h Griep. 1" 4 grasgewas )ekentasschen VERK00PING Houtverkooping. nieuwe houtwaren opent een zaak Faillissement. DE SCHOONMAAK GAAT VLUGGER INBOEDEL, Belangrijke Houtverkoopingen. GEZAAGD HOUT, Onze W aschmachines ten Het bouwen vaneen bazaltmuur, KINAWIJN. M. M. van Rijssel ciH M huur voor een jaar: TE THOLEN. eene groote partij T. DIJKSLAG, Tholen. VERKOOPING TE ST-ANNALAND. een sterk werkpaard (ruin) oud 14 jaar, een vaarsje oud 2 jaar. Eene belangrijke partij trachten aan te besteden lang 150 M. Wegens verkoop van een onzer pakhuizen hebben wij aan te bieden NI. NI. C. Haaijer - Tholen Telefoon 7. Draadnagels, Puntdraad, Gegalvaniseerd ijzerdraad, Krammen, Harmonicagaas, Vlechtwerk, Bloedversterkend. Eetlustopwekkend. ER »»n de landbonrvrereemging alhier en «,'K.G, Amm. Super. 7X9» 17000 11 Per.mtD. 20% en 27000 K.G. Super- 3 °P4%, waren de laagste inschrijver» Super, de Zeeuwsche Voeder- en '!ndel te Tbolen roor f 11.58. j"1,-;'!. Asrnoudse, alhier voor 14,09. ;*atH. Kooman te Dirksland roor ag !i noonadijk, 9 Maart. Ten overstaan van leuberg had heden, ten verzoeke van 'ur van het waterschap St-Maarlens- "zo«iD8 Pl,ats "n onroerenlle g°ederen n ingezet als volgt te aterinolen ter amoveoting f 400, ingeaarin bevindende machineriën f 690, opgtjiuur, aaoboorigheden cd pl.ur. 2 ge- ter Dd [4110, IV. weiland f960, V. id. loot id. (1110, VII. id. f950, VIII. id. Dd. f 870 en X. id. f 910. >kkt.. 10 a' INGEZONDEN oor Redactie. en i 22 Maart komt voor de afa. „Tholen ;hteS Unie voor Tiouwenbelangen «preken g J. E. Heeres. Gaarne wenschten wij nEsroordjö te schrijven om het Thoolsche en ee wekken deze bijeenkomst te bezoeken. >eooren geleden voor de invoering van het deoin evenredige vertegenwoordiging, liet patrng hiervan een doidelyke uiteonzeiting stellos den distributie!ijd hield onze afdeeling n op huishoudelijk gebied (voeding, zoon bezuinigingen enz.) terwijl zij vroeger 18 )aar kookcursussen georganiseerd had. venloze afdeeling een paar knipcursussen, stonden was een tentoonstelling van vervaar- De ngstukken. Een paar spreeksters voerden het woord over onderwerpen vooral voor de vrouw van belang als „opvoeding van meisjes" door mej. J. Westerman, het tegenwoordige kamerlid. Verder wde geschiedenis en hygiëne der vrouwenkleeding door mevr. AukesTimmer, en nog geen jaar ge leden was mej. Wiener hier, die haar onderwerp noemde Vrouwenbelangen-Geraeenschapsbelangen". Nu de vrouwen in Juni hun stem zullen moeten uitbrengen op politiek terrein, meenden wij, dat het een goed oogenblik was om eens een onpar tijdige uiteenzetting te doen geven van den alge- meenen politieke toestand. Want is het niet veel waard, om, wanneer men zijn stem uit moet brengen, te weten welke partijen en personen het meest werken in den geest, zooals men dit zelf wenscht? Is het niet van belang te weten, nu de menschen, zoo over de dure tijden klagen, welke partijen zoo veel mogelijk trachten te bezuinigen, zonder de algemeene welvaart te benadeelente weten van wie men verwachten kan, dat er het meest gedaan wordt ter voorkoming van een oorlog zooals een waarvan wij nu nog de naweeën gevoelen; door wie er het meest gedaan wordt voor de opvoeding der jeugd, door wie om het algemeen peil der menschen te verhoogen? Wij meenen in prof. Heeres iemand gevonden te hebben, die uitstekend in staat is een duidelijk beeld te geven van het door hem te behandelen onderwerp Na afloop zijner rede is er ruimschoots g elegenheid tot het stellen van verschillende vragen. Mogen vele vrouwen en mannen aan onzen oproep gehoor geven, en komen luisteren naar hetgeen prof. Heeres hem of haar te vertellen heeft. HET BESTUUR. Men zie verder in dit blad van volgende week de advertentie. KERKNIEUWS. Ierseke. Bij de Ned. Herv. Gem. alhier is be roepen ds. L. J. S. Crousax te Maassluis. Anna-Jacobapolder. Zondag werd ds. H. Veldkamp alhier bevestigd door ds. J. D. Wielenga van Hoofddorp die tot tekst had 4 Petros 2 5. ZEerw. verbood zich aan deze gemeente met een gloedvol voorgedragen leerrede ovar Joh. 1 7 sprekende over de getuigenis van het licht. De nieuwe leeraar werd toegesproken door ouderling van Beek, dhr. Vogelaar en het hoofd der Chr. School dhr. C. Ketel. Stavenisse. Te Nijmegen is overleden in den ouder dom van 89 jaar de WelEerw. Heer ds. A. Scholte, die van 1861 tot 1910 de Ned. Herv. Kerk als predikant beeft gediend. Daarvan was de overledene ook eenige jaren alhier predikant. Hij vertrok van hier naar Hontenisse en ging daarna naar Oostbarg om aldaar zijn emeritaat te nemen. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,80 ds. Los en Dam. 2 uur Ds. Datema. (Nam. Bed. H. Doop.) Geref. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2,30 uor ds. Bolwgn. Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en's avonds 6 uur leeskerk. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en avonds 6 uur ds. Staal te Oud-Vossemeer. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk cn nam. 2 uur ds. Van Griethuijsen. Oud Geref. kerk, voorm 9,30 nam. 2 en 's avonds 5.30 aur leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 9,30 nam. 2 cm 's avonds 5.30 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 Ds. Datema eu nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 uur en s avonds 5,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9,30 Ds. Keiler te St-ftlaartensdgk en nam. 2 uur leeskerk. Oad Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 5 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 ds. Van Griet- haijsen en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 9,30 Dam. 2 uur en 6 uur leeskerk. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 geen dienst en nam. 2 nar ds. Los. Chr. Ger. Kerk voorm. 9 unr nam. 2 en 's avonds 5.30 unr ds. Boone. Gemeente THOLEN van 310 Maart. Geboren Anna, dv. A. van Oeffeleu e. v. M. C. v. Loenhout. Pieter, zv. L. Geluk en van J. D. Geluk. Ondertrouwd Frans Burgers wedn. en J. J. de Laater jd. L. Mol jm. en M. van den Hoven jd. J. P. de Jonge jm. en E. Munter jd. A. v. 't Hof jm. eu W. M, v. Dijke jd. Getrouwd H. Bijnagte jm. en J. v. d. Sande jd. Overleden Cornelis Willem Hendrikse 54 j. echtgenoot van J. E. Geluk. Cornelis Baaij 40 j. echtgenoot van A. Verkamman. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 11 Maart 1922. Boerenboter fl.per pond. Roomboter f 1.05 Eieren 6 cent per stuk. ?ndi da'plaats van kaarten. ac^ Ph. WALDECK Seiif. T. FOLPMER8. fl 0H£, Zoom. 9 29036 han Geen receptie. 'en len overleed na een lang- jie en imartelijk lijden oDze t/ila Echtgenoot, Vader en ;ii,;rdvader, de heer afiORNELIS WILLEM eéi HENDRIKSE, .S^in ouderdom van ruim e o aedf-C. W. Hendrikse e i Geluk. 1 ,f. Hendrikse en Verloofde. met JanssensHendiikse. :r Janssens. j^ndrikse. olen, 4 Maart 1922. 21 29037 te a en6rinede vervallen wij den gen plicht U keonis te 3 1 dat Zaterdagavond is onze Broeder en <"C. W. HENDRIKSE, sd ouderdom ran ruim ;e Tbolen, 1 ■teubilHendrikse. Rijstenbil. ^Tholen, jïndrikse. jlit W. Eleudrikse s; Van NieuwenhuijzeD. tiOud-Votsemeer, Ie j M. P. Rijstenbil 8 8 25 Hendrikse. ""olen, 4 Maart 1922. ooiiden overleed na een laag- Sj en smartelijk lijden onze we geliefde en onvergetelijke "Ier en Oom 'a'C. W. HENDRIKSE, igSn ouderdom van ruim ie<a»r. 15 29089 P. RIJSTENBIL en Kinderen. i-Vossemeer, 4 Maart 1922. f a'lijk dank foor de vele blijken afneming outviDgen bij het (eren van onze geliefde Echtge- mMoeder en Zuster. erl Uit aller naam, or8 J VAN AS. 9 Maart 1922. er Kerkhof te Oudeland, gehtingen te bekomen bij den ut-Kerkvoogd den heer I. van sitf 9 29060 esSEDEN ONTVANGEN ei flinke sorteering'prima iji concurreerende prijzen. 0. J. CONTANT, "3TRAAT 24 THOLEN. 111 Telef. 37. II 29057 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van Mej. Weduwe JOHS. HOOGERHEIDE te Tholen, op Donderdag 16 Maart 1922, 's voormiddags 10 uur op het door haar bewoonde hoefje op het Oade- land aldaar, in het openbaar verkoopen: l ZWARTE MERRIE oud 9 jaar veulendragend, l ZW ARTE MERRIE 1 jaar, 4 KOEIEN, waarvan 2 kalf- koeien, 2 jaarling fokstieren, 1 jaar ling vaars, rosmolen met dorschma- chine, snijmachine, peemolen, ploegen en eggen iu soorten, kar, slede, sleeper, waterbak niet kist, wind molen, bascule, geeselsteen met paard, zeeften, halve hectoliter, paardentuig, aardappelhor, zaaimachioe, wied- machine, vorken, riekeD, schoppen, hooi, stroo, peekoppen, mangelpeeën, tolhouten, draad, karn- en melkge- reedschap als karn, ontroomer (Melotte), verder eenig huisraad enz. Koopen tot en met f 5.contant. Onbekende en niet soliede koopers moeten bekende borgen stellen of contant betalen. 40 29002 TE ST-ANNALAND. De verkooping van den Boeren- Inspan ten verzoeke van den heer J. A. VROEGOP, landbouwer te St-Annaland, zal plaats hebben DINSDAG 14 MAART 1922, 's voormiddags 10 uar op de door hem bewoonde hofstede BOER OP ZEE* aldaar. 24 29046 Behalve het reeds geaunouceerde zal nog worden geveild Een wasch machine, ongeveer 20.000 K.G. pulpe in 2 perceelen, peekoppen liggende in den West- Vrijbergepolder onder Ond-Vosse- meer en 25 voer mest in den pat. Notaris D. VAN DE VELDE. De Notaris A. J. BIERENS te St-AnnaUnd zal, ten verzoeke van den heer J. DEQENAARS te Klundert, in bet openbaar verkoopen te THOLEN aao de haven op Zaterdag 11 Maart 1922, des voor middags 10 uur18 29042 als vlotdelen, slijpdelen, vloerdelen, brngplanken, ribhout, latten ene. Ondergeteekende bericht hiermede dat hij 15 Maart a.s. voor deN.V, Kalktabriek v/b VAN DIIK Co. Dordrecht, te THOLEN in BOUWMATERIALEN, als KALK, CEMENT, PANNEN, BUIZEN, TEGELS enz. Levering door geheel Zeeland van alle BOUWSTOFFEN tegen scherpe prijzen. 29051 17 Aanbevelend, De Notaris A. J. BIERENS te St-Annaland zal, op Woensdag 15 Maart 1922, des voormiddags half elf ten verzoeke van Mej. de Wed. J. HAGEVan Dassen bij hare schuur in het wegje te St-Annaland, in het openbaar verkoopen Boerenwagen, kapkar met huif, éénpaardsploeg, aardappelploeg, 2 eggen, sleeper, rolwagen, stroosnijder, zadels, beiniugpalen met draad, karnton met toebehooren, partij klaverhooi, kant hooi, voerpeeën en hetgeen verder ten verkoop zal aan geboden worden. 28 29043 en beter wanneer U Dubbel Blank Zeep gebruikt. Dubbel Blank is zacht, zuiver en zuinig, doch reinigt alles. leder gebruiker kan deelnemen aaa den Dubbel Blank Wedstrijd, waarin ieder deelnemer een prijs wint. De hoofdprijzen zijn20 Rij wielen of 20 X f200 en 10 Zil veren Horloges. Inlichtingen in elk pak. Vraagt daarom DUBBEL 44 29055 BLANK ZEEP Deurwaarder J. van de Linde te Bergen op Zoom, Hoogstraat 3.9, tel. 355, zal ten verzoeke van den WelEdel. Gestrengen Heer Mr. J. H. van der Menlen, advocaat-procureur te Brrgen op Zoom, in Zijn hoe danigheid van curator in het faillisse ment van S. A. van den Hoorn te Bergen op Zoom het kassiersbedrijf uitgeoefend hebbende onder de firma van der Kuijt en Gorter op Donderdag 16 Maart 1922, des namiddags ten 1 uur in het Nederlandsch Koffiehuis aan de Groote Markt te Bergén op Zoom, publiek om contant geld verkoopen den voor ongeveer 2 jaar geleden door de N.V. Eckhard's Meubel magazijnen te Rotterdam uieuw ge- leverden ZEER MOOIEN bestaande o.a. in Salon Ameublement, als, Canapé, Crapeauds, Stoelen, Tafeltjes, Perzisch kleed (antiek), Piano merk „Ibach" Japaoache theetafel met servies. Mahoniehouten slaapkamerameu blement, alsLedikant, Tafeltje, Stoelen, Kaptafel met plaat, Scheer- kast. Voorts Karpetten, Kleeden, Gor dijnen, Spiegels, Matten, Schilderijen, Glas- en Aardewerk, Bad met gyser, Haarden, Fornuis, antieke Kist, Naai machine, plm. 400 flesschen diverse wijnen waarbij plm. 100 flesschen Champagne, alle goede merken, Zilveren theeservies, Goud- en Zilver werk. Verder den geheelen Kantoor Inventaris als 2 Brandkasten waarvan 1 merk *Lips" eikenhouten Bureau, Boekenkast, Bureau ministre, Schrijf- tafels, Schrijfmachine, Bureaustoelen, enz., enz. De goederen zijn te bezichtigen iu het buis op Diusdag 7, Wuens- dag 8, Donderdag 9 en Vrijdag 10 Maart 1922, van des voormiddags 1012 aur en des namiddags van 2—4 uar tegen betaling van f 0.50 per persoon waarvoor kaarten zijn te verkrijgen bij den Deurwaarder voornoemd, 67 29029 De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal, ten ver zoeke van den heer G. H. VAN AKEN, houthandelaar te Rotterdam, voorheen firma van der Made te Klundert, op Vrijdag 17 Maart 1922 te OUD-VOSSEMEER, op Zaterdag 18 Maart 1922 te THOLEN, op Woensdag 22 Maart 1922 te STAVENISSE, op Donderdag 23 Maa»-t 1922 te ST-MAARTENSDIJK, op Vrijdag 24 Maart 1922 te ST-ANNALAND, telkens des voormiddags 10 uur, en op Zaterdag 25 Maart 1922 te SCHERPENISSE, aan de havens van die gemeenten, voetstoots, PUBLIEK VERKOOPEN: als: plankeD, balken, ribben, deeleü, kolder', batting?, latten en hetgeen meer zal worden geveild. Betaling der koopsommen 1 0c- tober 1922.39 29054 munten uit door lichten gang, zuinig zeepverbrnik, wasschen schoon zonder zich te vermoeien. Wedcr/erkoopera genieten rabat. Ongeveer 25 soorten in voorraad. 14 0. J. CONTANT, 29056 KERKSTRAAT THOLEN. mei hef elijmoplossende middel,daf lier ineen paar dïgen.van af kan helpen.Neem nu, van daag nog de Elk uur uifsfel kan de aandoening noodeloos verergeren en rekken 34 26713 Burgemeester eu Wethouders van SINT-MAARTENSDIJK zullen op VRIJDAG 31 MAART 1922, des voormiddags 11 uur in bet ge meentehuis aldaar De aanwijs zal geschieden op Vrijdag 24 Maart 1922, des namid dags 3 uur. 22 29045 Bestek en teekening zijn van 14 Maart af ter secretarie verkrijg baar tegen betaling van F. 5. 1500 Daitsche emmers met voren 28 cM 200 Idem Eugelsch model. 25 Grondbascules met en zonder schuifgewicht, 100 winkelbascules. 75 familieschaleD, 5000 Kolen schoppen, 750 koekpannen, 25 kin derstoelen, 12 marktwagens, 4 kin- derameublementen, 200 Geldkisten, 80 stel gi ëmailleerde pannen, 22, 24, 26 en 28 c\l. 1000 keffers, 40 Mhiele- eu Sehaede-Waschmachines, 3000 K.G. draadnagels, 40 rol punt- draad, 12 staaldraadmatrassen, 100 Duitsche spaden merk Leeuw, 25 Triumphpetroleumlampen, 1 Melk- ontroomer, 2 winkelkoffien o'ens enz. Handelaren genieten extra lage prijzen. 29 29053 ïindt U in rijke eorteeriug bij II 0. J. CONTANT, 29059 Kerkstraat 24 - Tel. 37 - Tholen. Wederverkoopera geuieleu rabat. De Griepepidemie is aan het afnemen. Versterk nu uw lichaam, verhoog uw weerstandsvermogen door het regelmatig gebruik van Beleefd aanbevelend, 20 THOLEN. 23681

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3