voile boel, die bij eu aan hunne huizen is veroorzaakt bij het opdelven van de leiding is bereids voldaan, bij het derapen met bagger van de sloot om den tuin van Iz. Hage is een heining geplaatst, omdat als men 's avonds daarin terechtkwam, men er in zou versmoren. j. Het aangehouden voorstel tot het aanschaffen van een electrische stofzuiger voor het archief, waar over in de vorige vergadering de stemmen staakten werd thans met algemeene stommen verworpen. k. Missive van den minister van Binnenlandsche zaken tot intrekking van den Rijkssteun voor de werklooze land- en tuinarbeiders. De heer Hage wees er op, dat me» oog op dozen brief, het zijne bedoeling was, de voorwaarde van den RijkssteuD alsnog in het besluit der steunregeling vanwege de gemeente te doen opnemen, opdat men nu die regeling kan intrekken, omdat de rijksteun is vervallen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1