IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Sun!ighr2èep Zaterdag 18 Februari 1922. Zeven en dertigste jaargang zot', Firma J. M. C. POT - Tholen. IA Nachtrumoer. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. ROff'kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco 1,65 -f- 10 ct. disp. Vosten, aat TUTGiVF. Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4. regels 75 cents; iedere regel meer 17 '/2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. "^HTONGERECHT TE THOLEN. ^ri 1922. Door het Kantongerecht te zijn heden veroordeeld wegens: I. W, te Scherpenisse, S. M. P. en J. N. e, St-Maartensdijk ieder tot f 10.-— L0 dagen hechtenis voor ieder hunner. te Ond-Vossemeer en C. P. d. H. arte' sdijk ieder tot f 3.boete of 3 ïhtenis voor ieder hunner. Openbare dronkenschap. d. H. te Si-Maartensdijk tot f 10. 10 dagen hechtenis. Overtreding politieverordening. v. P., M. d. J. en G. v. d. S. allen Baisse ieder tot f 1.— boete of 1 dag .foor ieder harer. Overtreding der YJcwet. te Scherpeuisse tot f 2.boete of 2 2$htenjs. J. W. v. d. S. te Stavenisse den elk van fl,— of 1 dag hechtenis |^^re boete. P. W. H. te Stavenisse tot ete of 5 dagen hechtenis D. L. o. d. B. ■fcisse tot f 10.boete of 10 dagen met verbeurdverklaring van de iu be ien maten en gewichten. Overtreding der leerplichtwet. te Sl-Aunaland en A. C. d. W. te isse ieder tot f 2.boete of 2 dagen voör ieder harer. A. H. te St-Phï- tot 2 boeten elk van f20.— of 10 cbtenis voor iedere boete en tot f 10. 5 dagen hechtenis. J. M. S. en Z. v. D. e Tbolen ieder tot f 5.boete of 5 öhtenis voor ieder hunner. Overtreding der wapenwet. G. te St-Philipsland tot f 1,boete zo,ig hechtenis met bevel tot uitlevering 011 "geweer of te betalen f 10.subs. 20 le echtenis. J. W. S. te St-Maartensdijk boete of 1 dag hechtenis met bevel iveriog van het geweer of te betalen sab9. 10 dagen hechtenis. H. B. te t tot f >0.— boete of 10 dagen hech- t bevel tot uitlevering van het geweer ;*len f 20.subs. 10 dagen hechtenis. jrj. R. te Stavenisse tot f 10.boete ol ioe°' hechtenis met bevel tot uitleverini geweer of te betalen f20.subs. 10 ïchtenis. t-laten hopen op bezaaiden grond. Jz., te St-Annalami tot f 10 boet- igen hechtenis en f 25.aan de civiele ■^geDS schadevergoeding. 631 Jachtovertreding. $e Bergen op Zoom tot f 20,boete (gen hechtenis en f 2.boete of 2 dagen I. H. te Stavenisse tot 2 boeten elk of 10 dagen hechtenis voor iedere tw?' ^eve^ °ifievering van het ge.wrer tflen f 60.snbs. 20 dagen hechtenis, uijfo St-Annaland tot f20,boete of 10 techtenis. G. C. G. en J. C. S. beiden eDnnaland ieder tot eene voorwaardelijke te^ol van 2 maanden met een proeftijd üafW'. F. R. te St-Annaland tot een maand dêlijke tnchtschool met een proeftijd Z' jaar. J. W. S. te St-Maartensdijk tot boete of 10 dagen hechtenis met bevel •tering van het geweer of te betalen f 20.-— dagen, hechtenis. M. B te Scherpeoisse 6 loeten elk van f 10.— of 10 dagen s foor iedere boete en tot 2 boeten elk ElP»-" °f 10 dagen hechtenis voor iedere et bevel tot uitlevering van de geweren ""ittlen respectievelijk f30,— en f20,— '90 en 20 dagen hechtenis en den haas Metalen 13,sub. 3 dagen, hechtenis gle St-Maartensdijk tot f 20.boete of 20 Kchtenis. J. v. V. en A. 8. beiden te Stave- ier lot f 5,boete of 5 dagen hechtenis er hunner. J.J. V. D. te Oud-Vossemeer boete of 30 dagen hechtenis met ')t uitlevering van het geweer of te be- 0.— sob. 10 dagen hechtenis. M. V. D. H. Vossemeer tot t 30.— boete of 30 dagen met verbeurdverklaring van den inbe- JCimen lantaarn. Overtreding wegenreglement. ie'. L te Poortvliet tot f 1.— boete of bepbtenis. C. L. v. d. H. te Poortvliet. f[fj te St-Annaland en C. v. d. J. aldaar, B. te Poortvliet, J. W. S. te St-Maar- -P. J. v. d. W. en P. J. v. d. W. Jnnalaud en L. 8d. D. te Poortvliet ieder boete of 3 dagen hechtenis voor ieder n Overtreding wel G April 1869. f. te Uinteloord, J. J„ J. U. en H. U. C- K- en C. K. te Zevenbergen Kfou ik ^unlighf Zxcp ^cbrtuk .hebik Op weschdagfén: minste tjjd. om op m'n qcmak oolj vat" andcts te cbail 25 27435 en P. J. V. te Poortvliet ieder tot f 3,boete of 3 dagen hechteuis voor ieder hunner. Rijden zender licht. H. M. v. H. te St-Maartensdijk tot f2. boete of een week tuchtschool. L. H. te Sta venisse tot f 3.boete of een week tuchtschool. J, v. d. S. te Poortvliet en L. J. P. te Scher- penisse ieder tot f3.boete of 3 dagen hech tenis voor ieder hunner. Overtreding wegenreglement. P. G. te Tholen tot f 10.boete of 10 dagen hechtenis en f 50.wegens schadever goeding aan de civiele partij. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-MAARTENSDIJK, 14 Februari. Hedenavond hield de Coöperatieve Brand stoffen vereenigiüg „Algemeen Belang" hare alge- meeue vergadering, die door 111 leden werd bijgewoond. De voorzitter, de heer Chr. Dieleman, riep, namens het bestuur, allen een hartelijk welkom op deze jaarvergadering en wees er tevens op, lat, alhoewel we niet kannen zeggeo, dat de tijden en maatschappelijke omstandigheden weer »rmaal zijn als voor den grooten wereldstrijd, loch verschilleude crisismaatregelen hebben op gehouden te bestaan en daarmede ook de brand stoffen-distributie tot het verledene behoort en onze Bond in den vrijen handel zijn gewone werkzaamheden weder heeft kannen hervatten. Dat is evenwel geschied met een e enigszins gewijzigd bestuur, door dat de heer A. Jansen voor eene herbenoeming niet meer iu aanmer- merking wilde komen en wien we hier eeu woord van dank breDgeu voor de wijze, waarop nij de belangen van den Bond heeft voorgestaan en deze als voorzitter heeft geleid. Voorts namen twee nieuwe leden zitting in den raad van toezicht, welk college zich, in goede verstandhouding met het bestuur, van zijn statnaire taak heeft gekweten. Het boekjaar 1921 ving aan met 354 leden; er traden 144 nieuwe leden toe, terwijl het aantal wegens overlijden, bedanken en vertrek verminderde met 30, zoodat we op 31 Dec. van dat jaar 468 leden teldeo. Dat groot aantal mag in zooverre tot bemoe diging stemmeD, dat daaruit een zekere soli dariteit mag verondersteld worden, maar noch tans leert de praktijk wel eens, dat men het belang van den Bond niet altijd goed begrijpt. Immers er zyn algemoeue regelen waaraan men zich te honden heeft, doch die wel eens worden voorbijgezien. Dat de eerste maal, toen we zelf steenkolen konden aanschaffen, de kwaliteit nu juist niet van de beste was, is een kleine tegevaller ge weest, die men zich heeft moeten getroosten en wellicht nog te beschouwen is als eene der naweeën van den distributietijd, waarin men minder kieskeurig kon zijn, en men al blij was, dat men iets, hetwelk een zwarte kleur had en op brandstof geleek, kon bemachtigen. Langzamerhand is daarin verbetering gekomen, dank ook de meer strengere eischen die het bestuur bij de bestedingen is gaan conditioneeren. Bij de aflevering aan de leden kwamen wel eens abnormale dingen voor. Als de kolen er mooi uitzagen, dan wilde men gaarne er zelfs wel meer hebben dan waren opgegeven, maar als ze op het gezicht minder aanlokkelijk waren, dan wilde men zijue bestelling gaarne verwis selen voor de eierkolen, die er zeer presentabel uitzagen, of men weigerde eenvoudig de gedane aangifte. Zoo kwam het bestuur wel eeus voor de kwestie te staan dat er meer kolen in het pak huis moesten worden opgeborgen, dan waarop gerekend was. Kwamen er koude dagen in 'i zicht en was de handelaar niet of niet ruim tr^er voorzien, dan dachten de Bondsleden nog wel eens aan hun Bond. Ook ten opzichte van de bezorging der kolen hadden we soms moeilijkheden, door dat de aannemers ze niet juist brachten ter plaatse waar de afnemers ze het liefste hadden. No kan men wel zeggen dat het bestuur daarop moet toeziet], en het is den aannemers ook steeds medegedeeld, maar als men onderling niet wat meer. toeschietelijk is, dan kan men moeilijk van het bestuur een zoodanig optreden verwachten, dat ze als 't ware politiediensten zou moeten gaan verrichten. Maar met eenigen goeden wil is een en ander wel te overwinnen. En zoo staan we dan weer aan het begin van een uienw boekjaar, waarvan we hopen, dat de vereeniging in de banen van voorheen zich moge bewegen, terwijl nieuwe te bewandelen paden in de voorstellen van deze agenda zijd belichaamd. Het bestuur doet een beroep op uw aller medewerking voor den goeden gang van zaken, ook voor die van deze vergadering, welke ik hiermede voor geopend verklaar. De notulen, die tot geene op- of aanmerkin gen aanleiding gaven, werden goedgekeurd. De rekening en verantwoording, afgelegd door den boekhouder, den heer N. J. Bierens, werd, nadat de raad van toezicht, bij monde van den heer C. J. Quaak, had verklaard, alle boeken en bescheideu in orde te hebben be vonden, goedgekeurd in outvaDg op f 19436,48 en in uitgaaf op 19451.57 Uj alzoo met een uadeelig saldo van f 15.09*/2 Hei ka»-8«*ldu der vereeniging met inbegrip van de gekweekte rente, uitstaande op de Boeren- Leenbank bedraagt f 628.101/*. Als lid van het bestuur werd herbenoemd de heer Anth. Vroegop met 87 stemmen en als lid van den raad van toezicht de heer M. Cor- nelissb met 91 stemmen, die deze herbenoeming onder dank aanvaardde. Naardien de functie van weger ten vorigen jare door verschillende personen was waarge nomen en het bestour een vaste, beëedigde weger meer gewenscht achtte, had daartoe, eene oproeping gedaan, waartoe zich zes gegadigdpn hadden gemeld, en waaruit na herstemming tusschen A. van Dienst en W. Priein eerstge noemd werd benoemd met 82 van de 107 stemmen. Het voorstel van het bestnur tot ontheffing van de verplichting om de brandstoffen bij publieke, aaubestediug aan te schaffen, omdat dit niet steeds tot het gewenschte doel heeft geleid, werd na verschillende besprekingen aangenomen met 53 tegen 36 stemmen. Ingevolge de voorgeschreven bepaling in de statuten om telken jare het salaris voor den boekhooder vast te stellen, was door dezen een verzoek ingediend tot verhooging daarvan en en déze eveneeus toe te passen op het afge- loopen boekjaar. Aangezien het bestuur door de tweeërlei stroomingen in zijn boezem, omtrent het bedrag der verhoogiDg (eenerzijds f 100 en anderzijds f 50, zonder terugwerkende kracht) geen con creet voorstel kon doen, werd door de verga dering eene verhooging toegekend van f 50, met 61 stemmen, tegen 38 voor f 100.in gaande 1 Jan. 1921. De boekhouder dankte de vergadering voor de genomen beslissing, die voor hem andermaal een prikkel zon zijn om zijne functie nauw gezet waar te nemen. Daar van de zijde der leden gecne voorstellen waren ingediend en de rondvraag zich in hoofd zaak bepaalde tot enkele wenken om eeue controle in te voeren op de bezorging van brandstoffen aan de leden, werd de vergadering, met een woord van dank aan de aanwezigen voor de medewerkiog op zoo welwillende wijze ondervonden, door den voorzitter gesloten. IERSEKE. Maandagavond hield de Groene Kruisver. „Ziekenzorg" tevens vereeniging voor de bestrijding der tubercalose, haar jaarverg. Goedgekeurd werden de Gr. Kr. rekening en de rekening voor de tuberculose bestrijding, de eerste met een ontv. van f 1641.645 en een goed slot vaD f 162,36, de laatste met een ontv. en uiig. van f 777.645. De ontvangstee en uit gaven der tuberculose-rekeDing zijn in die der Gr Kr. vereen, inbegrepen. Er werden 1070 L. melk verstrekt. Aan verplegingsmatesiaal werd f450.69 besteed. Het totaal der contributie was f259.75, 't aantal leden 161-. De wijkverpleeg ster, tevens gediplomeerd huisbezoekster, kreeg een vast salaris. Aan snbsidië" werd f498 ontvangen. De ver eeniging kreeg voor 't eerst een eigen magazijn nam. een lokaal van school 2. Het Emma- blocmpje bracht netto f 203.06 op. Nog werd een begrooting voor de tuberculose-bestrijding in de vergadering opgemaakt met eindbedragen van f 950. In het bestuur kwam geen verandering. De vergaderingen werden slecht bezocht. OUD-VOSSEMEER. In de jaarvergadering van het Mnsschengilde alhier werd rekening en verantwoording gedaan over 1921. Inkomsten f 168.58, uitgaven f 87,92, alzoo goed slot f 80.06. Ingeleverd werden 3721 mosschen en 4247 eitjesde hoogste bedragen waren van V. vau Poortvliet 898 musscheu en 294 eitjes, prija f 5.A. C. de Hond 394 musscheo en 764 eitjes, prijs f 4C. Koolaard 69 musschen en 1104 eitjes, prijs f3.Adr. V09 256 mus schen en 244 eitjes, prijs f 2.en Jobs. Daane 246 musschen en 244 eitjes f 1.Tot bestuurs leden werden herkozen de heeren C. de Wilde, M. J. Bevelander en E. H. Verhees. De broodprijs werd dezer dagen van 36 ct. verhoogd tot 40 ct. per 14 ons. ST-PHILIPSLAND. Door het schrikken van den stoomtram tuimelde Maandag een span paarden van den heer G. D. alhier, welke waren gespannen voor een wagen geladen met 25 H.L. tarwe van den ongeveer 15 M. hoogen oprit aan de haven te Anna Jacobapolder waardoor alles in den bermsloot terecht kwam. Een hoe veelheid tarwe werd door het water beschadigd. Ook de wagen bekwam averij. Dat de paarden er ongedeerd zijn afgekomen, mag aan den ge leider L. U. worden toegeschreven. Even nadat het ougeluk plaats had ging van denselfdeo land bouwer eeo ander span paarden op hol, dat zonder ongelukken of materieele schade enz. afliep. Door den Hoofdinspecteur van den keu ringsdienst van waren, dhr. E. van der Zee te Goes zijn alhier wegens melkvervalsching be keurd de landbouwer C. P. Smits en J. J. van der Male, echtgeDoote van J. A. Smits alhier. STAVENISSE. 1.1. Vrijdagavond vergaderde alhier de afd. „Schuttevaer". Door de afwezig heid van dhr. A. G. v. Ysseldijk, wegens ziekte, werd het presidium waargenomen door dhr. Buijze. Na opening der vergadering en lezing der no tulen, welke onveranderd werden goedgekeurd, kreeg men de lezing van het jaarverslag, waar uit bleek, dat de afdeeling in een bloeienden toestand verkeert. Ze telt thans 93 leden. Aan al hare weuschen van hel vurige jaar is bijna voldaan en de nog resteere de zullen spoedig vervuld worden. De ingekomen stukken werden a lezing voor kennisgeviug aangenomen. De penningmeester deed rekei ing en verant woording over 1921. De inkomsten hadden be dragen f 193 325 en de uitgaven f 128.32, zoodat er een batig saldo was van f 65.005. De heer Buiize deed rekening en verantwoording van het, schoolfonds van schippers kinderen. Er was door 33 leden netto bijgedragen f 27,90. Staande de vergadering traden 2 personen als nieuw lid toe. Aan de beurt van periodieke aftreding waren de heeren A. G. v. Ysseldijk en Jac. Moerland. Beide werden herkozeD. Als afgevaardigde naar de dezen zomer te houden algemeene vergadering werden benoemd de hh. J. Moerland en A. G. v. Ysseldijk en als plaatsvervanger dhr. A. L. Dane. Bij de rond vraag werden verschillende zaken, die een ver betering of verandering beoogdeD, besproken. Deze zollcn ter kennis aan de betrokken auto riteiten worden gebracht of op den beschrijvings brief voor de alg. vergadering worden gebracht. Na ampele bespreking van een en ander dankte de heer Buijze de vergadering voor de wijz< waarop zij het hem zoo aangenaam en gerna' kelijk gemaakt had op deze vergadering - voorzitterschap te bekleeden. Na sluitir vergadering dankte de heer P. Hendrikee r de vergadering den heer Buijze voor d waarop hij de vergadering had geleid. Woensdagavond vergaderde albu vereeniging van gediplomeerd Oud-leer van den L. W C. te Stavenisse. Door het ongunstige weder was de vergade niet druk bezocht. Na verschillende huishoi lijke zaken werden als bestuursleden benOv de heeren L. J. Moelker Fz. (aftr.) eD E. Steendijk. Daarna trad als spreker op de heer J. Ouij' sluijs alhier. Hij sprak in een degelijkecause

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1