IERSEKSCHE El THOOLSCHE C0URA1T No. 1864 Zaterdag 25 December 1920. Zes en dertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. M. C. POT - Tholen. BW NIEUWJAARSWENSCHEN kunnen geplaatst worden in ons blad van I Januari a.s. Eenvoudige advertentie naam en woonplaats 35 cent, iedere regel meer 15 cent. Uit onze omgeving. Het afscheid van den heer L. K. van Dijk als hoofd der U.L.0. school te Tholen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prqa per kwartaal f0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intern, no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Borgemseeter «au Tholen maakt bekend, dat behoudens onvoorziene omstandigheden de inlijving van de eerste ploegen der militielichting 1921 niet voor 16 Februari 1921 aal plaats vinden. Tholen, den 21 December 1920. 7 Do Bargemeester voornoemd, H. GOOSSEN, lb. XIX. Het is aau de meeste lezers onzer courant wel bekend, dat er sprake is vau de invoering vtD een nieuwe Zondagswet, daar de bestaande in geen geval voorziet in de behoeften van den tegenwoordigen tijd, te meer waar van het hand haven van de desbetreffende bepalingen geen sprake is. Of een nieuwe wet beter zal zijn, laten wij het hopen, ofschoon wij er een zwaar hoofd in zien. We laten alle godsdienstige op merkingen betreffende zoo'n Zondagwet ru9ten, we zijn te veel leek daarin om critische opmer kingen te maken, maar dat neeml niet weg, dat we toch wel even mogen wijzen voor onze lezers op het enorme verschil in denkwijze over Zon dagviering in ons eiland iu het algemeen, en bij oqbo naburen aan de overzijde van de Een dracht. Zondag in Tholen en Zondag in de aau- granzeade plaatsen in Noord-Brabant. We mee- nen dat dit reeds zoo sterk voor zich zelf spreekt Jtojforae regeling van de Zondagviering een onding is. Misschien weten de Heeren van de Begeering ook zulke questies op te lossen. In Maart 1815, dus reeds meer dan een eeuw geleden achtte de Regeering het uoodig een Wet betrekkelijk de viering van eon- en feest dagen uit te vaardigen, onder de desbetreffende komt o.m. voor: „dat op die dagen geen be roepsbezigheden mogen verricht worden, welke den godsdienst zouden kunnen storen, en geene openbare arbeid zal inogeu plaats hebben, dan ia geval van noodzakelijkheid met schriftelijke toestemming der plaatselijke regeering. Dat, met uitzondering van geringe eetwaren, geen koop waren, hoegenaamd, op markten, straten, of open bare plaatsen, zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden of winkeliers hun waren niet zullen mogen uitstalleü, noch met opene deuren verkoopen. Dat geeu openbare vermakelijkheden op die dagen zullen gedoogd worden, blijvende het evenwel aan de Plaatselijke besturen vrij gelaten, hieromtrent een uitzonde ring toe te staan, mits niet, dan na het volko men eindigeu van alle godsdienstoefeningen, terwijl op de overtreding daarvau straffen zijn bepaald. Over het algemeen wordt, zoo zouden wij voor oogev. 80 jaren opgemerkt hebben,in Zeeland deze wet vrij goed nageleefd, en dat zou ook nu nog voor een groot deel kannen nagezegd worden. Is dat altijd zoo geweest? Neen, kunnen wij antwoorden. In de eerste plaats kuunen wij aanhalen een stuk, dat reeds dagteekent van voor zei eeuwen dat luidt, natuurlijk anders wat taal betreft: „Wij Willem, Graaf van Hene gouwen enz. maken bekend aan alle lieden, want een gebod is het van de Heilige kerkeD, den Zondag te vieren en ons, en alle goeden lieden behoort, het gebod van de Heilige kerken te houden; want de Bischop van Utrecht heeft met zijn open brieven verboden, dat men des Zona -gs geen markt mag houden, omdat anders de lieden gemeenlijk te weinig naar de kerk komen, en van vier- of heilig- en vastendagen en andere, die men Zondags pleegt te geven, niet weten en dikwijls daarom haar botvierden, en bet ge bod om vier- en vastendag te houdeD, onwetend verbreken. Want terwijl men een willetijds Zondags in Middelburg markt gehouden heeft, dat goede lieden niet westelijk goed dunkt, zoo willen wij dat die markt voortaan üiet meer plaats heeft op een boete vau vijf schellingen of deniers ins. t j®n dat men in geen steden van Walcheren «Zondags eenige markt zal houden ff eenig<* koopmanschap bedrijven of kramen tten, of vensiers ontsluiten, of koren- of eenifc goed ter markt brengen zal of verkoopen. En t markt dag. die tot nu toe in Middelburg o Zondag heeft bestaaD, zal men in Middelburg houden elke week op Dinsdag wat zal plaats hebben tot ons weder opzeggen. En omdat wij willen, dat dit vast en gestadig blijve, zoo hebben wij dezen brief bezegeld met onzen zegel. Eu wij hebben dit gedaan op bede en verzoek van onze stads- regeering van Middelburg, zoo hebben zij dezen brief met ons bezegeld met haar poirtezegel. Gegeven te Middelburg des Diusdags na St. Pietersdag (4 Aug.) ingaande oogst in het jaar onzes Heeren 1838. Per Dominum Wolfardum et Dominum Njrcolaum Kervinc. Ten tnder voorbeeld uit veel later dagen, getrokken uit de handelingen van den kerkeraad te Brouwershaven, wijst ook op het zich niet houden aan de Zondagsviering. Dat was nog wel uit de dageo na de Hervorming, waarin men juist verwachten zou, dat de viering van den Zondag in hooge eere zoude staan. Bij de strenge begrippen, die de Hervormde keik in lateren tijd heeft ontwikkeld nopens de heiligheid van den Zondag, waarop, inzonderheid door de partij der Voetianen, nagenoeg de volle strengheid van den Israëlitischen sabat werd toepasselijk ge maakt, bij die latere begrippen dan schijnt het vreemd, wanneer men in de eerste tijden der Hervorming aanteekeningen vindt, die zulk een strenge Zondagsviering geheel niet doen ver moeden. Men vindt in da notulen van 18 November 1611, aangeteekend, dat men den Bailluw heeft aangesproken over het houden van vischmarkt des Zondags onder de predicaiie waarmede men dus den afslag- op den Zondag schijnt te hebben ongemoeid gelalen. En weinig jaren daarna (22 Juli 1616) bewees het beklag aan Bailluw, Burgemeesters en Schepenen, over bet toelaten van allerlei werk en koophandel op 's Heerendag tot nadeel van den Godsdienst, eens deels dat dit misbruik toen zeer algemeen was, en anderdeels, dat men minder op de ontheili ging van den Zondag drukte, dan op het nadeel van de openbare eeredienst. Later ontwikkelde zich de gestrenge Zondagsviering meer, en is dan ook (notulen 21 en 28 Februari 1745) de Bailluw over de ontheiliging vau 's Heerendag begroet. Voor zoover Zondagsheiliging, tal van bij zonderheden uit die Kerkeraadshandeliogen eu nog een andere gemeente, lokken uit om daarvan een aantal aau onze lezers mede te deelen, niet twijfelende of ze zullen niet nalateu de aandacht te trekken. (Wordt vervolgd.) Donderdagmorgen nam de heer Van Dijk, die 1 Jan. a.s. zijn ontslag heeft genomen als hoofd der U. L. O. school, afscheid van de schoolkinderen. Deze waren hiertoe des morgens in den gang van het schoolgebouw opgesteld. Blijk van belang stelling gaf o.m. het Dagel. bestuur onzer gemeente. Toen de heer Van Dijk de school binnen kwam, werd hij duo. tu kinderen toege zongen, waarna Isabella Sakko uit naam- der leerlingen van de he. halihgschool als blijk van erkenteiijkhei'. eon toepasselijk beeld overhandigdp. Marinus van dor Stel overhandigde daar na het geschenk van do schoolkinderen, een gouden horloge. De heer Van Dijk dankte de kinderen voor hun blijk van waardeering en zegde dat het hem' veel genoegen zou doen als de kinderen ook later de vruchten van het onderwijs konden plukken. De kinderen wérden daarna ont haald. Hierna verzamelde het Dag. Bestuur met het hoofd en een gedeelte van het onder wijzer-I p rsoneel mej. Poulusse en de hh. Scliot en De Heer, wenschten hieraan niet Jeel te nemen, in een der lokalen, waar den heer Van Dijk, bij monde van den beer an der Broek een wandelstok met feil veren kr p en een beeld namens het aanwezige personeel werd aangeboden. De 'heer Va i Dijk dankte ook hier voor da geschenken hem op hartelijke wijze r.angpboden en hoopte ook in zijn ambteloc levern hun vriendschap te mogen behoudt Hap de neei Van Dijk hedenmorgei: afschteid genomen van de schoolkinderen, hedeAirniiidag werd op eenige officieele wijzj; afscheid enomen van den Raad der Geineend- met talrijke belangstellenden. N/igenoeg geheelen Raad was aan wezig afwezig waren de hh. Klompe en Nv agtfco jgens ongesteldheid, bene- yen!r dhr. D. van der Maas. We bemerkten onder de aanwezigen o m. op het nieuwe hoofd der school de heer Waverijn en dhr. W. van den Berg, hoofd der Chr. school. De waarnemende burgemeester, de heer Goossen opende de bijeenkomst, mededee- lande dat van den Districtsschoolopziener een telegram was ingekomen waarbij deze mededeelde tot zijn spijt verhinderd te zijn aanwezig te kunnen zijn en dank zegde .oor hetgeen de scheidende onderwijzer voor het onderwijs was geweest hem tevens Gods zegen wenschende en een schrijven van den arrondissementsschoolopziener, die dok verhinderd was en waarin deze deed ijitkomen hetgeen de heer Van Dijk ge weest was voor de school en het onder wijs te Tholen. Daarna sprak de heer Goossen alsvolgt Geachte Vergadering. Dames en Heeren. Geachte Heer Van Dijk. Wederom zijn wij thans vergaderd in deze zaal, en ons samenzijn geldt weer afscheid nemen. Het zijn nog maar slechts eenige dagen die achter ons liggen, dat ook wij hier bijeen waren om tegenwoordig te zijn Jdj het afscheid van onzen lieer Burgemeester Wagtho. Het waren teen aandoenlijke oögenblikken als we in dachten Burgemeester Wagtho gaat van ons heen als Burgemeester van Tholen. Het afscheid dat heden plaats heeft geldt thans Uw persoon. Ik dank in de eerste plaats de heeren Raadsleden voor hunne tegenwoordigheid, om bij deze gelegenheid hier tegenwoordig tfe zijn. Het doet mij genoegen dat door het ge nomen initiatief het neerleggen van Uw ambt als Hoofdonderwijzer der U. L. O. UZhooi van Tholen deze dag niet onge merkt voorbij gaat. Het zou spreker zeer onaangenaam zijn geweest, indien U heden U school had gesloten, en voor U zelf had moeten ervaren, mijn taak als Hoofd der school is afgedaan. Het gemeentebestuur heeft zich onmid dellijk homogeen verklaard, en genoegen genomen om hier, als Raad van Tholen, saam te komen, om blijk te geven van be langstelling en waardeering. Zoo zijn wij thans bijeen, en breng ik U namens den Raad en burgerij onzen hartgrondigen dank voor alles wat U in het belang van het onderwijs heeft gedaan. Vijf en veertig jaren hebt gij gegeven, bijna alle die jaren aan de school van Tholen. Hoeveel honderdlallen zijn het niet, die bij U de revue hebben gepasseerd. Als gij Uw schre den door Tholens straten richt, en ont moet personen beneden den leeftijd van vijf en veertig jaren, hebben die bijna alle onder Uw leiding gestaan en van Uw on derwijs genoten, en daaronder vindt men er vele die dankbaar erkennen dat zij hun maatschappelijke positie mede aan U hebben te danken. Een voorrecht is het een school te Tholen te bezitten, die gelegenheid tot ontwikkeling biedt. Waar in het rond vindt men zulk een inrichting als te Tholen? Gelegenheid voor Fransch, Engelsch, Teekenen, Bouwkundig Teekenen enz, de school geworden zijnde U.L.O. Het is te verstaan hoe menigmaal U heeft ont stemd het groote schoolverzuim, het weinige belang voor den cursusFransch en Engelsch Hoe vaak mochten wij het dezen zomer bespreken, dat in d|e toekomst, ja nu reeds naar ontwikkeling zal gevraagd worden en wanneer men ontwikkeling mist, achter aan komen zal, terwijl nu reeds zoo groote gelegenheid geboden wordt tot ontwikkeling Hoe weinig vraag en aandrang is er naar M. Ü.L.O. onderwijs, straks staan de kin deren onzer gemeente op de vlakte, en zal gevraagd worden naar kennis en weten schappen, is het nu reeds zoo noodig, om dr miihtelen die nu reeds worden aange boden aanvaarden, om straks gereed te zijn voo; de toekomst. Voor dat alles hebt gij U reeds lang gegeven, en nooit was het U te veel in het belang van het on derwijs voor de kinderen der gemeente, werkzaam te zijn voor hun belang. Het is Uwe eer dat de Raad van Tholen het vert wen U schonk, om den opvolger te vvoru. van den hee: Luijendijk, en sedert werd de lager.- school omgezet in U.L.O. en met ere en '.act zïjt U als hoofd op getreden en brengen wij ook op dezen dag daarvoor onzen dank. Gaarne zou ik U ook willen huldigen wat U voor de Normaalschool zijt geweest, doch dit ligt niet op mijn weg, dezen dag neemt U nog slechts afscheid als hoofd der school. De regeering doet U de eer aan den loopenden cursus tot Mei a.s. af werken, toch moet het mij van het hart om ook U den dank toe te brengen, voor alles wat U ook daar eerst als leeraar, daarna als Directeur voor die inrichting zijt geweest. Hoevelen onzer stadgenooten danken mede aan U hun positie, hetzij bij het onderwijs of daarbuiten in andere betrekkingen werk zaam, het zal bij die allen, en bij ouders in dankbare herinnering blijven al den arbeid aan hen besteed, want zoowel de Normaalschool, als de U.L.O. school hadden steeds de liefde van Uw hart, met hart en ziel waart gij opvoeder der jeugd en leer meester. Thans gaat U scheiden van Uw school voorwaar moeilijk oogenblik, gewichtig oogenblik, maar wees overtuigd dat IJ dit ambt kunt neerleggen met de gedachte wat mij opgedragen was, heb ik volgens plicht en geweten volbracht. Ten slotte, U scheidde niet alleen van Uw school, maar deels ook van i vt >i -so- neel, waarmede U dagelijks haaf' gaan, ik vertrouw dat er steede no heerscht een goede verstandho *d harmonie. Mocht bet eYeng'.U,sa' hebben dat de verhoudin. Melkmaten, was een openbaring van kc bussen, dan het spreekwoord »L er 28624 waar het nooit waait", oK ja' .1 landbouwer gaan zou c' in zijn zaad uitstrooit, en a ivgGIL» anders kreeg dan zonnes lijn zou hij kunnen hopen t:. oog t IIIOBt gelijk de plant noodig heeft rt hoogetl neschijn. koude en hit zi. mensch in zijn roeping, .He v ®WIJZ8n opgedragen taak, zal ook oog' n UlOBt. heeft gezaaid. <ihpnw« Ik eindig, maar niet dan U Denwe bestuur der gemeente toe^e hebben, dat het U eri Uwe li' jaren gegeven worde van dei ast 26529 genieten, dat zegen en gezondheid mogen vergezellen op Uwen ver 'l0IBn- vensweg. En als nu straks a: ~ij' arbeid zullen overnemen, en v hij 1 school van Tholen worden zalt anj u 0. school, de Normaal die verdwijnt, ;al, een opleidingsschool, dan zijn ",v|".over tuigd, dat die inrichtingen steeds dé liefde van Uw hart zullen houden. Verhooging van het onderwijs in zijn vertakkingen zal alsdan voor U zijn een aangename gedachte, waar U zelf aan mede mocht helpen tot stand brengen, is de school geworden een school, die tot in lengte van dagen Uw sympathie zal blijven houden. En niet alleen, Mijnheer Van Dijk, hul digt U het gemeentebestuur met woorden, zij wil dit ook in daden doen blijken. Vau andere zijde ontving U reeds als souvenir een goud horluge, wij voegen daaraan toe, om dit een geheel te doen zijn, een gouden ketting, wij vertrouwen dit wel te willen aanvaarden, het zal U dagelijks doen her inneren aan de waardeering die U het gemeentebestuur heeft betoond voor al hetgeen U voor het onderwijs voor Tholen zijt geweest. De opvolger van den heer Van Dijk, de heer Waverijn zeggende dat na hetgeen hij reeds gehoord had het zeer moeilijk voor hem was om er veel aan toe te voegen, doch van iemand dien de heer Van Dijk jaren gekend had hoorde spr. eveneens dat deze met veel liefde het onderwijs diende. Hij wenscht hem en zijn vrouw vele jaren van rust toe. De heer Vau Elsacker voerde daarna het woord, hetgeen hem verzocht was te doen door den heer Van den Broek, die dit door omstandigheden liever zelf niet wilde doen. Ongetwijfeld wordt U vervuld met weemoed, want scheiden valt zwaar en deze dag is voor U een gewichtige dag, een dag die U steeds in herinnering zai blijven, een dag die U terugbrengt in het verleden, waarin Ge Uw taak met liefde vervuldet en met bezieling en ijver Uw taak volbracht 'en voortdurend in het belang der kinderen gearbeid hebt. Thans scheidt U van Uw werkkring en dit zal

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1