Hotel Ooms OPRUIMING Dames- en Kinderlioeden LIPS Openbare Verpachting. Café-Restaurant UITVERKOOP weiland Verpleegster l*517 C. A. VAN SPLUNTER E. OELBERS, Weiland te Tholen. hofstede „Bijenkorf" Groote Uitvoering ROOKVLEESCH op de uitgifte van f2900.000 aandeelen der Nationale Bankvereeniging gevestigd te Utrecht. van de nog in voorraad zijnde tegen zeer lage prijzen. v/h J. C. GELDERBLOM KERKSTRAAT -:- THOLEN. versch rundvleesch bekwame rijknecht. Werkster gevraagd Visitekaarten. 1 fhaëÊ legen hoesf, verkoudheid J neeschheid, keelpijn, j Landbouwers- Zakboek. aantal aantal renten krachtens de Veriekeringi- wetten op 1 Dembef 1920 in het gebied ren den Raad ras Arbeid te Ooea 4854, «aarander 15 Weeaen- en 8 Weduwenrenten. Jaarlijks ia hiervoor een bedrag van (726917,20 noodig. Acht veekooplui uit de omstreken van Vervier» (België) zijn wegens vee-leverantie» aan den vijand (tijdens den oorlog) veroordeeld tot straffen, varieerende tosschen levenslangen dwang arbeid en twaalf jaren dwangarbeid, en tot een gezamelijke schadevergoeding van 7'/ millioen Alle veroordeelden zijn voortvluchtig. De meeste bevinden lich in Nederland. De vischvangst op de Zuiderzee is tegen woordig zoo slecht, dat het bedrijf niet meer loonend is en de visschers hnn brood aan den wal trachten te verdienen. Verleden week werd aan den vischsfslsg te Durgerdam in het geheel geen visch aangevoerd. Alle visschers aldaar hebben namelijk andere werkzaamheden gevonden Te Amsterdam zijn gearresteerd een 24- jarig expodietiekneeht van Vau Gend en Loos, die herhaaldelijk goederen ontvreemde, welke ter bezorging aan de firma waren toevertrouwd en een 22-jarig koopman, die zich aan helling dezer goederen schuldig maakte. Tal van ont vreemde voorwerpen zijn in beslag genomen. MARKTBERICHTEN. T HOLEN, 11 December 1920. Eieren 15 cent per stuk. Boter f 1.65 per pond. Stationsplein, BERGEN OP ZOOM. Auto-Garage. Plaatsing voor motors en rijwielen. Stalling voor paarden enz, 12008 Aanbevelend, L. P. A. OOMS—Janssens. Telefoon No. 55. Gaboren LIJN MARINUS zoon van M. C. VAN DIJK 9 en 26509 J. VAN DIJKv. Pkooijen. Tholen, 10 December 1920. Ondertrouwd J. L. NIEMANTSVERDRIET Jz. 6 en 26518 A. C. DE JONGE Gd. Poortvliet, 8 December 1920. In plaats van kaarten. Heden overleed, tot onze diepe droefheid onze beste Vader, Behuwd- en Grootvader de beer M. G. VAN STAPELE, Oud-Burgemeester van Tholen, Oud-Dijkgraaf vau het Water schap „de Vrije polders onder Tholen" enz. Ridder in do Orde van Oranje-Nasaau, in den ouderdom van ruim 81 jaar. 45 Tholen, W. A. Kakcbeeke—Van Slapele. S. Kakebeeke. Rotterdam, E, C. van Stapele. J. vau StapeleDirks. Brielle, J. M. van Stapele. Amersfoort, D. G. van Stapele. G, H. A. van StapeleQuack. Gouda, C. W. vau Stapele. M. vau StapeleSchut. Tholen, M. van Stapele en Kleinkinderen. Tholen, 9 December 1920. De teraardebestelling tal plaat) hebben te TholenMaandag den 13 December des namiddags ten één ure. Geen bloemen. Voor de vele blijken van deel neming beloond bij het overlijden onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Leijntje Stols, Wed. van den heer Jan Jacob de Lange, betuigen wij onzen harte lijken dank. 13 26521 Namens de Familie, W. C. DE LANGE. Tholen, 8 Dec. 1920. Ondergeteekenden betuigen bij deze hun hartelijker) dank aan allen die blijken van belangstelling gaven bij het overlijden van hun geliefde Kchtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mej. Helena Hartog. Namens Kinderen-, Beauwd- en Kleinkinderen. 26506 13 W. BIJL. Scherpenisse, 10 Dec. 1920. Medenamens de familie betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belang stelling ontvangen, zoowel van binnen als builen de gemeente, tijdens de ziekte en het overlijden hunner Echtgenoote, Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder 14 26514 Mejuffrouw Gerarda Coert. J. M. ZACHARIASSE. Tholen, 10 December 1920. Aan gevers, geefsters en inzonder heid het personeel der bewaarschool te Tholen onzen hartelijken dank voor het welslagen vau het Sl. Ni- colaasfeest 1920. 7 26505 EEN1GE OUDERS. ▼an alle voorradige SLEE-, VULKACHELS, FORNUIZEN, enz. tegan 9 LAGE PRIJZEN. 26515 «I, M. C. HAAIJER - THOLEN* Ondergeteekende betuigt zijn dank voor de blijken van belangstelling op zijn OOsten jaardag. JAC. LINDHOUT. Tholen, 10 Dec. 1920. 7 26500 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer J. A. STOLS, landbouwer te St-Philipsland, op Zaterdag 18 December 1920, 's avonds 7 uur, in de herberg van J. B. van Nieuwenhuijzen te Tholen, in ééne veiling, in het openbaar verkoopen I. 96 aren 70 centiaren (2 geme ten 139 roeden) te THOLEN in den Rooland- polder. II. 1 heet. 66 aren 30 centiaren (4 gemeten 71 roeden) WEILAND en WATERGANG aldaar aan den Moerdijk. Dadelijk te aanvaarden. 30 26510 Inmiddels oit de hand te koop. Aan de Burgerij van Tholen! 0^* Zij die instemmen met het denkbeeld om namens de Thool- sche Burgerij aan den afgetreden Burgemeester J. W. WAGTHO, een geschenk aan te bieden als blijk van waardeering voor hetgeen deze tijdeos de crisisjaren in het belang der Burgerij heeft verricht, wordt verzocht zijn visitekaartje of schrif telijk blijk van instemming in te zenden onder no. 26511 Bureau van dit blad.16 Bij inschrijving te pachten voor zeven jaren de zeer vruchtbare groot pl.m. 45 H.A. beste bouw- en weilanden. Inlichtingen te bekomen na voor afgaand bericht tot 27 Dec. bij den eigenaar-bewoner Iz. HAGE Jz., Mallaüd bij Scherpenisse. Te aanvaarden stoppeltijd 1921 of naar verkiezing direct. 19 26497 VAN DE GYMNASTIEKVEREENIGING „0LYMPIA" te Tholen, op Donderdag 23 December 1920. De uitvoering is UITSLUITEND toegankelijk voor de leden en dona teurs, zoodat iedereen, die geeu lid is en toch vao de uitvoerieg wenscht gebruik te maken iu ziju eigen be lang wordt aangeraden zich alsnog aaD te metden bij ondergeteekenden vóór 19 December a.s. Namens het Bestnur, 26508 C. BIJL. 22 M. M. VAN RIJSSEL. l yAls de minste inspanning Uvermoeit 'enUw lichaam gaat verzwakken'» gebruikt dan MIJMHARDTSf In bussen s/snsf F 1.7 bij Apothen Drogisten I 14 26495" Poetspommade is zoo'n onbedui dend artikel en bijoa Uw aandacht niet waard toch kan Uw koperwerk er door BEDORVEN worden I De fabricage van het merk 0GLIM" staat ouder dagelyksch toe zicht van een scheikundig ingenieur. In het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen „Vrederust*' te Ber gen op Zoom, bestaat gelegenheid, om tot 12 26472 te worden opgeleid. Salaris f 400, tol f 1000,benevens vrije dieL?t- kleeding en vacantiegeld. Sollicitatie ain den Geneesheer-Directeur. BOTERHAMWORST a 24 cent per Ons a 45 cent per Ons 26512 7 A. JANSSEN, THOLEN. Het Bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen zal op Dinsdag 28 December 1920, voormiddags 9.30 uur in hetSociteitsgebouw „Thaiia te Bergen op Zoom, ten over staan van den aldaar resi- deerenden Notaris J. C. H. Perée, in het Openbaar ver pachten, de navolgende perceelen Op de lersche Oesterbank 17 perceelen, zijnde de nummers: 5, 6, 9, 15, 16, 39, 51, 52, 61, 90, 90a, 91a, 122, 123, 172,213, 336. In de Ooster-Schelde (Oostelijk deel) 10 perceelen, zijnde de nummers 387, 411, 412, 413, 414, 415, 461, 543, 564, 580, alsmede 2 WEERVISSCHE- RIJEN, zijn de letters E en I. In deOoster-Schelde(Westelijk deel) 59 perceelen, zijnde de nummers 587, 617, 618,619, 622. 623, 625, 630, 631, 639,642,643; 661, 664, 665, 666, 685, 686,687,692,695, 698, 699, 700, 701,702,703,704, 707, 708, 709,713,715,716,718, 719, 721, 725, 726,728,729,736, 738, 739, 746, 758, 759, 762,763, 766, 767, 768, 769,770, 781, 786, 789, 804, 807. In de Hammen 55 perceelen, zijnde de nummers; 235, 236, 237, 238,239,240,241, 242, 244, 249,252,253, 254,256, 257, 258, 259, 264, 265,267,269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,280, 281, 282, 283,284,286,289,292, 293, 294, 298, 299,303,304,305, 307, 310, 311,312,313,314,315, 316, 317, 318,322,323,324,325, En de 7 nieuw aangelegde perceelen in de Roompot, zijnde de nummers 837, 838, 839, 840, 841, 842,843. In het Sloe4 perceelen, zijnde de nummers 7, 13, 14, 15. In de Zandkreek 98 perceelen, zijnde de nummers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,17,18, 19, 20, 29, 37, 39, 40, 41,42,43,44, 45, 47, 48, 49, 51, 52. 54,55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 7i; 73.74,75, 80, 82, 83, 84, 87, 88,90,91,92, 93, 94, 95, 96, 97,103,111, 112, 113, 114, 115,116,117,118,119, 120, 122, 123,124,125,127,129, 132, 137, 146,147,150,151,164, 165, 166, 167,168,169,170,171, 173, 184, 186,190,191.192,193, 198, 200, 201,204,207,208, 209, 211. In de Grevelingen 25 perceelen zijnde de nummers 44, 65, 67 77, 99,105,107,108, 109, 110, 111, 112, 113,114,115, 142, 143, 145,147,148,149,169, 173, 205, 210. In de Eendracht 9 perceelen, zijnde de nummers 5, 19, 20, 25, 26, 27, 40,50,51. Kaarten van iedere perceels- groep afzonderlijk zijn verkrijg baar ten kantore van den Secre taris te Bergen op Zoom, tegen betaling van f0.80 per stuk. Tevenszij n aldaar verkrijgbaar de voor iedere groep vastgestelde Bijzondere Voorwaarde:, van Verpachting tot den prijs van f0.25 per stuk, terwijl mede ver krijgbaar zijn de Algemeene Voorwaarden eveneens tegen f0 25 per stuk. 126 26498 ZIERIKZf.E, den 2o Nov. 1920, Het Bestuur voornoemd, get. A.J OEKER, Voorzitter, dij bekend, De Secretaris, get. F. LEO DE LEEUW. HYPOTHEKEN en CREDIETEN. DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR tegen reote van 53/4 's jaars. Vlugge afwerking. Adres: R. VAN GEYTENBEEK, beëedigd makelaar, 12 Roëllstraat 10, ARNHEM. „Postz. v. Antwoord." 25930 Ondergeteekende bericht dat ook bij haar gelegenheid bestaat tot inschrijving Zij beveelt zich aan voor inschrijving van aandeelhouders alsmede voor het koopen van claims voor niet-aandeelhouders die wenschen in te schrijven. NATIONALE BANKVEREENIGING 26504 34 Kantoor Tholen. Aanbevelend, Aan de Munt- gasverbruikers wordt bekend gemaakt dat Art. 2 der ver ordening regelende de voor waarden waarop MUNTGAS door de Gemeente THOLEN geleverd wordt over het boek jaar 1920, in zooverre zal worden toegepast, dat voor iederen M3. minderverbruik dan 200 M3. gas, 's jaars, één cent zal worden in reke ning gebracht. 24 265 3 Gemeentegasfabriek THOLEN. De Directie. Heeren Zelfscheerders Wilt ge een extra goed scheermes koopt dan bij ondergeteekende een van deze merken Ellavas-Merrilo of Gam. Dan is meu overtuigd dat men een prima kwaliteit scheermes heeft. Verder voorradig heerlijke flacons Eau de Colonge verpakt en onverpakt. Alsook fijn ruikende Parfums vanaf 25 cent. Of een flescli sterk ge parfumeerd Haarwater. Verder heb ik nog verschillende soorten doozen Luxe Zeep nn een mooie sorteering Baretten eu Spelden Aanbevelend, 23 26273 KAPPER, BRUGSTRAAT 18, THOLEN. Wederom verkrijgbaar: Lappen 1.20 per pond. Rib-, rollade en stukken 1.30 per pond. Tevens BEVROREN RUND- VLEESCH in prima staat. Lappen 0.90 en 0.85 per pond. Gehakt 0.80 Rib-, rollade en braadstuk 0.95 per pond. VERSCH VARKENSVLEESCH tegan concurreerende prijzen. 26512 19 Aanbevelend, H. VAN DER EIJK, Tholen. GEVRAAGD tegen 1 Maart a.s. een Woning met gemet land bij de hofstede. 9 2è499 J. M. A.v. NIEUWENHUIJZEN, Kruisland. voor het eenmaal per week schoon maken van de kantoren der Nationale Bankvereeniging, alleen op Donder dag of Vrijdag. Zich te vervoegen bij den heer M. C. VAN DER STEL Kade, Tholen. 10 26507 BESTEL tijdig Uwe Wij hebben keuze uit ruim 30 soorten. 10 26518 FIRWIA J. M. C. POT-THOLEN VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' Ie Tbolen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak- huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 17 25311 Te koop gevraagd te Tholen of om geving een BURGER WOONHUIS met vier beneden vertrekken, flinken tuin en schuurtje. Een BURGERWONING op netten stand. M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. Per doos 60 en go cr bij opotb en drogisten. nieuwe modellen brandkasten lijn thans weder uit voorraad direct le verbaar. II 26516 Hoofdagent voor deze streek NI. NI. C. HAAIJER-THOLEN. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Geluk's Vooral thans, no de Landbouwer op de hoogte vau de fiuanciëele uitkom sten van zijn bedrijf moet lijü, on misbaar. Stevig ingebonden met portefeuille overslag. 26 16820 Prijs f 1.25, franco per post f 1 30 na ontvangst per postwissel. Verkrijgbaar bij de nitgeefster- FIRMA J. M. C. POT, Tholen en bij den Boekhandel. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw, boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land bouw-maatschappij.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3