LedikaRten- Bedden- en MatrassfinmagaB Groote Prijsverlaging* Ontvangen!!! Éte&ü&m&tÊ PlTOl summ, coi» v. TRlGT's KUIPERIJ. C. Laban, Tholen Tan heel co. DAMES- en KINDEUHOEDEN. .Vitrages - Allovers - Lancasterlinnen en Tuile Gordijnen - YVaschechte en Pluche Tafelkleeden - Fantasie en Kussenkleedjes enz. Dienstbode Piano's te koop. EFFECTEH, THOLEÏÏ. JAC. DE GR 00$; Reukloos Jacht wat er LISA. kinderwagen H.V. Tholen. H. G. v. Kroon. (Gaatjes Matten.) NATIONALE BANKVEREENIGING Indian Motorrijwielen in Engelsche en Duitsche uitvoering en Hollandsche Rijwielen. Duitsch Heerenrijwiel f55.— Idem Damesrijwiel f57.50 Engelsch „85.— Idem „87.50 in luxe en gewone uitvoering. GRUNO- en FQNGERSRIJWIELEN met 25 verlaagde prijzen. Wasch- en Naaimachines tegen scherp concurreerende prijzen. Zoowel Auto-, Motor- en Rijwielbanden in allerhande maten voorhanden. Heden ontvangen een prachtzending Sanitaire Artikelen. 25708 64 Aanbevelend, Thoolsche Motor- en Rijwielhandel. Betalingconditiën zeer gemakkelijk. Voor het a.s. seizoen de nieuwste modellen Verder in voorraad Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER KERKSTRAAT - THOLEN. - BR0EDEIEREN en KUNSTMOEDERS te koop, Ch. P. SERRARENS Zaadhandel GOES. Tuin- en Landbouwzaden. Gras- en Klaverzaden. Zaaigranen. Weide-aanleg, 27699 20 Suikerbietenzaad. geven van orgelles en het stemmen van piano's. Broedeieren Cacao naturl Chocolade rei is voor de fijnproevers van Chocolade wat de import Havana is voor den Rooker. „DE TOEKOMST". Aanbevelend, Duizenden Huismoeders Fabrikant L. v. TRIGT, Rotterdam, Lusthofstraat t a Te koop: I Kar op veeren met afneem bare kap Leeuwen Spaden Vifal de Knocke" Zaadhandel. De Homoeopatische Geneesmiddelen Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen Verlaagde Prijzen. Speciaal Adres! Rieten zittingen in Stoelen P. C. HAGENAARS-NELIS, Stoom-PianofabvU FIRMA ANT0INE C Grafmonumenten en f0rkli meren Schoorsteenma,™ Sierlijke So-Ea|" goud, doublé of nikktpg» Van derOuderaii" Kantoor THOLEN. Kapitaal f 10.000.000.—. Reserven f 3.750.000.—. COUPONS, EFFECTEN, VREEMDGELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDIETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 VAN v/h J. C. GELDERBLOM 54 29049 "C: Ieder Jijder kent de ondragelijke jeuk en folterenden pijn, niet ieder echter kent de weldadige genees kracht van den beroemden Kloosterbalsem, het uitmun tende aambeien-middel, dat dadelijk helpt. Ver waarloost Uw kwaal niet. Koopt nog heden den Kloosterbalsem. Alom verkrijgbaar Pr per pot: 20 gram I O 8Q- 50 gr. f 1.60} i ICO gr. 13.-. Eiecht rooden baud met onze haodteckening I. AKKER, Rotterdam .gebraM in doozen van 30-60 en ooa apoin. en alle drogisten. 29040 gevraagd tegen 1 Mei a.«. bij Dokter DE JONG, Tholen. 6 29044 2e haods eikenhouten piano f275.-. Id. zwart houten piano's f300.-. Beste nieuwe piano's van af f 500.-. JOS J. A. VERSWIJ VEREN, 29035 10 Halsteren. PRIMA WERKEND. Prijs op aanvrage. A. G0EDEGEBUURE, 28094 9 Oud-Vossemeer heveelt zich aan tot het 7 SANGUIN0SE vinum Sanguinosum in vacuo Aaiiiieruiefi les,, n slapeloosheid gebrek aan kracht en energie, gedurige vermoeidhied, luste loosheid en moedeloosheid, zenuwhoofdpijn, gebrek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kurtom alle verschijnselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Prijs per flacon I 2.—, 6 fl. 111.—, 12 fl. f 21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 39 1 7650 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemeistraat 2c/4 Den Haag. Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bomrael, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth., te Ier- seke bij A. M. Steketee. van raszuivere Patrijs Leghorntippen h 20 cent per stuk. BESTEL NU UW KUIKENS. A. G0EDEGEBUURE, 28095 s Oud-Vossemeer. iiëna fin* Koopen en verkoopen EFFECTEN. !er Nemen gelden k DEPOSITO tegen overeen te komen condities Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT n,, b en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis ks a Slatten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle Veder MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche W" P pijen als op Beurspolis. persi Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije klnis. kra Afzonderlijke conponkamer). Kantoor geopend: 912'/, en 1 Des Zaterdags van 92 nnr ALLE BEDDEN en MATRASSEN worden op het Magajto gemaakt; alle maten SPIRAALMATRASSEN alsook i'nde BEDSTEDEN worden geleverdCnmpleete Menbileering raoe SALONS en HUISKAMERS. Stoffeerinrichting en Behang^ VLUGGE EN NETTE BEDIENING. ader Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon f tot p! Maakt Begrootingen voor het behangen en meubileeren 'oek HUIZEN. 54 27ftbel jeste boit< leks danken de reinheid van het hoofd van hun kinderen aai'®*' ml d«r pwd eëin Helpt radicaal tegen levend hoofdonrein. ,ilk< Bevordert haargroei, verdrijft alle hoofdroos. Vraagt Uw winkelier alléén dit merk, weigert alle andere var 80 Verkrijgbaar bij JUH. BEUKELAAR te Tholen. en zware collingspaieota.. I com pleet lederponr.ytuig. 30 pakkisten, en wat brandhout. 10 29052 HAAI1ER - THOLEN. Ter overname aangeboden een zoo goed als nieuwe (nieuw model). Brieven onder no. 29047 burean van dit blad. 9 ECHTE met koperen klinknagels in voorraad tegen de prijzen als voor d*n oorlog. 29058 8 0. J. CONTANT, Tel. 37, Kerkstraat 24, Tholen. 0e hengst B. 127, is wederom voor een klein aantal merries van niet-leden be schikbaar, tegen een dekgeld van f41,— contant. 20 29041 Spoedige opgave is gewensebt en kan geschieden bij dhr. L. J. Mol of bij ondergeteekende. De hengst zal iD beperkten ktiDg worden rondgeleid door A P. Hartog. Namens het Bestuur, W. L. KLOMPE, Secretaris. Prima Tuin-, Bloem- en Land- bouwzaden, tegen concurreerende prijzen. 9 29050 Aanbevelend. A. J. ROGGEBAND, Tholen. nit de Centraie Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8498 Zuivelstraat. Bergen op Zoom VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' re Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak- haizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding eng. door 11 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 II Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29, BERGENOP ZOOM Boschstraat 27, Bergen op Zoom 1.2 9198 voor bet maken van Aanbevelend, H. VAN NISPEN, STOELEN MAKERIJ 13 Storlematstraat 29000 BERGEN OP ZOOM. Mede te geven per Vracntrijder. Het is liu tijd om ow Spek- en Vleeschknipen te laten Dazien en aan te schaffen. Een goed en ver trouwd adres is daarvoor Kuiperij en Fuslhandel 16 Telef. 258 26370 BERGEN OP ZOOM. MIDDELBURG. rjj.t Goedkoopste adres voo:or^i PIANO'S, AMERIKAANSE™ H en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijem Agent voor Tholen en om de heer C. LABAN, orga(ich Vijf jaar degelijke garant -, MAGAZIJN van Uin STEENHOUWERIJ, MAI HARDSTEEN roor Bruggen,! Gebouwen, SLIJFSTEENE STRAATKEIEN. 12 AUG. VAN DYCK-I®8 Stationstraat BergeD op ?o be m Mm Vervangt uw BRIL door Vakkundige monteeriDg eol® D renomeerd door H.H. Doctoijf v voorheen J. ROBBE- etJ BERGEN OP ZOOM. 1 21236 Zuivelstraat 12

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4