IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT JwinK "38# TwinK IS Z.O >Twink 1923 Zaterdag 11 Februari 1922. Zeven en dertigste jaargang rt= Firma J. M. C. POT - Tholen. ^langrijke Uitbreiding fee. ^lustreerdZondagsbl id Laat U niet meer» afschrikken,de kleur» van Uw kleenen te veranderen; de behandeling met rtc alty eerivoudió en lever»t Geïllustreerd Zondagsblad en vaste kleuren, welke nodj herhaaldelyk mei: LUX ^ewasschen kunnen wonden. REINIGT EN VERFT EGELyKERTyP De Levers Zeep Vlaar>din§eri 'nrr Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. >er kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco >st f 1,65 13 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. AdverteDtiën Tan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Qrootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ^jeginnen met bet nummer va hed*n Bjn-t on* Geïllustreerd Zondag-blad in plaats 8 pagina's in 12 pagina's. anks deze vermeerdering vau 50% van wtal pagina's hebban wij deo abonnenie: u- oos Geïllustreerd Zondagsblad niet ver- |T vertrouwen dat na ook al onze lezers c/jnke daad, welke vooral in dezen tijd ^lis heelt, op prijs zullen weten te stollen esju toouen door, indien zij oog niet op ^Qeilluntreerd Z.ndagsblad geabonneerd Hn zijn, onderstaand inteekenbiljot te zen- in de administratie van ona bl»d, alwaar irraag ook proefnummer gratis mkrijg- makeu tegelijk van deze gelegenheid mede te deelen dat door ons het uit- EH, rscht van uitgave is aangekocht van ye uiten gewoon spannenden romaD. Deze 7/( zal in de eerstvolgende weken in ons z lt'®erd Zondagsblad als vervolgverhaal aal binnenkort in ons Geillastreerd Zon- ad een prijsvraag worden uitgeschreven ,n 100 prijzen zullen zijn verbonden, das oog niet op ons Geillastreerd Zon- Sad geabonneerd is, zende thans onderstaand wnbiljet aan de administratie van ons blad. DE UITGEEFSTER. INTEEKENBILJET. teekeude abonneert zich op het ;en 571/2 ct. per kwartaal, (p. p. f ('.85). Naam Woonplaats ONGEVALLENWET 1921. Uiige Verzekering van den werkgever. m werkgever kan zicb verzekeren bij de Verzekeringsbank tegen geldelijke gevolgen ugevallen, hem in verband met de uitoefe- vaD een verzekeringsplichtig bedrijf over al. Met een werkgever wordt voor de loe- Ig der wet gelijkgesteld hij, die voor eigen 'viug een verzekeringsplichtig bedrijf uitoe- Hlénder daarvoor anderen in dienst te hebben. werkgever betaalt aan de Bank het pre- drag; verschuldigd over een jaar, bet jaar end op 818 arbeidsdagen. premie per één galden loon is gelijk aan jjfwelke overeenkomt met het gevarencijfer, ie onderneming toegekend, verzekering vangt niet aan vóór den dag, ode op dien, waarop döor den werkgever .ioor bet bestuur der Bank vastgestelde ^ebedrag aau dat bestuur is voldaan, or de betaling is de werkgever verzekerd -een jaar, aanvangende met den dag, vol- [jL op de betaling of bij hernieuwing der /lering voor 't eiude der loopeode verzeke aanvangende met den dag, volgende op waarop de loopende verzekering eindigt, .akt. de verzekerde in den loop van het de uitoefening vaD het verzekeringsplichtig f, dao eindigt de verzekering en wordt de e over het niet verstreken gedeelte van Jaar op verzoek van den werkgever dcor Matoor der Bank vastgesteld en terugbe- bij overlgden beeft terugbetaling plaats moek der erfgenamen, i werkgever, welke zich wenscht te verze il bepaalt zelf het dagloon op twee, drie, vijf, ze», zeven of acht gulden per dag, .dien verstande evenwel, dat dit bedrag niet civen mag gaan het naar boven in guldens i>nde loon, dat door den hoogstbetaalden ier in hetzelfde of in een soortgelijk be- 1° dezelfde gemeente of in een naburige ente gemiddeld per dag wordt verdiend. Ifdient bijv, een timmerman in een gemeente ,i per uur, wat bij een werkweek van 45 unr 40 wordt, dus per dag ruim f 5.—., dan ;de werkgever in die gemeente zelf zijn ion bepalen op t 6.—. ïrdient een winkelbediende in een gemeente per week, is ruim f 5.— per dag, dan de winkelier-werkgever zich verzekeren tegen - per dag. j de berekening der premie wordt het jaar geteld op 313 arbeidsdagen. Is dus het ion door den timmermansbaas voor zich joateld op f 6.dan wordt het jaarloon :end op f 1876.en van deD winkelier »eni op f 1876.—, .'.".-ft Fabrikanlen van Lu* Is voor het timmerliedenbedrijf een gevaren- cijfer bepaald van 19, d. w. z. f 19.per f 1000.dan zal de timmerman per jaar aan premie betalen f 1876X9.019=f 35 64. Voor bet winkeliersbedrijf is het gevarencijfer bepaald op 4. De premie voor bovengeuoemden winkelier bedraagt per jaar, indien bij zijn dag loon op f6.— stelt, f 1876X0 004=f 7.50. Stelt de werkgever het dagloon op f3. inplaats van f6.dan wordt de premie slechts 1/2 gedeelte. Waar cle werkgevers als regel zelf weten, welk eevarencijfer voor hun ondernemiog door de Bank is vastgesteld, kunnen zij zelf het premiebedrag berekenen. Op een werkgever, die zichzelven verzekert, zijn dezelfde bepalingen der O. W. 1921 van toepassing als op een werkman, d. w. z. bij een ongeval, waardoor bij verhinderd is zijn werk te verrichten, ontvangt hij 70% van zijn dag loon, alsmede vrije genees- en heelkundige be handeling, zoo noodig ziekenhuisverpleging. Gezien de zeer hooge tarieven voor operaties en ziekenhuisverpleging, welke voor een werk gever met matig inkomen vrijwel onbetaalbaar »ij=is het vooral bij een ernstig ongeval zeer gewenecht, dat een werkgever zich vrijwillig verzekerthij zal dan, ook in 't belang der Bank, de beste verzorging ontvangen, welke verkrijgbaar is. Bij blijvende invaliditeit ontvangt de werk gever, welke zich verzekerde, pensioen bij over lijden tengevolge van een ongeval ontvangt de weduwe 80 eu de kinderen tot het veertiende jaar 15 van zijn dagloon, gezamenlijk tot ©en bedrag van 60 boveudion wordt nog tot etn maximum van 30 maal bet dagloon uitbetaald voor begrafeniskosten. Formaliteiton zijn zeer gering, de werkgever geeft zich slechts op aan de Bank of aan den Agent der R.V.B., behoeft slechts een formulier te teekeneo zeer kort daarop kan de werkgever de premie storten en de verzekering vangt aan. Waarschijnlijk kan binnenkort de aangifte ook plaats hebben bij de Raden van Arbeid. LANDBOUW. In het Eiland Tholen zullen in het cul- tnurjaar 1921/22 de navolgende proefnemingen geschieden vanwege Rijkslandbonwproefvelden door den heer M. Menheere Cz. te Scherpe- nisse zal een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid van grondverbetering van ge makkelijk dichtslibbenden grond, door bekalkiug of losmaken van den ondergrond en door den heer C. D. Ampt te Oud-Vossemeer selecteeren op zijn bedrijf van aardappelen. ONDERWIJS. Mei a.s. eervol ontslag gevraagd uit haar be trekking. Mededeeling van het Hoofdstembureau der Verkiezing voor de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Brabant te Breda. Bij de Diusd»£ 7 Februari 11. gehouden ver kiezing voor "de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Öraoant werden bij enkele candidaatstelling gekozen tot lid van deze Kamer, voor de afd. Grootbedrijf de heeren J. P. J. Aaselbergs, Bergen-op-Zoom. A.. J. Beukers, Teteringen. W. P. W. v. d. Biggelaar, Roosendaal. P. v. d. Biggelaar, Teteringen. 8. L E. M, Fick, Opaterhout. Dr. P J. van Ginueken, Bergen-op-Zoom. A. J. M. van Iersel, Breda. R. G J. L. Smaghe, Breda. Ch. M. J. F. Smits, Breda. A. F. Tiebacx, Roosendaal. A. J. J. M. Wierckx, Breda. Voor de afd. Klein-bedrijf de heeren F. A. Akkermans, Oud-Gastel. G. Amsing Jr., Tholeü. C. H. M. R. v. d. Eden, Breda. J. J. Hentenaar, Roosendaal. M. van Her 1, Steenbergen. A. Heijmans, Breda. A. Metsers, Breda. J. Ridders, Roosendaal. J. A. J. van Rooyen, Breda. A. J. A. van Turnhout, Teteringen. H. P. M. Verlinden, Bergen-op-Zoom. OESTERS. In de maand Januari werden verzonden uit Zeeland naar onderstaande landen Nederland 379.000 oesters. België 2.23 7.000 Engeland 3,131.000 Frankrijk 351.000 Andere landen 11.000 Totaal 6.089.000 oesters. De hoeveelheid verzonden in dezelfde maand van het vorig jaar bedroeg 6.567.000 stnks. GEMENGD NIEUWS. Ood-Vossemeer. Door mej. T. Leeflang, onder wijzeres aan de O. L. school alhier, ii tegen Een lage moord is te Rotterdam gepleegd. Daar werd op straat doodgeschoten gevondeu een koopman Blaazer, getroffen door een revolverschot in zijn slaap, terwijl een revolverhuls in zijn nabijheid lag. De nasporingeii der politie wezen uit dat de avond van den moord een persoon die zéér geaffecteerd sprak, eeuige malen bij Blaazer aaD hnis was^ geweest en naar dezen had gevraagd. Dit leidde de vermoedens naar zekeren B. student te Leiden, die in zakenrelatie met den vermoorde stond. Do student was echter niet Ie vindon en voortvluchtig, zoodat het spoor goed scheen. De politie zette haar onderzoek voort, met gevolg dat een broeder van den student, de 18-jarige kantoorbediende B. te Rotterdam werd gearresteerd. De vangst bleek een goede te zijn, want deze gearresteerde bekende reeds spoedig dat hij, in gezelschap van zijn broeder, Blaazer had mede- gelokt eu hem toen neer geschoten heeft, waarna bij de revolver zijn broer heeft gegeveu, die de wijk heeft genomen naar Duitschland. De oorzaak vau deze droeve historie is, dat de kantoorbediende indertijd een som gelds in zjjo betrekking heeft ontvreemd, waarvao de vermoorde afwist. Om een nieuw leven te kun nen beginnen meeode hij maar bet beste te doen met den koopman te dooden, waartoe hg zijn broeder noodig had. Ook een vriend van den student, waar de revolver waar de moord mede is gepleegd, is gevonden en in beslag genomeD, is in arrest gesteld. De politie meent ieder oogenblik den voort- vluchtigen student te kannen arresteeren. Een hevige brand heeft te Amsterdam gewoed, die vijf huizen in de vlammen heeft doeo opgaan. Aan de Joden- breestraat was een pakhuis gevestigd waarin goederen waren opgeslagen die nat waren ge worden. Daarom was er een kachel aangemaakt, en is hierdoor de brand waarschijnlijk ontstaan. Ook waren er inboedels in een ander gedeelte», opgeborgen en het vuor greep dan ook hevig om zich heeD. Door de strenge vorst werd de brandweer erg in haar werk gehinderd, terwijl de hitte zoo intens was, dat de stralen water verdampten, voordat ze het vnur bereikten. De slangen en ladders der brandweer zaten dik onder bet ijs en voor dat men de ladders in elkaar heeft kunnen schuiven moesten deze eerst worden ontdooid, ook deslangenkoppeliogen, konden niet eerder worden losgemaakt, voor ze ootdooid waren. De uitgebrande gebouwen geven een rnooien aanblik door het bevroren water dat ze bedekt. Generaal De Wet, de vroegere Boerenaanvoerder, is overleden. Hij was nog de eenigste overlevende van het drie manschap dat indertijd ook ons land bezocht om hulp voor de Boeren. De Rey en Botha zijn reeds eerder overleden. Baas boven baas. 8am eD Bram waren voor het eer9t van hun leveu aan een diner genoodigd. De rijk voor ziene tafel, bet blanke linnen, het servies, alles maakte een diepen indruk op de twee. „Oh, Satn," flaisterde Bram, „wat een wonder mooie zilveren lepels. Ik zal er als souvenir een meenemen. „Ben je dol," flaisterde 8am angstig terug, „ik heb er al een in mijn schoen laten glijden. Als jij er nu ook nog een neemt, loopen we er in". Bram zat verlegen. Zijn vriend was hem voor voor geweest en hij kwam te laat. Somber over peinsde hij den tegenslag, tot plotseling een breede glimlach zijn gelaat verhelderde. Hij stond op en zei tegen zijn gastheer „Misschien is het voor de gasten wel aardig als ik eens een staaltje van mijn goochelkunst vertoon. U ziet dezen zilveren lepel. Welno, ik steek hem in mijn zak. Zoo 1 Ik leg mijn hand op mijn zak. Zoo! Nu zeg ik *hocus- pocus-pas' en ik haal hem weer terug uit Sam's schoen. Ziedaar Uitbreiding eer Vrijwillige Ouderdoms- verzekering. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging der Ouderdomswet, dat de strekking heeft de mogelijkheid totavrijwillige ouderdomsverzekering uit te breiden. Voorgesteld wordt: a. ook aan ouderen dan 35 jaren de gelegenheid te geven zich een ouderdomsrente te verzekeren van drie tot zet guldenb. de gelegenheid te openeD, om de te verzekeren ouderdomsrente op een vroegereo leeftijd dan dien van 65 jaren te doen ingaan c. het maximum van de te verzekeren ouder domsrente te brengen van zes op twintig gulden; d. ook aan degeneo die de wettelijke welstands- grens (f 2000 inkoman per jaar) ria geringe mate' te boven gaan, de gelegenheid te gevea zich een ouderdomsrente te verzekeren. Zij, die van deze uitbreiding der vrijwillige ouderdomsverzekering gebruik maken moeten echter zelf de administratiekost™ betalen. Geitenmelk geen geschikt zuigelingen-voedsel. Volgens waarnemingen van Uuitsche kinder artsen zou het gebruik van geitenmelk bij vele zuigelingen in ernstige mate bloedarmoede ver oorzaken. De arts E. Brouwer te Hoorn deelt thani ia de N. Rt. Ct. mee, dat ook ten onzent precies betzelfde gevolg van bet gebruik van geitenmelk is gezien zelfs nog enkele jaren eerder dan ia het buitenland. In 1916 n.1. was onze landge noot prof. Scheltema te Groningen de eerste, die op dien grond het gebruik van geitenmelk als zuigeliogenvoedeel meende te moeten ont raden. Helaas is deze waarschuwing, tot schade van vele kindereD, aan het Nederlandsche pu bliek en de Nederlandsche artsen voorbijgegaan. Zelfs de Nederlandsche paediatrie onderschreef haar niet, zooals o. a. blijkt nit het feit, dat nog kort geleden een bekend kinderarts uit Den Haag baar bestreed bij gelegenheid vau bet Congres voor Geitenteelt te Roermond. Gedurende deo tijd, dat ik assistent was aan de kliniek van prof. Scheltema aldus ver volgt de heer Brouwer heb ik mij ten volle van de juistheid van zijn ervaringen kunnen overtuigen, door het instellen van een uitvoerig onderzoek, dat, naar ik hoop, spoedig zal worden gepubliceerd. Van dil onderzoek wil ik hier alleen mededeelen, dal in Groningen geitenmelk verreweg de mee9t veelvuldige oorzaak bleek te zijn van zware graden van bloedarmoede gedu rende het eerste levensjaar. Naar ik hoop en verwacht, zulleu de Neder landsche artsen nu de waarschuwing van 1916 ter harte nemen, waar blijkt, dat ook eldera dezelfde waarnemingen als in Groningen zijn gedaan. Amerikaansch. Een echt Amerikaausche bankroof. Vijf roovera drongen in een voorstad van Pitssbnrg de Nati onale Bank binnen, schoten den kassier neer, sloten vijf employés en een paar vrouwelijke cliënten in een kluis en maakleD zich meester van 100.000 dollar. Zij reden weg in een auto, doch ontmoetten al spoedig een andere auto met reeda gewaarschuwde politie-agenteD, die op weg waren naar de bank. Er werden schoten gewisseld, de roorers lieten hnn auto in den attiek en namen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1