DE ACCIJNS VERHOOGING IS AANSTAANDE. PROFITEERT NOG VAN DE GELEGENHEID. Binnen enkele dagen kost 1 LITER GED1STILLEERI MINSTENS DRIE GULDEN. FIRMA A. J. DE WIT ANDRIESSE1 M. Geuze is je adres K loosterbalsem Beddenmagazijn. C. Laban, Tholen Firma Jan Dietvcrst. Rheumatiek Spit in den rug Jicht CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. RIJWIELEN JE ADRES voor alle soorten Bedden, Matrassen, Ledikanten en Dekens. Aanbevelend, !o NATIONALE BANKVEREENIGING Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8.100.000- Delfia De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. Melk- en Mestveehouders VOEDERT UW VEE Firma J. C. VAN DER STEL, THOLEN. L. G. YAN ZALTBOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. INSLLAIRE HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van 6 pet. Pandbrieven a 100 pCt. W. J. BOüGAART, lste klasse Machines rêpssprorigen of ruwe huid Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, dckwe rV>lW BORSTSIROOP p bij koude en slijm op 1 de borst, bronchihs, s kink- en slijmhoest geven van orgelles en het stemmen van piano's. Behangersartikelen WOLLEN DEKENS. Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, SANAPERIN Spek- KUIPWERK P. C. HAGENAARS-NELIS, Kuiperij en Fusthandel, Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12427 Ms. Janse Az., HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Stoomwasscherij „De Zoom" Pfaff Dürkopp of Succes Naaimachines. VAN EFFECTEN, HEEL Co., BANKZAKEN, THOLEN. COUPONS k« SANGUIN0SE. Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44 26086 Aanbevelend Jac. de 6root-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. Winkeliers genieten korting. Telefoon 190. Stoom-Pianofabriek FIRMA ANT0INE MES, J. ELENBAAS, Poortvliet Boterkarns WAARSCHUWING. 23681 De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenhndsche Credietbrieven, waardoor in ruitn 90 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom Grondnotenkoek of meel. Sesamkoek of meel. Cocoameel. Palmpitmeel. Kleingraanmeel (Voor Varkens.) Met deze Voederartikelen bekomt U thans de laagste eenheidsprijzen en beste uitkomsten. Levering A.H.V Vraagt spoedigst prijzen en pros pectussen aan. Telefoon 32. 24 26412 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder «eer. 12 groot f 1000, f 500, f 100 en f 50. Deze Pandbrieven worden afgelost it pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting in de maand Mei. 15 20167 in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten «oor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebrnggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontruomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. H 1 Gebruikt S *'26502 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN root Bruggen,Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz. Sl'RAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat Bergep op Zoom. Probeer ze toch De LlA-tabletten zijn een ideaal middel bij Hoest Keelpijn Verkoudheid werken heerlijk verzach tend slijmoplossend, zijn onschadelijk. LlA-tabletten Overal verkrijgbaar k 75 cent per doos. 28 26423 L. J. AKKER, Rotterdam I Prijs per flacon f175 bij apolta. en drogisten IOJTJDE TAAISTE SlUMEN OP. I FABR. A.MWHABDT ZEIST I 17 26496 beveelt zich aan tot het 7 Boschstraat 27, Bergen op Zoom MAGAZIJN VAN Vertrouwd adres voor Bedgoederen. 12 Groote voorraad 9198 Vervangt uw BRIL door eeo Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Spierpijn,// en pijnen van allerlei aard als hoofdpjjn en kiespijn. Zenuwpijnen, enz. Neemt TABLETTEM PRIJS PER KOKER 75Ü 8U APOTH,#n0R0GIST6R ir.A.MIJMMAROT. Zeist. Fabr. 16 26493 kuipen laten nazien en deze aan schaffen is nu de tijd. Een vertrouwd adres ook voor alle is bij 15 26304 BERGEN OP ZOOM, Potterstraat 26 - Telef. 258. Telefoon 171. 20 10 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJ^C. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wascb- en desiufecteermachines eigen electrische, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. KERKSTRAAT 16 -:- THOLEN Rijwielen - Naaimachines voor de beroemde SOLAR- en IMITATIE SOLAR- LAMPEiN. ZAKLANTAARNS enz. 25708 20 Beleefd aanbevelend. Lijdt niet onnoodig. Grijpt naar het heerlijke wrijfmiddel, dat tot diep in den huid zijn weldadig verzachtende werking voortzet, Uw spieren lenig maakt en de pijnen verdrijven kan de onvolprezen Ook veel geprezen bij wonden, huiduitslag, dauwworm, aambeien, winterhanden en -voeten, oude en nieuwe wonden. Prijs per pot plra. 20 gram fO.SO, plm. 50 gram f 1.60, plm. 100 gram f3. en plm. 250 grim f 6.Alom verkrijgbaar. Eischt ROODÉN BAND met onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. 66 26297 M igei >et< S. iet< aai 1 der der A, oet< 36 993 :ch Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen pelden a DEPOSITO tegen overeen te komen condities. C. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheqi lge en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaa Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKOjp.1, MENDE, VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaodsche Maatscha] 1 pijen als op Beurspolis. :ch Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. li Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9121/, en 1—5 un t Des Zaterdags van 93 our. ior In Vinum Sanguinosumin vacuo. Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Sanguinose is een zuiver plantaardig tonicum en een degelijk ver sterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden. Het wordt met vrncht toegepast bij bloedarmen, bij zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte, bij jonge moeders, bij klierachtige kinderen, bij herstellenden van typheuse koortseü en in alle die gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft, Zij werkt degelijk en geleidelijk, en zonder schadelijke bijwerking. De ,n Sanguinose is „h e t" middel voor alle gevallen van nitputting en alge- raeene verslappingstoestauden. Prijs per flesch met gebruiksaanwijzing f 2.00, 6 fl. f 11.00, 12 fl. f 21.00, Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisteu. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G van Kroou. Apoth. 50 17.650 A. ichl >ete nni oor aak or >ofc Di irgi ior ooi >dn :rk ffWi Di aio Di t ko Di li a. uizi b. t i c. n hoe D( et iwa MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten. Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. vervaardigt prima werkende ZEEFTENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad L inbond 41/2182840 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN^ fofcrp. •lii M, ges d. irn te Dt id. dei nge

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4