IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT lwinl^ Zaterdag 4 Februari 1922. Zes en dertigste jaargang JwinK 1922 Ir- Firma J. M. C. POT - Tholen. «ra wondervolle nieuwe preparaat wascht en venft tegelijkertijd. Met behulp van bent U in de gekleed fce Qaart Jwinl\ wordt in IQ pracht volle kleuren is zeer eenvoudió en kan óemakke/ük door Uzelf thuis .yerricht worden. LUX 9 Uit blad verschijnt, elkeu Zaterdag. per kwartaal f 0,80 njet Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco |vj post f 1,52'/, -f" c'- disji. kosten. TTlTGVVf! Telef. Interc. no. 16. len Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17Yj cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. biDPENBARE RAADSVERGADERING gehouden te Oud-Vossemeer. Q| op 27 Januari 1922. varrzilter de Burgemeester. Afwezig de heeren •cnd*d®c en Vermet. opening der vergadering wenscht de voor- len le leden, hunue gezinnen en de gemeente >oorspoedig jaar toe. •Irop worden de notulen gelezen en onver- vastgesteld. 5 ïkotnen is een dankbetoigiug van Mej. iburg en den heer Vriens voor de loege- de, Teihooging van jaarwedde. jheer Vriens merkt tevens op dat de In- b voor genoemd bedrag niet stipt kan nageleefd, waarop de voorzitter mede- at het geenszins de bedoeling is om voort- BH beslag te leggen op den tyd vpn den rieDs, als die zoo nu en dan maar eens .eert en komt als het noodig is, is dit LOade. Bargemeeater en Wethouders doen in erige, hetgeen ook geweuscht is. ,e is iigekouien een schrijven van Mej. ^el, houdende aanneming van haar beuot- tot lid van de Commissie vau toezicht op evf$er onderwijs. Ier discnssie worden deze stukken voor 'argeviDg aangenomen. rerband met een ingekomen schrijven van itaten wordt alsnu de aftrek voor nood- l levensonderhoud inplaats van cp t 6U0 YJOO vastgesteld. de orde is het verzoek vau L. van Schei- ggn een perceeltje grond vau de gemeente pen voor den bouw vau een woning met il van B. en W, hem te verknopen 494 M2. waarin is begrepen 69 M2. voor een De';egen den prijs van f 1,25 per M2., onder Mg dat voor de 69 M2. niets behoeft te betaald. dai Ooms zegt dat hij als wethouder den prijs van f 1,25 was. Van Schetsen imnd die met zijn handen den kost moet -Men en was hij voor f 1,10 h f 1,15 de ooral omdat hij het pad ook moet nemen, heer De Wilde vindt de prijs niet te Bïoor bouwgrond, de meeste perceeltjes zijn d verkocht voor f 600, de verdere van ïjjï bedrag, daarom gaat hij accoord met IpOBtel. lebeer Ooms viudt de prijs te hoog, we ktjjen als bouwgrond, doch zijn niet aan ||amrak te Amsterdam, de gemeente kost ^JPoind pl.tn. f 1,02 per M2., waarom moet «i per M2. 23 cent winst vragen, Van d n moet een halve sloot ook betalen. enVoorziiter meent dat men aan het Damrak ;e*or f 1,25 zal klaar komen, de le per- ïr*hebben de meeste waarde, als we uu voor ïr-iringe prijs gaan verkoopen, wat zal dan e tj moeten zijn als we aan de laatste per- agiijn. n. 2 stemmen tegen, die vau de heeren aa.cn den Engelsmau wordt het voorstel examen. eaieer De Wilde zegt dat Jac. Vaders een doen uitbaggeren en vraagt wie de UiJmoet betalen daar de grond van de ge- h is. Voorzitter zegt dat Vaders geen order ^gjtrcgcp en meent dat hier dus voorbarig leer De Wilde zegt dat Vaders als pach- aaizeggiug heeft gekregen van het Water ig en voor het ichoonmaken f 7,50 heeft ""gevonden wordt de kosten na onderzoek kening van de gemeente te nemen. Voorzitter meent dat hst niet wentchelijk nu de grond wordt bebouwd de sloot )0fet weiland geleidelijk gedicht wordt en in de akte vau verkoop willen verbieden. Qeieer Ooms vraagt of de gemeente zeggen eer die sloot heeft en of dit niet behoort ^competentie van het waterschap, gevonden wordt dit aan 't waterschap te ir 0(# wordt medegedeeld dat vau Schetsen ileering buizen heeft aangevraagd, teer De Wilde zegt dat men in de Kalis gratis buizen heeft gegeven, waarem nu Voorzitter zegt dat het in de Kalisbuurt I der geval was, we hadden woningen om de particuliere bouwnijverheid aan digen stelden we o. a. tevens gratis boizeu jte3>ikking. Het gedeelte sloot ter plaatse ^reodieo ruil eo indien dit niet gerioleerd i»orden had de gemeente toch moeten n, thans iB het te kort aan woningen angevuld en daarom moet er weer eens 'OE LEVER.'6 ZEEP M* VLAAR.DIMCEM Fabrikanten van aan bet gratis buizen geve» Engelsman is voor buizen U de een te geven c een eind komen De heer Den geven, bet gaat niet aan den ander te weigeren. De heer Oom9 zegt dat al gebroke - is met het geven, in den Patrijzen weg zijn ook geen buizen gegeven. Goeögevondeu wordt Vau Schetsen voor eigen rekening te doen rioleeren. De heer De Wilde vraagt hoe ver van deD weg af gebouwd wordt. De Voorzitter zegt Jat B. eu W. voornemens zijn de rooilijn aan te wijzen plm. 4 JVJ, uit de halve sloot, de weg ter plaatse is ruim breed en bij bebouwing als voreubedoeld zul men in de toekomst ook niet behoeveu te klagen. Aan de orde is een adre9 van de N. V. Autobnsdienst Walcheren houdende mededeeling dat men voornemens is een N. Vennootschap op te richten tot exploitatie van een autobus- dienst op het eiland Tholen met twee lijnen, één 8tavenisse—Tholsn en één St-Annaland Tholen. Het benoodigd kapitaal ad 132000 wenseht men te verkrijgen van de Gemeenten die daarvoor aandeelen zullen krygeu in de Vennootschap. Oud-Vossemeer zon voor f4500 aandeel moeten nemen. De Voorzitter deelt mede dat op 7 Januari jl. op uitnoodiging van den heer Hartman Griffier der Staten van Zeeland een conferentie heeft plaats gehad waar de zaak besproken is geworden met de Burgemeesters uit het eiland en de leden van de Prov. Staten alhier woonachtig. Door hem is toen beweerd dat men io verband met de opgedane ervaringen met de bestaande autobus- dienst StaveoisseTholen het benoodigd kapitaal van particulieren zeker niet te krijgen zou zijn, doch misschien wel van de Gemeenten, waarom besloten werd de Gemeenten te verzoeken. Burg. en Weth. hebbeu het verzoek onder zocht en meenen niet in het Maatschappelijk kapitaal te moeten deelnemen, doch de plannen wel te moeten s'eunen door bet geven van een flinke subsidie en wel f 500,— per jaar, voor 5 jaren mits men billijke tarieven vraagt. Hij vraagt daarom wie er vóór deelname in het Maatschappelijk kapitaal is. De heer de Rijke Ï9 tegen deelname in het kapitaal en voor subsidie, neemt men deel dan kost het iu den regel geld, 't is van de Gemeente; particulier intiatief is voor exploitatie voordeeliger. De heer Den Engelsman zegt dat men als aandeel van de Gemeente f4500 vraagt, B. eu W. stellen voor een subsidie van f 500, dat is berekend naar 6% rente van een kapitaal van f 8000, laten we dan aandeel nemen voor f 4500, we hebben dan uog kans op aandeel in winst, hij is tegen deelname maar voor subsidie, zou alleeu niet zoo hard van stapel willen loopen, we kunnen met de subsidie altijd naar boven, maar niet naar beneden, geven we na reeds f 500, dan hebben ze in eens de volle laag. Hij is voor een betere verbinding op de treinen maar wat komt er van het lokaalspoor. De Voorzitter zegt dat de heer Gunat lid van de Prov. Staten daarop gewezen heeft op de conferentie en dat de heer Hartman toen medegedeeld heeft dat het lokaalspoor in de eerste 5 jaar nog niet rijdt. De heer Den Engelsman vindt de gedane raming te hoog 10 personen is te veel per dag. De Voorzitter zegt. dat dit in de 3 ritten heen en terug, dus 6 ritten ongeveer l2/3 per personen uitmaakt. De heer Den Engelsman vindt dit aardig doch hij gelooft toch niet aan de raming van St-Annaland 10 en van Oud-Vossemeer 10 maakt 20 per dag op dit traject en hij kan dit on mogelijk aannemen. De weg van Oud-Vossemeer naar Tholen is vrij goed, doch moet men reke ning houden met het najaar. Van Oud-Vossemeer naar St-Annaland, vindt hij, hoewel niet levens gevaarlijk minder, de weg is smal met scherpe bochten, best mogelijk is hel dat men daar stukken maakt en dat kost geld. De heer Ooms meent, hulde te moeten brengen aan de goed bedoelde poging vau den heer Hartman om ons een beter verkeersmiddel te geven, liever had hij een tram, maar uu dit er niet is, is hij voor de Autobus. Autorijden is omgaan met oud-porcelein, meu merkt direct of de chauffeur eigenaar dus belanghebbende is of niet, iu het eerste geval is men voorzichtig, in het andere geval rijdt men raak, hij is daarom in deze voor particuliere onderneming en mei voor exploitatie vau wege de Gemeenten. De particuliere onderneming wil hij steunen door het geven vari eene flinke subsidie van t 500 per jaar voor 5 jaren, niet voor één jaar want dan kan men even goed zeggen, we. willen niet medewerken. Aan die subsidie, verbindt hij alleen deze voorwaarden billijke, tarieven en minstens 3 ritten per dag. Het tarief Oud- I VossemeerTholen is f 0.75, St-Annaland Tholen f 1,50 dit is in ons nadeed, laat meu per K.M. Uten betalen dat is billijk. De andere heeren zijn tegen deelname, de heer de Wilde ook tegen subsidie, en vraagt of geen rekening moeten hoo ien met de vracht rijders van hier. De Voorzitter zegt dat er nimmer een zaak kan tot stand komen of er wordt door de een of auder schade geleden, de vrachtrijders kunnen geen schade lijden, de eeoige is de rijtuigver huurder Douw, doch dit zal voor hem niet on overkomelijk zij o, zijn hooflbestaan toch ligt niet op de lijn Tholen St-Aunalaud. We krijgen eeu betere verbinding op Bergen op Zoom en het zal gemakkelijker vallen iemand naar de H. B. School of Ambachtsschool ter plaatse te zenden, ook de U L.O. te Tholen kan gemakkelijker in 't najaar bezocht worden. Dhr. Ooms, geven we subsidie dan heeft de ge- meeote nooit een strop, wc geven voor 5 jaar zoolang de bas rijdt. De heer Den Engelsman herhaalt dat hij na nog niet voor f 500 is, 't kon blijken dat f 500 niet noodig was, en daarom stelt hij voor voor zichtigheidshalve te beginneu met f 300 subsidie er aan toevoegende niet ongeneigd te zijn de subsidie te verhoogen zoo noodig. De heer De Rijke wil f400 geven, we kunnen dan zoo noodig f 10!) naar boven, hij vindt het niet goed benepen voor den dag te komen, f 800 is te weinig. De heer Ooms kan het voorstel De Rijke steunen, hij is voor f 500 ouidat de tarieven dan billijker kunnen zijD, ook niet-gegoeden moeten van de bus gebruik kunnen maken. Het voorstel vau B. en W. wordt verworpen, vóór de heer Ooms. Het voorstel De Rijke om gedurende 5 jaar ieder jaar f 400 subsidie te geven wordt aange nomen, tegen de heeren De Wilde en Den En gelsman, die met f 300 wil beginnen. Bij de rondvraag niemand het woord verlan gende wordt overgegaan tot eeu besloten ver gadering ter behandeling van reclames hóófde- dijken 01 Vergadering van den Raad der gemeente St-Philipsland, gehouden op Dinsdag 31 Jan. 1922 te 10 ure. Voorzitter do heer L. Nilanr, burgemeester. De voorzitter opoul om 101/4 uur de vergadering en houdt de volgende rede Mijne Heeren Vóór wij tot de behandeling van de agenda over gaan zult u mij willen vergunnen, die raadsleden, die mij hun gelukwenscli deden toekomen, daarvoor dank ie zeggen. Ik hoop tvederkeerig, dat gij in het pas nieuw ingetreden jaar in gezondheid en opgewektheid zult mogen wijden aan de belangen van uw gezin en eveneens aan de belangen van deze gemeente. Ook onze gemeonte leeft onder denzelfden druk en moeilijkheden, die den algemeenen toestand van ons vaderland omlaag drukken. Naast do hooge belas tingen, die wij moeten dragen eu waaronder menig gezin zolfs gebukt gaat, staat de werkloosheid, die gelukkig voor onze gemeente niet bovenmatig mag genoemd worden, maar die toch bijna ieder oogen- blik in deze sombere eu benarde tijden lot groote moeilijkheden loiden kan. Het vraagstuk der werk loosheid is er een dat in de eerste plaats het Rijk ter harte zoude moeten gaan, hetgeen ook reeds een paar malen in deze vergadering «werd gezegd en de pas gezonden circulaires van Zijne Excellenties de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Arbeid wijzen er op, dal de Regeering gelukkig dit stand punt zal blijven innemen. De gemeenten worden in dozen niet uitgeschakeld, integendeel. Bij de vaste bedragen in contributie der leden vau workloozen- kas-en is voor crisis-werkloosheid eeó nieuwe rege ling getroffen, waarvan ik hoop de Raad straks zijn medewerking zal kunnen en willen verleonen. Hot j aar 1921 was voor deze gemeente geen roos- kleurigjaar Waar wij alle verwachtingen koesterden van liet nieuw aangelegd Spui, daar is deze ver wachting niet uitgokomen, en heeft de gemeente h«orvoor groote offers moeien derven, en zijn de werken van het Spui en de sluis totaal vernield, dit is jammer mijne heeren, en valt te betreuren. Gelukkig mijne heeren was op landbouwgebied het afgeloopen jaar ntet slecht, tn noomon. Wol frat» 1921 een droog jaar, maar m. i. een gezegend jaar. Ik hoop mijne heeren, dat het mij gegeven moge worden met lust en ijver uw vergadering te kunnen leiden eu dat do goede toon, welke in uwe verga deringen steeds hoorsckt mag blijven voortduren en dat wij onder den Zegen des Allerhoogsten met vrucht in het belang der gemeente eu hare inwoner» mogen werkzaam zijn. Vervolgeus deelt de voorzi'ter mede, dat L. Neole verhinderd is, deze vergadering bij to wonen. Hierna verzoekt de voorzit'er den secretaris de noi uien der vorige vergadering wel te willen lezen, welke hierna onNöranderd worden vastgesteld. De voorzitter brengt ter tafel de navolgende stukken Een schrijven vau het bestuur der Bijzondere school in den Annn-Jacobapolder, waarin zij zegt vernomen te hebben van den Burgomeester, dat in de laatste vergadering van B. en W. door heeren Wethouders ontstemming bij hen gerezen was. over het niet ontvangen van cenige nadere schriftelijke mededeeling omtrent den afloop der aanbesteding van den verbouw der Bijz. school. Het bestuur voornoemd deelt mede, dat het wettelijk tot deze schrifielijko mededeeling in 't geheel niet verplicht i9, doch dat het bestuur den afloop der aanbesteding aan den burgemeester had doen woten, (hetgeen de Burgemeester ook in dc vergadering van B. en W. had medegedeeld.) Te zijnertijd hoopt het bestuur, hoewel wettelijk daartoe niet verplicht zijnde, van do totale aannemingssom en desgowenscht van elke andere aangelegenheid, den bouw betreffende, uw geacht College mededeeling te doen. Goedgekeurd terug ontvangen van hoereu Ged. Staten het 2e Suppl. Kohier v. d. Hoofdei. Omslag alsmede het suppl. kohier van de belasting op de honden beiden over 1921. Hot Raadsbesluit van 20 Dec. 1921 tot hot aangaan van oen tijdolijke kas- geldleoning groot hoogstens f S0O0.tegen eon rente van ten hoogste 6 0/q. Vau Ged. Staten werd terug ontvangen het raadsbesluit van 20 Dec. 1921 waarbij zoude worden aangegaan een geldleening groot f 9000,tegen eeu rente vaD hoogstens G 0/0 met een jaarlijksche aflossing van minstens f500.of zooveel meer als de middelen der gemeente dit zullen toelaten ten behoeve van den bijbouw van een lokaal aan de Bijzoudere school iu den Anna- Jacobapolder. Ged. Staten merkten op dat de door het schoolbestuur te storten waarborgsom op het bedrag der leeoing iu mindering dient te worden gebracht. De waarborgsom moet binnen 20 jaar worden hers'eld, de wijze waarop dit zal geschieden, dient in het besluit te worden geformuleerd. Op voorstel van den voorzitter besluit de Raad met algemeeue stemmen, het desbetreffende raadsbesluit te wijzigen zooals door Ged. Staten is aangegeven. Een schrijven d.d. 13 Januari jl. no. 152 le afdeeling waarbij Ged. Staten vaststellen de ge- raeenlerekening dienstel920. De voorzitter zegt, waar de rekening door heeren Ged. Staten zonder eenige bemerbiug is goedge keurd, daar mag een woord van dank aan den Gemeenteontvanger niet o.ithouden worden voor diens keurig accuraat werk. De gemeenteontvanger heeft hier andermaal weer getoond hoe correct hij werkt en dankt hij, Voor zitter, hem ten zeerste voor al hetgeen hij als

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1