IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT jSunlight&p CL ^)26 Zaterdag 4 Maart 1922. Zeven en dertigste jaargang KENNISGEVING. SUNLIGHTZEEP Firma J. M. C. POT Tholen. p| Van af heden I MAART Belangrijke Prijsverlaging Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco f 1,65 10 ct. diap. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëuvan 1 tot i regels 75 cents; iedere regel moer 17'/i conti. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. meester van Tholen ral op Zaterdag, trt a.s., des middags te 12 uur, ten daar EEN HOOP COMPOST :oopen. Maart 1922. 7 29010 komst van het eiland Tholen. geen verblijdende vooruit- tr ons eiland, ,/s lands middelen TOjiet toe," is thans het steriotype ant- fêi gegeven wordt als voor belangrijke 'den worden gevraagd. fi^Sien in den laataten tijd kunnen zien —s van waterleiding door middel van komen vragen „minister komen de gelden nu, moet al ons werk voor M ,t I hiernit, wat ingewijden reeds ge- isten, dat er zeer veel kans is dat ie waterleidingen zollen moeten rusten iods kas zich eenigermate hersteld het maar uitgeven..,, vaak om des ^-pis gelukkig binnen en toch heeft het ati? gesc^ee^ °°k bier ware zoo Ue k werk tot betere tijden verschoven, ,jje op het nippertje af geweest. waterleiding binnen, heel wat anders □et de spoorwegplannen annex brug. dat de Stalen van Noord-Brabant, in vincie het grootste deel van de lijn weer nit finantieele bezwaren nog niet hebben kunnen geven. Thans is ook *.r komen verklaren dat gezien de jekkende toestand van 's lauds kas er ie van kan zijn de in 't uitzicht ge en thans te verstrekken ook hier moet P /orden op betere tijden. Een bedroe- litzicht voor ons eiland. kn:wij althans verbinding van den vasten ensaenigeen zuchten. De afdamming van JAïfe. Eendracht wordt, nu de bouw van ...Wel heel lang op fcich zal laten wachten, J""ie zaak, de kosten zullen veel minder igei bovendien heeft de minister inzake 1(I)ew zich dezer dagen op de vraag aan 'lid uitgelaten, dat naar zijn meeuing lands finantiën het heffen van brug- |Fte voorkomen zoude zijD, met andere "I-dat wat vroeger nooit zoude worden heffen van bruggeld thans wel zoude Uruggeld mag geheven worden rijst, de er bij totstandkomiug van een brug And geheven wordeo, hetwelk zoude rf&jt onderhoud van dam of brug, tot @an het kapitaal Doodig voor aanleg en i^jeven van een billijke vergoeding aan Qlk een gedeelte van haar inkomsten I[jreer zoude missen. jjvZ men al een heel eind op den goeden ^horweg kan dan later gebouwd worden. commissie die het damplan in stadie _^icht ook zijn aandacht vestigen aan van het vraagstuk de veranderde r-Jvau den minister, n.1. het heffen van //geld, zoude bij de thans heerschende van Rijks-, proviuciale- en gemeente- giHlicht een uitkomst zijn en den bouw öfng inplaats van aanleg van een dam, V. tj-ng van 'den Raad der Gemeente ^Maartensdijk op 1 Maart 1922. I^dagnamiddag kwam de gemeente- voltallige zitting bijeen, waarbij zitter den heer de Graaf geluk jji met zijn herstel. .tulen werden na lezing onver- joedgekeurd. men waren sive van Ged. Staten tot goed- ,jjder begrootingswijziging. van den minister van arbeid tot w van de bijdrage ten behoeve van aeijommissie op f 120.82. i°e van Ged. Staten tot goedkeuring .-rekening. t(alsvoren inzake eene wijziging in ling van de commissie tot wering r aolverzuim hetwelk in zijn geheel l0,te geschieden. Aangezien dit reeds h werd dit voor kennisgeving Qiien. :oek van den gem.-secretaris om laris als correspondent voor de smiddeling en boekhouder, van I ogbedrijf afzonderlijk te beschou- met te doen behooren tot het JS-ambt. Goedgekeurd, zoek van het bestuur der afd. se van de schippers-vereeniging vaerc tot betere verlichting van fc Onder t strijken zie je pas goed hoe hddcr't linnen is geworden doordc bclmndeling met De Levers2icc.pmi(.VlaDrd 27 27435 Dienaangaande was door het bestuur der El. Centrale eene opgave van kosten verstrekt a f 05, voor twee lichtpunten méér, en f95.indien dit een afzonderlijk net zou worden om de haven heen. Daar toe werd besloten met dien verstande, dat een der lichten zal worden aangebracht aan de schuur van C. van der Werf, zoo danig dat zij licht geeft in het gat ter vergemakkelijking van het binnenvaren, terwijl de verlichting plaats zal vinden bij de donkere maangestalten. De heeren Quakkelaar en Koopman drongen aan op een vroegere ontsteking van het straatlicht. Op voorstel van eerstgenoemde zal ook een licht worden aangebracht hij Iz. Hage Jacz. De heer de Graaf vroeg of de lichtpun ten aan den Molendijk al gedraaid zijn, zoodat ze ook licht geven langs de huizen onder den dijk. De heer Quakkelaar antwoordt ontken nend en dringt aan op spoedige uitvoering. Tegelijkertijd wees de heer Koopman op het lichtpunt bij Lindhout op het kaadje dat ook nog niet is uitgevoerd. g. Verzoek van den Ned. Volkszangbond tot het houden van een zangdag in Juli, waaromtrent de voorzitter had gesproken met het hoofd der school, die daar niet op zal ingaan om de leiding te nemen, terwijl de onderwijzer Bastiaanse het in bedenking had genomen, doch nog geen be slissing had megedeeld, en bij wien hij nader zal informeeren. De heer Vroegop gaf in overweging ook de muziek- en zangvereenigingen uit te noodigen. h. Missive van Ged. Staten in zake de aanvulling der instructie van de gem.- vroedvrouw. i. Verzoek van het bestuur der ouder- afdeeling T.B.C tot het verstrekken van een bedrag van f 152 bij wijze van voor schot voor de verplegir.gskosten van het zoontje van Luik, benevens een jaarlijksche bijdrage van f50 ten behoeve der bestrij ding dier volksziekte. De voorzitter merkte op dat het Groene Kruis al een belangrijke bijdrage uit de gemeentekas geniet, laatst reeds een aan zienlijke som ontving voor die kinderen en nu weer aanvraagt een voorschot zooals laatst, dat wel niet zal worden teruggegeven. Er zitten in bet bestuur mannen van sta vast, die moeten trachten de contributiën te verhoogen. De heer Hage zegt, dat deze aanvrage en het doel waarvoor het dient, geheel is afgescheiden van het Groene Kruis. Had die onderafdeeling zich deze zaak niet aan getrokken, dan zou de gemeente of het armbestuur dit geheel voor hunne rekening hebben gekregen nogtans zal het bestuur voortaan voorzichtiger te werk gaan alvorens zich zoo iets weer op den hals te halen. De heer Quakkelaar zegt dat de voor zitter nog al ruim spreekt over die man nen van stavastalle leden van de ver- eeniging zijn dat geenszins, want als men zijn contributie verlaagt van f 10 tot f 1, dan komt het bestuur voor moeilijkheden, en daarvoor zou men zich moeten schamen. Toen die contributies verhoogd zijn is er inderdaad heel wat werk verricht, maar niet alleen door hem, ook door andere in het bestuur. De voorzitter bedoelde juist den heer Quakkelaar met zijn mannen van stavast, i die reuzenwerk verricht heeft, f De heer Koopman zegt, dat als er met van Vraag Uwen Winkelier den uitersten prijs een lijst wordt gecirculeerd, meu ziet wat anderen doen. Toen hij vernam dat de dokter en coll. Hage zoo weinig gaven, terwijl ze zeker f' 100 en f40 zouden kun nen bijdragen, heeft hij zijne contributie doen terugbrengen van f 10 tot f2,50. De heer Hage merkt op, dat als de be stuursleden niets contribueerden, zij nog voldoende zouden bijdragen met hunne werkzaamheden, die zoo veel omvattend zijn. De heer Vroegop zegt dat de f350 aan het Groene Krnis niets uitstaande hebben met de f50 aan de T. B. C., zoodat dit geheel afzonderlijk moet worden beschouwd en zeker geen hoog bedrag is voor het bf.oogde doel. Wat het andere verzoek be treft is zeer billijk, want had het bestuur zich het lot dier kinderen niet aangetrok ken, en zouden de gemeente of het arm bestuur dit hebben moeten doen, dan hadden zij ze laten doodgaan, zoodat het wel waardeering verdient wat het bestuur heeft gedaan. De heer De Graaf zou de f 152 willen bijdragen niet als voorschot, maar als schenking. De voorzitter zou enkel willen beslissen zooals de aanvrage is gedaan, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten, (voor de beide aanvragen.) j. Missive van Ged. Staten inzake jaar wedden van burgem. en secr., wordt voor kennisgeving aangenomen, omdat dit niet van toepassing is op deze gemeente. k. Verzoek van verschillende nering doendeingezetenen tot weder-instelling van de in 1914 afgeschafte kermis en die dan le doen houden begin October, zooals voorheen. De heer Quakkelaar wijst er op, dat hetgeen gebeurd is voor ambtenaren en werkeioozen en voor deze laatsten wellicht nog gedaan zal worden, niet geschiedt voor neringdoenden als er teruggang in hun zaken is, integendeel in de lasten voor die bovengenoemden wel bijdragen en er dus grond is voor hun verzoek, omdat zij ook arbeiders zijn, namelijk werkende voor hun brood. De heer de Graaf zal zich voor't oogen- blik niet uitspreken over deze zaak. Maar daar destijds een dergelijk verzoek met 5 van de 7 stemmen is verworpen, zou hij nu gaarne een lijst willen laten circuleeren waarop de hoofden van gezinnen kunnen teekenen of zij voor of tegen de kermis zijn. De heer Vroegop noemt zoo'n adres een wassen neus, want de een zal niet tee kenen en bij een ander leekent de zoon voor den vader. De heer Koopman weerspreekt dat de neringdoenden in het adres met arbeiders zijn gelijk te stellen. Overigens is hij tegen het verzoek. De heer Quakkelaar handhaaft zijne meening, dat zij evenals de arbeiders voor hun brood werken en geen steun genieten als 't hun slecht gaat, zoodat hun verzoek billijk is om hunne inkomsten wat te ver meerderen. De heer Hage zegt dat de raad zelf standig moet beslissen en kan dus niet instemmen rnet een lijst bij de ingezetenen. De secretaris merkt op dat de raad geen ruggespraak mag houden met hen die benoemen, en dus zoo'n adres als men dat bindend zou beschouwen, onwettig zou zijn. Het verzoek wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen vóór de heeren Vroegop, Hage en Quakkelaar, tegen de heeren de Graaf, Koopman, Groenewege en Gaakeer. I. Ten opzichte van een ten onrechte op het kohier hoofd, omslag gebrachte, wordt besloten tot afvoering. m. Het verzoek van de besturen van den modernen en christ. arbeidersbond tot toetreding van de gemeente bij de steun regeling voor de land- en tuinarbeiders, waardoor zoowel aan georganiseerden als aan ongeorganiseerden, onafhankelijk van bet tijdstip van bet jaar waarop zij wer keloos zijn, steun wordt verleend, wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Quakkelaar, Groenewege en Gaakeer. Ten aanzien van de stempeling, dat is de officiëele erkenning van de werkeloos heid ontspon zich nog een vinnige gedachte wisseling tusschen de heeren de Graaf en Quakkelaar, welke laatste als controleur toezeide, dat hij streng zal toezien op die stempeling en wanneer zou gedaan worden voor degenen, die het niet noodig hebben, beslist de uitkeering vanwege de gemeente, zal tegengaan. n. Ten behoeve van de zuivering van het archief stelden Burg en Weth. voor, een electrische stofzuiger aan te schaffen a f 155. De heer Vroegop was tegen deze luxe- uitgave, te eerder omdat de voorzitter heeft verklaard op de kleintjes te moeten passen en zelfs is opgekomen tegen de f50 voor de T. B. C. bestrijding, dat een zeer nut tige zaak was; Over dit voorstel staakten de stemmen tegen de heeren De Graaf, Vroegop en Gaakeer, voor de heeren Koopman, Quak kelaar en Groenewege. o. Verzoek van het bestuur der Ver- eeniging van Nederl. Gemeenten tot deel name in de door die vereeniging op te richten Bank ten behoeve van aangesloten gemeenten. De voorzitter zegt dat de stichting van zoo'n bank voor de gemeenten nuttig is en gemakkelijker aan geld kunnen komen, dan deze gemeente het ondervindt met hare leening. De heer Vroegop merkt op dat het werk waarvoor de leening moet dienen weer op de lange baan wordt geschoven. "Waarom is de leening niet uitgeschreven zooals is besloten De voorzitter toont aan dat met ver schillende banken is onderhandeld, maar tot dusver zonder resultaateerst morgen (2 Maart) zou dat definitief worden uitge maakt en als dat mislukt zal eene open bare inschrijving worden opengesteld. Dat is ook de weg. De heer Vroegop houdt vol dat niet de hand is gehouden aan het besluit. Men had eerst moeten laten inschrijven en lukte dat niet, dan bij de banken aan kloppen. De voorzitter weerspreekt dat dit de manier is. Inmiddels wordt met 6 tegen 1 stem, die van den heer Vroegop besloten, geen aandeel in die bank te nemen, hetwelk hem bevreemdt, doordat eerst is gezegd, dat men dan gemakkelijker aan geld kan komen. II. Wijziging Politie-verordening. Alvorens tot eene algelieele herziening dier verordening over te gaan, vinden Burg. en Weth. het noodig, dat de hoe veelheid olie, benzine of andere ontbrand- bare stoffen, die buiten gewone bewaar plaatsen mogen worden gehouden, zal verminderd worden van 100 tot 30 L. De heer Vroegop zou dit liever op 100 L. houden tengemakke van die menschen die petroleum verkoopen en in den regel geen afzonderlijke bergplaatsen hebben. Nadat de voorzitter opgemerkt had, die hoeveelheid toch ook wel niet binnenshuis ligt en het alleen de bedoeling is om het gevaar voor binnen te verminderen, werd de wijziging met algemeene stemmen aan genomen. De wijziging tot intrekking der bepaling ten opzichte van schepen die bij een grootte van meer dan 325 M3. niet in de haven mogen worden toegelaten, werd eveneens goedgekeurd, met 5 tegeu 1 stem, die van den heer Quakkelaar. III. Schilderijen. Blijkens missive van Ged. Staten heeft de minister van onder wijs, kunsten en wetenschappen geen ter men aanwezig bevonden om het besluit van den raad van 31 Aug. 1921 tot verkoop der schilderijen, ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen, doch zou niettemin

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1