IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT Twink Lux ie artikelen, Wasc/iL en fode®er/yc/ o. 1919 Zaterdag 14* Januari 1922. Zes en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Faillissementen in Nederland. die mert óraa§ hunne oot^Spr^orikelyVce ofzelfé een. geheel nieuwe kleur- iz.ou willen toeven, kunnen meiTwifll^ .Succesvol behandeld worden. U heeft de keus uit achttien Kleuren! Uw verbeelde zyden blouseUw verschoten toiletje alle& wordt weder als nieuw. VERVAARDIGD DOOR DE FABRIKANTEN VAM Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'fiji per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco «r post f l,52'/a 1" disp. kosten. UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Advertentiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 ]/2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De verkeersmiddelen op ons eiland. let ingenomenheid hebben wë iudertijd de ing begroet om door middel van een auto- libns tot betere communicatie te geraken, den beginne had deze onderneming veel 3es, de wagens zaten vol passagiers, doch feen, waar bleek dat dë dienst iu een be fte voorzag, ging het met de bediening maar igjes. Men hoorde van ongelakken, te wijten minder goed materiaal, de autobus liet de tagiers zoo nu en dan in de steek, de sob- ts verleend door provincie en gemeenten den ingetrokken, hetgeen wijst op een niet erispelijk uitvoeren van de onderneming en taande dan reeds spoedig het^vertrouwen men in de onderneming had. )ok het vervoer van de post was dikwijls oorzaak het reizigers *er voer stagnatie ondervond en vertrouwen in de onderneming ging lang- icrhand bij het reizend publiek teloor. Dikwijls werd de uitroep vernomen, hadden ■hier maar de deugdelijke omnibussen waar- Ie de dienst op Walcheren wordt uitgevoerd Sn nu bestaat er waarlijk kans dat de ver- rstoestanden kunnen verbeteren. De heeren Walcheren zijn Zaterdag te Tholen geweest hebben een conferentie met de verschillende leeotebesturen gehouden. In het kort wil trachteu het volgende te bereiken. Sr komt een dienst TholenStavenisse, voor- pig driemaal per dag, terwijl er ook komt ï7f; afzonderlijke dienst Tholen-Oud-Vossemeer- re Annaland. In overleg met de trammaatschappij men trachten om betere verbinding op de j^en te Bergen op Zoom te krijgen, waardoor lange wachten te Bergen op Zoom zou ^_ièn' te vervallen. Kan men geen overleg gén met de trammaatschappij, dan worden diensten doorgetrokken tot Bergen op Zoom, dat dan de verbindingen wèl gewaarborgd zijn. tabsidies worden van de gemeenten niet raagd. Men wil den band hechter maken en ïnt dit ter bereiken door de gemeenten als deelhoudsters te laten optreden. Dit heeft veel voordeelen. Ten eerste kunnen de aeentebestnren dan invloed uitoefenen op de iéVen, tweedens is er beter overleg te krijgen hët uitvoeren der diensten en derdens hebben gemeenten kans om op een goedkoopere te met een' betere verbinding klaar te komen, nera bij het geven van subsidie is het geld loreD, terwijl als aandeelhoudster de gemeen*- te trekt van haar geld en bij het makei "«winst ook dit voordeel in de gemeenteka* i iomen. Wij hopen dat deze ernstige poging om de itsen op ons eiland een betere en vlugge biddingen te bezorgen zal mogen slageD. Walcheren loopt de dienst uitstekend eD >7jft7 door het flinke en practische materiaal «jds reizigers. De bussen ziju steeds zoo op dat men er zijn klok op gelijk zet. SPORT EN SPEL )ud-Vossemeer. Zaterdag werd bij den eind- jd op het veld van de Stormvogels te Tholen f O. V. V. bet spel gewonnen van V. I. O. S. |n ,<tr, zoodat O. V. V. bezitster^is gewordeu --1 den uitgeloofden zilveren beker, terwijl O. S. de verguld zilveren medaille en ivogels de zilveren medaille erla- gde. tolgens mededeeling van het Handelsinfor- jebureau van Van der Graaf Co's Bureaux Men Handel ziju over de afgeloopen week, •ligende 6 Jan. in Nederland uitgesproken faillissementen tegen 24 faillissementen in "ifde week van het vorige jaar. plfde week GEMENGD NIEUWS. Met verwijzing naar de in dit nommer «Afkomende advertentie aangaande de uitéén ging over het motorkorps die 28 Nov. van bet slechte weer niet door kon gaan, Twini^ 67 27435 sporen wij bij deze, de automobilisten en motor rijders op ons eiland aan, door een goede op- opkomst blijk hnnuer belangstelling te geven. Tabakswet. De Ned. Vereen, van Tabakshandelaren en de Eerste Ned. Bond van Kleinfabrikanten in de Sigarenindustrie, hebben zich met een adres tot de leden der Eerste Kamer gewend, in welk adres ze op het volgende wijzen Bij de bekrachtiging der wet tabaksaccijns in de Eerste Kamer, is bij de behandeling ge- bleke", dat het haar wil was, den kleinfabri kanten, waaronder ook zijn te verstaan degenen, die geheel zelfstandig hun bestaan uit de sigareniodastrie moeten putten, de middelen aan de hand le doen, waardoor zij zich bij de wet kunnen aanpassen. Die middelen bestaan in het verstrekken van werkplaatsen door regeeringswege aaD hen, die krachtens deze wel niet aan de voorwaarden dezer wet kunnen voldoeD. Minister De Vries heeft toen toegezegd, in dezen geest den klein- fabrikanteD te hulp te willen komen. De tegeuwoordige Minister van Financiën, Jhr. De Geer, heeft een wetswijziging voorge steld (welke inmiddels in de Tweede Kamer is aangenomen) waardoor artikel 23 en 40 uit deze wet zullen worden gelicht, behalve eerste lid van art. 23. Volgens de Memorie van Ant woord zullen er nog ruim 1200 fabrieken ziju, die daaraan niet kuonen voldoen. Reden, waarom bovenstaande bonden de Eerste Kamer verzoeken den Minister te bewegen, fabrieksruimte te verstrekken aan hen, die niet aan art. 23 eerste lid kunnen voldoen. De moord in den trein. Dat scheen een succes voor de politie te zijn, toen de tijding kwam dat men in den persoon van den handelsreiziger S., te Amsterdam, de moordenaar van den Amsterdamschen advocaat gearresteerd had. De politie meende een goed spoor te hebben, toen werd medegedeeld dat S. in proces lag en mr. Wijsman deze zaak ten voordeole van de tegenpartij van S. had gewonnen. De politie wist een portret van den verdachte in handen te krijgen en legde dit de pleegzuster voor, die zeide dat indien men dien persoon had, ook den medereiziger in handen had, die op oudejaars avond in haar gezelschap reisde. Dit leidde tot de aanhouding van den heer S., die reeds da delijk een alibi opgaaf. Hij was oudejaarsavond ten huize van een bekend Amsterdamsch advo caat, en had met dezeö, dien9 vrouw en twee dames Oudejaarsavoud gevierd. Wouder genoeg hechtte de politie hieraan niet onmiddellijk geloof, docb toen ook de bar bier, waar S. zich dien avond had laten schee- ren, zich aanmeldde en verklaarde dat S. op het aangegeven uur bij hem was geweest. Toen S. zich nog herinnerde een telegram vanuit een café aau het Leidsche plein telefonisch te hebben opgegeven en daar nog een kop kotfie te hebben gebruikt, waarbij hij nog een zijner kennissen en diens vrouw had gegroet en deze dan ook kon den verklaren dat zij hem daar gesproken hadden, ja, toen bleef der justitie niets anders over, dan om 8. weder iu vrijheid te stellen, daar het uitgesloten is dat deze den moord heeft gepleegd. Bovendien is eveneens gebleken dat S. mr. Wijs man niet eens kende. Zoo zoekt de politie thans weder opnieuw naar den dader. Is vloeken Godslasterlijk? Wie te Vianen in het openbaar vloekt, krijgt procesverbaal. Een overtreder werd voor den kantonrechter gedaagd, doch deze ontsloeg hem van alle rechts vervolging, daarbij overwegende: „dat, naar het Èèm voorkomt, als Godslas terlijk moet worden beschouwd alles, wat in strijd is met de Hoogheid en Majesteit van God dat het inroepen van de verdoemenis Gods iuhoudt een erkenning van de macht Gods om te verdoemen én dat die erkeuning, niet met de Hoogheid en Majesteit van God in strijd zijude, dus niet als Godslasterlijk moet worden beschouwd. Hypnotische séances. Te Den Haag heeft een hypnotiseur weer een aantal vertooningen gegeven. De gebeele zaal werd onder massa-suggestie gebracht. Dubbele verlamming en dergelijke onnatuurlijke toestan den van de proefpersonen werden vertoond. Zelfs suggereerde de hypnotiseur een zijner sujetteD, dat deze blind was en werkelijk strompelde de persoon hulpeloos en tastend door de zaal. De Haagsche Ct. komt tegen dergelijke ver- tooningen op, in 't belang vooral van de ge zondheid. Op het zenuwgestel van de proefper sonen heeft de hypnose vaak een schadelijken, soms zelfs blijvend Dadeeligen invloed. Vooral wanneer niet-deskundigeu experimenten gaan verrichten in vrienden- of familiekring, zonder rekening te houden met den toestand van den proefpersoou. Doch er is nog eeü ernstiger kant aan het vraagstuk verbonden. Het blad doelt in 't bijzonder op de gevaren van de hypnose te duchten op strafrechtelijk en op zedelijk terrein. Verschillende gevallen zijn ervan bekend, dat de hypnose gebruikt werd voor misdadige of onzedelijke bedoelingen. Een onder hypnose ge bracht persoon is volkomen machteloos, wordt dus gemakkelijk slachtoffer voor een of ander minderwaardig doel. Niet dringend genoeg kan daarom worden gewaarschuwd, dat slechts mag worden gehypuotiseerd door deskundige doctoren voor medische doeleinden, in elk geval slechts door diegenen, wier geheele persoonlijkheid vol doende waarborgen biedt tegen misbruik van macht. Dit wetenschappelijk oogpunt hebbeD, zegt het blad, dergelijke séances geen waarde, de door deze hypnotiseurs verrichte experimenten zijn reeds lang bekend en worden door deskun digen op dit gebied even goed ja, beter verricht. Maar bovendien gaat het publiek er niet heen om de wetenschappelijke beteekenis van de hyp nose, maar alleen om een oDgezonde nieuws gierigheid to bevredigen. Men kan deze vertoo- ningen niet rangschikken onder kunstdaar mede hebben zij niets uit te staan het zijn publieke vermakelijkheden. Een familiedrama. Tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot, die op reis was, heeft de vrouw van den direc teur der Markische Electr. Ges. Ebbeke, te Charlottenburg bij Berlijn getracht zich zelf en haar drie kinderen door gas te vergiftigen. Medebewoners van het huis snelden toe en zorg den voor medische hulp, die. bij de vrouw succes had. De drie kinderen, op den leeftijd van 8. 6 en 3 jaar, zijn echter gestorven. In een brief, dien mevr. Ebbeke aan haar man heeft gericht, schrijft zij, dat zij sinds ge- ruimen tijd aan een ongeneeslijke zenuwziekte heeft geleden en dat zij bij haar kindereu symp tomen van dezelfde ziekte heeft waargenomen. Dat moet dus de reden zijn geweest tot haar wanhopig besluit. De hongersnood in Rusland. Nansen heeft te Kristiania voor duizenden toehoorders een voordracht gehouden over den hongersnood in Rusland. Hij gaf met lichtbeel den een aanschouwing van de ellendever droogde akkers met een gespleten aardkorst, waar hier en daar een enkele korenaar omhoog spierde, of waar het onkruid teerde, dat door de bevolking voor voedsel vergaderd werd. Ver laten boerenwoningeu en leege schuren, waarvan de rieten daken verdwenen waren, gebruikt tot voedsel voor menschen en dieren. Menschen op de vlucht iu sleden, in wagens, getrokken door paarden en kameelen, eindelooze rijen op de met sneeuw bedekte steppen. Menschentroe- pen, die de spoortreinen eu stations belegeren, hunkerend om weg te kom°n om een meer gastvrij oord te kunnen bereiken. Menschen iu dekens en lappen gehuld liggend op den naakten groud bij een temperatuur van 22 graden koude; volwassen mannen eu vrouwen, grijsaards, en vooral kinderen, met die door bouger openge sperde oogen. met hunne vermagerde armpjes en beentjes, gruwelijk misvormd door den hon ger, dien zij hadden geleden, en welk lijden voor velen te groot bleek te zijn. En dan zagen wij zegt de corr. van de N. Rt. Crt., de dooden, die laDgs de spoorbanen lagen, half door sueenw bedekt, of in de straten in de dorpeu e,D 9teden, die nog bewoond werden, en waar de chef der hulpverleening dagelijks op zijn weg naar zijn kantoor er soms vijf of zes zag liggeD, die 's nachts daar neergezegen waren om niet weer op te staan. Maar dan zij, die nog leefden ali levende skeletten, met gezwollen buiken en ge zwollen beenen, waarvan de voeten door een koadvuurachtige aandoening aangetast waren, en daaronder zoo vele arme stumperds van kiuderen. Ontzettend, dat menschen zoo lijden moeten, dat zij zoo langzamerhand dood ge marteld worden, uithoogereo, weken en maanden ontzettend moeten lijden, totdat eindelijk de groote bevrijder komt en hen uit hun lijden verlost. Daar zag men ze op hoopeD liggende uit geteerde lichameD, skeletten, waarover het vel strak gespannen was, met verwrongen gezichten van den laatsten pijnlijken doodstrijd. Mvt karre- vrachteD werden zij naar de met sneeuw bedekte kerkhoven gebracht, voorzoover de ongelukkigen daar reeds niet een toevlucht gezocht haddeu velen toch sleepten zich met hun laatste krach ten naar hun laatste rustplaats, naar den eind paal vaD hun lijden. Ea den groolen maaier wordt zijn taak nog vergemakkelijkt door ziekten als cholera, tyfus en vlektylus, die het lijdens proces voor velen verkorten. En uog zijn er millioen, wien eveneens een dergelijk lot wacht, zeide Nausen. Bezuinigingsactie. Naar wij vernemen heeft de Centrale Commissie voor Bezuiniging, ingesteld door de Ned. Mij. voor Nijverh. en Handel zich dezer dagen gericht tot de hoofdbesturen van alle politieke partijen in Nederland met het volgend schrijven. De Centrale Commissie voor Bezuiniging enz., wetende, dat binnen korten tijd door Uw partij in* het openbaar vele vraagstuk ken van algemeen belang zullen worden besproken, zou het op hoogen prijs stellen, indien in het programma Uwer pailijook werd gewezen op de absolute noodzake lijkheid van bezuiniging op de uitgaven der overheid. De actie onzer commissie, die evenmin als de Mij. van N. en H. zelve, aan eenige politieke partij gebonden is, heeft haar oorsprong te danken aan het bewustzijn, dat Nederland een staatsbankroet gaat, wanneer in de gering volksinkorr verheid even hor De bekostigin toch kan geseU eerste is die

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1