IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT io. 1921 Zaterdag 28 Januari 1922. Zes en dertigste jaargang De zomertijd. Ui' blad Terschijnt eiken Zaterdag. 'rrya per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375 franco per post f lj52'/, -f~ 10 ct. disp. kosten, UITGAVE Firma J. NI. C. POT - Tholen. Telef. Intero. no. 16. PUBLICATIËN. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag' a 4. Februari a.»., des middags te 12 oor, ten adhaize aldaar EEN HOOP COMPOST bliek rerkoopen. Tholen, 25 Januari 1922. 7 28010 DIENSTPLICHT. Vrijstelling en vergoeding wegens kostwinnerschap. De BURGEMEESTER van Tholen brengt bet gende ter kennis van de dienstplichtigen van de kting 1922, inzonderheid van hen, die vermoede- bestemd tjjn om in Maart 1922 te worden elyfd, «oomede van de tot oadere lichtingen be ide ingeschrevenen, die ten gevolge van reeds igen tijdelijke vrysielling, ottstel van eerste- ag of wegens eenigerlei andere reden in die voor hei eerst ot opnieuw in werkelyben «ooden moeten treden tot het aanvangen of :etten van de eersle-oefening. Indien het ihans door de Tweede Kamer der ten-Generaal aangenomen ontwerp-Diensiplichtwet wet wordt verheven, «al van 1 Maart 1922 af (t phet algemeen kostwinnerschap in gewone tyden ^02» meer leiden tot toekenning van geldelijke ver- ;ebi^*°g, doch in beginsel tot vrystelling. Alleen dau, meer de belangen van den dienst bezwaar op- 'au ,fe° wegens kostwinnerschap te v$r- ,en» 2®1 ,n de plaats daarvan vergoeding worden itrekt. Ook al blykt de aanwezigheid van kost- •fluerichap eerst na inlijving, dan zal niettemin hel ftennen van vergoeding hooge uitzondering zijn en verleenen van vrijstelling regel. zuiV Het verdient daarom aanbeveling, dat in die ^llen, waarin de verwanten van een ingeschrevene «r de tot dusver geldende regelen voor vergoeding Lj|* aanmerking zooden komen, een aanvraag om fijdig vóór de inlijving wordt gedaan. RAirdt zulk een tijdige aanvraag achterwege gelaten, ,on(*en belanghebbenden het aan zich zei ven tten te wyten, zoo de ingeschrevene gedurende er of korter tyd geheel onnoodig in werkelykeu Komt de Dienstplichtwet tot stand, dan behoort 3(uke van ce vrijstelling van den dienstplicht ens kostwinnerschap o.a. met het vermelde in de ende «es leden rekening te worden gehoadan. De vrijstelling wordt verleend aan hem, door OBoPS verblijf in werkelijken dienst voor eerste- h^ping voldoende middelen tot levensonderhood Yq andere personen ontbreken of zouden komen te Onder bedoelde personen worden uitsluitend repen de ecbtgenoote van den ingeschrevene; 1*^. zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie «ijn andere bloed-en aanverwanten in den tweeden zijn pleegouders v degeoeD, in wier onderhoud hij ingevolge rech- yk vonnis moet. voorzien. 11' ^et een ingeschrevene, die reeds is inge- 1/l, dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo belangen van den dienst het wenscnelyk maken r niet te verleenen. De vrijstelling wordt in den Tegel slechts ver- »d nadat door of vanwege den ingeschrevene bij g&2 ..burgemeester der gemeente, waar by voor den tslplicht staat ingeschreven, aanvraag is gedaan het opmaken van een staat van inlichtingen i«ns vrystelling. 5'De vrystelling wordt aanvankelyk een of meer den voor een bepaalden duur verleend. Blykt de ad voor de vrystelling, nadat deze reeds voor een «menlijken duur van ten minste vier jaren is r^eend, ook by de daarna te nemen beslissing nog iwe«ig, dan wordt de vrystelling voorgoed ver- l l'd* De vrystelling geschiedt door den Minister vau log of dien van Marine, naar gelang de inge- revene is toegewezen aan of behoort tot de land- J7ftht dan wel tot de zeemacht. 0. Aan de dienstplichtigen, die in Maart a.s. In ■«kelyken dienst moeten treden en vermoeden voor ^•telling wegens kostwinnerschap in aanmerking komen, wordt dringend aanbevolen, dat zg zich Q spoedig mogelyk, in elk geval reeds in de Opende maand Januari, by den burgemeester ver gen met een aanvraag tot het opmaken van den ibe*ilcllten 8taat noPen® vrijstelling, bedoeld in 4 7. ere'kolen, 25 J.ou.ri 1922. De Burgemeester voornoemd, J. G. DIEPENHORST. Ml LANDBOUW. nr- Iu het laatste Zeeuwsche Landbouwblad __ftt een uitvoerig artikel voor vau de band c den heer J. A. Snijder te Bergen op Zoom, 'ff inn op uitmuntende wijze bet onderlinge verzekeringswezen wordt besproken. Daarin r/elt m ?00r een 8taatier waarbij wordt welken hoofdelijkea omslag voor de aut Cea eeÜepd voor ©en blouse. robnkanUn vat, SUfWJGHT ZEEP 27435 Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17V- cents. Grootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. veeverzekeriDg op het Eiland Tholen werd ge heven gedurende de zestien jaren van bestaan der Onderlinge Veeverzekering-Maatschappij voor het eiland Tholen, uit die staat blijkt, dat ge middeld vorr paarden nog geen rijksdaalder en voor rundvee slechts rniui f 1.75 per jaar en per f 100 verzekerde waarde is betaald. Na zeer duidelijke uiteenzetting van de wijze, waarop het innen van den omslag plaats heeft, om ver volgens over te gaan tot het betoog op welke wijze een Centrale Onderlinge zonde kunnen werken. Vanwege de Z. L, M. bestaat een commissie voor het onderling verzekeringwezen. Misschien, zoo wordt ten slotte gezegd, ware door haar in deze richting iets te bereiken. ST-MAARTENSDIJK, 20 Jan. Hedennamiddag hield de gemeenteraad hare eerste zitting in dit jaar, waarbij de voorzitter den leden en hunne gezinnen een gezegend jaar toeweoschte, hopende dat zij voor rampen en tegenspoeden mogen gespaard blijven en dat de maatschappelijke gebeurtenissen in 1922 hen alleu rijkelijk moge vergoeden voor wat 1921 aan teleurstelling bracht. Moge het geestelijk oog van Hem van Wien alle goeds komt, met welgevallen op ons nederzien. Eu het woord dat hij tot den Raad had gericht, is ook evenzeer bedoeld als te zijn gesproken tot het publiek. De heeren Groenewege en de Graat waren wegens ongesteldheid afwezig. De notulen werden na lezing onveranderd goedgekeurd. I. Ingekomen waren a dankbetuiging van P. C. de Haan voor bet afstaan van de Bewaarschool voor het kiu- derkerslfeest. b. mededeeling van E. W. Tholenaar tot >ianuemin£r zijner benoeming als lid van bet W eezen-A rmbes'uu r. c. missives van Ged. Staten tot goedkeuring van de wijziging der begrooting. id. van het suppletoir kohier hoofd, omslag en verordeoing iutrekking van strafverordeningen. d. verzoek van wed. M. Polderman om in aanmerking te mogen komen voor eene gemeente woning. e. schrijven in zake keuringsdienst. f. id. van Ged. Staten tot aanhoodiDg van de goedkeuring van de begrooting. g. Id. van den minister van Arbeid dat de landarbeiders ook vallen onder de steunregeliog. h. Aan J. C. Nelisse te Colijnsplaat werd 4 maanden ontheffing Hoofd, omslag verleend. i. schrijven van Ged. Staten tot goedkeuring van het besluit der geldleeniug van t 60.000. j. id. van den Inspecteur der Volksgezond heid dat aan de gemeentevroedvrouw geene bindeude bepaling vóórhaar tarief in verband met hare jaarwedde kan wordeD opgelegd. De heer Vroegop deelde mede, dat zij toch niet aan de voorwaarde van het maximum van f 6 is gebleveD, want nk hare verhooging heeft zij op de f 10 slechts f 2.50 teruggebracht en dus een tarief gemaakt van f 7.50. De heer Hage gaf in overweging dat Burg. en Wetb. met haar eene conferentie zouden houden. De heer Qaakkelaar zag daar geen heil in hij zon hare wedde liever met nog f 100 ver- hoogen, dan zal ze zeker niet booger met hare tarieven gaan. De heer Koopman stelde voor, de verhooging van t 150 te doen vervallen en een toeslag van f 4 te geven voor hen die tot in de 3e klasse Hoofd, omslag zijn aangeslagen. Dit werd aangenomen met 4 tegen 1 stem, die van den heer Qaakkelaar. k. Een verzoek van de Chr. Zangvereeniging tot gebruik van de Bewaarschool voor het geven van een zanguitvoering, werd toegestaan met 3 tegen 2 stemmen, die der heereu Koopman en Gaakeer. H. Verzoek van de heeren Hartman en Hiller te Middelburg tot deelname in eene naamlooze vennootschap tot stichting van een anto-busdienst, welker deelneming voor deze ge meente f 5600 zon bedrageD, berekend k f 2 per inwoner. De heer Hage voelde voor deze onderneming niet veel, althans niet voor de wijze waarop men die in het leven wil roepen. De geraamde ontvangsten naar het aantal te vervoeren reizigers is vrijwel uitgesloten. Tien per dag van Stavenisse, tien van hier, tien van Scherpenisse en Poortvliet is eenvoudig ondenk baar. Ook zijn de wegen bier lange Da niet als op Walcheren, zoodat het rijden in den winter heel wat meer vorderen zal, dan waarop gere kend wordt. Terwijl ten slotte de kans bestaat dat de lokaalspoorplaDnen er mee van de baan geduwd worden. Er zou gereden worden met een dubbele lijn Tholen—Oud-Vossemeer St-AnnalaDd en TholenStavenisse. Als we moeten aannemen, dat de thans gestaakte dienst niet voldoende levensvatbaar was, dan zal deze dienst, voor het geval dat Tholen—Stavenisse zich zou kunnen bedruipen, stellig dit plan evenmin kuonen rendeeren omdat de lijn 1 holenSt-Annalaud nadeelig moet zijn, even goed als het traject van de tram Bergen op Zoom Antwerpen. Het te nemen aandeel is dus zeer riscant. De heer Koopman vond het de plicht van -Qjctuwc4»,,*XAail nug is uei onze pucüt net wel te doen. Dat de Dn gestaakte dienst het niet kon houden, was geen wonder, met zulke oude rommel. Met 4 tegen 1 stem, die van den heer Koop man werd besloten uiet in deze Daamlooze vennootschap deel te nemen. Terzelfde zake was nog ingekomen een ver zoek van M. A. Hengstmengel te Rooseudaal, subsidie vragende voor een autobus-dienst TholenStavenisse. De voorzitter deelde mede, dat er nog toe- zeggiog van een ander ondernemer was gedaaü, terwijl «ij uit den loop der gesprekken ver namen, dat mede een adres was ingekomen van G. Polderman 'alhier, doch dat meer te be schouwen was als eeD advies om op de han gende verzoeken geene beslissing te nemen, daar hij zelve voornemens is eene. nieuwe aan vrage te doen voor een dienst met nieuw materiaal. Men vond aldus het meest rationeel om de auto's maar te laten rijdeD, dan kon men zien, welke dienst het meest vertrouwen verdiende in te subsidiëeren. IU. Het voorstel van Burg. en Weth. oin opnieuw ontheffing te vragen van de verplich ting van het geven van onderwijs in de vrije- eo orde-oefeningeu der gymnastiek, werd aan genomen. IV. Aangaande de schilderijen deelde de voorzitter mede, dat de heeren dr. Bredius en dr. Kalff hadden gerapporteerd, dat bij nauw keurig onderzoek i« gebleken, dat de 8'ukken wel een groote historische waarde hadden, doch als kunstwaarde bij een mime schatting op een f 10.000 kunnen getaxeerd worden, doch bij een veiling wellicht f 3000 zonden kunnen opbrengen. Om de historische waarde gaven zij in over weging de schilderijen te laten restanreeren, hetgeen een f 1000 kost en waarin de Monu menten-Commissie de helft wel zal bijdrageD, terwijl ze daD, zoo ze hier moeilijk een plaats kannen vinden, in bruikleen zouden kunnen worden afgestaan aan het Museum van Kunsten en Wetenschappen te Middelburg. De voorzitter wilde dit denkbeeld gaarne aanbevelen, want wat een houding zon 't zijn als H.M. de Koningin ook onze gemeente eens mocht komen bezoeken en we zouden moeten getuigen, dat de schilderijen, waarvau er zoo vele op haar geslacht betrekking hebben, voor een prijsje waren verkocht. De heer Hage zeide, dat het was alsof men uit een aangenamen droom ontwaakte. Inmiddels kon bij wel meegaan met het idee om te laten restanreeren en dan af te staan aan het museum te Middelburg, op voorwaarde dat de eene helft dier restauratie wordt bekostigd door de monu menten-commissie en de andere helft door het museum, dat dan tevens de beker ook in bruik leen kan bekomen. Dit werd goedgevonden. Bovendien stelde hij voor, de verzekering tot een bedrag van 1100.0' 0 op te heffen en haar terug te brengen tot f5000. De voorzitter moest dit beslist ontraden, f 10.000 was zeer geweDscht, De heer Koopman wilde heelemaal niet ver zekeren. Het voorstel-Hage werd aangenomen met 3 stemmen, legen de heer Quakkelaar, buiten stemming de heer Koopman. V. In verband met de vermindering van het heffings-bedrag van den Hoofdelijkea Omslag, werd het vermenigvuldigingscijfer gebracht van 1.1 op 1 VI. Uit de ontvangst van de jaarrekeningen is gebleken dat enkele posten wordeu overschre den, waardoor af- en overschrijving op de be- grootiug noodig is. Terwijl daaronder ook voorkwam eene post betreffende klok-, uur- en speelwerken, wilde de heer Koopman het klokluiden zooals voor heen, opnieuw invoeren. Aanvankelijk meende men dit te moeten aan- houdeo, omdat de raad niet voltallig was, maar ten slotte maakte het een puut van bespreking uit, waarbij de heer Vroegop de noodzakelijk heid er uiet van inzag. Het is niets om het te doeD, maar ook niets om het niet te doen, want het is Diets. De heeren Gaakeer en Koopman waren voor weder-invoeriog, de heereu Vroegop, Hage en Quakkelaar stemden tegcD, zoodat het klokluiden afgeschaft blijft. Bij de rondvraag vestigde de heer Koopman de aandacht op een paar donkere puuten in het Boschje en de heer Quakkelaar op het gemis van een linhtnnn* u;: wera gesloten. INGEZONDEN Door den Inspecteur van den Vrijw. Land storm bepaald is bepaald dat hel onderricht der vooroefeningen aan jongelingen van 1618 jaar wordt verdeeld over twee leerjaren. Voor be doelde jongelingen is de gelegenheid nog open gesteld zich op te geven bij den Burgemeester of Commdt. ter plaatse tot uiterlijk 1 Maart a.s. terwijl ook gaarne inlichtingen worden verstrekt door deu Secretaris v.h. Prov. Comité v.d. Vrijw. Landstorm P. G. Laemoes, Walstraat Vlissingen. GEMENGD NIEUWS. Vleeschkeuringswet. De Maatschappij vau diergeneeskunde heeft naar aanleiding van een actie, onder de bewoners van het platteland tegen de Vleeschkeuringswet, een adres aan den Minister gericht, waarin zij nadrukkelijk betoogt, dat het verbod van huis- slachtingen van zoo vitaal belang is, dat zonder die, de wel uit een oogpunt van volksbelang hare waarde verliest. Bovendien bevatten, volgens het adres, de geuite bezwaren geen anderen grond dan eigenbelang en hiermede kan 'n een zoo gewichtige zaak moeilijk rekening worden gehouden. Waar bezwaren tegen de keuring van huisslachtiugen bestaan, drukken deze alleen op hen, die met de uitvoering der wet zijn be last en niet op de veeoouders. De Maatschappij wil het na zooveel strijd verkregen fuodamenteele beginsel der wet on verzwakt gehandhaafd zien. De Kamerleden, die afschaffing van den zomer tijd voorstellen, hebben hnn memorie van ant woord ingezonden. Zij bctoogen hierin, dat eener- zijds de voordeelen van den zomertijd te hoog worden aangeslagen en anderzijds de nadeelen te gering worden geschat. Zij, die meenen dat door den zomertijd slechts /yeemg ongerief' wordt veroorzaakt, dwalen. Er worden werkelijk nadeelen geleden, zoowel in het akker- als in het veehoudersbedrijf. Wat de invoering van den zomertijd in het buitenland betreit, wijzen de voorstellers op het volgende. Volgens inlichtingen is in Ital'ë de zomertijd slechts gedurende korten tijd tijdens den oorlog ingevoerd geweest. Ook in San Marino, Noorwegen, Portugal en Spanje werd gedurende deu oorlogstijd de zomertijd ingevoerd, maar bij werd afgeschaft onmiddellijk daarna, In Amerika is de betreffende wet spoedig na de invoering ingetrokken. In Era krijk beett de zomertijd zich ook niet kunnen handhaven.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1