;f| IERSEKSCHE F THOOLSCHE COURABT 1927 Zaterdag 11 Maart 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. damming van de Eendracht. Goed passende kleertjes bevorderen de Rond heid en vroolijRheid, en de moeder welke LUK Qebruiki, ts overtuigd dat iraan kinaje 2,ich beKaóe. lyk gevoelt. Het overvioedióe ujx.pop houdt de dcnZiQe wol/en jas jes en truitjes en de dunne K.leertjes Zacht en doet ze niet krimpen. ËT is nieié iade ^amensteUinó vari LUX dat de kinde ren kan iï^iteeren Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. >er kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco \i i 1,65 -f 10 ct. disp. kosten. PUBLICATIËN. [emeester van Tholen. maakt bekend, dat ire Vergaderiog van den Raad is belegd 14 Maart 1923, des namiddags te van behandeling: jen stokken. igiog begrooting voor 1931. emiDg personeel voor handwerkonderwys. jirhaiidache verharing van grond by de t o. school. JeoDiog van gratificatiën. rdening verklarende, welke strafverorde- n geldig tyn. jging in de heffing van hoofdei ijken Omslag R1922. ^Oren van de plaatselyke belastingen. 'aarschriften tegen aanslagen in de plaat- IQ ie belastingen. Qlinitelliog stembureau. I eming van een lid der gaicommissie. 8 Maart 1923. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiëo ags- S!rbinding met den vasten wal Jnjrd-Brabant is voor ons geheele n zaak van groot gewicht. Immers ering van verkeersmiddelen brengt mee en door vermeerdering van gaat een geheele streek vooruit. >n bij bet leggen van een dam loopt ente Tholen groot gevaar dat er Mi van inkomen verloren gaat die 2:lr van zéér groot belang is. Men at door het leggen van een dam ij»! deel der visscherij voor de ge- "■Tholen verloren zal gaan en dit iil het stadje Tholen een gedeelte- dergang beteekenen. Jjaar namen 60 vaartuigen deel aan Jy terwijl hierop een bemanning personen voer. 7oiroer van verschillende visscherijen I ragen ^-G. bliek opbrengst f 188 705. i, K.G. kreeften opbrengst f 3594.— ^Oesters opbrengst f135.368. ...ton mossels opbrengst f35520. K.G. bot opbrengst f 29.484. bi Herder opbrengst f463.20. (j, zaaioesters opbrengst f102.761. it e aanvoer van oesters betreft, lent in aanmerking genomen dat verwerkt zijn en voor bet over- eel via C. C. Z. O. te Ierseke -4andeld, terwijl het cijfer voor ■s vorig jaar boog mag beeten, nuit Frankrijk hiernaar veel vraag .*st. De oesterhandel is een voor- Jbtor, omdat dit bedrijf een groot inden vraagt en dit bedrijf dus inbrengt. loot varen 69 hoofden van gezinnen s.sterbedrijf zijn 28 gezinshoofden nflurend werk vinden in het oester- IJ gezinshoofden leven uitsluitend Verdiensten als vischkoopman. Min de wintermaanden vraagt het njt tal van losse werkkrachten lor wordt door den werkman in Ist ongunstigste jaargetijde ve^l hoewel dit natuurlijk minder is -gere jaren, door de malaise die sterhandel heerscht, bedraagt dit inzienlij kloon dat hier kan worden selhandel vraagt ook- heel wat set als gevolg verdiensten voor "erin werkzaam zijn. r gegronde vrees bestaat dat, bij Md kom en van een dam, die een ndracht afsluit, de oesterputten oend zuiver water zullen kunnen ten- dientengevolge ook de mossel- gfiaatsen hun waarde zullen ver- 3t als gevolg vernietiging van een ti. i ,ef bikomsten van een 1 uoolsche gezinshoofden, is dit ■ehoude'n ^et 00£> ^ient te <en verbinding met Brabant MOET ib het heele eiland wacht reeds verbetering van den toestand en ,;0fipunt bezien, zou het bouwen brug den voorkeur verdienen t leggen van een dam. ,ee-Vereenlging op het eiland Tholen, «middag had te St-Maartensdijk esae Plaali van belanghebbenden sym- met het doel bovengenoemde litter van het voorloopig bestuur, de wees op hetzelfde euvel dat zoovele takken van het vereenigingsleven op ons eiland aankleeft, de weinige belangstelling. Zijne vraag of de vereeniging, in weerwil van de geringe opkomst van hen, die aanvankelijk zich hadden bereid verklaard toe te treden, nochtans zou worden opgericht, werd evenwel bevestigend beantwoord en zag de jonge ver eeniging op dat moment het eerste levenslicht. Daarop kwam in behandeling het ontwerp van de Statnten waarin als haar naam werd aangegeven Vereeniging tot bevordening van de Pluimveeteelt op het eiland Tholen, gevestigd te St-Maartensdijk. Als haar doel werd omschreven het bevor deren van de pluimveeteelt in haren geheelen omvang en den verkoop van pluimveeproducten. Dat doel zal worden nagestreefd door het zoeken van wegen om de hoogste prijzen te bekomen van de pluimveeproducten het bevor deren van het fokkerij wezen door oprichting van fokstations, het verbeteren van het pluimvee en het controleeren van foktoomenhet houden van cursussen en voordrachten op het gebied van de pluimveeteelthet verspreiden van po pulaire geschriften het behartigen der belangen bij de provinciale en plaatselijke besturen en verder al helgeue wat bevorderlijk kan ziju aan het doel. De vereenigiüg zal bestaan uit eereledeo, begunstigers, tegen eene bijdrage van minstens f 2,50 per jaar en gewone leden tegen- eene contributie jaarlijks door de algemeeue verga- doring te bepalen. Verder handelt het ontwerp over de leden van het bestuur, hunne functies, aftreding, de persoonlijke en zakelijke stemmingen. Intu9scben werd de contributie bepaald op f 1.als standaardbedrag en voorts 1 cent per kip uit overweging van de billijkheid dat, naar mate het financieel belang hetwelk men heeft bij een meerder of minder aantal kippen, een geeveuredigde contributie gerechtvaardigd is. Als leden var» het bestuur werden benoemd de heeren C. G. Hage, Chr. Dieleman, A. C. Hage, L. J. Groenewege Pz., D. Vermaas en N. M. Poldermau allen te St-Maartensdijk en Jac. van Noort te Tholen, waarvaD de drie eerstgenoemden in eene later gehouden bestuurs vergadering als voorzitter, vice-voorzitter en secretaris-penningmeester, met de dagelijkscke leidif g der zaken werden belast. Daarna werd de zeer belangrijke zaak be handeld de afzet der eiereD. De voorzitter deelde mede dat de vorige week eene conferentie was gehouden met een vertegen woordiger der firma W. J. Krudde, eierhandel te Deventer, die het ontwerp van een contract had ontvouwd waarop eenerzijds die firma de eieren van de vereeniging zou ontvangen en anderzijds de leden haar deze producten zouden leveren. In de eerste plaats worden alleen eieren aan vaard van eigen kippen van de leveranciers (in dit geval de leden der Vereeniging), terwijl niet- versche of onzindelijke eieren worden geweigerd. De firma zal noch direct, noch indirect voor eigen rekening of voor die van anderen eieren koopen of ontvangen. Het mocht als begrijpelijk wordeo veronder steld, dat versche eieren goed verhandelbaar zijn en die eisch du9 even redelijk als billijk is. Bij de clausule der onzindelijke eieren werd langer stilgestaan. Behalve dat onzindelijke eiereD er onoogelijk uitzien, doet dit ook af aaD de kwaliteit, want door de poreusheid der schaal kan de zich in het vuil bevindende bacil tot het binnenste van het ei doordringen en haar bederf bespoedigen. Nn wordt vaak een middel toegepast dat minder onschuldig is dan het lijkt. Men wascht name lijk de eieren waardoor oogenschijnlijk haar aanzien verhoogt, maar in werkelijkheid hare waarde vermindert. Want door het wasschen van het ei verwijdert men het vet van de schaal waardoor het po- reuse omhulsel veel spoediger de nadeeiige invloeden toelaat die het bederf bevorderen. Indien de eieren al eens een enkele maal onzindelijk zouden zijn hetgeen niet altijd te vermijden is, dan make men ze schoon met een mes, doch nimmer met water. Overigens is het gebruik van zindelijke leg- nesten een uitstekend middel voor zindelijke eieren en als nochtans de pooten der kippen door slijk bevuild mochten zijn hetgeen zich weer aan de eieren meedeelt, dan strooie men in het hok eeuig kaf dat de reinheid der pooten bevordert. De goede verpakking der kisten en de tijdige verzending is een zaak waarvoor de expediteur heeft te zorgeD, De eiereu worden door een verzamelaar afge haald, die het juiste gewicht der eieren vast stelt, waartoe een bon wordt afgegeveD, teveus vermeldende de geldende prijs, datum van leve ring en nummer van den leverancier, opdat ten allen tijde een eventueel abuis kan worden opgespoord. van 1 tot 4 regels 75 cents; iederedregel meer 17y2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. VOOR HET WAS5CHEH VAT* BAöy. KLEERTJES DE LE.VER_'S ZEEP M vlaardimgem fe-brikartbert van "fwinK De quintesseus prijs uit. de overeenkomst maakte de De bepaling daarvan kan tweeledig geschiedeo. Zij kan plaats bebbeu op de basis vau den prijs die de Uoermondsche mijn aan de bij haar aan gesloten leveranciers uitbetaalt of zooals de firma die zelf aangeeft. In het eerste geval wil dat niet zeggen, dat dezelfde prijs die de Roermondsche mijn uitbe taalt, de geldende is, integendeel geeft de firma voor erkend goede eieren 2 cent per K.G. meer dan die mijn. Neemt men die basis aan dan volgt de uit betaling drie weken nit de levering, omdat de Roermondsche mijn eerst 2 weken daarna uit betaalt, wijl eerst de eieren moeten verkocht zij o. Nn zou de firma bij het volgen vau deze methode aanvankelijk niet 2 cent méér geven dan de Roermondsche mijn, doch 5 pCt. minder omdat de Zeeuwsche eieren niet van die goede hoedanigheid zijn als elders. Dit is geenszins bedoeld als eene geringschatting, maar het is eenvoudig een feit dat op ervaring berust en wellicht ziju oorsprong viudt in de zware klei achtige bodem waarop de kippen leven en iu het voedsel dat daarop groeit. Wordt de qualiteit beter, dan verminderd ook dat percentage of het vervalt geheel. Evenwel is dat percentage in de praktijk niet zoo afschrikwekkend, waut nemen we aan dat de eieren in hun gewicht per 100 stuks gemiddeld 7 ceut zouden kosten en dus samen 7 gulden zoudeu opbrengen, dan wordt dit met 35 cents verminderd. De tweede methode is die, waarop de firma bij het begin der week kennis geeft vau den prijs per K.G. die zij voor die week kan be steden. Dat is in de eerste en voornaamste plaats een kwestie van vertrouwen. Inderdaad meene men dau ook niet, dat die prijs willekeurig wordt opgegeven, als zou 't de firma er maar om te doen zijn een prijs te noemen, die zij wilde kwijt zij oDe ervaring zal uitwijzen, dat die opgave zelden een be- langrijke afwijking -4oont met deD werkelijkeD prijs. Maar de handel is vaak aan schommelingen onderhevig en kunuen onvoorziene omstandigheden aanleiding geven tot een plotselinge prijswisseling. Loopt de markt op, dan merke men dit niet aan als een truc der firma, die daarmede een voordeel zou behaleD, want ze kan ook dalen en is dan voor haar een verlies, Trouwens, het i9 van algemeene bekendheid dat men met betalen vaD de laagste prijzen geens zins zijn leveranciers behoudt, zoodat 't voor de firma juist van belang i9 om de hoogste prijzen te betalen. Bij het volgen van deze methode geschiedt de uitbetaling in den kortst mogelijken tijd. Het bestuur gaf in overweging om den prijs te doen bepalen door de firma, hetgeen das gebaseerd is op vertrouwen en in het vertrouwen dat dit vertrouwen niet zal worden beschaamd. De vergadering vcreeoigde zich daarmede en reeds deze week wordt met de aflevering aan gevangen. De voorzitter bracht dank aan allen die zich voor de totstandkoming dezer vereeniging hadden geïnteresseerd, inzonderheid den heer Van Asperen Vervenne, wiens practische wenken en adviezen van zoo groot belang zijn geweest, en sloot deze bijeenkomst met den wensch, dat de jonggeborene mogen opwassen en bloeien. LANDBOUW. Oud-Vossemeer. Volgens ons verstrekte op gaven werd op de weegbrug //Recht voor Allen" gewogen 709409 K.G. suikerbieten, beoevens 1693119 K.G. pulp, aardappelen, graan enz. Er werden 39 stuks vee gewogen. Door den chef van het Icncnigratiebureau te Tourcoing worden tegen 1 Mei a.s. gevraagd 35 veldarbeiders, die gedurende 6 7 maanden werk kunnen viodeu bij de bieten- en aardap pelteelt. Te deze plaatse geeft de heer W. v. d. Ploeg, correspondent, de noodige inlichtingen. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Voor de betrekking van onder wijzeres aan de O. L. School alhier hebben zich twee sollicitanten aangemeld. SPORT EN SPEL CO Oud-Vossemeer. Zaterdag jl. werd de tweede match gehouden tusschen Stormvogels van Tholen en V.I O.S. van hier, waarbij de eerste club won met 4—0. V.I.0 S. trad onvoltallig in 't veld en had eenige invallers, terwijl Stormvogels was versterkt met eenige leden van Hercules uit Bergen op Zoom. Het weer en daardoor mede het terrein was treurig slecht, zoodat zelfs de match die O. V. V. tegen T. V. V. uit Tholeu moest houden, niet doorging. De volgende Zater dagen worden de wedstrijden voortgezet. (Dit bericht is niet juistniet Stormvogels was versterkt met leden van Hercules, doch T.V.V. Stormvogels kwam met eigeu leden uit. Red.) BINNENLAND Bij Kon. Besl. i9 toegekend de bronzen eero medaille in de orde van Oranje Nassau aan M. G. de Korte in dienst bij C. G. Hage land- landbouwer St-Maartensdijk. Bij Kon. Besluit is benoemd tot Griffier bij het kantongerecht te Alkmaar Mr. A. S. Hoogstra thans griffier bij het kantongerecht te Tholen. OESTERS. In de maand Februari 1922 zijn uit Zeeland verzonden naar onderstaande landen. Nederland 4560U0 oesters. België 1.222000 Engeland 2.118000 Frankrijk 262.000 Andere landen 10.000 Totaal 4.068000 oesters. De hoeveelheid verzonden in dezelfde vau het vorig jaar bedroeg 5.411.000 stuks VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILIPSLAND. Tegen M. G. is proces verbaal opgemaakt, wegens mishandeling, terwijl tegen J. M. C. M. v oiw vau L. F proces verbaal is opgemaakt wegens beleediging van den gemeente-veldwachter. ST-MAARTENSDIJK. De muziekvereeuiging „Met vereende krachten" is voornemens haar tweede uitvoering in dit seizoen te geven op Dinsdag 14 Maart in het „Hof van Holland". Eveuali we dit tot heden van deze vereeniging gewoon zijn beloofd het programma weer een gezelligen avond. De heer J. M. van Gorsel, brievenbesteller 3e klasse alhier, is met ingang van 1 April a.s. benoemd tot brievt nbesteller der le klasse met standplaats Rotterdam. OUD-VOSSEMEER. Woensdag jl. werden in het gezin vau den veldarbeider Laurentius Verhees drielingen geboren, allen van het mannelijk geslacht.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1