- I ST-ANNALAND. Aan Je Moggershil polder ziju op 8 dezer aangespoeld 30 vaten indigo. 1ER8EKE. De storm van ^Woensdag heelt hier gelukkig geen ernstige oogelukken veroor zaakt. Wel zijn er vele honderden, denkelijk wel enkele duizenden pannen van de daken afge waaid en aan de Damstraat is de eenige boom, een zware olm, die er nog stond, ontworteld en tegen den grond geslagen. STAVENISSE. Naar men verneemt, zijn hier aaDgespoeld verscheidene vaten met verfstoffen, afkomstig van de deklading van een voorbijgaand vaartuig en die door den storm los sloegenw Een en auder wordt hier in de buurt opge borgen. SCHERPENISSE. Gedurende 1921 zijn op de weegbrug ^Eendracht maakt Macht* de vol gende producten gewogen Aardappelen 2.519.940 K.G., ajuin LOS.809, voerpeeën 312.165, meststoffen 233.933, graau 13.073, hooi en stroo 63.878, koolrapen 3631, zand 27.178, hout 6673, steenkolen 19 739, koebieleu 7711, vlas 2736, ijzer 2134, sui kerbieten 7.395.312, pulp 1.349.292, totaal 12.061.204 K.G., 213 stuks vee en 30 varkens. THOLEN. In de goed bezette zaal van den heer Hoek trad Woensdagavond als spreker voor het Departement tot Nut van 't Algemeen op de heer Attie Nieboer. Door afwezigheid van den Voorzitter, werd spreker door den heer Ave welkom geheeteD en uitgenoodigd, de schetsen van den bekenden schrijver van Betuwsche no vellen, Cremer, leu gehoore te brengen. Het eerste u<». van het programma werd gewijzigd en droeg spreker, na een korte inleiding en verklaring van enkele Betuwsche woorden, die den hoorders allicht vreeinl souden voorkomen, allereerst op meesterlijke wijze Hanje-Mie, De gemeenteraadsverkiezing te Modderwijk, voor. Zolf Betuwenaar geweest zijnde, liet spreker het aaudachtig luisterende publiek meermalen scha terlachen door het juist weergeven van de spreek wijze en nabootsing der verschillende in het stuk voorkomende Betuwsche boereu- en andere typen. Ook eea fragmeut uit 't Pauweveerke, dat meer den ernstigeu kant van 't leven liet zien, werd uitstekend weergegeven, terwijl de na de pauze voorgedragen humoristische novelle De PeDsioenganger, door A. N., weer telkens het publiek deed lacheD, en aan 't eind een warrn applaus spreker teu deel viel. De heer Avé was dan ook zeer zeker wel de tolk van het publiek, toen deze den beer Nieboer hartelijk dankte voor het ten gehoore gebrachte en de voortref felijke wijze waarop dit gebeurde, eu riep deu heer Nieboer een welgemeend tot weerziens toe. 't Kan dan ook een zeer goed geslaagde avond heeten. Inplaats van den heer D. van der Maas, die overleden is, kwam als zijn opvolger op de lijst als gemeenteraadslid van de vrijzinnige partij voor, de heer Ph. Eugelvaart, die echter geen zitting weuschte te nemen. Als dieus op volger is thans aan de benrt de lieer A. Singerling. De storm van Woensdag betft in onze omgeving gelukkig niet veel verwoesting aan gericht. Behalve dat verschillende daken schade opliepen en in de wandeling een drietal boomeD omgewaaid zijn, hoorden we niets van schade De Waterleiding We viju heden in de gelegenheid gesteld de inrichting van het gebouw der waterleiding te bezichtigen. Het kantoorlokaal, dat de heer Avé, de administrateur, in gebruik heeft genomen, is tevens vergaderlokaal voor den Raad van be heer. Het is met smaak, doch zonder eenige loxe gemeubeld, en vormt een prettig vergader lokaal eu een ruim kantoor. Aan dit vertrek grenst de kamer, die thaus als teekenlokaal is ingericht, doch dat in de toekomst bestemd is voor administratiepersoneel, het vertrek is zeer eenvoudig gemeubeld, terwijl voor berging van bescheiden een Lips brandkast aanwezig is. Als vloerbedekking is hier zooals het vorengenoemd lokaal, cocosmat gebezigd. De vroegere winkel zal worden ingericht als loonkamer V30 artikelen als closets, waschtafels enz., waarbij voorop gezit is dat niet verkoop doel is, doch meer het publiek te tooueu wat op dit gebied bij hun leveranciers tegen billijke verkoopsprijzen is te bekomen. GEMENGD NIEUWS. Zomertijd. Een wetsontwerp is ingediend strekkende tot wijziging van de wet van 23 Maart 1918(St.bl. no. 165) tot tijdelijke afwijking van de wet van 23 Juli 1908 (vSt.bl. ao. 236). Nu het voorstel van wet, aldus de memorie van toelichting, tot intrekking vau de wet van 23 Maart 1915 (St.bl. no. 165), door de Tweede Kamer voorloopig van de ageuda is afgevoerd, verkrijgt groote actualiteit de vraag, of niet de periode van tijdsvervroegirg hier te lande zal moeten aansluiten aan die, gedurende welke iu Engeland eu België de maatregel tot instelling van den zomertijd van kracht is. Daar gaat jaarlijks de tijdvervroegiug in te 2 uur d«9 voorinidlags op den dag, volgende op den laatsten Zsterdag in Maart of op den dag, volgende op den voorlaatsten Zaterdag, wauneer de laatste Zaterdag dier maand is de dag vóór Paaschzondag. De tijdsvervrocging eindigt in deu voormiddag van deu dag vol gende op den eersten Zaterdag iu October. Het is ter verzekering vau den geregelden loop van het internationale verkeer zeer ge- wenscht, dat hier te lande de zomertijd aanvangt en eindigt op dezelfde tijdstippen als in genoemde Rijken. Voor het loopenile jaar vallen deze tijd stippen onderscheidenlijk op 26 Maart en 8 Ootober. De vroegste datum, waarop de zomertyd kaD aanvanger, is 19 Maart j de uiterste termijn voor beëindiging 8 October. Daarom dient in art. 1 der meergenoemde wet, teueinde de aansluiting voor Nederland aan de periode van zomertijd in Eogeland en België mogelijk te maken, te worden gelezeD. /fusscben 18 Maart en 9 October*, in plaats van Tusschen 31 Maart en 1 October. Alleen in het geval dat Pascheu valt op 26 en 27 M.iart, waarbij de eerste Zaterdag van October is de zevende dag der maand, zal de periode voor zomeitijd, welke de wet nu toe staat, wordeu verlengd roet 20 dagen. In alle overige gevallen zal die verlenging minder bedragen. Over het bezwaar, dat aldus de zomertijd met eenige dagen verlengd kan worden, zal, naar de meeniug van den minister van binnenlandsche zaken, ter wille van de belangen van het interoationeel verkeer zijn heen te stappen. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee. Aan het verslag over 1921. hei zeventiende h ekjaar, onlleenen wij dat in het afgeloopen jaar 153 aan vragen voor bypo'heek zijn ingekomen, tot een be drag van f2 808.510. Hiervan zijn tot stand ge komen 139 leeningen, samen groot f2.363,890. Tot 31 December 1920 waren gesloten 1134 leenin gen, tot een bedrag van f 19.073.440, totaal dus 1273 leeningen voor 1 21.437-330. Vóór 1921 was aan aflossingen ontvnngen voor f9 890.080 terwijl in het afgeloopen jaa door de debiteuren f 1.114.227 is terugbetaald, zoodat op 31 December jl. per saldo op hypotheek uitstond f 10.262.865, verdeeld over 645 leeningen, waarvan de specificatie is: Provincie Zeeland 118 leeningen voor f49067; Gravenbage 152 leeningen voor i 3.550.635 Rotterdam 22 leeningen voor f 473025 Overig Zuid-Holland 24 leeningen voor f 432270 Am9'erdnm 132 leeningen voor f 3.656.570 Overig Noord-Holland 166 leening en voorfl.448.813; Provin cie Utrecht 21 leeningen voor f 1561IX) Provincie Gelderland 4 leeningen voor f 80500 en Provincie Noord-Brabant 6 leeningen voor f 53975. Op 31 December was er geenerlei achterstand van rente of aflossing. Aan pandbrieven was op 31 December 1920 in omloop voor f 12.170.000. In het afgeloopen jaar werden verkocht f 1250 41/2^/0 pandbrieven, f 20100 5O/0 pandbrieven, f 110250 51/2% pandbrieven en f l.i.69500 6 0/q pandbrieven; teruggekocht werd voor f512450, waardoor op 31 December jl. aan pandbrieven in circulatie was voor een bedrag van f 10.272.800 aan 4 0/0, 4l/i 4l/2 °/o> ^1% en 60/0 pandbrieven. De geplaatste 1100 aandeelen, van f 1000, waarop 10 0/Q is gestort waren op 31 December over 346 houders verdeeld. De netto-winst bedraagt f 62998,71®. Hiervan komt f 18279,64 aan het Reservefonds, waarna de gezaraenlyk Reserves f 132126,05 zullzn bedragen. Het dividend kan worden bepaald op 160Jq tegen 14 0Iq over 1920. Een valsche munter gepakt. Iu samenwerking met den heer Broekhorst, inspecteur der Au.sterdamsche politie, zijn de Duitsche autoriteiten er eindelijk in geslaagd den valschen munter te arresteeren, die sinds geruimen tijd valsche bankbiljetten van 60, 200 en 300 gld. vervaardigde en die tal vau die biljetten in omloop wist te brengen, zoowel in Duitschland als in Oostenrijk eu Luxemburg. Inspecteur Broekhorst begaf zich achtereen volgens naar Weenen, Berlijn, Parijs en Praag en stelde zich overal met de bevoegde autori teiten in verbinding. Op deze wijze kwam een internationale organisatie voor den strijd legen de valsche munterij tot 9tand. De politie slaagde er in een portret van den valschen munter iu handen te krijgen. Dit werd naar Müucheu gestuurd en de clichéfabrikanten herkenden bet, evenals de lieden in Tirol en Vorarlberg. De verdachte was een zekere Greter, een ingenieur uit Berlijn, die zich in Zuid- Duitschland moest schuilhouden. Inspecteur Broekhorst slaagde er in kennis te maken met enkele familieleden van den valschen muuter en speelde ziju onschuldige rol zoo goed, dat hij reeds hiunen eükele dagen te weteu kwam, dat Greter in de omstrekeu van Müochen op een villa vertoefde. Hij ging onmiddellijk naar de Beiersche hoofdstad. In gezelschap van een Beiersch politie-officier werden alle otnliggeude gemeenten afgezocht. Maar weer zonder succes. Toen probeerde men het ten slotte met een ander middel en ditmaal hadden de pogingeu een gunstiger verloop. In de bladen verscheen eeu uitvoerig verhaal over het optreden van den valschen munter. Het stuk bevatte eeu nauwkeurige beschrijving van ziju persoon en van de heele familie Greter en eiudigde met eeu beroep op de hulp van het publiek om de autoriteiten in het zoeken naar Greter te 9teuuen. Een straatmaker deelde toen mede, dat een familie, die aan het gegeven signalemeut be antwoordde, te Fuerstenfeld-Brueck bij Müochen op een villa woonde. Inspecteur Broekborst n zijn medewerker vertrokkeu onmiddellijk naar die plaats. Daar bleek meu eindelijk de schuilplaats van deu valschen munter ontdekt te hebbeu. Greter, die echter het artikel ook reeds had gelezen, was er vau doorgegaan. Op weg naar het station haalden de politiemannen hem nog in. Hij trachtte te ontkomen, maar een bedrei ging met schieten weerhield hem. Na zijn arrestatie is een huiszoeking iu zijn villa ge houden. Men ontdekte daar eeu volledige val sche munterij. Ook de cliché's van de valsche Nederlandsche bankbiljetten zijn er aangetrt ffen. Greter legde een volledige bekentenis af. Hij had in het geheel voor 800.000 gulden valsche bankbiljetten iu omloop gebracht, hetgeen bij den huidigen stand der valuta een som van rood 60 millioen mark beteekent. Wanneer op Tholen? De werkzaamfieden voor de uitzetting van den locaal-spoorweg in Zuid-Beveland zijn be gonnen. Het werk wordt met deu meesteu spoed voortgezel. De schattiDgscomroissies zullen de uitzetting op den voet volgen. Gehoopt wordt, dat binnen een jaar de aankoop der gronden zal zijn voltooid, als er maar niet te veel ont eigeningsprocessen no<>dig blijken. Maar de wet zegt gelukkig, dat dergelijke zaken door de rechtbank vóór alle andere behandeld moeten wordeu. In 1923 kan dan worden gebouwd.. De storm die Woeusdag over ons land woedde heeft slacht offers gemaakt. Bij Zwartsluis is de veerpont, waarop zich een elftal passagiers bevonden, door den golfslag vol water geloopeu. De beangste passagiers sprongen met z'n elven in een achter liggende roeiboot, waardoor deze, overbelast rakende, 70ik. Alleen een postbode wi9t zich zwemmende te redden, de overigen waaronder de burgemeester vau Gcnemuiden met zijn vrouw, kwamen in de golven om. Het personeel vau de pont, dat op dit vaartuig dat drijvende bletf, stand hield, werd gered op één ra, die door de koude bevangen in het water vie). Ook is een sleepboot met een aak, nabij de vluchlhaven te Dintel gezookeD. Het is de sleep boot Edison met de aak Binnenvaart 19, waar men van de opvarenden uiets heeft vernomen, kan men aaonemtn dat ze zijn verdronken. Een handig oplichter. De Fransche politie heeft, na vele jaren op hem te hebbeD geloerd, een knappe oplichter gearresteerd. De man maakte zijn werk van het vervalschen van credietbrieven en cheques en wist van de credietbrieven steeds het dabbele van de som machtig te wordeu dan waarvoor deze geldig was. Had hij b.v. een credietbrief van 20 000 frank, dan inde hij nagenoeg het geheele bedrag, maakte dan dat hij denzelfden dag nog naar een vrij ver verwijderde stad kon vertrekken, vervalschte op eeu ongekende wijze de credietbrief en inde dan nog eens en dan het volle bedrag, zoodat hij telkens een groote winst maakte. Vervalsching wa9 aan het stuk niet te ontdekken en dit bleek alleen als het stuk bij de bank terug kwam dat tweemalen het bedrag was uitbetaald. Bij zijn arrestatie bleek dat de man wel 20 verschillende namen droeg. Hij was tevens verschillende keereu ge- hnwd en wel met dames uit de eerste kringen, een zijner vrouwen is een Zuid-Amerikaansche ministersdochter. De man werd eens verdacht ten onrechte dc uniform van een Spaansch kapitein te dragen, en gearresteerd. Toen gaf hij op dat ziju moeder hem in een hotel in eeu naburige stad wachtte en men dos wel even aan ziju moeder per tele foon kon vragen of zij hem verwachtte. Men telefoneerde en de dame die werkelijk haar zoon wachtte, verzekerde dat zij een zoon had die kapitein was. Natuurlijk was de gearresteerde met dit feit op de hoogte en had den Daam vati den zcon gebruikt om zich er uit te redden, met excuses werd hij vrijgelaten. Ook werd hij gearresteerd wegens wisselver- valschiog. Hij protesteerde en zegde dat men hem met zijn dubbelganger verwarde, gaf adres sen op van eerste families, waarmede bij door zijn huwelijk, verwant was en onder het aan bieden van excuses werd hij alweer vrijgelaten. Thans zegt bij voor 250.000 frank zijn geheim aan de schade geleden hebbende bankiers te willen bekend maken, doch alleen onder voor waarde dat men het groote kapitaal, millioeneD, die hij zoo gestolen heeft, hem laat behoudeu, terwijl hij zijn medeplichtigen niet behoeft te verraden. Doen de gezamelijke bankiers dit niet, zegt hij, welnu, dau begin ik onmiddellijk weer. Als motief voor de oplichtiug geeft hij voor wraakneming. Zijn vader was indertijd een groote bankier, doch werd door andere banken meege sleept in ondernemingen waardoor hij failliet ging eu alleen hierom is hij zich gaan toeleggen op wisselvervalsching. ?a TWEEDE KAMER ln de vergadering van verleden K werden op zichzelf staande meest per^nm behandeld, die niet rechtstreeks op^oy betrekking hadden. g Bijv. in 1919 kreeg de toenmalig Soematra's Westkust van den Gouv.9 Indië een vingerwijzing dat hij zijner' nemen De resident begreep dien w*** er aan maar verzocht medeeling j, van 't ontslag. Daarop heeft hij nooi^d, vangen. jeDi De Kamer keurde deze handelt Gouv.-Gen. niet goed en de mini3t(. voortaan bij ontslag de redenen zou*®8 worden, Een ander geval. Een vrouw te »ter onder verdenking vau diefstal aangelhri: 6 dagen in '1 arrestantenlokaal opgjiut Erger nog, de opperwachtmeester Dd bekentenis trachten te bewegen door jd, zij dan vrij gelaten zou worden. haar afkeuring over don betrokkeg-r uit en besloot deze zaak onder de air- minister van Justitie te brengen. Vrijdag werd de bogrooting voor p Zaken ten einde gebracht. Even 122 vonden de posten voor burgerwachled. 1 landstorm bestrijding. J De hoeren Zadelhoff (s.d.) en van Uitrooi partij) noemden de burgerwachten e« w gevaar. De heer Dresselhuijs beooiron gunstig en verzocht den minister deoin de nog voorradige 700 millioen p*tr:ng oefeningen ter beschikking te steil®» d minister overwegen. i» De debatten leidden voor de zoon be zich verdiepen in de iu Nov. 1918 jaar Troelstra gehouden rede, die door verron: deel dor bevolking van 't land aloud voor de revolutie beschouwd is. De nga steijn en de soc.-democraten ontkende** Ook kwam opnieuw ter sprako daf pl na de bedoelde rede, ter beveiligingJ deutie een gedeelte der burgerwacht^ j 't gewone leger op de been had gebj^ n /1 Z t nts... n Uinnnnl 7al-On nu'. De minister van binnenl. zaken onjj hij had het gedaan omdat hij me'»*, leger in zijn geheel te mogen vertro'P De minister verdedigde deze hant nut der burgerwachten, en zei ten dat de uiterste groepen links telken j® post voor de burgerwachten bezwaa- mij aanleiding te meenen, dat die nog maar op do begrooting moet bll® Er volgden luide bijvalbetuigin»^1 voor vrijwilligen landstorm en burgerflL 9 ton, werden met 46 tegen 17 st.W Ook tegen den post van ruim een voor politietroepen kwamen de sociV in verzet. De minister zei, dat er alj bezuinigd was en hij zou gaarne 0 nog iets af kon. De post werd goed; C Dinsdag dezer week werd de V; biun. zaken met slechts één stem t||( den heer van Ravesteijn) aangenome: j Nu volgde de behandeling der ti j afschaffing van den zomertijd die t* de regeering maar door Kamerled* oir De commissie van rapporteur» motie in om de behandeling op te s oog op 't internationaal spoorwegverP* nadere wyzigiug van den wettel yken^ zakelijk kan maken. m Deze motie werd met 43 tegen 33 nomen waaruit dus Yolgt, dat de tijd gehandhaafd blijft eu we dezen verzetting van den zonnetijd hebben,, De heer Braat, de vader een der was daarover zeer boos en koelde t,'. een geschreven redevoering die hij iW in snippers worpen. Toen werd te scheuren en deze j®1 begonnen aan de bi VRIJWILLIGE LANDSTORM. Het overgroote deel van de afdeelingeu. Poortvliet, Oud-Vossemeer en St-Annaland heeft op Maandag 6 en Dinsdag 7 Maart de verplichte tweedaagsche tnarsch volbracht. Maandagmorgen halfacht verzamelden deafdeelingen by het Thoolsche veer om vandaar te marcheeren over Halsteren naar Steenbergen. De terugweg ging langs Moerstraten, Heerle, Bergen op Zoom naar het Veer. Dinsdagmorgen werd op hetzelfde uur a'gemarcheerd langs Bergen op Zoom naar de Woensdrechtsche heide. Hier wachtte den landstorraera een verrassing. Door de zorg van den sympatbieken commandant, de door allen hooggeachten Luitenant Koevoets, waren maat regelen getroffen voor hot houden van demonstratiën met verdedigingswerktuigenAllen kregen een duidelijk beeld van het moderne loopgravenstelsel met zijn veidedigingsmiddelen. De teweeggebrachte indrukken waren zoo sterk, dat uren na dien nog gesproken werd over het afschieten der bommenwerpers, over gasmaskers, mitrailleurs, schuilplaatsen, enz. Een wootd van dank aan den onvergetelijken commandant en aan de instructeurs der stormschool is hier wel op zijn plaats. Bij de jongens heerschte gedurende beide dagen een zeer opgewekte stemming en allen waren door drongen van het feil, dal het einddoel slechts te bereiken was met een opgeraimd gemoed. Voegen we hierbij nog den vasten wil om vol te houden dan is het te begrijpen, dat allen den zwaren marsch hebbeu volbracht ondanks stuk geloopen voeten. Zeer goed heeft het op de jongens gewerkt, dat de Commandant in Zeeland, Luitenant-Kolonel Klontje tegenwoordig was by den doorgang door Bergen op Zoom. De door bem gesproken woorden aioegen in. De overste was vergezeld door den heer Laarnoes van het Algemeen Landstorm Comité, Ook bij ver gat de jongens niet en bood hen een versnapering aan, welke na zulk een vermoeiden tocht gaarne werd aanvaard, Na afloop dezer marschen kunnen wy concludeeren dat hoewel door sommige dwarskykers wel eens anders is beweerd, er in het eiland Tholen met lust en opgewektheid wordt geoefend en dat de wil om er te komen steeds gepaard gaat met opgewektheid van geest. Bravo 1 jongens 1 Gaat zoo voort en het diploma wordt behaald. tai Onderwijs Kunsten- en Wetenschap^ De eerste spreker was de heer Ot^i oog op bezuiniging e»n algemeens, de nieuwe onderwijswet bepleitted' sprak over vereenvoudiging der spellit man over gehuwde onderwijzeres Wijnbergen over vereenvoudiging vrO op het huidige onderwijsstelselde l over te veel leerstof in de eerste 6 8 heer Oossendorp waarschuwde tegeng 't lager onderwijs. De minister (de heer de Visserp al deze sprekers. Hij zou evenwel bezuiniging 't woord voeren, maar omtrent nu al, dat blijkens een doon onderzoek in Frankrijk, België en onderwijs niet zoo duur is als we j wordt. Hij ontkende dat het peil nl« zou dalen, (zooals de heer van Ratjj had.) Volgens 's ministers overtuiging U wijding van 't onderwyzers personeel De actie v«u de onderwijzers in hii is verflauwd waaruit spreker concli. salarissen nog zoo slecht niet zjj leerjaar en de'leerplicht daarvoor v' schaft wordeu (zooals in de Kamer De minister had in 't algemeen^ bezwaren tegen de gehuwdë vrouw a maar als de sollicitanten gelijkwaarH toch de voorkeur aan mannen geve# Woensdag waren het middelbaar onfc! punten van beschouwing. Er wen over de bekende schandalen bij 't oi{ aan de Univiversiteit te Utrecht. D$j stateerde dat de ruwheid onder laatste jaren toeneemt, en weldoordatj niet worden gehandhaafd. De senaat van 't Utrechtsche stuilp kort geschoten in zijn taak. De minister hoopt dat daarin vern Er was door een der sprekers ge« leerstoel in de homoeopathie, doch i daarop nog geen hoop geven, er wan pelyke bezwaren. Hij zei verder, «C noch wetenschappelijk de anti-ihesfl tusschen èthisch en gereformeerd, et worken om de uiniversiteit te Utre» formeerd te maken. Nog andere wenschen werden den dragen. Hij wilde zoo mild mogolij' moest wijzen op de bodem der scb«( Uitslag verkoopinyen en aanb St-Philipsland, Bij de Woeesd»

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2