IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT 'io. 1863 Zaterdag 18 December 1920. Zes en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT Tholen. tl k' kc PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Spoorweg op Tholen en overbrugging Eendracht. Stoombootdienst Stavenisse-Zijpe-Anna-Jacobapolder. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prija per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, tonder Oeïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 cents j iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. KANTONGERECHT TE THOLEN. December 1920. Door het Kantongerecht zijn heden veroordeeld wegens Straatschenderij. J. K. huisvrouw J. V. te St-Philipsland tot 5 boete of 15 dageD hechtenis. Loopen op bezaaiden grond. F. A. B. te Poortvliet tot f 15 boete of 15 gen hechtenis, A. K. G. te Poortvliet tot f 15 ite of twee weken tuchtschool, D. M. G. te lortvliet tot plaatsing in een tuchtschool voor tijd van een maand met proeftijd van een A. K. G. te Poortvliet tot f 5 boete of ee weken tuchtschool. Jjoopcn of rijden over verboden grond I M. W. K. te Middelburg tot f3 boete of 3 Lgen hechtenis, J. K. te Oostbnrg tot f 3 iele of 3 dagen hechtenis. Overtreding der politieverordening. I S. P. wed. O. d. R. te Stavenisse tot f 15 bete of 15 dagen hechtenis, C. M. H. te 8t- laartensdijk tot f 1 boete of 1 dag hechtenis, I. K. en M. A. v. d. W. beiden te Scherpenisse ■der tot f 1 boete of 1 dag hechtenis voor |der hnnner. Overtreding der Invaliditeitswet. II. H. te St-Maartensdijk tot 18 boeten elk q 13 of 18 dagen hechtenis, M. O. te St- aartensdijk tot 110 boeten elk van f3 of 110 igen hechtenis. Jachtover treding. A. N. A. de W. te Oud-Vossemeer tot 2 oeten elk van f 5 of 5 dagen hechtenis voor boete met bevel tot uitlevering van het weer of te betalen f 20 subsidair 10 dagen chtecis. Overtreding der Leerplichtwet. C. M. te Scherpenisse tot f 15 boete of 15 ieqn|gen hechtenis, L. J. R. te St-Philipsland tot l boete of 1 dag hechtenis, J. B. te St-Phi- Ofpsland tot f3 boete of 3 dagen hechtenis, K. te St-Philipsland tot f 5 boete of 5 dagen chtenis, F. H. te St-Philipsland tot f 10 boete 10 dagen hechtenis, A. H. te St-Philipsland uo|t 3 boeten elk van f 2 of 3 dagen hechtenis >or elke boete. Overtreding motor- en rijwielwet. A. W. te Poortvliet tot f3 boete of een week ichtichool, M. C. B. te Scherpenisse tot f 5 iete of 5 dagen hechtenis, A. P. H. te St- □naland tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. 993 bas 1 VERGADERING in den Raad der gemeente St-Maartensdijk gehouden 15 December 1920. In de heden gehonden voltallige zitting van ^ecn gemeenteraad werd, na de lezing der notulen, Oor den heer Koopman eene opmerking ge- aakt over de regeling der hoor van het kan- or van den rijksontvanger, voornamelijk in )ofdzaak de vrije verwarming. De voorzitter herhaalde wat reeds in de vorige rgadering was aangevoerd, dat de vroegere Jiur f 40 was, verhoogd met f 20 n& de ver- 65u ooting van het kantoor, terwijl het licht f 10 draagt, zoodat de verwarming f 30 beloopt, ■karvoor het wel kan worden gedaan iu aan- yrkipg genomen, dat het er spoedig voldoende ■Brwarmd is. heer Vroegop meent dat er toch reeds toe •loten is. De heer Quakkelaar bevestigt dit, en zegt t er daaïom niet op behoeft te worden terug komen. Daarna worden de notulen vastgesteld. Ingekomen zijn a. Missive van Ged. Staten tot aankoop der uizen van M. P. Groenewege. b. Dankbetuiging van mej. J. F. C. Sanderse regeling harer jaarwedde. c. Verzoek van P. C. de Haan tot viering n het kerstfeest met de kinderen der Zondags- hooi in een der lokalen der openb. school. De heer de Graaf oppert daartegen bezwaar; et om dit toe te staan, maar als anderen de waarschool voor eene vergadering vragen, wordt geweigerd. De voorzitter zegt dat het gebrnikelijk is om ervoor toestemming te verleeuen en dat ande- n toch kannen vragen, waarop de raad kan slissen. Met algemeene stemmen wordt het verzoek gewilligd. d. Missive van Ged. Staten tot regeling der 2 irwedden van de wetbooders, waardoor die voor ite gemeente komen op f 250. De heer Koopman vindt dit veel te veel id. Staten bevelen maar, onder bedreiging om ders de begrooting niet goed te keuren. Hoe Qger hoe meer wordt de raad uitsluitend onder open aan den wil van Ged. Staten. iter De heer Hage kan grootendeels meegaan met het argument van den heer Koopman. Als de begrooting is vastgesteld, waarmee men meent in zee te kunnen gaan, komen Ged. Staten steeds met wijzigingen en verhoogingen, waar door men voor te kort komt te staan. Hij kan zich niet met de regeling vereeDigeu, ook niet omdat de werkzaamheden niet zoo uitgebreid zijn in groote plaatsen waar iedere wethouder zijne afdeeling heeft en verschillende ambtenaren onder zich heeft, is er natuurlijk veel werk, maar hier is het weinig meer dan een eerehaantje. De heer Quakkelaar zegt, dat er niettemin nog al heel wat werk is en alhoewel het hier niet over personen, maar over een zaak gaat en dus de Wethouders mogen medestemmen, zal. bij zich nochtans nil beleefdheidsoogpunt daarvan onthouden, iu de hoop, dat ook collega Groene wege zulks doen za). De heer Groenewege is tevreden met f 150. De heer Vroegop is het niet eens met de motieven van den heer Hage. In het geval als waarin we nu verkeeren, dat de wethouders niet onbemiddeld zijn, zou verhooging niet noodig wezen. Maar straks zou het kunnen voor komen, dat er wethouders kwamen voor wie het fiuanciëel schadelijk was, dat ze zich volkomen aan die taak wijden, en om dat te voorkomen, evenals voor raadsleden waartoe ieder in de ge legenheid moet kunnen zija gesteld om dat zonder schadelijke fiuanciëele gevolgen te kunneD waarnemen, moeten we zorgen, dat de jaarwedden van de wethouders voldoende zijn. De heer Hage zegt, dat in de toekomst met zulke gevallen rekening kan worden gehouden, als men zoo'n toestand hadnu is dat niet noodig. De voorzitter juicht het streven van Ged. Staten toe, terwijl hij met genoegen kaD ver klaren, dat hij bijzonder veel steun van de wethouden heeft, en beveelt het voorstel van Ged. Staten dringend aan. Het wórdt evenwel verworpen met 3 tegen 2 stemmenvóór de heeren de Graaf en Vroegop, terwijl de beide welhonders buiten stemming blijven. e. Missive van hetzelfde college tot regeling der jaarwedde van den ambtenaar van den bur gerlijken stand, die voor deze gemeente op f300 wordt gesteld, benevens f 5 voor het voltrekken van een huwelijk en f 2 voor elke andere akte, De heer Hage zegt dat op deze zaak vrijwel hetzelfde te zeggen valt als op de voorgaande. Dezelfde persoon die deze functie bekleedt is uit anderen hoofde reeds aanmerkelijk verhoogd. De voorzitter zegt dat de heer Hage blijkbaar van deze zaak niet op de hoogte is. Er is eerstens aan dit ambt zeer veel werk verbonden, waarvan hij eeoe opsomming geeft, en ten an deren is het geheel afgescheiden van de ge meente-administratie. De heer Hage meent dat toch steeds personen van de gemeenteadministratie ook in dezen tak van dienst werkzaam zijn. Waarom kan tevens niet de gemeente-ontvanger worden verhoogd, die toch ook heel wat werk heeft. De voorzitter zegt dat de gemeente-ontvanger volstrekt niet zooveel nren disponibel moet zijn, als de ambtenaar van den burgerlijken stand. De heer Quakkelaar wijst er op dat het no toch niet gaat over den gemeente-ontvanger. De heer Vroegop zegt, dat men de persoon toch afscheide van de betrekkingen die hij heeft en uit dien hoofde de verhooging evengoed ge rechtvaardigd is. De heer Gaakeer vraagt hoe groot de jaar wedde komen kan volgens de nieuwe regeling. De secretaris antwoordt dat dit f 300 plus ongeveer f300 f400, een f700 kau worden. Met op éen na algemeene stemmen wordt de regeling verworpen; de heer Vroegop stemt voor. f. Aan het hoofdbestuur der Ned. Vereeni- ging van gemeente-ambtenaren wordt eeue her nieuwde bijdrage verleend voor eene stichting voor die vereeniging. tegen stemmen de heeren Hage, de Graaf en Gaakeer. g. verzoek van het gemeentebestuur van Sta venisse om de bijdrage ad f 1000.benoodigd om de tramboot StavenisseZijpe van de Rotterd. Tramweg-Maatschappij weder vanaf 1 Jan. a.s. driemaal daags heen eD weer te doen vareD, en waartoe Stavenisse f 500.en St-Annaland f250.'sjaars geven eveneens met f 250. aan te vullen. Burg. en Weth. overtuigd van het belang ook voor deze gemeeDte om een betere verbinding te verkrijgen met Zierikzee alwaar de arr.- rechtbank is gevestigd waaronder ook onze ge meente ressorteert, alsmede de ambtenaar van het openbaar ministerie van het kantongerecht Tholen stellen voor aan dit verzoek te voldoeD. De heer Hage is een andere meening toege daan dan Burg. en Weth. Het verkeer vanuit onze gemeente naar Zierikzee is gering; het zal slechts 10 bedragen van het reizend publiek, tegenover 90 dat naar en over Bergen op Zoom gaat. En bovendien is het eigenaardig dat juist. na het een speciaal belang voor Stavenisse be treft, die gemeente zoo om medewerking vraagt, waar ze zelf de waterleiding en het locaalspoor heeft tegengewerkt. De heer Koopman vindt de reis met de veer boot niet goedkoop eD ongerieflijk. De voorzitter kan niet anders dan het voor stel met warmte aanbevelen, opdat deze betere verbinding tot stand kan komen, want als men nu met ongunstig weer aan den hoek van Ouderkerk of aan Viane aan wal gezet wordt en men dan nog of loopen, of fietsen naar Zierikzee, dan zal men elke verandering toe juichen. De heer de Graaf vraagt of Scherpenisse er ook niet in diende bij te dragen. De heer Quakkelaar zegt dat men in aan merking moet nemen de noodzakelijke reizen, die naar Zierikzee moeten gemaakt worden doet men die van hier per fiets en men gaat dan bezweet in de hoogaarts of het kleine gootje, dan valt dat niet mee. Met 6 tegen 1 stem, die van den heer Hage, wordt het subsidie verleend. h. Op het verzoek van Chr. Dieleman wordt eene rooilijn vastgesteld voor den bouw eener woning op het perceel kadastraal E 493. h. Eeu schrijven van Ged. Staten dat het niet noodig was om met de vaststelling van de verordening krachtens de warenwet, die op de keuring van vleesch en vleeschwaren iu te trek ken, voor zoover het alzoo vleesch en spek be- trefj, waarvoor de keurmeester J. van Nieuweu- huijzen werkzaam blijft, wordt de intrekking te Diet gedaan. i. verzoek van J. C. de Wit te Deu Helder om voor hem een woning beschikbaar te stellen voor kennisgeving aangenomen. j. Met algemeene stemmen wordt aan de autobusdienst over 1919 een subsidie toegekend van f 166,66. II. Met algemeene stemmen worden de huren der bestaande gemeentewoningen verhoogd in overeeustemining met de draagkracht der huur ders III. In de begrooting voor 1920 worden eenige administratieve wijzigingen aangebracht. IV. De instructie voor den correspondent der arbeidsbemiddeling wordt met alg. stemmen vastgesteld. V. Eveneens zal een verhoogd rijksvoorschot worden aangevraagd voor den bouw eener wo ning in de Boschstraat en voor een woon- en winkelhuis ten behoeve van Jac. Pot, te zamen a f9750, waarvan de huur respectievelijk be draagt f110 en f175. Op de vraag van deu heer Hage of Pot met die hunr accoord gaat, daar bet aanvankelijk f 10 minder was, antwoordt de heer Quakkelaar dat deze hem verklaard heeft genoegen te nemen met de huur zooals ze zal zijn. VI. Als lid van het Alg. Weezenarinbestuur wordt herbenoemd de heer L. J. Koopmau met. 4 stemmen tegen 2 op den heer J. C. van Haaf- ten en 1 op deu heer M. C. Sonke. VII. Ter behandeling van het suppletoir kohier van deo hoofdelijken omslag gaat de openbare zitting over in eene met gesloten deuren. Vergadering van Woensdag. Nadat in deze vergadering ook voor den toren en de kerk te Nisse subsidie was verleend eu wel van 3 maal f 1000 en 4 maal f 1250, en afwijzend was beschikt op de vmoeken van de Ambachtsschool te Goes eu de Zeevaartschool te Vlissingen om nog subsidie te mogen ont vangen resp. over 1919 en 1920 en over 1919, was aan de orde het voorstel inzake Blijkens het algemeen verslag werden in een afdeeling algemeene beschouwingen gehouden en brengen eenige leden holde aan Ged. Staten dat ze zijn gekomen met dit voorstel, om een lot nu toe geïsoleerd eiland in contact te brengen met de moderne verkeersmiddelen. Dat dit niet vroeger is gebeurd, komt volgens hen grootelijks door de lijdelijke houding van de bewoners, afgeschrikt als ze werden door verkeerde voor stellingen van conservatieve elementen. Zij meenen, dat dit vruchtbaar eiland met zijn vooruitstrevende landbouwbevolking recht heeft op den voorgeleiden steun der Provincie, daar de tot nu toe verleende subsidie's onbeteekeuend zijn geweest. Wil men het eiland Tholen blijven beschouwen als een deel der provincie, dan heeft het ook hel recht, dat de middeneeuwsche ver keersmiddelen worden opgeruimd en vervangen door spoor en brug. Was dit eeu tieDtal jaren vroeger uitgevoerd, dan zou het veel miuder kostbaar zijn geweest, zoodat daarom nu de flnauciëele zijde niet misbruikt mag worden tot uitstel. Ook belanghebbenden zullen veel meer hebben bij te dragen. Deze uitgaaf kan ook beschouwd worden als eeo uitbreiding van het Provinciaal bedrijfskapitaal om een streek voor de toekomst in staat te stellen de concurrentie met andere deelen vol te houden. Door andere leden wordt wel het groot belang erkend, doch men vraagt zich af of deze groote uitgaat voor zoo een klein gedeelte dezer Pro vincie wel gemotiveerd is, gezien den financi- eelen toestand, en of men nu het recht niet meer beeft andere nu'tige zaken steun te ont zeggen kau er niet getracht worden meer subsidie van het Rijk te verkrijgen Het lid van Ged. Staten zegt, dat het hooge bedrag een uitvloeisel is van de tijdsomstandigheden en dat hij gemotiveerd acht, een streek, die tot nog toe zoo weinig van de Provincie genoten heeft, te steunen. Eeu verzoek om hoogere Rijksbij dragen zal weinig succes hebben en de uitvoering vertragen. Iu een andere afdeeling merkte een lid op, dat het verwondering wekt, dat, waar Ged. Staten op andere punten zuinig zijn en het financiëel bezwaar Daar voren breDgen, zij in dit geval waar het toch over zoo'n enorm bedrag gaat, zoo gemakkelijk tot het voteeren zijn over gegaan. Vervolgeus wordt er op gewezen, dat door Ged. Staten als maxima zijn opgenomeu de laatste begrootingscijfers, terwijl deze eigenlijk als minima zijn bedoeld. Wijzigingen zijn wel licht niet noodig, gezien de dalende prijzen der materialen. Door een ander lid wordt gevraagd, of, in- plaats van een brug over de Eendracht geen dam zoo kunnen worden gelegd, in verband met mogelijken groodaauwas. Het lid van Ged. Staten merkt op, dat dit punt door den Water staat zou moeteu worden onderzocht. Ged. Staten achtten het noodig hun voorstel aan te vullen, dat bij het deeloemen in de N.V. f 1.209.000 zal «orden gegeven, mits aoderm te samen f 4.091.000 geven en dat een reDteloos voorschot zal wordeu gegeven als anderen te samen f 580.000, geven. Het voorstel wordt thans zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het voorstel om t 5000 te geven voor 1921 aan de Rotterdamsche tramwegmaatachappij voor haar bootdienst Stavenisse-Zijpe-Anna-Jacoba- polder, werd in alle afdeelingen toegejucht, omdat het een belangrijke verbetering breDgt in het verkeer op de Ooster-Schelde. In eene afdeeling werd gevraagd of de betrokken ge meenten haar subsidies niet zouden kannen verhoogen. In een andere afdeeling werd er op aange drongen, dat de arbeidsvoorwaarden aan Ged. Staten worden medegedeeld, terwijl in de derde afdeeling zelfs werd verlangd, dat de loonregeling tot genoegen van Ged. Staten zal zijn. Ged. Staten verklaarden zich bereid mede- deeling te vragen van de arbeidsvoorwaarden. Thans was het de heer van der Weijde, die zeide dat gebleken is dat de veeren te Namans dorp en te Stavenisse werden opgeheven wegens het niet ontvangen van subsidie, daaruit komt dit verzoek voort. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Autodienst Tholen-Stavenisse. Het voorstel om over 1919 nog eeu subsidie van f650 te geven voor den auto-omi.ibusdienst TholenStavenisse, maakte dat in 2 afdeelingen er op aangedrongen werd toezicht uit te oefenen op de reinheid der wageus, wenschelijk wordt geacht den bodem der wagens te bestrijken met stofwerende olie. Van de zijde van Ged. Staten werd iu een dier afdeelingen de toezegging gedaan dat hierop de aanducht zal worden gevestigd. Voorts stelt een der leden voor de bepaling, waarin de voorwaarde wordt gesteld, om alleen dan subsidie te, verleeuen, wanneer St-Maartens- dijk zulks ook doet, te laten vervallen. In twee afdeelingen meende men dat bij het er alsnog bij het gemeentebestunr van St-Maartensdijk dient te worden aangedrongen, de subsidie te verleeuen. Naar aanleiding van dit verslag deelden Ged. Staten mede, dat het toezicht aan de ambte naren van den Prov. Waterstaat is opgedragen en dat de hoofdingenieur alle drie maanden bericht doet, en dat reeds gevraagd is om het7 bewijs, dat St-Maartensdijk subsidie verleent vau dien eisch kan moeilijk worden afgeweken, daar dit steeds regel is bij het verleeuen van subsidies. Bij de behandeling hield de heer Lindeijer een pleidooi voor het instaud houden van den dienst tot den spoorweg er is. Het voorstel werd ten slotte ook aaDgenomen, Over voorstellen uit de vergadering om in afwijking met de voorstellen vau Ged. Staten, aan de Z. L. M. weder een crediet te geven van f 4000 voor de paarden tok kerij en om f 100 te geveo aan het congres voor geitenteelt te Roermond iu 1921, staakten de stemmen en zullen beide zaken in de zomervergadering weder aan de orde komeD.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1