IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT "1928 Zaterdag 18 Maart 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT Tholen. en »oekor eebraJ,h'K Een nieuwe blouse in ruil voor een oude i0e afdamming van de Eendracht. Dit blad Terachijnt eiken Zaterdag, ar kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375 f i(65 -f 10 ct. disp. kosten. I UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adrerteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iederejregel meer 171/ï cents. Grootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. DIENSTPLICHT. (OSTWINNERSVERGOEDING. tgemeester van Tholen brengt het onder- r kennis van belanghebbenden. Aanspraak op vergoeding, rneer hel verplicht verblijf in werkelijken een dienstplichtige ten gevolg» heeft, dat middelen tot levensonderhoud ontbreken komen te ontbreken aan personen, als in punt 3 vermeld, en hem om redenen belang geen vrijstelling van den dienst of 'J verkei ijken dienel wordt verleend, dan wordt lierna vermelde regelen aan bedoelde per- hnn verroek een vergoeding uit 's Rijks eend. voor onverplicht verbljjl in werkeljjken Cüu roodanige vergoeding worden toegekend, ienstplichtige behoort tot ten der door den rilt Oorlog ol van Mariue aangeweaen groepen .er de personen, in punt 1 bedoeld, worden i begrepen Ules.ichtgenoote vtn den dienstplichtige 7T es bloed- eo aanverwanten in de rechte linie; itisbi andere bloed- en aanverwanten in den e Yeden graad be W,§. pleegouders personen, in wier onderhood de dienstplich- kraclitens rechterlyk vonnis moet voorzien. Bedrag der vergoeding. 30 ^Oeding bedraagt ten hoogste f 2 50 perdag. ïans een hooger bedrag genoten, dan kan dit tófd blyven voor den verderen duur van den H|rdigen werkelykea dienst van den dienst-, tedrag mag niet hooger *yn dan voor het erhoad noodig is en mag ook niet te boven door het verblyf in werkelijken dienst imiten verloren gaat. in door wien de aanvraag wordt gedaan, mvraag moet door of namens bein of haar, de vergoeding meent aanspraak te bebben, iBQtlig of «cbriftelyk worden gedaan zoo mogelijk u inden vóór de opkomst in werkelijken dienst. ibiedt by den burgemeester der gemeente, Qg rzoeker woont ol woont deze buitenlands den burgemeester der gemeente, waar de anSUtige voor den dienstplicht staat iogesch'reven. Beslissing. ■derzoek der aanvraag door den burgemeester O'iaarop beslist door den Minister van Oorlog Marine, naar gelang de dienstplichtige tot de |- tot de zeemacht behoort, spiissing wordt door dien Minister ter kennis Uitbetaling. 27Stbetaling geschiedt behalve voor de zee- in garniz. ensplaafsen rechtstreeks door den iren administrateur, in andere plaatsen en 'zeemacht steeds door tuischenkomst van den tester. Woont de persoon, die de vergoeding buitenlands, dan geschiedt de uitbetaling mede teks door den militairen administrateur. In a8[eu, waar de uitbetaling door tusschenkomst n-burgemeester plaats heeft, geschiedt deze eentesecretarie, uiterlijk den öden, loden en der maand of op den eerstvolgenden i f daarna telkens over den vyf dagen te eëindigden termyn van tieu dagen, litkeering strekt zich in het algemeen slechSs r de dagen, waarop de dienstplichtige werke- den tröep aanwezig was de dagen van verlof it lu den regel niet mede, behalve die van ver- [ere v«n terugkeer van verlof, die van verlof tot van gezondheid, die van algemeen verlof en i uitzonderingsverlof dit laatste verlof be- ten hoogste vier dagen. llJoeding, niet in ontvangst genomen binnen een y.óa den voor de uitbetaling vastgestelden dag, miU Kies Uwe meest geliefde kleur uit de 10 TwinK- tinten.koop een pakje en voli; de gebruiksaanwijzing Oat is alles. De Levers Zeep Maatsch? Vlaardiru^en JxiBrik.an£en vxjn SunhQhé en Lux ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. De heer D. J. Duijnhouwer geboren te Scherpeoisse, vroeger onderwijzer aan de O.L. School alhier, ambtenaar van verlof uit Europa teruggekeerd, te voren onderwijzer bij de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te Magelaug, ia thana benoemd tot onderwijzer der le klaase en geplaatst bij de 2e Euiopeesch^ achool te Modjukerto als hoofd der school. JDe heer BI. C. Gelok geb. labier, thans onderwijzer aan een school voor zwakziunigen te. Dordrecht, is benoemd tot hoofd eener derge lijke achool te Groningen. SPORT EN SPEL Oad-Vo88emeer. Zaterdag jl. werden de wed strijden op het terrein van O. V. V. alhier voort gezet. Voor O.V.V. wa9 het een zwaren atrijdj daar deze club tweemalen achtereen moest spélen. De eerste wedstrijd tusachen haar en Stormvogels van Tholen werd door O.V.V. gewonen met 41 en van T.V.V. nit Tholen met 21. O.V.V. heeft getoond goede krachten te bezitten. vervallen beschouwd. I. rystelliDg in vervanging van vergoeding. verblyf onder de wapenen voor eerste oefe- ?oolordt vergoeding slechts by uitzondering toege- \J3(iamelyk slechts dan wanneer om redenen van g slang geen vrijstelling wordt verleend. Een j^ltehtige, die voor eerste oefening moet op- en kostwinner te zyn, zal daarom o«n tydig vóór de opkomst vryiielling van den ■fMlicht wegens kostwinnerschap te vragen. Laat 'ani aulk een aanvraag tijdig te doen, dan zou t aan zich zeiven te wyten hebben, zoo hij dlang onnoodig in workdlijken dienst zou moe- I pfblyven zonder dat voor dit verblijf vergoe- ou worden genoten. 11'ion, 13 Maart 1922. [Al D,S fïj De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. _°P ▼orige week hebben we gewezen op de belangen die de Gemeente Tholen bij de ©rij heeft en gaven we dienaangaande eenige '/%|D maakt ons echter opmerkzaam dat, hoewel «'cijfers wel juist kunneu heeten, het toch kk^PBaa^ 0[d op die cijfers een basis te trekken, eoi6. meerdere of mindere welvaart van Tholen. :to:« van de genoemde visscherijen zoq alleen ,,,.rierTi©*cherij wellicht nadeel ondervinden, diere visscherijen in mindere mate, de bot- E- zouden buitenom moeten, hetgeen tóch I oo'n groot bezwaar kan heeten. Natuurlijk Altijd oppositie indien er wat nieuws op komst is, getuige de waterleiding, waartegen NU nog gesputterd wordt 1 Nu komen de belangen van de geheele streek 1 Eo wat weegt nu het zwaarste? Zou men een plan van afdamming mogen laten stranden op lokale belangen Dit zou zeer zeker eeD onderzoek ten volle waard zijn. Want niet alleen de Gemeente Tholen ziet naar een betere verbinding uit, doch de geheele streek heeft een betere verbinding ten zeerste lyoodig. We leven niet meer in de jaren van zestienhonderd, toen men met een veer zooals we thans hebben, voLtaau kou. De handel en het verkeer stellen andere eischen daD een veer dat reeds langen tijd had moeten zijn ver vangen door een brug of een dam. Het zijn niet meer alleen de belangen van de gemeente Tholen die of bij overbrugging of bij afdamming een woord mee moeten spreken, doch het betreft hier de belaugen vau een ge heele streek, en het is dau ook NU of NOOIT. Dat de andere gemeenten op ons eiland dit wel beseffen. In de eerste plaats de Gemeente besturen der overige zes gemeenten, die toch zeer zeker groote belangen bij het tot -stand komen van een betere verbinding met Brabant hebben. Want met betere verkeersmiddelen neemt ook de mogelijkheid toe van vluggere afzet van producten en bovenal uitbreiding van den tuin bouw, hetgeen voor onze omgeving beteekent dat aan meerdere handen arbeid kan worden verschaft met als gevolg meerdere en hoogere verdiensten, stijging van grondprijzeu, van zéér groote beteekeuia in den tijd dien we tbans beleven. En ook van levensvatbaarheid van industrie. Hier is werk voor onze gemeentebesturen op het eiland. Hier is een groot werk te verrichten, en de Gemeentebestnren van het eiland Tholen zijn de aangewezen lichamen om ter bevoegde plaatse aau te tooneu dat het hier een levens belang van de geheele streek betreft. Vergeteu we niet dat de inwoners van ons eiland het vorige jaar EEN MILLIOEN GULDEN belas ting hebben •pgèbracht, terwijl tot op heden, de waterleiding uitgezonderd, nog uimmer iets voor ons ^vergeten eiland' van overheidswege is gedaan. Het wordt waarlijk tijd dat hierin verandering komt, en komt deze verandering niet, dan is dit de schuld van de gemeentelijke besturen, want we meenen niet te optimistisch te zijn, indien we durven beweren, dat, indien de ge meentebesturen eens actie gaan voeren voor een betere verbinding mtt den vasten wal en Pro vincie en Rijk zullen willen hooren. Het geldt hier niet een plaatselijk, doch een algemeen belang En dat de raadsleden van Tholen in de raadsvergadering van 14 dezer geen woord in het midden hebben gebracht om voor verbetering van dezen middeleeuwechen toestand te pleiten is een zaak die o.i. de kies verenigingen te Tholen volgend jaar bij de candidaatstelling voor leden van den raadniet mogen vergelen. De burgerij van Tholen mag toch zeker wel raadsleden hebben die hun be langen behartigen en waar bet hier geldt een zóó groot belang hadden toch zeker de leden van den raad E. en W. wel mogen wijzen op het groote belang dat Tholen heeft bij een betere verbinding. Vergadering van den Raad der gemeente Oud-Vossemeer, gehouden op 15 Maart 1922. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na openiug der vergadering worden de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld. Medegedeeld wordt dat het beroep van M. Tim mermans bij Ged. Staten tegen zijn aanslag in den Hoofdelijkou Omslag is afgewezen, en dat de ge wijzigde verordening op de heffing van een Hoof- delijken Omslag over het tijdvak 1 Januari '221 Mei '22 Koninklijk is goedgekeurd. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Voorlezing geschiedt van het concept besluit van Ged. Staten tot wijziging van de verordening rege lende de jaarweddeu van Burgemeester en Secrota- rissen. Medegedeeld zal worden dat hiertegen geen bezwaren bestaan. Voorlezing geschiedt van een schrijven van Ged. Staten waaruit blijkt dat dit College wenscht ge regeld te zien wie het pad hetwelk in eigendom aau Van Schetsen wordt overgedragen, aan zijn be stemming kan onttrekken. Burg. en Weth. stellen voor dit zoo te regalen dat alleen Van Schetsen als eigenaar het pad aan zijn bestemming kan onttrekken, doch alleen dan wanneer Van Schetsen ook eigenaar is geworden van de drie tuinen welke thans over het pad uitbauing moeteu hebben. Met algem. st. wordt hiertoe besloten. De heer Den Engelsman vraagt of ook andoren als Gunter en de Later ter plaatse grond van de ge meente kunnen koopen voorden bouw van woningen. De voorzitter zegt dat dit natuurlijk van den Raad zal afhangen, als er aauvragou inkomen wordt daarover beslist. Hierop komt in behandeling een schrijven van J. v. d. Klooster, commandant van den bijzondoren Landstorm houdende verzoek om een kleine bydrage van de in de gemeente le houden schietwedstrijd op den 2en Paasclidag; met voorstel van B. en W. om f 15 beschikbaar te stollen. De heor De Wilde zou gaarne tot f 25 willen gaan, hij acht het uultig, het kernleger wordt uit den Landstorm geboren. De heer Van Tilburgh wil gaarne ook iets bij dragen, de prijzen zijn in den regel niet groot op de wedstrijden. De heer Ooms acht f 15 voorloopig voldoende, als dit goed gegaan is, kunnen we voor een volgend jaar misschien iets meer geven. Met 6 tegen 1 stem, die van den heer De Wilde die f25 wjl geven, wordt besloten f 15 beschikbaar te stollen. Aan de orde is een wijziging van de begrooting van het Algemeen Armbestuur, daar gelden zijn beschikbaar gekomen, welke een andere bestemming behoeven. Na toelichting wordt de wijziging goedgekeurd. Voorlezing geschiedt aan het Verslag ingevolge de Woningwet, Hieruit blijkt dat volgens het in 1921 ontvangen officieele verslag van de in 1919 gehouden woning telling, het in 1919 geconstateerde tekort aan wo ningen door aanbouw is aangevuld. De heer Van Tilbeurgh vraagt of de ruimte naast de woning van Overbceke in do Molenstraat niet bebouwd kan worden. De voorzitter zegt dat ter plaatse een onbewoon baar verklaarde woning heeft gestaan en koopers getracht hebben de ruimte te koopeu hetgeen niet lukte omdat de grond behoort tot een onverdeelden boedel en éón erfgenaam niet te vinden is, voort gang kan er nu niet gemaakt worden. In behandeling komt het adres van mej. Leeflang houdende verzoek om eervol ontslag uit haar be trekking als onderwijzores aan de openb. I. school en wel met ingang van 1 Mei a.s. Met alg. st. wordt besloten het gevraagde ontslag te verleenen. De Voorzitter deelt mede dat bereids sollicitanten zijn opgeroepen en dat twee sollicitanten zich hebben aangemeld. Thans deelt de Voorzitter mede dat vermoedelijk de keuring van huisslachtingen uit de vleeschkeurings- wet zal vervallen de menscheu worden dus van veel last ontslugen, daarvoor zal in de plaats treden aan gifte van iedere huisslachting. Hij kan niet anders doen dan ten sterkste aan te raden de voorschriften welke vastgesteld zullen worden stipt na te leven, daar anders do verplichtingskeuringeu ingevoerd worden. De noodige verordeningen en instructies zullen binnenkori aangeboden worden. De heer Ooms zegt dat als de menschen voor de huisslachtingen geen keurloonon moeten betalen en de vrijheid tot slachten niet beperkt wordt, de arbeiders zich de moeite van aangifte wel zullen ge troosten. In behandeling komt een wijziging van de Ge- meeutebegrooting dienst 1921, na de noodige toe lichting wordt deze vastgesteld. Overgegaan wordt tot vaststelling van de kohieren van hot schoolgeld der drie lagere scholen. Niets meer te behandelen zijnde zegt de heer don Engelsman dat de Gemeente voor eigen rekening deu Dorpsweg van klinkers heeft voorzien en het onderhoud van dien weg van het Waterschapsbestuur heeft overgenomen, zonder dat het Waterschap iels wenschte bij te dragen. Nu zou hij alleen gaarne zien dat het Waterschapsbestuur wilde zorgdragen voor een behoorlijk onderhoud van den Patrijzenweg vooral bij den Dorpsweg het is daar soms een, modder poel. De Voorzitter zegt dat ter plaatse de ondergrond zeer vast is, en daarom kan de grove keislag door het Waterschap daar niet gebruikt worden, hem ia bekend dat thans gewacht wordt op een lading fijnere keislag voor hel door den heer den Engelsman bedoelde gedeelte. De heer De Rijke vraagt wanneer of do enkele putten ,uit de keibostratingen verwijderd worden. De Voorzitter zegt dat de straatmaker aangeschreven is en men op eenigszins bestendig weer wacht. De heer De Wilde vraagt of de kiezerslijsten al verkrijgbaar zijn. Medegedeeld wordt dat de lijsten niet worden gedrukt daar dit voor de gemeente een uitgaaf van plm. f 200 zou vorderen, tegen kostendeu prijs zal wel een geschreven exemplaar verkregen kunnen worden. Opgemerkt wordt dat de stormschade van 6 November aan het kerkgebouw nog niet is hersteld hetgeen een onoogelijken indruk maakt. Medegedeeld wordt dat den heer Contant de her stelling is opgedragen, doch dat deze blijkbaar geen voortgang maakt. Niots meer te behandelen zijnde wordt de ver gadering gesloten. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-MA ARTENSDIJK. Vrijdagavond 10 dezer hield de Coöperatieve Boereuleenbaok alhier haar Tiende Algemeene jaarvergadering die druk be zocht was. Na opening door den Voorzitter, werden de notulen der vorige vergadering ge lezen eu goedgekeurd. Tot secretaris werd aan gewezen de kassier, de heer A. W. Fermie, en tot stemopoemers de heeren M. Bil eu J. C. vau Haaften. Blijkens het jaarverslag kwam bet Bestuur in het afgeloopen jaar 7 maal alleen te samen en ia maal met den Raad van Toezicht. De op 6 September 1921 van wege de Cen trale Bank gehouden inspectie gaf geen aanlei ding tot op- of aanmerkingen. Het aantal leden op 31 December 1921 bedroeg 139. Uit de rekeniug en verantwoording bleek dat de totale ontvangsten over 1921 hebben bedragen f 415226 49Y2» eD de uitgaven f 404612.93, zoodat een kasgeld aanwezig was van f 10613.56'ƒ2- Aan spaargelden was op 1 Januari 1921 inge legd een bedrag van f 149324.75. Deze ver meerderden in den loop van 1921 met een be drag van f 143009.76, terugbetaald werd ge durende 1921 f 115704 33, zoodat bet saldo spaargelden op het eind vau 1921 bedroeg f 176630.18. Gedurende het jaar 1921 waren in omloop 222 spaarboekjes. Aau nitstaande voorschotten had de bank op 31 December 1921 te goed f 85290.-Op 1 Januari 1921 had de bank aan de centrale bank f 16637.02 schuld, met daarentegen een te goed op 31 December van het afgeloopen jaar van 14530.60. De loopeude vorderingen van de bank op de leden bedroegen op 31 December 1921 f 85060.781/2terwijl zij op genoemden datum aan de ledeu een schuld had van f 18840.32. Het aandeelenkapitaal bij de Centrale bank be draagt thaDS f 90. Uit de balans bleek dat over 1921 een winst was gemaakt van f 1453.35. De rentevoet voor geleende gelden werd voor 1922 bepaald op 5^2 Het salaris ™n den kassier werd opnieuw vastgesteld en thans be paald op f 800. De heer Jac. Hage werd als bestuurslid her kozen. Als lid van den Raad van toezicht was aan de beurt van aftreding de heer Z. de Ruiter, die eveneens werd herkozen. Eveneens werden de plaatsvervangende bestuursleden de heeren A. L. Hage en I. Hage herkozen. Tot afge vaardigde naar de algemeene vergadering werd benoemd de heer A. W Fermie en als plaats vervangend afgevaardigde de heer J. van Bezooijon. Een voorstel tot verhooging van bet presentie geld werd aangenomen en dit thaus bepaald op f lt Met iugaug van 1 April aanstaande. is benoemd tot Rijksklerk der directe belastingen enz. aan de Inspectie te Leiden, de heer P. Bie- rens, thans werkzaam als particulier klerk ten outvangkantore alhier. Dinsdagavond gaf de Muziekvereenigin g „Met vereende Krachten' in het hotel „Hof van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1