IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT ]5un%hfi§ej 1929 Zaterdag 25 Maart 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT - Tholen. rr i wasckh wel voor 1/u m miu Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Slji per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco i oe i in-, j;t post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intoro. no. 16. PUBLICATIËN. erlng 's Rijks Directe Belastingen. Jurgemeesler van Tholen maakt bekend, dat Miier personeels belastiDg no. 5, over het be- 1922, invorderbaar is verklaard en aan ^O.vanger ter invordering ter baud gesteld. rdaarop voorkomende belastingschuldige is Gf\\ eynen aanslag, op den bij de wei bepaalden voldoen. n, 23 Maart 1922. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. meester en Wethouders vau Tholen maken m dat tegen 13 April aanstaande gelegenheid tot plaatsing op de openbare lagere school lte gemeente van kinderen, die vóór of op ober 1922 deo leeftijd van zes jaar zalleu bereikt. tiet"* oogden of verzorgers, die hun kinderen Itan op de openbare lagere school wenschen jt te zien, worden in de gelegenheid gesteld e Advertentiëuvan 1 tot 4 regels 75 cents j iedere regel meer 171/i centa. Grootte der letters uaar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ,t te zien op 31 Maart aanstaande aangifti te doeu hoofd der school, de Heer Van Overbeeke, le Middags tusschen 4>l/2 en 6 uur. io,. 21 Maart 1922. 16 'D Irervnnging van hetgeen de vorige week werd jeerd, wordt by deze ter algeineene kennis t, dat met 1 Mei a.s. toelating tot de u.l.o. Bblaats vindt eo op 13 April a.s. tot de lagere ^hoofd de heer Van Overbeeke). le u.l.o. school hunnen toegelaten worden de Bn eener lagere school die zes leerjaren hebben ten. chool A kannen toegelaten worden kinderen, 15 October 1922 zes jaar oud zyn. 13 iSTSTELLING der KIEZERSLIJST. lajfij ik 'meealer en Wethouder, van Tholen maken dat de op heden (loor ben vastgestelde voor het jaar 1922—1923, van 23 Maart ian08' 21 April a.s. ter secretarie der gemeente a ieder ter inzage wordt nedergelegd en, tegen j der koston, in aischrift, en steindistrictsge- On uittreksel, verkrygbaar wordt gesteld. Mi met 15 April is een ieder bevoegd bij bet ebestuur verbetering van de vastgesielde onjst te vragen, op grond dat bij zelf of een in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet Pönit, of niet beboorlyk voorkomt. «erzoekschrift kan op ongezegeld papier wor- leld. ■tfn, 22 Maart 1922. 19 -jlPENBAAR LAGER ONDERWIJS. |j|meester Wethouders van Tholen maken dat tegen 1 Mei aanstaande gelegenheid ifl lot plaatsing op de openbare school voor flderwya in die gemeente van kinderen, die ■ren eener lagere school hebben doorloopen. n vo*gden of verzorger*, die hun kinderen °P die school wenschen geplaatst te zien, In de gelegenheid gesteld daarvan vóór •anstaaude aangifte te doen bij het hoofd ll, school de Heer J. Waverijn. D, 20 Maart 1922. Burgemeester en Wethonders voornoemd, dl -De Burgemeester, J. G. DIEPENHORST. )!e[ Dt Secretaris, el-! H. J. LABAN. prt EEN OUDERAVOND, oieuwe lager onderwijswet heeft het io- iogevoerd van het houden van verplichte M°nden onder leiding van het hoofd der Hbo bij te wonen door de leden van het jsend personeel. avond, bijeengeroepen door den voorzitter ondercommissie, eveneens in de wet logd, vond Dinsdagavond plaats in de tebewaarscbool te St-Maartensdijk. hooid der school opende de bijeenkomst, 'erwijzing naar de wettelijke voorschriften de te honden ouder-avonden in acht zijn 50, verklaarde de wettige afwezigheid van jrtal leden van het personeel en stelde uit gebrek aan een soort van programma, jecheid open tot het stellen vau vragen, >r zoover mogelijk, zouden beantwoord oorzitter der ondercommissie, desgevraagd »rd verlangd hebbende, wees op de wei- angstelling die van de zijde der ouders ïoolgaande kinderen aan den dag was Dm dezen avond bij te wonen, die toch emd moet zijn om een schakel, een band en tosschen school en huis, band behoort er te zijn, althans dienen ets tn die richtiDg te worden geleid, de kinderen aan de ooderwijzers worden Duwdom hen op te leiden tot bruikbare oW maatschappij, dan is 't te begrijpen ouders zich ook wel eens afvragen hoe school gaat. ^Anwezigheid van zoo weinigen wordt even vel ten zeerste op prijs gestold, terwijl ook die van den burgemeester en den secretaris, als vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur, gewaardeerd wordt. Op de vraag naar de wenschelijkheid van de invoering van een zeveüde leerjaar, kon de voorzitter moeilijk een antwoord geven zonder op de gedachten «isseling met de autori teiten vooruit te loopen. Wenschelijk zou het zijn, want nu reeds zijo de klassen ruim bevolkt, hetgeen geenszins aan het volkomen vruchtdragend volgen van het onderwijs ten goede komt. Het verschil is duidelijk dat, als de hoogste klasse zou gesplitst zijn in een zesde en een zevende leerjaar, dat het onderwijs aan 32 en 22 leerlingen van zelve beter kan worden toegebracht dan aan 54 leerlingeu. Boveudien bet volgeed jaar moet het daartoe toch komen, omdat dan de volstrekte toepassing der wet zal volgeD. In zoo'n talrijke klasse wordt de paeda* I gogiscbe usaotie gevolgd, dat het ouderwijs zich niet richt naar de beste krachten, noch naar de minsten d*r elementen waaruit zoo'n klu.se IS sameugesteld, doch naar de middelmatigen, waar door weliswaar voor eerstgenoemde» het onder wijs wat al te gemakkelijk wordt eu dit voor de laatstbedoelde!) toch nog een zware taak met zich breugt, waarvan de verhouding nog sterker zou uitkomen bij het volgen eener methode om zich te richten naar een der beide uitersten. Naar aanleiding dezer tot uitdrukking ge komen wenschelijkheid, werd in ernstige over weging gegeven om de pogingen tot het invoeren van een zevende leerjaar te willeu bevorderen, zoowel bij schoolautoriteiten als bij het Ge meentebestuur. Een andere vraag gold de afsehaffiug van het gymnastiek-onderwijs. Niet zoozeer, omdat die vrije oefeningen niet bevorderlijk zijn aau de gezondheid, maar wel, omdat dit onderwijs wordt gegeven in een lokaal, dat veel te klein is, dat in plaats van stofvrij, juist bij de minste beweging die wordt gemaakt een massa stof opwerpt, dat men er haast in stikt en dus» allerminst de gezondheid kan be- vordereu. Maar met die eventueels afschaffing, zou moeten gepaard gaan een verblijf in de open lucht gedurende een kwartier Dit denkbeeld gaf aanleiding tot verschillende bespiegelingen, waarvan de slechte gewoonte, dat enkele kinderen zich te elf uur verwijderen om thuis een kopje melk te gaan gebruikeD, de grondtoon vormde. Niet dat men hen deze enkele minuten pauze misgunde, maar de om standigheid dat hiervan slechts enkelen gebruik konden maken, werd onbillijk geacht. Waarom niet een kwartier rust ingevoerd, dat ongetwijfeld bij een ongestoord 3-urig verblijf op de schoolbanken weldadig moest zijn. In antwoord op deze beschouwingen werd gewezeö op de geschiktheid van het bewuste lokaal zoowel wat de grootte, als de ventilatie door 6 ramen aangaat; maar de stofwolken die door dit onderwijs zouden «orden opgejaagd, vinden niet hun oorsprong in het lokaal zelve, maar worden er integendeel door de kinderen in gebracht, die dit onderwijs niet op kousen mogen volgen en dus de slijk eu de aarde, die aan klompen, die circa 90 procent der kinderen ge dragen, kleeft. Nu zou een meer regelmatiger schoonmaken van den vloer het envel kunnen wegnemen, maar dat ligt op den weg van het Gemeentebestuur. Zijnerzijds is dos niet te ver- verwachteD tot medewerking van eene opheffing van dit onderwijs om de aangegeven reden. Het vrije rust-kwartier is zeer aanbevelenswaardig, maar dan moet men ook een plein hebben, waar de kinderen gedurende dien tijd allen tegelijk kunnen vertoeven. Nadat geen speciaal punt meer te sprake was gebracht, werd uit den boezem van het ouder wijzend personeel gewezen op de vrijwel ge bleken mislukking van dezen avond, grootendeels nit gebrek aan organisatie vanwege de ouder commissie. Indien ter voorbereiding door die commissie was gecoofereerd met het personeel, dan was stellig wel de medewerking verzekerd geweest tot het leveren eener bijdrage over een of ander onderwerp, dat van voldoende beteekeuis kan worden gpacht om onder de aandacht der ouders te brengen. Ontegenzeggelijk vormt het voortwoekerend kwaad onder de kindereu van het rooken van sigaretten, voldoende stof om zelfs den gemeentelijken wetgever te wijzen op de noodzakelijkheid van het verbod van verkoop van rookartikelen aan kinderen beneden een zekeren leeftijdgrens. Een ander euvel, het liegen, had wellicht onder het oog kannen worden gezien. Eu zoo zijn er tal van onderwerpen die van belang voor de ouders zijn, waarover had kunnen gehandeld worden. De voorzitter der ondercommissie was het ia zooverre met deze beschouwingen eens dat inder daad deze avond een mislukking is, maar hij moest het verwijt verwerpeD, dat dit de schuld der oudercommissie zou zijn. Iu hare vergadering Eigenlijk kan 'n kind Htfwosel) doen! .Als heDgoed ingesmeerd is meiSunlighl" IZcep, en er wordf dan warm water op stort", is al het" Werk cjedoanl! LE\tR_'S 2E£PM'J. VLAAROiNGEhJB aan dezen avond voorafgaande, is een en ander voor de regeling besproken en beeft eene ge- dachteüwiaseling met het hoofd der school plaats gehad, die het personeel vaü de wenschen der commissie zou verwittigen. Hij had zich voorgesteld deze vergadering met een toepasselijk woord te openen, en dan de leidiug over te dragen aan den bij de wet voorgeschreven voorzitter, het hoofd de school. Maar op het ouverwachts tikte deze op de tafel eo opende de bijeenkomst op eene wijze, waar over hij reeds aauvankelijk zijn misnoegen had te keur.en gegeven. Zóó uioest deze avond op eene mislukking uitloopen, doch hoopte dat een volgende, - ook rekening houdende met de ge geven weuken, de ouderavoud beter zal kuuneu slageu. De voorzitter had het personeel keuois gegeven van het houden vau dezen avond en hen ge vraagd of zij daarbij iets ten beste wilden geven, wat blijkbaar niet het geval is geweest. Hij voor zich, voelde daar niets voor, omdat bij noodiger en diiagender te doen heeft, dan het houden van een voordracht die niet tot het wettige van deze verga lering behoort. Als men spreekt over het leggen van een band tusschen school en huis door middel van een ouder-avoud, dan is dat niet juist. Want die band bestaat er, al ziet men die niet als een lijn van de telegraaf. Men kan haar versterken, maar niet leggen, waartoe geen ouder avond, hoe goed ook geslaagd, in staat is. Het gewn van voordrachten is, zooals reeds gezegd, niet op zijn plaats, maar ook niet altijd geweusebt. Waut als daarin karaktertrekken worden geteekend, waarin deze of gene vader, die van zijn eigen kind zou herkeuneD, dan moet dat tot onaangenaamheid stemmen. Waartoe de ouderavonden in de wet geregeld zijn, is een vraag die hier niets terzake doet, en spr. ver- klaarde hiermede de vergadering geslolen. bekende nalatige personen ware derhalve aan genoemden ambtenaar mededeeling te doen met verzoek een strafvervolging tegen hen te willen instellen. Naar ik vertrouw, zal het ruchtbaar worden van een of meer ingestelde ver volgingen in het ambtsgebied van elk der commissies, voldoende aansporing zijn voor de overige nalatigen om als nog de ver- eischte opgaven in te zenden. Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven van Z.Ex. den minister zullen binnenkort diverse gevallen van nalatig heid in handen van het openbaar Ministerie gesteld moeten worden. Alle nog niet ingeschreven personen, die eene handelszaak hebben, en alle nog niet ingeschreven naamtooze vennootschappen en Coöperatieve vereenigingen, die gevestigd zijn in het gebied der Kamer van Koop handel voor Westelijk Noordbrabant, worden dus met nadruk gewaarschuwd zich ten spoedigste te laten inschrijven, teneinde zich moeilijkheden en groote kosten te besparen. De aandacht wordt er ten slotte op ge vestigd, dat nieuwe zaken binnen één week vóór of na de vestiging moeten worden ingeschreven en dat alle wijzigingen van 27435 hetgeen betreffende eene zaak is inge schreven, geregeld aanstonds moeten wor den opgegeven. De formulieren voor het doen der op gaven zijn verkrijgbaar aan het bureau van het Handelsregister te breda, Begerd 3. Ze worden op aanvraag ook toegezonden tegen betaling van f 0.10 per stel formu lieren. De Commissie, bedoeld bij art. der wet op de IC. v. IC. v. West-Noordbrabant. HET HANDELSREGISTER. De verplichte inschrijving. Art. 25 der wet zegt: »Hij die niet vol doet aan zijne wettelijke verplichting tot het doen van opgaaf voor inschrijving in het handelsregister: wordt gestraft met geldboete van ten hoogste twee duizend gulden" De Commissie, belast met de inrichting van het handelsregister heeft een dezer dagen het navolgend ministhrieele schrijven ontvangen »Naar mij geblekén is, zijn nog steeds voor een aantal voor inschrijving in het Handelsregister in aanmerking komende handelszaken de noodige opgaven niet ingediend. Het komt mij voor, dat thans tegen de personen, die tot op heden niet aan hun wettelijke verplichtingen ten deze voldeden, krachtiger dan tot op heden geschiedde, zal dienen te worden opgetreden. Ik geef U mitsdien in overweging te bevorderen dat tegen op enkele der in Uw ambtsgebied gevestigde handelszaken, welke op 1 Maart a s. nalatig gebleven zijn, een strafvervolging wordt ingesteld. Gelijk U bekend 'is, berust de vervolging van het strafbaar feit, omschreven in ar tikel 25 der Handelsregisterwet, bij den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht, binnen wiens ressort het strafbaar feit is gepleegd. Van de namen van een of meer bij U Niet tot inschrijving verplicht zijn de handelslieden wier belastbaar inkomen over elk der laatst verloopen drie belasting jaren, volgens den aanslag uit de Rijks inkomstenbelasting, ongerekend den kinder aftrek, minder bedraagt dan f2000, Men moet bijeentellen het op zijn aan slagbiljet voorkomende bedrag van het inkomen en het bedrag voor kinderaftrek. Zijn deze twee bedragen samengeteld over één van de laatste drie jaren, f2000, of meer, dan is men tot inschrijving ver plicht. Verder zijn nog uitgezonderd ambachts lieden (die niet tevens handelslieden zijn) die gedurende tenminste 0 maanden per jaar niet meer personen hoven 18 jaar in dienst hebben, dan voor ieder bedrijf is aangegeven en ook land- en tuinbouwers en visschers, die uitsluitend verkoopen hetgeen in hunne ondernemingen is voort gebracht of gevangen. Wijl menigeen dikwijls zelf moeilijk kan uitmaken of hij onder een der uitzonde ringsgevallen behoort, doet men het beste door steeds hij het handelsregister te Breda te informeeren. GEMENGD NIEUWS. Melkprijzen. Arnemniden' levert thans de goedkoopste melk. Vorige week was de prijs 16 ceDt. Maaudag 20 Maart werd deze op 12 cent per liter gebracht en sedert Dinsdag jl. werd ze door de melk venters voor 10 cent. verkocht. Wel een verschil met onze omgeving. Zomertijd. De zomertijd gaat 26 Maart a.s. in. Denkt er dus om Uwe uurwerken Zaterdagavond een nar vooruit le zetten. Evenredige vertegenwoordiging. Neen, zegt men, dan zal er tocii meer mu ziek in bet vorige verkiezingssysteem. Dan had men z'n eigen candi aat en gevoelde z'n eigen district vertegenwoordigd. Nu is het meer een stemmen in het wild j jc wilt A' in de Kamer hebben, doch heel niet onmogelijk valt je stem toe aau B. En wat een gekrakeel onjler de broederen (zie b.v. de Vrijz. Demncrateu) om zoo hoog mogelijk op de lijst te komen Goed en wel zegt de H. P., maar toch moeten we met naar het oude stelsel der meerderheden terng. De gebreken daarvnn waren nog veel grooter; bet sloot vaak de grootste onredelijk heden in zich, kon ourzaak zijn, dat een partij, die 15 pCt. van dc stemmen verkreeg, tóch slechts 7 zetels kreeg toegewezeu. Het nieuwe stelsel is veel beier. Het heeft ook zijn gebreken, toegegeven, maar de praktijk zal deze aunwijzen en ze kuuuen «orden weg genomen. Men zoeke de oplossing niet in een teruggaan naar vroeger, wal werkelijk een achteruitgang zou heteekenen, maar in verbeteringen, zoowel vau het kiesstelsel als van onzen ganrcheu re-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1