;u: - Ingezonden Stukken Verzekeringtwetien. Naar ons werd medegedeeld bedrot mm ontbrckeD vau de toegezegde lantaarn bij bet I postkantoor. De voorzitter deelt mede dat er bij den smid op aangedrongen zal worden om spoedig voor het gereedmaken van den lantaarn te zorgen. De heer De Rijke zegt dat het plaatsen van een kastje om den pomp in het dorp uitstekeud voldoet, hij zon ook een dergelijk kastje om den pomp onder den Molen wenscheü geplaatst. De voorzitter wijt ook hiervan de fout aan den ambachtsman en zal ook hier op spoed aandringen. De heer De Rijke meent dat het verkieselijk is, om als de ooderwijzerswouing wordt opge schilderd, dan tevens de bak om de pomp te verven en de lantaarnpalen ook een kwastje te geven. De voorzitter zegt toe met de opmerkingen van den heer De Rijke rekening te zollen houden, waarna de vergadering wordt gesloton. BINNENLAND. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is benoemd tot bnreelambtenaar bij den Provin cialen Waterstaat te Middelburg, de heer L. A. v. d. Vate te Poortvliet. Bij Kon. besluit d.d. 7 dezer, is eervol ontslag verleend aan den heer J. W. Wagtho, als Burgemeester van ïholen. VAN ONZE BERICHTGEVERS. POORTVLIET. Geslaagd voor het toelatings examen voor den cursus voor Rijkskeurmeester gehouden te Utrecht, de heer B. Krijger alhier. OUD-VOSSEMEER. Er worden pogingen aangewend te dezer plaatse een schietvereeniging op te richten. 1ERSEKE. Het Burg. Armbest. heeft in zijn vergadering van Woensdag 11. tot zijn voorzitter herbeuoemd den heer C. Hartoog. Het wittebrood is hier in prijs verminderd van 45 tot 40 c. per K.Q. Den 14en Dec. wordt hier voor de armen der N.H. diaconie een buitengewone broodbe- deeling gehouden waarvan de kosten bestreden worden uit een legaat van generaal Knol, die met een Ierseksche vrouw gertouwd was. Dit brood wordt gewoonlijk Knolbrood genoemd. Ssdert 1915 is dit brood wegens de duurte der tarwe niet op de gewone wijze verstrekt. Nu de tarwe zoo in prijs gedaald is, zal weer volgens de voorwaarden van 't legaat gehandeld worden. STAVENISSE. In de laatst alhier gehouden gemeenteraadszitting werd besloten tot verhoogiug der opcenten op de grondbelasting: die op de gebouwde eigendommen werd gebracht op 80 °/0 en op de ongebouwde op 30 °/0. Op een verzoek om verhoogiag van subsidie aan de autobus-onderneming „Tholeu-Stavenisse" werd besloten mede te deelen, dat de aanvrage eerst behandeld kau wordeo, als er in den dieoet afdoende verbeteringen, speciaal door het gebruik van deugdelijk en voldoend materiaal, zullen ziju aangebracht. Ook werd het wenschelyk geacht den gewonen dienst niet geheel afhankelijk te doen zijn van den postdienst. Een verzoek van den Ned. Boud van ge meente-ambtenaren om een bijdrage ten behoeve van de stichting „Rust- en Vacautieoord" werd aangehouden. Als lid van het Burg. Armbestuur werd herbenoemd de heer L. Neele en als ge meentewerkman weder voor 1 jaar P. de Rijke. Besloten werd voor 1 jsar eeo bijdrage rao f 500 te geven aan de stoombootverbinding Zij pe—Stavenisse. Als lid van het Bestuur van den kolen- bond „Algemeen Belang" alhier zijn met op 1 na algemeene stemmen als zoodanig herkozen de heeren M. P. Tazelaar en A. O. v. IJseldijk. 8T-PHILIPSLAND. Door den burgemeester alhier werden de dames Capelle en Westbroek alhier en Boudeling en Vogelaar te A. J. Polder uitgenoodigd ten einde andermaal een inzameling van gelden te houden ten behoeve v. h. Comité voor hulpverleening aan Weenen" te Middelburg. Er kon door den Burgemeester aan den penning meester van voornoemd Comité worden afge dragen f 178.75. De burgemeester heeft de dames dank gezegd voor de veie moeite welke zij zich hiervoor getroost hebben. Moge dit voorbeeld veel navolging vinden. M. 6. VAN STAPELE. t THOLEN. Donderdag 9 dezer overleed op ruim 81 jarigen leettyd de heer M. O. van Stapele, oud-Burgemeester onzer OemeeDte. De overledene nam in ruime mate deel aan bet openbare leven. Den 29 Jnni 1869 werd hg voorgedragen al9 Dijkgraaf van het Water schap „de Vrije Polders onder Tholen" welke ijunctie hij tot 21 Juni 191U bekleedde. Tijdens iijn beheer als zoodanig kwamen belangrijke werken tot stand, werd o.a. in 1906 het stoom gemaal gesticht. Als lid van den Thoolschen Raad werd do oW.rledene 17 Dec. 1882 als Wethouder be noemd, welker functie hij vervulde tot 17 De- cembetr 1896, den datum waarop hij werd be noemd als Burgemeester van Tholen. Op zijn verzoe^ werd hem 26 Nov. 1914 eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekkiug verleend, waar mede zijn ambtelijke loopbaan was afgesloten. 1906 werd de overledene benoemd als ridder in d« orde van Oranje Nassau. Iu tal van vereenigingen heeft de overledene nog zitting gehad, o.m. was hij tal van jaren kassier der Nntssp&arbank. In dea heer Van Stapele verliest onze Ge meente een zeer gezien burger. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid der Voogdijraad te Zierikzee, de heer mr. J. A. de Jong, kactoorcchtcr alhier. TWEEDE KAMER. De vergadering van Donderdag der vorige week begon met de stemming over eenigo moties. De heer Hazevoet had een motie die op verzoek der 80C. democraten in tweeën gesplist werd. Het eerste deel vroeg de instelling van eea rgks- kinderfonds tot steun van groote gezinnen, het tweede deel wilde dat dit fonds op den grondslag van ver plichte verzekering zou ingesteld worden. Het le gedeelte werd aangenomen, het 2e ver worpen. Ken motie-Duijs om de ouderdomsrenten te ver dubbelen werd verworpen (52 tegen 27 stemmen) een andere van den heer de Muralt om die rente met 200/q te verhoogen werd van de hand gewezen met 44 tegen 35 stemmen. Daarna werd de begrooting van hoofdstuk Arbeid aangenomen en kwam die van Waterstaat aan de orde. De heer Marchant zette tersion 1 zijn bezuinigings actie voort met een amendement op art. 2 inhoudende vermindering van dat art. met f 24.200 om da aanstelling van 5 nieuwe commiezen, 1 adjuncl- commiea en 6 schrijvers te voorkomen. Hij meende dat er ambtenaren genoeg zijn, als zij maar hun werk doen. Maar dat doen ze niet allen. Ze komen 1 tot 2 uren te laat op hun bureau. Op sommige bureau's werken mannelijke en vrouwelijke ambte naren sameD, wat aanleiding geeft tot flirten en tot koffiefuitfjes op kosten van de belastingschuldigen. Hij zei er nog meer van o.a. dat hij pas een brief van een ambtenaar ontving waarin de woorden voor kwamenIk walg van de lijntrekkerij bij mgn departement. Er ontstond een interessant debat waarin de heer Marchaut steun kreeg o.a. van den heer Drion, die zei, dat de voorbeelden van tijdsverbeuzeling nog met tientallen zouden te vermeerdereu zijn, maar de heer Levy sprong op de hres voor de ambtenaren (oi voor deu minister.) Wat hij ter bestrijding der beschnldiging, aanvoerde kwam hierop neerde heer Marchant treedt te ruw op De heer J. ter Laan deed beter bij drong aan de instelling van een commissie die zal onderzoeken of 't op de departementen wel zuinig toegaat en later stelde hij een motie in verzoekende dat de regeering alle posten voor uitbreiding van personeel zal terugnemen tot zoolang niet een speciaal onder zoek de noodzakelijkheid er van zal hebben uiige- sprokeu. De minister antwoordde ep al die beschuldigingen dal hij de gevraagde ambtenaren beslist noodig had (Dat zal wel waar wezen als er zooveel lijntrekkers zijn) enkelen er van waren reeds vast aangesteld. Hij beloofde dat dit niet meer gebeuren zou en er mee wachten zou tot de gelden er voor waren goed gekeurd, en dat hij overweegt een commissie te be noemen, bestaande uit ambtenaren en niet-ambtenaren, die zal hebben te onderzoeken of 't getal ambtenaren aan zijn departement kan worden ingekrompen. 't Liep gladjes af voor Z. Exc.de motie-ter Laan en 't amendemont Marchant werden beide verworpen. Zaterdag kwam do heer Marchant weer met een amendement tot bezuiniging. Hij wilde op art. 14 f 12000 schrappon voor de aanstelling van een nieu wen hoofdambtenaar bestemd. Het eenige wat hij bereikte was dat die nieuwe titularis niet zou heeten directeur-generaal maar hoofdinspscteur-generaal. Bij art. 103 bracht de heer Sasse van IJsselthet ■nel rijden van auto's en^ motorfietsen ter sprake, waardoor veel ongelakken gebeuren. Natuurlijk werd dit laatste door andere leden beaamd, maar de heer Otto zei, dat de schold meestal aan de voot- gangers ligt. Ja, riep een andere ironisch, dat zgn ook van die beroerde kerels Het debat liep uit op eeu motie van den heer van Ravosteijn, waarin de regeering wordt uitge noodigd vaardigheidsdiploma's in te stellen voor motorbestuurders. Later werd die motie ondanks de ontrading door den minister, door de Kamer aange nomen. Dat gebeurt den heer van Raresteijn ook niet alle dagen. Dinsdag werd door den voorzitter der Kamer namens den minister van arbeid meegedeeld, dat de aanneming van 't amendement Marchant, welke hem aanleiding gegeven had de behandeling van de landbouwbegrooting op te schorten, geen stremming in den dienst behoeft te brengen, waarom Z.E. de Kamer verzoekt met die begrooting voort te gaan. De Kamer vervolgde de behandeling der water- staatsbegrooting. De heer van Beresteijn kwam op tegen de uit breiding van 't aantal ambteaaren bij de landsge- bouwen. Hij geeft de voorkeur aan particuliere architecten De rijksbouwmeesters zijn verstard in de ambtenarij. Zij hebben controle noodig zegt spreker. De minister antwoordde, dat niet alle architecten rgksarchitecten zijn. Bij art. 14 verdedigde de heer Marchant een ameudent em f 158.000 te schrappen voor 60 nieuwe ambtenaren. De minister voerde daartegen aan dat niet al die 60 nieuwe ambtenaren waren, vele er van waren al lijdelijk in dienst en hij meende dat zg nu recht hadden op een vaste aanstelling. Ken oogenblik later erkende hij, dat zij allen al vast aangesteldzijn. De heer Stroelstra vond dat de heer Ma chant te ver ging, want hij zag het belang van al die menschen over 't hoofd en de minister vorzocht den heer Marchant zijn amendenont in te trekken, wat deze weigerde. Het werd echter met 57 tegen 9 stemmen ver worpen waaruit men zou kunnen opmaken, dat de Kamer niet verder met de bezuinigingstactiek van heer Marchant instemt. Tot aan de behandeling der afd. Spoorwegen ge komen stelde de voorzitter voor met de nieuwe over eenkomst van 't Rijk met de spoorwegmaatschappijen te wachten tot dit ontwerp aan de orde komt. Dit vond eenige bestrijding maar werd goedge vonden, toen de minister mededeelde dat die over eenkomst spoedig zal worden behandeld. Bij de bespreking der afd. spoorwegen werden twee moties behandeld, een van den heer Van Ravesteijn, die zijne afkeuring uitsprak over 't ont slag van een commies in een klerk door*de directie van 't Staatsspoor en een van den heer Treub waarin de Kamer zich van oordeel verklaart, dat het ter bevordering van den goeden dienst onder 't spoor wegpersoneel wensohelijk is, dat gevolg wordt gegeven aan 'j advies uitgebracht door de vergadering van den loonraad van 4 Dec. in 't belang van 't personeel Bij de discussies over deze moties werden allerlei klachten voorgedragen over den treuriger; toestand bij dê spoorwegen en worden verschillende weuschen omtrent beter en meer verbindingen van treinen uitgesproken. De niniater antwoordde dat hg niet tuischenbeide kon komen betreffende de in de inotie-v. Ra veste go bedoelde ambtenaren. Het ontslag had niets te maken met politieke overwegingen. Als oorzaken der treinverlragiogen noemde hjj verminderden arbeidslaat van 't pertoneel, slechte kwaliteit der kolen en te snelle totstandbrenging van de reorganisatie van den locoinotievendienst. Woensdag werd de Waterstaatsbegrooting aange nomen. De moties-v. Ravestegn en -Treub werden ver worpen. Een motie-van Rappard om een deskundige com missie samen te stellen tot onderzoek naar de oor zaken der vertragingen en andere misstanden bg Spoorwegen werd aangenomen zonder hoofd. st. Woensdag werd nog de wgziging der postwet behandeld. De heer Teenstra wilde de bepaling van de ta rieven in de wet opnemen inplant» van alleen de maxima dier tarieven voor nieuwsbladen en de opheffing van den vrgdom voor dienstbrieven. De minister verzette zich tegen alle amendementen, om dat deze de opbrengst zouden verminderen. Hij kreeg zgn zin, en de wet werd met 49 tegen 13 st. aangenomen. lezing, die bovendien met de stelling van het a hot beste te vereenigen is, is dan wel dezeg V( LANDBOUW. De Vlasfabriek te Dinteloord beloofd een modelinrichting te worden uiet den bouw door den aannemer Alewijn le St-Pbilipsland is een aanvang gemaakt met den boow, die zich uit strekt over 36 M. lengte en 21 M. breedte. Naar wordt vermeld zijn reeds eenige machines van beteekenis aaogekomeo, terwijl de uitvoering van de noodige werkeu is aangenomen door Oebr, Van Bodegraven voor f 10440. verboden dansfeesten in de herbergen to g gelegenheid te geven deze (dansfeesten in de bergen) te organiseeren en dozó (d.i.d. te doen p hebben op de Algemeene Christelijke feestdage werkdagen." Bij deze lezing vallen de Zondagen er buitei zal het dus geoorloofd zijn ook in de herbs (gelijk elders) dansfeesten te geven enz. wat zeker wel allermiust de bedoeling zal geweest bovendien zullen bij deze lezing dansfeesten ot elders (behalve dus in de herbergen) ook oj Algemeene Christelijke feestdagen of werkdsgei oorloofd zijn. Er zijn echter zonder de taal zelfs al te geweld aan te doen, nog verscheidene andere lezi mogelijk gelijk ik ook reeds van het publiek nam, waarbij men dan tot heel wat zondor! conclusies komt. Waarom niet het oude artikel aangevuld en andord? Dit had gemakkelijk gekund en de zou dan nu niet zoo duister zgn. De uiidrukking „Nationale feesten" in al. 2 za nog wel eens aanleiding tot verwikkelingen ku gevende kermisdageu kunnen toch zeker hieronder gorekend worden? De kans bestaat bovendien, dat de rechter oordeel is, dat dit artikel als zijnde in atryd de wet, niet toegepast kan worden. Der Redactio dank vojt de verleende plaatsru Mr. A. S. HOOGSTR ONDERWIJS. Vorige week herdacht de heer W. Carels, hoofd der O. L. School te Poortvliet, zijn 25- jarig ambtsjubileum bij het onderwij» en als leeraar aan de R. N. L. te Tholrn. Te Poortvliet ontving de jubilaris vele ge waardeerde blijken van belangstelling en werden de schoolkinderen onthaald, terwijl deu heer Carels blijk werd gegeven hoezeer men zijn arbeid in het belang van het onderwijs verricht op prijs stelde. Te Tholen ging het feit ook niet ongemerkt voorbij. Zaterdag werd de heer Carels namens het personeel der R N.L. gelnkgewenscht met dit zilveren feest bij monde van den directeur, de heer L. K. van Dijk, terwijl de leerlinge Jacoba van Oost eveneens doch namens de leer lingen den heer Carels gelukwenschte en een geschenk aanbood. De Districtsschoolopziener gaf door een tele gram blijk van zijn belangstelling in deze ge beurtenis. KERKNIEUWS. Voor den inhoud van ingezonden stukken ie de Redactie in geenerlei opzicht rernntwoordelijk, terwijl door opneme eolatrekt niet blijkt dut zij met den inhoud inatemt. Mijnheer de Redacteur! Kaar aanleiding van den aan mg gerichten open brief voorkomende in Uw geëerd blad van 4 deter onderteekend door den Algemeenen Bond van ge meente ambtenaren en Werklieden in dienit der ge meente Tholen, wenecb ik in 't kort te antwoorden Als rechte Zeeuw ipijt bet mij geweldig ni.t recht op den man te kunnen algean, daar het in dit ge*»' niet onmogelijk zoude zijn eeu meisje tegen bet 'ijl te loopen. Laat ik aannemen dat die bond van enz. enz., beetaat. Wie zegt me dat daar niet een imitatie Köpenick aan het woord is? Werkelijk geachte onderteekenaar» ik zou U aan raden, wanneer ge de kaarten voor Uw mede «peler» niet al te raar wilt steken, een dergelijk stnk met „namen te doen onderteekenen." Als dan kan ik pas weten, wie er achter dat „Köpenikie al» rug gesteun staat Bas dan zal het niet moeilijk vallen, een ieder r behooren en verdienite den tand te voelen hoeverre hjj in den diitributietijd door hel kouwen op distributieechoenen eni. is losgeraakt. Arme bond wat hebt ge hot slecht moet ge nu op eens zooveel derven 't is wel zonde U mijnheer de Redacteur mgo dank betuigend voor de aan mjj verleende plaatsruimte met de meeste Hoogechtend, Uw. Dw. dnr. DIRK VAN DER MAAS. Tholen, December 1920. DE DANSVERORDENING. „Het i. verboden dansfeesten in de herbergen geven, noch gelegenheid daartoe om dezelvo te organiseeren, noch dezelve te doen plaats hebben op de Algemeene Christelijke feestdagen of werkdagen' „Bij nationale feestdagen ia de Burgemeester be voegd daartoe verlof te geven na vooraf den Raad to hebben gehoord", aldus luidt het nieuwe artikel- 113 der Algemeene Politie verordening onzer Gemeente Dat dit artikel alles behalve duidelijk is, zal een ieder na lezing hiervan terstond inzien. Oogenblikkelijk vraagt men zich af, wat willen deze woorden die zeer ongelukkig gesteld zijn, wel zeggen, wat is of moet mogelijk de bedoeling van dit artikel zijn? Dit is te verwondelijker, waar het oaderwerp daarin behandeld, reeds langen tijd zooveel stol in onze goede gemeente heeft opgejaagd wij hadden ver wacht, dat zij, die dit nieuwe artikel voorgesteld hebben, beter en nauwkeuriger, maar vooral duidelijker hunne bedoeling weergegeven zouden hebben. De redactie toch voor eene wetsbepaling dient in de eorite plaats duidelijk te zgn. De redactie van dit artikel is dit wel bet allerminst. Terstond valt op (eenige kleinigheden verder ge laten voor hetgeen zij zijo) het onjuiit gebruik van de beide woordjes „noch"zoo wij toch de woorden „is verboden" aan het einde van het artikel plaatsen, blijkt, dat juist het tegenovergestelde gezegd wordt van dat, wat het artikel blijkbaar moet uitdrukken, dan blijkt, dat niet iets verboden wordt maar juist iets toegelaten wordt, daar„noch dansfeesten ;n de herbergen te geven, noch gelegenheid te geven dezo le organiseeren, noch deze te doen plaats hebben op de Algemeene Christelijke feestdagen of werkdagon is verboden". Do taalkundige kwestie nu daargelaten moeten wij, daar dit laatste niet de beteekenis kan zijn, eene andere lezing en uitlegging aan het artikel geven. De eenvoudigste en de meest voor de Rand liggende Ds. Datera* te Muiden heeft het beroep nuj Ned. Herv. Gem. te Tholen aangenomen. Ger. Kerk. Ds. B. Meger te Ierseke heeft voi beroepen naar Herwgnen en Westbroek bedank St-Philibsland. By de plaats gehad hebb herstemming voor een lid vau het kiescollege Ned. Herv. kerk alhier gehouden tussche heeren M. C. Blankert en A. C. Stootjes is eerstgenoemde herkozen met 23 sten tegen 15 op A. C. Stoutjesdijk. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 9,30 ds. Ooete nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. Kerk voorm. 9.30 uur en s'avonds ds. Bolwyn. Geref. Gem. voorm. 9,30 uur, nam. 2 u 'a avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen: Zondagavond half zes ds. G. A. Lolcama te B op Zoom. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Verst nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk, voorin. 9,30, nam. 2 en 's 6 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. ds. Loijendgk. Nam. Doopsbediening. Oud Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 'si 5.30 nar leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam, ds. Keiler. Ond Geref. kerk voorm. 9,30 nam. 2 's avonds 5,30 uur leeskerk. Woensdag 8 December. Ned. Herv. Kerk 's avonds 6 uur ds. Ksllei Stavenisse. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en 'aavo uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 9 o 's avonds 5,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk, m uur ds. Oosterhois. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en a 6 nur leeskerk. Woensdag 15 Dec. Bybellesing. Ned. Herv. kerk nam. 6 nur ds. Oosterhuis. Geref. kerk nam. 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 1 ds Van Griethugzen. Geref. kerk, voorm. 9,30 nam: 2 uur ds, en avonds 5,30 leeskerk. Ierseke. Ned. Herv. kerk voorm. de heer J. J. godsdienstonderwijzer te Goes, nam. ds. Klo Scbore. Geref. Kerk, voorm. en nam. ds. Meger. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en ds. Kersten. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 8—10 Dec. GeborenLijn Marinne, ztr. M. C. vmo en J. tan Proojje. Gehuwd L. Gelat jtn. en 1. M. de K G. Verkammen jm. en J. P. Schot jd. Overleden Marinus Gerard van Stapele wedn. van A. J. Geluk. Gemeente IERSEKE van 8—9 Dec. 19 Ondertrouwd Jacob van Zweden 29 j. v. Willemijntje Groenleer te Dordrecht en Johanna Sinke 28 j. jd. Getrouwd Marinus Ribbe 34 j. jtn. te bnrg en Maria Kosten 31 j. jd. Geboren Godefridus, zv. Alphonens Co Stobbelaar en Johanna Catharina Tempels, Gem. STAVENISSE Nov. GeborenMaatje Anthonisse dv. Anth. i jesdijk en C. L. Hage. Pieter Johannia de Vos -en E. Smite. Oierleden: Wtllempje 8 mnd. dv. I. en M. Wesdorp. Gehuwd: Lambrecht Potappel 87 j. Maria Huberdina Boogaard 27 j. jd. GEMENGD NIEUWS.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2