IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT SunlightZeep io. 1920 Zaterdag 21 Januari 1922. Zes cn dertigste jaargang Firma J, M. C. POT Tholen. !tVc m Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f0,80; met GeïUnstreerd "Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,52'/2 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. OPENBARE VERGADERING f van den Raad der Gemeente Tholen op Woensdag 18 Januari 1922. Voorzitterburgemeester Diepenhorst, ""anwezig alle leden. Door ongesteldheid van den gemeente- lts3Cretaris wordt het secretarisschap waar enomen door den heer P. Blaas, ambte- .aar ter secretarie. ~a De voorzitter opent deze eerste verga- ering in het nieuwe jaar, opmerkende ~at hij door omstandigheden verhinderd i geweest in het laatst van vorig jaar nog en vergadering bijeen te roepen. Spr. iihing in korte trekken na hetgeen in het Afgeloopen jaar is verricht en tot stand Stiekomen, voornamelijk het stichten van i/fen U. L. O.school met de reorganisatie lan het onderwijs. Wat 1922 ons zal brengen, weten we k'| iet. Een belangrijke gebeurtenis heeft Jeeds plaats gevonden, een oud-lid van ns college heeft vorige week de eerste de in den grond gestoken voor de wa- ijrleiding en spr. gelooft dat hier een rd van hulde op zijn plaats is aan kheer Jan van Vredenburch, die voor et tot standbrengen van de waterleiding eld noch moeite heeft gespaard, zelfs immer iets in rekening heeft gebracht [oor de tallooze reizen gedaan in het be- »ng van deze zaak, een geldelijke opoffe- jing die niet met honderden guldens, zelfs iet met duizenden guldens is te betalen, lan hem is het te danken dat deze zaak tot stand gekomen. We staan nog voor belangrijke besluiten, (;j.oleering dient te worden verbetert, waar door bereids reeds gelden zijn uitgetrokken. ipr. hoopt dat alle raadsleden in dit jaar *«et lust hun arbeid en plicht zutlsn ver- ichten in het belang van de Gemeente en _ij met hunne gezinnen veel geluk en voor- poed zullen mogen ondervinden. Ingekomen zijn dankbetuigingen van de i.h. Waverijn, Overbeeke en mej. J. Vis ppr hunne benoeming als hoofd der U.L.O. a-stool en 7e leerjaar en resp. als onder ijzer en onderwijzeres aan de O. L. school. Eenige ingekomen stukken van Ged. rgitalen houdende goedkeuring van verschil- ,djnde raadsbesluiten, worden voor kennis- öving aangenomen. De voorzitter deelt mede dat de gemeente Mftin is geslaagd een geldleening te sluiten sgen 6% tegen een koers van 99. Van Ged. Staten is bericht ontvangen at zij het besluit omtrent de goedkeuring 19,er begrooting verdagen. Van hetzelfde college is bericht inge- omen dat een leening voor kasgeld, hunne oedkeurihg niet heeft. Tegelijkertijd is —elnformeerd hoe het komt dat van den óofdelijken omslag nog slechts een bedrag man f 15.000 is binuen gekomen en welke maatregelen zijn genomen om het achter stallige te innen. De voorzitter zegt dat dit een belang- ijke kwestie is. De gemeente had behoefte an kasgeld en wilde hiervoor een leening I luiten van f20.000. De griffier der Staten, ge heer Hartman deelde reeds mede dat *sgeldleeningen voor de gewone uitgaven iet meer worden toegestaan, deze gelden loeten komen uit den hocfdelijken omslag, dier in Tholen was door de belasting- chuldigen op 9 December nog maar 15000 betaald. Op 1 Januari moest de ^emeente verschillende aflossingen en be- ("ilingen doen en er was geen geld. Toen e®ff. sPf- eenige groote belastingbetalers ;hriftelijk aangezocht om te betalen, de leesten voldeden hieraan, doch sommigen "tonen het hem kwalijk. 1 Januari bleef llv nog f36000 van de belastingschuldigen vorderen. De gemeente-ontvanger had toeten zorgen dat het geld binnenkwam lei» toen dit niet geschiedde hebben B. en W. insloten om de bekende waarschuwingen fit te zetten. Tot spr. spijt heeft dit een icliheelen storm in de gemeente verwekt. ,ep ontvanger zegt aan de menschen die rkierover kwaad zijn, dat niet hij, doch de urgemeester de briefjes heeft gezonden. Air. vraagt wat men thans dient te doen. 96 niet-betalers hebben nu hun aanmaning 'b.r-f1an°en-' °e'd moe' er wezen en dan v i er n'e's anders over om perdwang- ^inneQ61" deulwaarder hel achterstallige 'sZdtecdög's gaan ve in de tobbe en dan woscht AXoedct" ons nvet DE LEVED-J ZEEPM'J. 27435 De heer Goossen meent dat er weinig aan de woorden van den voorzitter is toe te voegen. De gemeente had geld noodig, een leening mocht hiervoor niet worden gesloten, terwijl Ged. Staten ons vragen wat de oorzaak is dat zoo weinigen hun hoofdelijken omslag hebben betaald Het spijt spr. zeer dat de gemeente-ontvanger het publiek vertelt dat de burgemeester de schuld is van het zenden der waar schuwingen en aanmaningen. Wij moesten zorgen dat de gelden binnenkomen. Op de annstagbiljetteri staat dat uiterlijk Dl December de belasting moet zijn betaalt. Het is de schuld van den gemeente ontvanger indien dit niet is geschiedt, deze moet zorgen dat de gelden geregeld in de kas vloeien. Indien Ged. Staten hadden toegestaan dat we een kasgeldleening sloten, had dit minstens een Na eenige discussie wordt besloten toe te treden tot het werkloosheidsbesluit. Via de gezondheidscommissie is een vraag van den minister van arbeid inge komen, of de gemeente over wensch te gaan tot het bouwen van woningen met rijkssteun. Waar men algemeen van ge voelen is dat aan woningbouw geen be hoefte bestaat, wordt besloten hier niet op in te gaan. Van de gezondheidscommissie is bericht ingekomen dat zij de voorgestelde wijzi ging in de politieverordening kan goed vinden. Zij verzoekt echter om de veror dening op het zwemmen in de zoute vesten zoodanig te wijzigen dat B. en W. de bevoegdheid hebben toestemming te ver- leenen, zulks met het oog op eventueel voorkomende typhusgevallen, daar dan op zeer eenvoudige wijze het zwemmen kan worden verboden. Met alg. st. wordt dien overeenkomstig besloten. Benoeming hoofd handwerkonderwijs. De voorzitter deelt mede dat B. en W. het hierover niet eens zijn, de meerder heid is voor het aanstellen van een hoofd, spr. ziet eer nut in een damescomité, om dat, zonder aan de capaciteiten van een der hoofdonderwijzers iets te willen afdoen, een mannelijk onderwijzer heeft geen capaciteiten om over de lengte van een kous of zoo iets te oordeelen, dames zijn hiermede wel op de hoogte. Het vóór en het tegen wordt van alle zijden belicht met slot dat besloten wordt het toezicht aan een hoofd op te dragen, tegen zijn de hh. Aertsen, v. d. Maas en Quist. In een volgende vergadering zal de vergoeding worden vastgesteld. De pensioensgrondslag van mej. M. J. G. Geluk wordt vastgesteld op f 780. Die van den gemeentebode-concierge op f1200. Ingekomen is een verzoek om in het belang van het verkeer op het eiland deel te nemen voor f6000 in een door de gemeenten onderling te vormen N. V. ten einde een auto-omnibusdienst te exploi- teeren. De heer Van der Maas stelt voorop dat rente van 6 ge kost en dat ten gerieve van hen die niet de instelling voor tal van personen voor- betalen. Spr. hoorde terloops dat er een deelig zal zijn. Doch we dienen niet uit vergadering- zou worden gehouden om te I het oog te verliezen dat de wegen op Wal- ageeren tegen hel zenden van waarschu- cheren niet vergeleken kunnen worden wingen, doch zij -die thans ageeren zullen maar eens moeten zien hóe de rijksont vanger, over wien dit jaar de hoofd, om slag loopt, zal handelen indien men niet op tijd betaalt. De heer Wagemaker zegt niet veel toe te zullen voegen aan hetgeen gesproken is. B. en W. besloten om het achterstallige in te vorderen. Het was plicht van den gemeente-ontvanger om de aanmaningen enz. te schrijven, doch in het belang van de zaak heeft de burgemeester dit op zich genomen. De heer Geluk vraagt of de gemeente ontvanger zoo maar bevoegd is om eigen houtje aanmaningen te sturen De voorzitter antwoordt dat dit zelfs zijn plicht is. met sommige wegen in ons eiland gedu rende de peeëncampagne. Spr. vaste overtuiging is dat hierdoor binnen een jaar het materiaal zoodanig versleten zal zijn, dat de vernieuwing het geheele op richtingskapitaal zal vorderen. Laat deze zaak van particulieren uitgaan. Het traject TholenSt-Maartensdijk zal rendabel kun- als deze wel overwogen dient. Hiervoor hebben we slechts 8 dagen tijd gehad. De waarheid is dat we veel te klagen hebben over de verkeersmiddelen. We sukkelen hier nog steeds met een ouder- wetsch veer, dat nagenoeg in denzelfden toestand is als in de middeleeuwen. Spr. wijst er op dat we ook een plicht hebben te vervullen tegenover de gemeenschap en deze zaak aan het particulier initiatief te willen overlaten zal niets uithalen want dit heeft er den schrik van. Walcheren heeft een omgeving die floreert. In dit verband wijst spr. op het verkeer tusschen de badplaats Domburg met Middelburg. Ging Stavenisse ook in die mate vooruit, of was het zoo aantrekkelijk als Domburg, dan was men verzekerd van een druk reizigersverkeer. Doch wie in Tholen stelt belang in den steiger te Stavenisse? Of wie stelt belar.g om de haven te St-Anna- land te gaan bezichtigen Terecht wees de heer van der Maas op de slechte wegen, hierbij komt nog dat de raming van de inkomsten veel te hoog is, spr. schrikt hiervan. Wij staan voor groote uitgaven, terwijl de industrie hier ter plaatse achter uitgaande is. Indien de zaak kon worden overgelaten aan het particulier initiatief, dan zou spr. er voor zijn subsidie te ver- leenen. De voorzitter meent dat de zaak toch wel alle aandacht waard is en treden we niet toe dan blijven we in het achterland zitten. Spr. ziet in dal als Tholen niet meedoet, er van de zaak niets komt, hij roept den leden toe weet wel wat Ge doet met dit verzoek te verwerpen. De heer Wagemaker, hoe graag ook mede willende werken aan betere ver keersmiddelen op het eiland, is het met den heer v. d. Maas eens dat de wegen op ons eiland niet voor dergelijk vervoer deugen. Bij een nat peeënseizoen, is spr. bevreesd om met paard en tilbury sommige dier wegen te passeeren. De heeren uit Walcheren zijn hiermede niet bekend. Wil men de onderneming steunen zoo is spr. voor verleenen van suhsidie. Na nog nog eenige gedachtenwisseüng wordt met alg. st. besloten niet deel te nemen in het kapitaal der vennootschap. Op voorstel van den voorzitter besluit de Raad daarna om een subsidie te ver leenen van f300 en wel voor een jaar. Daarna rondvraag. De heer van der Maas zegt in verschil- j lende couranten gelezen te hebben dat het kantongerecht hier ter plaatse zou i worden opgeheven en vraagt wat hier tegen te doen zou zijn, daar op deze wijze alles uit Tholen weg gaat. op De heer Geluk meent dat dan de ge- deeren, de overige trajecten vreest spr. meente-ontvanger zijn plicht heeft verzaakt, voor. Walcheren heeft bovendien veel be- De heer Jansen vraagt als zoo'n persoon tere wegen, doch die zijn ook smal. De niet aan zijn verplichtingen voldoet' wie raming van de ontvangsten vindt spr. te moet hem er dan op wijzen De voorzitter zegt dat dit de pücht is van den ontvanger. De heer Janssen meent dat het dus blijkt dat deze geen persoon is die nog voor zijn taak berekend is. De voorzitter vraagt den raad wat men nen zijn, doch deelnemen in deze onder- i De voorzitter meent dat deze berichten niet juist zijn, temeer waar het Rijk nog juist een overeenkomst met de Gemeente is aangegaan betreffende den huur van het Kantongerecht. De heer van der Maas meent dat zoo'n huur kan worden opgezegd en acht het van belang voor ons dat het kantongerecht hier blijft. De voorzitter zegt toe dat B. en W. in deze zaak diligent zullen blijven. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten en gaat de Kaaft over in eene zitting met gesloten deuren. neming zal, zoo vreest spreker, ons veei geld kosten, terwijl het voor Tholen een strop zal zijn. De heer Moelker meent dat er veel waars is bij hetgeen dhr. v. d. Maas in het midden bracht, doch aan den anderen kant heeft het eiland Tholen geen enkel openbaar middel van vervoer, het deel St-MaartensdijkTholen zou kunnen ren- geflatteerd. Echter heeft ons eiland be hoefte aan goede verkeersmiddelen en spr. vindt dan ook de toegedachte Prov. sub sidie van f5000 te weinig, vooral als we zien dat de Rott. tramhoot die de verbin ding met Stavenisse onderhoudt en waar alleen Stavenisse en enkelen uit St- doen moet met hen die nog nalatig blijven Maartensdijk en St-Annaland profiteeren, om aan hun verplichtingen te voldoen. Met alg. st. wordt besloten om dan te vervolgen, terwijl het besluit tot aangaan eener leening voor kasgeld, wordt inge trokken. Van Ged. Staten wordt gewezen op een verzoek van de V.V. V. om bij de ingangen der gemeente een plaatsaanduiding te plaatsen. B. en W. meenen zulks hiér overbodig en wordt besloten afwijzend te beschikken. (Indertijd is op een desbetreffend verzoek besloten deze plaatsaanduiding aan het gemeentehuis aan te brengen, waar het bordje bereids r.og aanwezig is. Red.) Met alg. st. wordt besloten adhaesie te betuigen aan het verzoek van de gemeente Domburg inzake de huisslachtingen. eveneens f 5000 ontvangt. Zeeuwsch-Vlaan- deren heeft zéér goede verbindingen door trams, die een ruime subsidie ontvangen, spr. wensch zou zijn dat de subsidie door de Staten verhoogd zou worden en Tholen minder heeft te betalen. De heer Stoutjesdijk zegt dat betere verbindingen dringend noodig zijn, zelfs wil spr. steun verleenen, al zou de gemeente er niets aan verdienen en van de f6000 kapitaal geen cent rente maken, dan zou dit een bedrag zijn van f360. De heer van der Maas vindt dit prach tig, doch wie garandeert het aantal passa giers zooals de heeren dit voorstelten De voorzitter wijst op den zéér slechten weg naar St-Annaland. De heer Goossen meent dat een zaak LANDBOUW. Oud-Vosaeinee.r. Op de haven ligt nog een kleine hoeveelheid bieten, welke zijn gecontrac teerd inet een Belgische fabriek tegen eenigazina hoogeren prija dan dien van de Boudefabrikanten. Het zal wel een uitzondering blijven, dat half Januari nog bieten aan de haven zijo. ONDERWIJS. Benoemd tot hoold eener acbool te Rot terdam, de heer M. Bal, thans onderwijzer bij n. 1. o. aldaar. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILll'SLAND. In den nacht van Don derdag op Vrijdai; 12/13 Januari jl. ia op den z.g. Stoofdijk bij Steenbergen, in bewnateloozen toeataud gevonden, de motorrijder J. G. wonende alhier, «elke door onbekeude oorzaak van zijn motorrijwiel ia geslingerd. Hij ia den anderen morgen naar hier vervoerd zijn toestand ia zorgwekkend.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1