IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1925 Zaterdag 25 Februari 1922. Zeven en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. 'aV höewone rti kelen. Alles in Uw kuis dat schoongemaakt moet wonden en dat te^en water bestand iskan ook veilig m het roomachtige 2ui. vere en reinigende LUX. schuim Fabrikanten van De hongersnood in Rusland. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, i per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco post f 1,65 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17J/2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMENGD NIEUWS. De doodslag te Uffelte. rent den doodslag te Uffelte (gem. Havslte), e Mepp. Ct. nog het volgende mede jewoners van het ^fé-Schenkel te Uffelte veel last van ratten. De 22-jarige Roelof nk hoorde daarvan, en daar hij er nogal g van had, om dat ongedierte te vaugen, eens komen met een rattestap. Dat ge- e. De vangst gelokte en tot belooning .oelof op koffie en koek getracteerd. hij daar zat, kwam ook de 62-jarige 9 koopman Albert Been binnen. Deze kwam markt te Meppel eu had onderweg nogal pgestoken'. Nuchter was hij een goedige Daar met een borrel op was hij driftig iegend, en mocht hij graag iemand sarren. k nu. - Roelof nog een kleine jongen was, had i een stok gestoken in het rijwiel waarop eed. Deze was gevallen, had Roelof ge- en hem een aframmeling gegeveD. Aan irval herinoerde Been Roelof, er aan toe- Ie, dat hij zich ook nu nog wel in staat m hem van hef zelfde laken een pak te geven. Vfsarren ging door. Roelof ging naar buiten i.t daarna vertrok ook Been. Enkele mi- later kwam hij doodsbleek de herberg kNnnen en riep„O wat bin ik eslökeu". aed stroomde uit ziju kleeren. Eerst dacht |t er geen levensgevaar mee gemoeid was i besloot hem naar huis te brengen. Doch 'vas nog maar ongeveer vijftig meter van Iperg, of daar zakte Been neer. Hij kou Ujder, oitroepeude „ik sterve, ik kan niet Nu namen de mannen hem op en droe- m naar ziju woning, waar hj te bed werd aziddels was Roelof naar den veldwachter lerg gegaan. Hij deelde mee, dat het er enkel geducht toeging en dat Been danig langs kreeg. De veldwachter giDg mee, .0l*g dat Roelof bloed aan het gezicht en iden had. Overklaarde Roelof, *ik tiven init de kop tegen 'n muur eloopen". nat zo heengingen, vroeg Roelof nog om k. „Je kunt nooit weteD, wat Been wil", U M bleek echter reeds te zijn overleden. yWerd gearresteerd. Eerst ontkende hij, ,ter legde hij een volledige bekentenis af. ^rtelde, dat, toen hij buiten 'i café was, aar hem toe whs gekomen, hem bij den Bgrepen had en gedreigd had hem een zullen geven, waarbij hij riep „ie bint aar 'n suotueuze Toen sloeg Been er q stok maar op los eu Roelof lag aldra grond. Al worstelende wist hij toen zijn U^t den zak te krijgen, en terwijl Been et den stok bewerkte, stak hij zijn aao- 5ïn het been, zoolang tot hij uit zijn be- jositie bevrijd was. Been had vijf steken m, waarvan een, in de rechterdij, doode- aet8- t jetmee van Roelof werd later in liet kippeu- '0(*n den veldwachter teruggevonden. De ja, had het daar verstopt. blad is van meening, dat Roelof D. uit lediging heeft gehandeld. H De lijkroof te Oude Tonge. iren zijn te Oude Tonge de van den i en den lijkroof afkomstige goederen Q(baarheden van het indertijd verongelukte .Brouwiüa* opgegraven. De in voorarrest vermoedelijke dader Van D. heeft aan g|terdamschc politie de plaats genoemd waar leren eu kostbaarheden zijn verstopt. Hij 'op direct onder strenge bewaking van naar Oude Tonge vervoerd, en heeft daar bijzijn van de justitie de nog vermiste ukrheden aan den dag gebracht. de goederen door zijn medeplichtige rgen die medeplichtige is jl. Dooder- |*hrresteerd moeten bij deze gelegenheid en zijn. Zulks ook op aanraden van den t ider. lbo' höbben de justitie in deze tot op iog betrekkelijke duistere zaak alle klaar- tleM*cbaft. :t het vermseden juist in zake de getuige ojj, Annalaud dat ook hij zich aan dief— 2geft schuldig gemaakt, dan zal deze daar- joji? .noë schuldig staan aan meineed, aange- ffi)j in de eerste rechtszitting daarover als heeft bekend geen spoor van diefstal _/t te hebben. 11 Het afnemen der duurte. 'pheideoe artikuleo laiJ* *8 nu *e merken. Als we, alles eo alles (Tel.) gedompeld worden. ZUDEM LAMPEKAPPEh GQRDUflEH BIJOUTERIE PI 2)oet wol niet krimpen DE LEVER'S ZEEP fiy VLAARD1MCEN SunLIGHT ZEEP worden goedkooper in n'enomeD> voor bet jaar 1910 het cijfer men, dan was dat in 1913 gestegen tot i 1918 (het dnnrste jaar) tot 447, in lalde het tot 339, in Dec. 1921 tot 188. Dat wil zeggen in den groothandel. Maar in den kleinhandel (en daar heeft het groole publiek practisch mee te rekenen) zeker niet. Toegegeven, zegt de H. P. Of de dalingen in de grootbaodelsprijzen ooit geheel zullen door werken, staat trouwens te bezien, zegt het blad. Tal van winkeliers, verwend door de profijten der gouden O.W. jareo, zullen zich zeer uoode weder aanpassen aan de bescheidener winsten van voorheenen geen huuoer zal vooreerst weder met het oude bruto winst-percentage ge noegen kunnen nemen, om de eenvoudige, reden dat zijn onkosten verbazend en meestal blijvend zijn gestegen. Het personeel verdient meer, huur, verlichting en verwarming zijn veel booger, en de onbesuisde wijze waarop ons land werd be heerd, heeft, in samenwerking met de onver mijdelijke lasten der oorlogsjaren, de rijks- en gemeentelijke belastingen blijvend en ernstig verhoogd. Bij betzelfde percentage, wiust als voor heen zouden de winkeliers failliet gaan. En dus kan alleen een verdere belangrijke daÜDg der groothaodelsprijzeD, een daling tot aanzieulijk beneden hun peil in 1913, den consument terugvoeren Daar kleiuhaudelsprijzeD, die ietwat gelijkeu op die van den goeden ouden vredestijd. Of znlk een daling te wachten is, valt moelijk te zeggen. Tot op zekere hoogte kan men beweren, dat wij de groote prijsdaling van 191822 aan de algemeene malaise dankenmen kan ook het omgekeerde poneereo. Beter en juister ia het te zeggen dat malaise en daling doorgaans hand in hand gaan, en nauw verwante verschijnselen zijn die sedert eeuwen kunnen worden waarge nomen bij de telkens wederkeerende ebben van het jaargetij. Thans zijn we weer het keerpunt gepasseerd. De malaise is eeu onvermijdelijke reactie op de duurte, en men stelt nu ernstige pogingen in het werk haar te bezweren door meer prestatie voor minder geld, dat wil zeggen door lager loonen en lager ondernemerswinsten. Zooals steeds gaat dit niet vlot, doch hortend en stoo- tend bij de kapitalisten met „stroppen" en ver liezen, bij de arbeiders met stakingen en werk loosheid. In beider kampen ziet men thans evenwel goeden wil en gezond verstand. Maar men vraagt zich af hoe lang het nog zal duren aleer deze crisissen en schommelingen en misère voor tot de geschiedenis zullen gaan behooreti door rationeele regeling der productiemethoden. Want daar komt het op aan. Gaat die werkelijk boven 's menschen krachten Men zoude htt bijna gelooven. Een duur adspirantje. In het begin vaö deze week werd te Den Haag, zoo vertelt de Tel., het wetenschappelijk examen gehouden voor jongelieden, die een ver bintenis wenschen aan te gaan bij het reserve kader. De commissie belast met de afneming van dit examen bestond uit zeven personen, waarvan zes van elders moesten komen. Deze heeien gingen reeds daags te voren op reis, zoodat ze elk een declaratie aan het Rijk in rekening brengen van 1. de reiskosten le klasse; 2. de verblijfkosten gedurende drie dagen. Aan het examen werd deelgenomen door 1, zegge en schrijve één jongeling van 18 jaar, die het idiote van de heele vertooning zeker willende verhoogeu niet geslaagd is. Een strafbaar advocaat. Een advocaat in een strafzaak heeft tot taak om de lichtpunten voor den beklaagde naar voren te brengen, maar 't spreekt vanzelf, dat hij zich daarbij alleen van wettelijk geoorloofde middelen mag bedienen. Bij een strafzaak, dezer dagen behandeld, werd door eeu der getuigen echter verklaard, dat een der advocaten getracht had hem te bewegeu tot het afleggen van een valsche verklaring. Het Wbl. v. b. R. acht hier een zeer ernstig onderzoek dringend gewenscht. Want een advo caat, die gedaan zou hebben, wat hier werd beweerd, zou zich aan een zeer ergerlijk mis drijf hebben schuldig gemaakt. Al het mogelijke moet worden gedaan om uit te maken, of de bewering waar is of niet eo dan dient overeen komstig den uitslag van dat onderzoek te worden gehandeld. De Staat als baker. Ja, daar gaan we heen, schrijft Mevr. C. J. Tuyt te Den Haag in de N. Rt. Ct. 't Heeft hare sympathie niet. Wat heeft de Staat zich met alles en nog wat te bemoeieu! We kennen den Staat reeds als „vadertje" Staatmoet hij nu ook nog moederschapszorgen op zich nemen en voor baker gaan spelen Straks zal de Staat ook nog voor de geheele babyuitzet moeten zorgen, nog wat later voor een huwelijksgift. Vv'aar gaan wij lieen, wanneer ie öiaat ook met de allerinnerlijkstê aangelegenheden vau het huisgezin gaat bemoeien, en alle indi- vidueele verantwoordelijkheidsgevoel doodt Elk huwelijk is een vrijwillige daad van twee personen, onafhankelijk van de bemoeiingen van den Staat en waarvau zij dan ook de gevolgen moeten drageD. De zorg van moeder en kind berust bij het huisgezin. Neeü, men drijve de Staatsbemoeiing niet tot het uiterste, zelfs belachelijke door. Daar is geen algemeen belang mee gebaat en het kost aan de schatkist maar weer heel wat geld. Zoo denkt mevr. Tuyt er over. Afschaffing strijkgeld. Ingediend is een wetsoutwerp, waarin bepaald wordt, dat bij publieke verpachiugen de kosten komen ten laste van den verpachter. Voor verkoopingen geldt zulks nietdaar kunnen de ko3ten aau den kooper worden opgelegd. Het strijkgeld bij verkoopingen en verpaentingeo wordt afgeschaft en blijft alleen behouden voor het hoogste bod. De kroonprins schrijft. De ex-kroonpnns van Duitschlaud heeft een boek geschreven, dat biuuenkort iD het Duitscb, Nederlandsch, Friusch, Engelsch en Spaansch zal verschijnen. De kroouprius beschrijft zijn jeugd, zijn militairen leertijd, zijn studiejaren te Bonn en spreekt ook over de jaren voor en tijdens den oorlog. Volgens het Hbl., dat inzage kreeg van de proeven, spaart hij de kritiek niet. Vooral de heer Von Bethmaon Hollweg, rijkskanselier vóór en de eerste jaren tijdens den oorlog moet het ontgelden. Ook wordt in het boek tot in kleine bijzonderheden verhaald over den terugtocht aan de Marne in 1914 over den slag bij Verdun, over de déblacle in Nov. 1918 en de vlucht van den keizer naar Nederland. Op dit boek zal volgen oen zuiver militaire bespreking van de belangrijkste oorlogsgebeur tenissen. Te Parijs worden heel wat inbraken gepleegd en gond- smidwinkels hebben zich reeds door het plaatsen van traliewerk achter hun vensters moeten be schermen tegen deze gauwdieven, die zelfs op klaarlichten dag de winkelruiten verbrijzelden en dan gauw meepakten wat ze hebben wilden. Thans is er in een parapluiemagazijn een diefstal volgens de oude methode gepleegd. Dc dief heeft nagenoeg een geheele ruit uitgesneden, deze netjes weggezet eu heeft toen de meest kostbare parapluies weggenomen. De gewone soorten beeft de winkelier mogen hondeD. Landru heeft steeds volgehouden dat vroeger of later wel een of meer van de vrouwen die zijn ver moord en waarvan hij wordt beschnldigd de moordenaar te zijn, zal worden gevonden. Zoo heette het dat te Moutreal een der verdweneneD, mevr. Héon leefde. Er zijn thans berichten binuefgekomen dat te Montreal een mevrouw Héon is overleden en daar is begraven. Jammer echter voor Landru dat deze dame alleen maar den naam gemeen heeft met de dame waarmede Landru in betrekkiog stond. Een uittreksel uit de registers van den burgerlijken stand van deze stad, benevens een signalement, hebben doen blijken dat dit niet de echte mevrouw Héon is. Liever niet werken. Bij eeu veehouder in de gemeente Schoter- land zoo lezen we in het Hbl. kwamen Vrijdag j.1. twee veldarbeiders een gave vragen. De boer vroeg of ze niet liever werk hadden, bijv. tegen een weekloon van f13. Dit wilden ze graag. De boer bood hun daarop werk aan tegen een weekloon van f 15hij verwachtte ze Maandagmorgen te 7 uur. Toen kwamen echter de bezwaren de een had dit, de anders dat, met het gevolg, dat het aanbod door de arbeiders afgeslagen werd. Bij informatie bleek den boer, dat een der arbeiders drie koeieu op stal heeft en beiden per week f 10 steun uit de werkloozenkas ge nieten. Zulken maken bet slecht voor anderen, en die zijn er helaas vele die werkelijk steun van noode hebben, 't Is in vele gevallen wen- schelijk eerst ter dege te iuformeeren. Vliegongeluk. Hoewel den laaUten tijd de vliegmachines meer bedrijfszeker worden en men weinig meer van ongelukken hoort, is bij Lyon een militair vliegtuig, door een gebrek aan den motor, recht standig naar beneden gevallen en werden twee inzittenden verpletterd. Het grootste luchtschip der wereld, dat Amerika ia Italië heeft laten bouwen, deed een vlucht boven Langley Field (Amerika) en tracütto CCU enolboidurooo.^ *a ma\ror.' tnun Kat roer onklaar werd en het luchtschip met een geweldige vaart tegen den grond terecht kwam. Door den schok werden de deuren vau het ge vaarte vernield, de benzine vatte vlam, de be manning was dus opgesloten en verbrandde to taal. Bij het opruimen van het wrak weiden 35 geheel verkoolde lijken gevondeD. De moordaanslag op den procureur-generaal te Oastres (Frankrijk), die voor zijn huis door een onbekende door 3 revolverschoten is gedood, schijnt opgehelderd te zullen worden. Eerst tastte men in bet duis ter en zocht men den dader ouder hen die kort geleden voor de rechtbank verschenen en waar de vermoorde, als aanklager, straf tegen geëischt had. Nu i9 een geestelijke komen verklaren dat twee dagen voor het plegen van den moord, een onbekende jongeman den geestelijke op straat aansprak, hem vragende of het geoorloofd is om zich te wreken, wanneer hiervoor ernstige reden bestaan. De geestelijke antwoordde dat men steeds moet vergeven, daar God de eenige is om hier over te oordeelen. De twee spraken nog met elkander waarbij bleek dat de man een oud soldaat is. De politie meent op het spoor vau den schuldige te zijn en in den oud-soldaat iemand te vindeu die op eeu requisitoir van den vermoorde, die toen openbaar aanklager was bij een krijgsraad, is veroordeeld. Wauueer er van de vele millioenen, dia in Rusland met den hongerdood worden bedreigd, nog ettelijk gertd mochten worden, dan zullen ze dat in de eerste plaats te danken hebben aan prof. Fritjof Nansen, den vroegeren Pool- vaarder, thaos als 61-jarige, de man van het tijdige en krachtige initiatief, om aan Rusland nog hulp te brengen zooveel slechts doenlijk is. Hij is het, die de geesten wakker schudt, in schrille kleureu dea verschrikkelijken toestand schildert, de algemeene barmhartigheid mobili seert en dan weer verder reist, om zijn taak opnieuw te beginuen, even onvermoeid, even euergiek. Zoo heeft hij Zwitserland, Engeland en Frankrijk bereisd, en j.1. Zondagmiddag op zijn doorreis naar Scandinavië, heeft hij te 's-Hage, in de groote zaal vau den Dierentuin, eeu opwekkingsrede gehouden en tot een talrijk en voornaam publiek het woord gevoerd. Een medewerker van de N. Rt. Ct. heeft hem een oogeublik mogen spreken. Het was hem bekend, dat er van Nederland uit reeds aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen naar Rosland zijn gezonden en dat de particuliere liefdadigheid reeds belangrijke sommen geldt heeft bijeengebracht, maar zei hij parti culiere liefdadigheid is niet genoeg. Wij moeteo

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1