IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT I f en i nieuw artikel— "IwinK No. 1918 Zaterdag 7 Januari 1922. Zes en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT - Tholen. Ome verbinding met Brabant. Hef bestaat uit wondertüAe gekleurde vfofyes WELMU.TMAMS KOMT TwinK, U TE HULP. De Lever's Zeep Maatschappij Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco pér pdat f1,521/, ft-f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/j cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Iü óns vorig artikel is een fout geslopen. We spraken over eenige eeuwen terug, toen de toetUnd aan hét Veer al even slecht was als in 1921, de zetter maakte echter van het jaar 1593, 300-"jaar meer en zette 1893. De zin moet luiden „Een idealen toestand echter, als rneu die vergelijkt met 1593". Gas veer schijnt echter bij sommigen nog een glazen .huisje te zijD, waar men met aankomen mag. Er .zijn lezers die zóó goed lezen, dat ze tneeneB dat we klagen over de veerknechts, die minder vlug bedieueu. Hierover hebben we geen woord geschreven. We hebben alleen den wenfch geuit dat we bet 250-jarige herstel van ons Thoolsche wagenveer uiet behoeven te vieren, daar het veer een te groote verkeerabelemmering vormt voor den tegeowoordigeo tijd. Wij wezen in dit verband er op dat het dikwijls voorkomt dat men een kwiVtier of meer moet wachten bij het over zetten. Of komt het niet voor dat juist de pont entoeiboot afgevaren zijn? Komt het niet voor dat, terwijl men aan de enne of andere zijde wacht er aan deze of gene zijde een bespannen vagen van de pont rijdt terwijl er dan reu auder wenscht overgezet te worden En ligt dan een dergelijke stagnatie van het verkeer aan het bedieneud personeel? Komt het Diet iederen dag voor dat de pont voor tij moet worden gedraaid en moet men dan uiet wachten We hopen dat we spoedig uit de veerelleode sulleu worden verlost en, zooals we in ons vorige artikel schreven, het wordt hoog tijd De afgeloopen week was bet eenige keeren hoog water, met als gevolg dat evenals eenige weken tengevolge van den ijsgaDg, er geen voertuig de overzijde kon bereiken Fraaie verkeerstov- standeu voorwaar Hoog tijd wordt bet dat we een vaste ver- onding met de overzijde krijgen, hoe eer hoe héter. Eu we hopen dat, indien we nog lange aren zouden moeten wachten op een brug, dat rf dan een daua kooit en dan hoo ©order ti.. Ucter, We hebben toch zeker ook nog wel rechten tijn ook staatsburgers van Nederland. Was er niet een Kamerlid in de Tweede Kamer liep.ook eeo betere verbinding van ons eiland wpleitte onder toevoeging dat het eiland Tholen BE$h MILLIQEN GULDEN aan belasting be^fv opgebracht in één jaar. Het veer MOET verdwijneu en kunnen we uit ons isolement in 1924 verlost worden door bet leggen van een dam, dan wenschen we geheel- ons eiland, geluk nog meer dan dat .re «pas in .19:30 «en brug zouden hebben. Eén {jewrehtige dag voor het Thoolsche onderwijs. 3.; Januari was vtibr het onderwijs te Tholen een^daUim, die in herinnering mag blijven. {5e door splitsing van de gemeenteschool in icholen. A. e^n B. en de daardoor gevolgde be- aosming van twee hoofden aan deze scholen was reden bin beide heereo, Overbeeke en Van Liere, officieel te installeerer). De inspecteur van het onderwijs, de heer Pattist cn -de schoolopziener de-heer Brandsma waren hiertoe overgekomen. Voorts waren tegenwoordig de burgemeester met de wet- ïoudets, de leden van den raad de h.b. Aertsen, Geluk, v. d. Maas, Moelker en Stout- jesdijk; de leden van de plaatselijke scboolcom- mifeie én de gemeentebouwmeester. tb 'een dér lokalen van^school A. spreekt de burgèm^ezter, in tegenwoordigheid van het per- loqeel der school de beide hoofden toe. Spr, iet in. het kort uiteen hoe het tot splitsing raa beide acholeu kwam en doet een beroep op len werkkracht van beide heeren, oin moeilijk heden die zich in den beginne wel zoudeu voor doen; te overwinnen. w58t °P ^ua roeping om met htt verdere personeel dér school de aan hua zorg toever- irouwdè kinderen te onderwijzen en op te voeden suepr. hoopt en vertrouwt dat met het verdere personeel vriendschappelijk zal worden samen gewerkt, opdat de kinderen zich later in de maatschappij een positie zullen kunnen veroveren. Spr. hoopt dat onder Gods zegen het hun gegeven moge zijn lang en tot heil en zegen rad de kindèren werkzaam te mogen zijn. Öök de dames en heeren verbonden aan het verzocht spr. om steun aan bnone loqfden te verleenen, daar alleen bij samen werking dit onderwijs aao de jeugd ten goede ctB komen De heer Overbeeke sprak daarna een kort woord; hoe hij in stormweer aan het Thoolsche reer temidden van slik daar aankwam, terwijl geen flauw vermoeden koesterde van de kéqrgeniine ootvangst op den dag van heden. i gemeentebestuur van Tholen «ie* Jij woorden zal laten, doch ook met jMen zal J^pneu dat. het ouderwijs hen ter •hrte gaat. .Spr, hoopt dat samenwerking met 7™z Het <Jeeft Uwe kleedirvjstukken elke kleur,wélke U. wenscht even doelmatïó als LUX ze wascht. Het óeeft in een oogwenk een kom vol Kleupió zeepsop, hetgeen Uwe ven, schoten blouses als bij toovensla§ weder hunne oorspronkelijke tinten herQeeft.of andere frissche kleuren. Twing wordt vervaardigd in 18 ver. schillende kleuren, waaronder de meest moderne van dit Seizoen. Mieuwe stoffen zijn te§enwoordló zeer duur REINIGT EN VERFT TEGEL'JKERTDD VLAAP.DINGEIT FABRiKAMTEN VAM Sur-UJGHT ZEEP BN L.UX 48 27435 het overige personeel recht aaugenaam zal zijn en vriendschappelijk en dat men, mocht er soms verschil van meening ontstaan, men verstandig zal zijn. Spr. heeft gehoord dat er bij het per soneel verschillenden zijn die nog niet verder zijn gnweest dan bij het ouderwijs aan de school alhier en dat is wel een bezwaar, dit is spr. vijfde standplaats en hierdoor kan men over verschillende dingen meepraten, hij hoopt op een aangename samenwerking. Voorts wijst spr. er op dat niet alleen de kinderen te leeren, doel van het onderwijs moet zijn doch ook opvotdeo en wij de kinderen klaar moeten maken voor de maatschappij. De heer Van Liere hoofd van school B hoopt dat ook het in hem gestelde vertrouweu niet zal worden beschaamd, ook hij doet een beroep op de samenwerking van het overige personeol en wijst er op dat men in het belang van de Thoolsche jeugd werkzaam moet zijn. De heer Moelker als voorz. van de plaatse lijke commissie van schodloezicht, wijst op het belang dat de reorganisatie van het onderwijs voor onze gemeente heeft, spr. hoopt dat onze school de beide heeren zeer zal aantrekken en Tholen zeer gelukkig met zijn onderwijs moge zijn. De heer Pattist zegt met den heer Brandsma als rijkstoezicht tegenwoordig te zijn eu de ge meente TholeD, het dagel. bestuur en de raads leden geluk te wenschen met de reorganisatie van het onderwij4, een pogen dat allen steun verdient. Er is door vorige sprekers een beroep gedaan op het onderwijzend personeel, spr. doet ook een beroep op de medewerking van de gansche gemeente Tholen. Het huisgezin en schoolpersoneel dienen samen te werken en als die samenwerking vruchtbaar kaD zijn, kan de school van Tholen een voorbeeld zijn voor de geheele inspectie. De heer W. v. d. Berg zegt dat hij in 2 kwaliteiten hier is, ten eerste als secretaris der plaatselijke schoolcommissie en in de 2e plaats als collega. We zijn gescheiden door een be ginsel dat niet is te overbruggen, doch spr. hoopt dat hij met beide nieuw benoemden op dezelfde hartelijke wijze mag omgaan als hij dit deed met zijn vriend Van Dijk en met den heer Waverijn io het bizonder. Onze taak bestaat niet alleeo in onderwijzen, doch ook in o voeden en in dit opzicht valt er te Tholen nog veel te doeD, dit laat in de gezinnen te Tholen nog zeer veel te wenscheu over, spr. hoopt dat ouder Gods zegeu samen kan worden gewerkt tot heil van de gemeenschap. Hierna werd het eenigzins verbouwde school gebouw bezichtigd, dat door het aanbrengen vagi een gang aan de Zuidzijde is gesplist in 2 scholen. De school voor U. L. 0. kwam daarna aan de beurt. De vroegere be waarschool is geheel verbouwd en de school heeft zijn ingang iü hel Venkelstraatje. De kale muur, die bij betreding van het schoolplein reeds dade lijk een onpretligen indruk zou hebben gemaakt, is gemaskeerd door gro6ublijvende planten, het geen eeu prettigeu indruk maakt. Nadat eerst een kijkje was genomen in de verschillende schoollokalen, die door hun licht en ruimte een prettigen indruk maakten, ver zamel dtn de aanwezigen, waarbij ook de leerlin gen, zich in het gymnastieklokaal. De burgemeester opende de rei der sprekers, wijzende op het gewicht van dezen dag, eeu dag die lang is verbeid. Toen spr. 1 Februari van bet vorige jaar was gt-ïnstaleerd deelde wet houder Goossen hem de plannen mede tot oprichting van een U. L. O. school en dank zij de mede werking van het rijksschooltoezicht kan dan heden de opening van de school plaats hebben. Spr. dankt de heeren van het rijksschooltoezicht voor ban aanwezig zijn en brengt hen namens het gemeentebestuur hartelijk dank voor den verleenden steun. Aan den werklust van den heer Waverijn is bet te danken dat de raad dezen benoe.mde als hoofd vau deze school, terwijl ook mej. Poulasse geen onbekende was eu door de benoeming van den heer v. d. Velde is het personeel thans voorloopig compleet. Eeu zware taak rust op de schouders van den beer Waverijn en diens personeel, doch spr. vertrouwt dat deze met Gods hulp de kinderen met dit ouderwijs zal kunnen brengen tot goede resultaten. Spr. hoopt dat Gods onmisbaren zegen op het werk van den heer Waverijn en diens personeel moge rusten. Spr. brengt nog dank aan den heer Vriens als architect en den heer Du Burck als aan nemer, voor het stuk werk dat is daargesteld, waarr a spr. de U. L. O.echool voor t^eopend ver klaart. De inspecteur van het onderwijs neemt hierna het woord, zich richtende tot burgemeester en wethouders, raadsleden, genoodigden en de kin deren. lu de eerste plaats wenscht spreker Tholen U JLAM JL-_ is geopend, spr. hoopt dat spoedig dit gebouw te klein zal zijn. Spreker wijst er op dat er een tijd was, waarin men dacht dat alles afhing van goed onderwijs, doch in de practijk is gebleken dat dit niet zoo is. Het onderwijs is slechts een deel der opvoeding, d? opvoeding in het huis gezin dient hier. aan te passen voor karakter vorming eu gemoedsvorming en hij wer.schl het personeel toe dat zij hieraan krachtig kunnen meewerken om van de leerlingen te maken goede, krachtige menschen die in Gods vrije wereld komen te staan als karaktervolle menechen met een parate kennis. En het is het voordeel van deze school die dit geven kan. In het geheele eiland Tholen ontbrak eeo dergelijke inrichting, wel had men de R.N.L., doch deze geeft vak- opleidii g, terwijl voor een H.B.S, het eila d Tholen te klein is. Men kan het gemeentebestuur van Tholen dankbaar zijri dat bet de gelegenheid heeft ge opend voor dit onderwijs, want bij hoe linger hoe meer betrekk ngen is de vraag naar htt bezit van een M.U.L.O. diploma. Spr. weet dat B en W. liefde hebben voor goed onderwijs en dit is in het belang van de j< ugd, dat kan geven veel krachtige jongens en meisjes voor Gods wereld en maatschappij. De kinderen wekt spr. op om steeds hun best te doen, daar bier veel vaD afhangt, laat later, indien ge voor een of andere betrekking U aan meldt het bezit van het diploma der U.L.O.- sckool een aanbeveling zijn. A.ls voorzitter der schoolcommissie voert de heer Moelker het woord en wensebt namens deze toomissie de gemeeute Tholen geluk met het berit van een dergelijke iurichting. Moesten oniers die hun kinderen van beter onderwijs wilden laten proflteeren, bun kindereu daarvoor ovtr het veer sturen, thans bestaat hiervoor in de gemeente gelegeuheid. Deze school vraagt veel geldelijke offers van de gemeei.t", doch spreker heeft nimmer geschroomd om waar het geldt voor het onderwijs geldelijke offers te brengen, hieraan zijn stem te geven. Spr. hoopt dat het enderwijs voor velen ten zegen moge zij». Sadat spr. neg iaat uitkomen dat de keuze vat het hoofd dezer inrichting een goede zal blijken te zijn en spr. de hoop uitspreekt d&t de kioderen de straks gespreken woorden ter haite zullen nemen, eindigt hij met den heer Wiverijn geluk te wenschen met diens aanvaar dt g zijuer taak. De heer Goossen van^t aan met te zeggeo dat hel allen wel zal gaan als spreker, deze dag steoit tot dankbaarheid, we hebben nu werkelijk onit U.L.O.schoo'. Het is voor spreker als een drotm dat we heden den derden Januari deze 8ch<K>l kunnen openen. In de.n zimer van 1920 dro^g de toenmalige distr.-schoolopziener, de hee^ Brants aan op spoedige daar9lelling a een U I-.O.'chool. Maar wat een bezwaren. Financieele offi r<, waar komt personeel vaudaan, wasr de kindereu? Dat waren de vragen die ons bestormden. De beer Brants hield evenwel de zaak warm en den gang er iu. Toen spr. in den zomer van 1920 een onder houd werd opgedragen met den heer Waverijn, vond bij iu dat kleine plaatsje waar de heer Waverijo hoofd was, een school die prima iu orde was. De heer Waverijn legde echter spr. de vraag voor of er kans zou bestaan te Tholen een U.L.O. school te krijgen, en hij eventueel kans zou hebben om als hoofd aau die inrichting te worden benoemd. Veel kon spr. hierop niet antwoorden. In verband met de ontslagname van burge meester Wagtho en het vertrek van den heer Brandt?, dacht men moeilijkheden te zullen on dervinden, doch onze nieuwbenoemde burge meester en het nieuwe schooltoezicht steunden de plannen krachtig en hiervoor komt deze heeren oprechten dank voor. Spr. wenscht den heer Waverijn geluk, dia 11 maanden geleden komende van de kleine school aan den Zanddijk, als hoofd der groote o. 1. s. te Tholen, thans staat als hoofd dezer inrichting, spr. feliciteert den raad van Tholen met het tot stand komen van deze inrichting en hoewel op de neutrale school het Woord van God niet gebruikt mag worden, neemt dit niet weg dat aan Gods zegen alles is gelegen. Spr. hoopt dat Gods zegen aan de U. L. O. School, het onderwijzend personeel en de kinderen moge gegeveu worden. Na nog een opwekking tot de kinderen om bun best te doen, besluit spr. De beer Waverijn betuigt zijn dank voqr zijn benoeming als hoofd dezer inrichting, het is steeds sprekers streven om het onderwijs op een hoog peil te houden en spr. zal zijn best doen om van dit onderwijs te maken wat er van te maken is. Vooral indien het gemeentebestuur zijn financieelen steun niet wil onthouden, zal Tholeu vooraan kunnen staan op ouderwijs gebied. Het is waar dat we leven in een tijd van bezuiniging, doch spr.^zogt dat^ er betejr „qjj onderwijs. Spr, hoopt dat de commissie vau toezicht te vreden zal zijn met het te geven onderwijs en dat cok het personeel der school zijn medewer king wil verleenen om het ouderwijs goed te maken, ook doet spr. een beroep op de leer lingen om zorg te dragen dat de school netjes blijft en ze hun best doen. De burgemeester dankte hierna uog voor de betoonde belangstelling. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILTPSLAND. Met den storm van Woensdag 28 Dec. jl. sloeg bet scheepje van ?chipper Hartog uit Sliedrecht, die na lossing van rijs voor den Willemspolder sl .ier lag, voor zijn anker op de steenglooiïng aldaar, zoodat het vaartuig in een minimum van tijd vol water sloeg Donderdag is het water met behulp van eenige mannen daaruit verwijderd, met het resultaat, dit het schip met hoog water vlot kwam. Assu rantie dekt de schade. OUP-VOSSEMEER. Djor de Rederijkers kamer //Eendracht" werd ten huize van den heer Ampt een schitterend geslaagde uitvoering gegeven, die zich mocht verheugen in een onge kend druk bezoek. Opgevoerd werden Humbug'* cacao, kluchtspel, en Meester Jeroen en zijn kweekeling, eveDeens kluchtspel. Het laatste stuk, tot titel voerende „Voor den Bloedraad of Pa9 op voor de Studenteu" was een komische operette iu 2 bedrijven. Een zeer gezellig bal besloot de bijeenkomst. Men blijft tot beden enkele uitzonde ringen bestaan reeds geruimen tijd alhier kalm de melk verkoopen aan buis afgehaald voor 20 cent per L.de Riad trok zijn verordening op den maximumprijs in, wat openbaar werd aangeplakt, met de mededeeling, dat de verkoo- pers gerust dien prijs mochten verlagen, maar zelfs stille wenken srd worden. Het word* ingrijpende w" dat bet beel'" no. kundig waren 6& ST-MAARi. pen bieteucamp^gi. alhier gewogen ongt kerbieteD. STAVENISSE. Men is aan te wenden met het lic. brengen van het den 21 gezonken ijzeren vaartuig hout, en geladen met suikert Het werk geschiedt door yTak" met behulp vaa den d

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1